3.6 Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf zijn de verbonden partijen van onze gemeente opgenomen. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) vereist dat er inzicht is in welke verbonden partijen er zijn en wat het bestuurlijk en financieel belang is

Het BBV definieert een verbonden partij als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. De verbonden partij moet een zelfstandige organisatie zijn. Financieel belang en bestuurlijk belang omschrijft het BBV als volgt:

  • Financieel belang: “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.
  • Bestuurlijk belang: “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

In de tabel ‘Verbonden partijen’ is aangegeven welke rechtsvorm onze verbonden partijen hebben.

GR = Gemeenschappelijke regeling
NV = Naamloze vennootschap
BV = Besloten vennootschap
OL = Openbaar lichaam

Hierna volgt een lijst met verbonden partijen.

Verbonden Partijen
Nr. Naam Rechtsvorm
1 Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen (SOZOG) GR
2 Veiligheidsregio GR
3 Omgevingsdienst Groningen GR
4 Publieke Gezondheid & Zorg Groningen GR
5 Werkvoorzieningsschap WeDeKa bedrijven GR
6 Publiek Vervoer Groningen Drenthe GR bedrijfsvoeringsorg.
7 Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio OL
8 Bank Nederlandse Gemeenten NV
9 NV Waterbedrijf Groningen NV
10 Enexis Holding NV
11 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
12 CSV Amsterdam BV
13 Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek BV
14 Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold Stichting
15 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Vereniging
16 Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) Vereniging
17 Regio Groningen-Assen 2030 Convenant*
* Formeel gezien is Regiovisie Groningen-Assen 2030 geen verbonden partij. Gezien er geen rechtsvorm (publiek of privaat) is, kan Regiovisie Groningen-Assen niet gezien worden als verbonden partij. Gezien de financiële belangen en het bestuurlijk belang is deze partij toch opgenomen in deze paragraaf.

Informatie per verbonden partijen

Terug naar navigatie - Informatie per verbonden partijen

Naast het overzicht van de verbonden partijen eist het BBV ook dat er per verbonden partij informatie die meer inzicht en grip geeft op de verbonden partijen. Hieronder is per verbonden partij de vereiste informatie opgenomen voor zover deze beschikbaar is (NB = niet beschikbaar).

Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen - Stadskanaal
Openbaar belang Het SOZOG heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in algemeen bestuur.
Specificering P. Nieland-Kampen
Financieel belang Omschrijving financieel belang Kosten verdeling op basis van inwoneraantal (Bron CBS). Kostenstijging / indexering van 1,5 procent per jaar.
Verwachte omvang per 01-01-2023 € 13.360 (o.b.v. inwoneraantal en totale begrote bijdrage deelnemende gemeenten)
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 13.360 (o.b.v. inwoneraantal en totale begrote bijdrage deelnemende gemeenten)
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 € 0
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 0
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 € 0
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 0
Resultaat Verwachte omvang 2023 € 0
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen - Groningen
Openbaar belang Samen werken aan veiligheid in Groningen.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
Specificering A. Hoogendoorn
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
Verwachte omvang per 01-01-2023 € 4.135.124
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 4.135.124
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 -€ 7.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 3.058.000
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 € 40.599.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 46.045.000
Resultaat Verwachte omvang 2023 € 3.065.000
Risico's De risico’s voor uitvoering van de veiligheidsregio-taken worden conform vastgesteld beleid gemonitord in het kader van de P&C-cyclus. In de kaderbrief 2023-2026 is benoemd dat met name de nieuwbouw stedelijk gebied Groningen in de toekomst naar verwachting tot een forse financiële opgave zal leiden. Dit is als risico toegevoegd. Niet alle risico’s zijn op dit moment te kwantificeren. Deze risico’s zijn als PM post opgenomen en worden in 2022 nader uitgewerkt in gekwantificeerd. In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is het uitgangspunt gehanteerd dat VRG zelf weerstandscapaciteit opbouwt om potentiële financiële calamiteiten op te kunnen vangen. Hierbij wordt uitgegaan van een ratio tussen de 1,0 en 1,4 (verhouding beschikbaar en benodigd weerstandsvermogen). Hier kan de komende jaren niet aan worden voldaan.
Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen - Veendam
Openbaar belang Vergunningverlening en handhaving op basis van WABO, WRO, enWM Woningwet.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
Specificering E. Drenth
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
Verwachte omvang per 01-01-2023 € 3.765.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 3.765.000
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 € 614.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 594.000
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 € 2.812.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 5.345.000
Resultaat Verwachte omvang 2023 € 0
Risico's In de begroting 2023 heeft de ODG in haar risico-analyse de risico's benoemd en gekwantificeerd. De totale omvang van de risico's zijn € 300.000. Deze kunnen deels worden opgevangen door de begrote beschikbare weerstandscapaciteit van € 242.000. In het Algemeen Bestuur van de ODG is besloten om een nieuw financieringsmodel in te voeren, outputfinanciering. Dit houdt in dat op productniveau wordt afgerekend. De voorwaarde voor afrekening op basis van productniveau is dat gedegen rapportages beschikbaar zijn. Hieraan wordt continue gewerkt. Invoering van het nieuwe financieringsmodel wordt nauwkeurig afgestemd op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze beide wetten zorgen voor nieuwe processen waar nu nog geen ervaring mee is opgedaan. Op dit moment wordt mede vanuit Midden-Groningen gewerkt aan het uitwerken van efficiency voordelen, waardoor de prijs per product mogelijk lager uitvalt.
Ontwikkelingen De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2023 spelen een majeure rol in de ontwikkeling van nieuwe werkprocessen. Voor deze ontwikkelingen wordt ambtelijk input geleverd in de diverse werkgroepen. Mogelijk dat de invoering nogmaals wordt uitgesteld. Daarnaast is een aanbesteding voor een nieuw zaaksysteem in voorbereiding. Ten slotte speelt de krapte op de arbeidsmarkt een rol bij de uitvoering van werkzaamheden door de ODG.
Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen – Groningen
Openbaar belang Namens de 10 Groninger gemeenten worden taken uitgevoerd op het gebied van collectieve preventie en publieke gezondheid voor alle inwoners van de provincie Groningen.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
Specificering Evert Offereins
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
Verwachte omvang per 01-01-2023 € 1.799.862 (PG&Z) en € 401.6963 (RIGG)
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 1.799.862 (PG&Z) en € 401.6963 (RIGG)
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 € 2.751.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 2.297.000
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 € 11.512.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 11.265.000
Resultaat Verwachte omvang 2023 -€ 150.000
Risico's De tekorten in de GR PG&Z worden in principe naar rato verdeeld over de deelnemende gemeenten.
Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven - Stadskanaal
Openbaar belang Sociale Werkvoorzieningsbedrijf van voormalige gemeente Menterwolde.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
Specificering DB Evert Offereins en AB Evert Offereins
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
Verwachte omvang per 01-01-2023 € 525.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 525.000
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 € 1.151.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 1.101.000
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 € 12.106.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 15.126.000
Resultaat Verwachte omvang 2023 € 0
Risico's De voornaamste oorzaak van de verliezen is, net als bij de eigen werkvoorziening, dalende rijkssubsidie bij stijgende loonlasten. Daarnaast is er sprake van een autonome daling van het aantal medewerkers, waardoor de continuïteit van productie in het gedrag komt. Wedeka gaat met ingang van 2022 een nieuwe koers varen door zich door te ontwikkelen tot een leerwerkbedrijf en nieuwe taken gaat uitvoeren. Deze ombouw zou structureel een positief financieel gevolg moeten hebben voor de deelnemende gemeenten, wat concreet inhoudt dat de tekorten minder hard zullen oplopen.
Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Openbaar belang Uitvoeren contractmanagement en ontwikkeling en innovatie van publiek vervoer in Groningen en Drenthe.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Geen zitting in bestuur.
Specificering Perceel Oost-Groningen wordt in bestuur vertegenwoordigd. Wethouder nog onbekend
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie.
Verwachte omvang per 01-01-2023 € 48.239
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 48.239
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Resultaat Verwachte omvang 2023 -€ 77.757
Risico's Op grond van de meerjarenbegroting van GR Publiek Vervoer verwachten wij in de komende jaren geen tekorten.

