4.10 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving realisatie 2021 Gewijzigde begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Saldo lasten en baten
Lokale heffingen 19.208 19.806 21.012 21.625 22.251 22.889
Algemene uitkeringen 132.055 144.476 145.397 151.911 156.546 148.759
Dividend 224 255 285 285 285 285
Saldo financieringsfunctie -281 324 773 760 741 744
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0
Totaal 151.206 164.861 167.467 174.581 179.823 172.677
bedragen x €1.000

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen
De lokale heffingen laten een batig saldo zien van ongeveer € 1,2 miljoen ten opzichte van 2022. Dit is voornamelijk het gevolg van de structurele doorwerking in de opbrengst OZB van prijsinflatie en een lagere toerekening van apparaatskosten.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De toename van de meerjarenraming van de Algemene Uitkering houdt onder andere rekening met de jaarlijkse accresontwikkeling. De raming van de Algemene Uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2022. Vooruitlopend op de septembercirculaire, die gelijktijdig met het opstellen van de begroting is verschenen, is een structurele verhoging van € 1,1 miljoen verwerkt.

Dividend
De geraamde dividenduitkering heeft betrekking op ons aandelenbezit Enexis BV en BNG-bank NV. De baten zijn ten opzichte van 2022 iets hoger. Dit is in hoofdzaak het gevolg van iets hoger dividend van de BNG.

Saldo financieringsfunctie
Ten opzichte van de begroting 2022 is het voordelig saldo op de financieringsfunctie met ongeveer € 450.000 toegenomen. Dit is voornamelijk het gevolg van de aanhoudende lage rentestand.