4.6 EMU-saldo

Vragenlijst
Centraal Bureau voor de Statistiek Berekening EMU-saldo
www.cbs.nl/kredo Gemeente Midden-Groningen (1952)
Algemene gegevens:
Overheidslaag: Gemeente
Berichtgevernaam: Midden-Groningen
Berichtgevernummer: 1952
Jaar: 2023
Naam contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Bestandsnaam: EMU230061952.XLS
2022 2023 2024
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -3.010 -936 506
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 22.117 -11.646 -11.626
3. Mutatie voorzieningen -2.224 -2.388 -473
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -735 -3.477 -56
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo -26.616 11.799 11.715
Ruimte voor uw toelichting