Openbaar lichaam

Terug naar navigatie - Openbaar lichaam
Rechtsvorm, naam en plaats Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio – Bad Nieuweschans
Openbaar belang De regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers bevorderen, stimuleren, ondersteunen en coördineren op groot aantal gebieden.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Lid van het algemeen bestuur.
Specificering Wethouders Hoesen-Spithorst en Drenth zitten in het AB (EDR – raad).
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage.
Verwachte omvang per 01-01-2023 € 6.764
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 6.764
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Resultaat Verwachte omvang 2023 NB
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

BV & NV

Terug naar navigatie - BV & NV
Rechtsvorm, naam en plaats N.V. Bank Nederlandse Gemeenten – Den Haag
Openbaar belang BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Specificering M. Ploeger
Financieel belang Omschrijving financieel belang Aandelen.
Verwachte omvang per 01-01-2023 89.973 aandelen.
Verwachte omvang per 31-12-2023 89.973 aandelen.
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Resultaat Verwachte omvang 2023 NB
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Rechtsvorm, naam en plaats N.V. Waterbedrijf Groningen - Groningen
Openbaar belang Dat er 24/7 goed en betrouwbaar water uit de kraan komt.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Specificering P. Nieland-Kampen
Financieel belang Omschrijving financieel belang Aandelen.
Verwachte omvang per 01-01-2023 27 aandelen.
Verwachte omvang per 31-12-2023 27 aandelen.
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Resultaat Verwachte omvang 2023 NB
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Rechtsvorm, naam en plaats N.V. Enexis Holding - ‘s-Hertogenbosch
Openbaar belang Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over elektriciteit en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven en het kunnen aansluiten van duurzame opgewekte energie op het elektriciteitsnet.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Specificering E. Drenth
Financieel belang Omschrijving financieel belang Aandelen.
Verwachte omvang per 01-01-2023 142.116 aandelen
Verwachte omvang per 31-12-2023 142.116 aandelen
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 € 4.141.000.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 € 5.098.000.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Resultaat Verwachte omvang 2023 € 199.000.000
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Rechtsvorm, naam en plaats B.V. Publiek Belang Elektriciteitsproductie - ‘s-Hertogenbosch
Openbaar belang PBE is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop Essent voortkomen: borging publiek belang kerncentrale Borssele.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Specificering E. Drenth
Financieel belang Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding.
Verwachte omvang per 01-01-2023 -
Verwachte omvang per 31-12-2023 -
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Resultaat Verwachte omvang 2023 NB
Risico's Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.
Rechtsvorm, naam en plaats B.V. CSV Amsterdam - ‘s-Hertogenbosch
Openbaar belang CSV Amsterdam is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop Essent voortkomen: eventuele schade- en garantieclaimprocedures te voeren.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Specificering M. Ploeger
Financieel belang Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding.
Verwachte omvang per 01-01-2023 -
Verwachte omvang per 31-12-2023 -
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Resultaat Verwachte omvang 2023 NB
Risico's Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.
Rechtsvorm, naam en plaats B.V. Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek - Zuidbroek
Openbaar belang Ontwikkeling bedrijventerrein.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Specificering NB
Financieel belang Omschrijving financieel belang Aandelen.
Verwachte omvang per 01-01-2023 40 aandelen.
Verwachte omvang per 31-12-2023 40 aandelen.
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Resultaat Verwachte omvang 2023 NB
Risico's De gemeente heeft eind 2021 de laatste tranche van € 1,2 mln. ontvangen van de ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek bv. Hiermee kon de openstaande vordering van € 1,2 mln. afgewikkeld worden. Hiermee is door de gemeente in 2020 aangekochte laatste 5,3 ha. overgedragen aan de ontwikkelingsmaatschappij

Verenigingen

Terug naar navigatie - Verenigingen
Rechtsvorm, naam en plaats Vereniging Nederlandse Gemeenten – Den Haag
Openbaar belang Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken. Tevens afspraken maken met andere overheden over arbeidsvoorwaardenbeleid en arbeidsvoorwaardenovereenkomsten aangaan met werknemersorganisaties.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Dagelijks bestuur en algemeen bestuur worden gekozen door de aangesloten gemeenten.
Specificering Gemeenten hebben geen directe zitting in algemeen bestuur of dagelijks bestuur.
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de vereniging
Verwachte omvang per 01-01-2023 € 101.911
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 101.911
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Resultaat Verwachte omvang 2023 NB
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Rechtsvorm, naam en plaats Vereniging Groninger Gemeenten – Ten Boer
Openbaar belang Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur (Algemene Leden Vergadering).
Specificering E. Drenth
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de vereniging
Verwachte omvang per 01-01-2023 € 49.795
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 49.795
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Resultaat Verwachte omvang 2023 NB
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Stichtingen

Terug naar navigatie - Stichtingen
Rechtsvorm, naam en plaats Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold - Steendam
Openbaar belang Het stimuleren van de vrijetijdseconomie door het mogelijk maken van de initiele aanleg, het exploiteren en onderhouden van een golfbaan te Steendam.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Het realiseren en borgen van het openbaar belang.
Specificering M. Ploeger
Financieel belang Omschrijving financieel belang Garantstelling voor lening van de stichting bij de BNG.
Verwachte omvang per 01-01-2023 € 1.775.000
Verwachte omvang per 31-12-2023 € 1.775.000
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Resultaat Verwachte omvang 2023 NB
Risico's In augustus 2017 is een vaststellingsovereenkomst getekend waarbij alle gronden onder de golfbaan in handen zijn gekomen van de gemeente. De statuten van de stichting zijn aangepast en het bestuur van de stichting bestaat uit één persoon (voorgedragen vanuit de gemeente). De gemeente staat nog steeds garant voor de lening die de stichting heeft afgesloten bij de BNG, deze lening is in mei 2019 verlengd voor een bedrag van € 1.775.000. Het financieel risico voor de gemeente Midden-Groningen voor het garant staan voor de geldlening is nihil, indien alle gronden voor agrarische doeleinden verkocht kunnen worden. Bij eventuele verkoop kan de lening volledig worden afbetaald en is het zelfs mogelijk dat er een voordeel uit voort kan vloeien.

Overig

Terug naar navigatie - Overig
Rechtsvorm, naam en plaats Vrijwillige samenwerking Regio Groningen-Assen 2030 – Groningen
Openbaar belang De regio Groningen-Assen kent drie speerpunten: het economisch kerngebied verder ontwikkelen, de interne samenhang verbeteren onder meer door een verbeterde bereikbaarheid (met o.a. P&R's en fietsroutes Plus) en de kwaliteit van stad en land behouden en versterken
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks bestuur en stuurgroep. In de stuurgroep zitten ook de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Westerkwartier, Assen, Noordenveld en Tynaarlo.
Specificering E. Drenth
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage.
Verwachte omvang per 01-01-2023 Bijdrage vastgesteld tot en met 2025 (vaste jaarlijkse bijdrage).Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.
Verwachte omvang per 31-12-2023 Bijdrage vastgesteld tot en met 2025 (vaste jaarlijkse bijdrage).Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.
Eigen vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Vreemd vermogen Verwachte omvang per 01-01-2023 NB
Verwachte omvang per 31-12-2023 NB
Resultaat Verwachte omvang 2023 € 2.631.213
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Ontwikkelingen De Regio Groningen-Assen heeft een Verstedelijkingagenda gemaakt, die aansluit op de rijksopgave voor de woningbouw. Deze agenda is medio 2022 met het rijk besproken. Eind 2022/begin 2023 worden de afspraken beklonken. Daarmee ontstaat er een herijking van de regiovisie. Hierbij vormt de woningopgave het vliegwiel voor ook de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, voor bedrijventerreinen en de mobiliteitsopgaven voor verkeer en vervoer binnen en buiten de regio. Daarmee verbindt de regio zich met het Rijk en maakt mogelijk kans op Brussels geld. Dit moet wel een meer blijvende actie worden, zeker in vergelijking met andere regio’s, bijvoorbeeld de regio Zwolle, Arnhem/Nijmegen of de regio Eindhoven. De komende jaren wordt in zes gebieden in Nederland waar de woningkrapte het grootst is het woningtekort versneld aangepakt. De gemeente Groningen is een van deze zes gebieden en heeft hiervoor in januari 2019 een Woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). Deze Woondeal is verder uitgewerkt in de Verstedelijkingsagenda voor het hele grondgebied van Regio Groningen-Assen (RGA). Een logische stap, want de opgave strekt verder dan de gemeente Groningen alleen. Tot 2040 moeten in de stad én in de omliggende regio minimaal 35.000 woningen gebouwd worden. In november 2019 is in het Bestuurlijk Overleg tussen Rijk en RGA besloten dat: • De strategie wordt gemaakt voor het hele gebied van de RGA, met waar nodig oog voor werklocaties daarbuiten. Ook worden de gevolgen voor de krimpregio's betrokken. • Er gezamenlijk als overheden (gemeenten, provincies en rijk) aan de Verstedelijkingsstrategie wordt gewerkt. • De strategie wordt opgesteld voor de periode 2020 –2040. • De strategie onderzoekt effecten van verstedelijking op het hele domein van de fysieke leefomgeving, met focus daarbinnen op de relaties tussen mobiliteit, werken, ruimtelijke kwaliteit, groen, leefbaarheid, etc. Midden-Groningen heeft aan de uitwerking van de strategie actief meegewerkt om via die strategie de kansen te vergroten om onze vastgestelde beleidsdoelstellingen op het terrein van wonen te verwezenlijken. Daarnaast kan de verstedelijkingsopgave er ook toe leiden dat er voor werk/bedrijventerreinen en mobiliteit een positieve impulsen ontstaan.
Ontwikkelingen, vervolg Daarnaast is Midden-Groningen betrokken bij de verdere uitwerking van het NOVI-gebied Groningen in de Toekomstagenda Groningen. Door nu de mogelijkheden van het NPG daarmee te combineren liggen hier de nodige koppelkansen. Een paar voorbeelden daarvan: de rijksuitgangspunten voor verstedelijking passen goed op de voorbereide herstructurering en wijkvernieuwing in Midden-Groningen. Wanneer we een deel van de sociale NPG projecten daaraan koppelen ontstaat er meerwaarde en synergie. Ook kunnen open plekken in het lint of veroorzaakt door het scholenprogramma opgepakt worden. Daarnaast lijkt het dat de druk op de woningmarkt en de recente veranderingen door COVID ons helpen om, wat betreft woningbouw, de cirkel zuid-west-noord-oost te doorbreken. Een tweede speerpunt is de doorontwikkeling van Groeningen. Samen met de gemeente Groningen zijn wij voornemens om de landschapsontwikkeling aan de westkant van onze gemeente (ook via NPG), impulsen te geven in een langjarige ontwikkeling. Naadloos aansluitend bij de uitgangspunten van Groeningen: klimaatadaptatie, nieuwe vormen van landbouw, natuur en Recreatie & Toerisme zijn de kansen talloos. Daarnaast moet er de komende jaren een goede relatie worden gelegd met de meer economische NPG projecten en het thema Economie binnen de RGA. Ook in de Toekomstagenda/NOVI Groningen krijgen dit soort ontwikkelingen aandacht. Kortom, koppel de Verstedelijkingsopgave via de RGA zoveel mogelijk aan andere ontwikkelingen. Dat is goed voor de regio in het algemeen en voor Midden-Groningen in het bijzonder.
``