Sitemap

Programmabegroting 2023 Blz. 1
Programmabegroting 2023 Blz. 2
1. Algemeen en 2. Programma's Blz. 3
1 . Algemeen Blz. 4
1.0 Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
1.1 Inleiding Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Financieel beeld in een notendop Blz. 9
Autonome ontwikkelingen Blz. 10
Uitzettingen bestaand beleid Blz. 11
Ambities Blz. 12
Aanvullende indexatie Blz. 13
Een sluitende begroting 2023-2025, aandachtspunt 2026 Blz. 14
1.2 Begroting in één oogopslag Blz. 15
Begroting in één oogopslag Blz. 16
1.3 Samenstelling college en gemeenteraad Blz. 17
Samenstelling College 2022-2025 Blz. 18
Samenstelling Gemeenteraad 2022-2025 Blz. 19
2.1 Programma Dorpen en wijken Blz. 20
2.1.0 Inleiding Blz. 21
Visie, doelstelling en opbouw programma Blz. 22
2.1.1 Het versterken van de sociale cohesie Blz. 23
Inleiding Blz. 24
Ambities Blz. 25
Trends en ontwikkeling Blz. 26
Doelstellingen Blz. 27
a. Invloed geven van inwoners op leven in dorp of wijk Blz. 28
Invloed geven aan actieve bewonersgroepen Blz. 29
2.1.2 Huisvesting voor sociaal maatschappelijke activiteiten Blz. 30
Inleiding Blz. 31
Ambities Blz. 32
Trends en ontwikkelingen Blz. 33
Doelstellingen Blz. 34
a. Beleid vaststellen voor voorzieningen en vastgoed Blz. 35
Uitwerken van beleid Blz. 36
2.1.3 Deelname aan het maatschappelijk leven Blz. 37
Inleiding Blz. 38
Ambities Blz. 39
Trends en ontwikkelingen Blz. 40
Doelstellingen Blz. 41
a. Cultuurkadernota verder uitvoeren de komende beleidsperiode Blz. 42
Met NPG projecten het cultuurveld versterken op gebied van jongerencultuur en cultuur-educatie Blz. 43
b. Cultuur in Kielzog Theater, Muziekschool en Kunstwerkplaats Blz. 44
c. Bibliotheek ontwikkelt taal, cultuur, lezen en digitale vaardigheden Blz. 45
d. Het historisch erfgoed Fraeylemaborg openstellen. Blz. 46
Met Stichting Fraeylemaborg meerjarige subsidie-afspraken maken zoals die in de Kadernota Cultuur zijn verwoord. Blz. 47
e. Aanpak achterstallig onderhoud beeldende kunst en gedenktekens/monumenten Blz. 48
Onderhoud en restauratie beeldende kunst en monumenten Blz. 49
f. Uitvoering geven aan het Erfgoedprogramma Blz. 50
Uitvoering geven aan lokaal NPG erfgoed project Toekomstbestendig Cultureel Erfgoed Blz. 51
Verlenen van onderhouds- en restauratiesubsidies Blz. 52
g. Beschermen archeologische waarden Blz. 53
Uitvoeren archeologische toets Blz. 54
2.1.4 Sport en bewegen Blz. 55
Inleiding Blz. 56
Ambities Blz. 57
Trends en ontwikkelingen Blz. 58
Doelstellingen Blz. 59
a. Het vergroten van het aandeel bewoners dat regelmatig sport en beweegt Blz. 60
Vanuit het lokaal sportakkoord maken we een kennismaking met verschillende sporten en cultuur mogelijk. Blz. 61
Wij organiseren en ondersteunen wandelgroepen in meerdere dorpen als toegankelijk beweegaanbod voor ouderen en kwetsbare doelgroepen. Blz. 62
Wij zetten buurtsportcoaches om sport en bewegen onder te jeugd te stimuleren. Blz. 63
b. Het bevorderen van vitale en toekomstbestendige sportverenigingen Blz. 64
Samen met sportverenigingen en andere partijen geven wij uitvoering aan het lokaal sportakkoord en ontplooien we initiatieven om verenigingen te versterken. Blz. 65
Vanuit het lokaal sportakkoord zetten we een subsidieregeling op om (samenwerkings)initiatieven van sportverenigingen te stimuleren. Blz. 66
Wij ondersteunen sportaanbieders bij het ontwikkelen van voldoende bestuurlijk en sporttechnisch kader door middel van de inzet van een verenigingsondersteuner. Blz. 67
c. Het harmoniseren van het accommodatiebeleid Blz. 68
Wij gaan afspraken met binnen- en buitensportverenigingen over eigendom, beheer en onderhoud van accommodaties verder harmoniseren in goed overleg met de verenigingen. Blz. 69
Wij voeren innovaties door om onze sportaccommodaties te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Blz. 70
2.1.5 Veiligheid op het gebied van wonen, werken en leven Blz. 71
Inleiding Blz. 72
Ambities Blz. 73
Trends en ontwikkelingen Blz. 74
Doelstellingen Blz. 75
a. Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit Blz. 76
b. Effectieve verbinding veiligheid en zorg Blz. 77
c. Veilige woon- en leefomgeving Blz. 78
d. Maatschappelijke onrust of verdeeldheid bij overheidsbeslissingen Blz. 79
2.1.6 Fysieke leefbaarheid Blz. 80
Inleiding Blz. 81
Ambitie: Een fijne omgeving draagt bij aan een prettig gevoel voor iedereen Blz. 82
Trends en indicatoren Blz. 83
Doelstellingen Blz. 84
a. Afval: We geven uitvoering aan het vastgestelde beleidsplan. Blz. 85
Implementeren van een aangepaste en efficiëntere afvalinzameling Blz. 86
Stimuleren afvalscheiding onder andere met behulp van de afvalcoaches Blz. 87
Uitwerken van de conclusies en aanbevelingen vanuit de evaluatie van het afvalbeleid Blz. 88
b. Groen, zwerfafval en spelen: Onderhoud en beheer uitvoeren conform vastgestelde rapport en beleidsplan spelen Blz. 89
Uitvoeren inspecties beeldkwaliteit Blz. 90
Uitvoeren inspecties speeltoestellen Blz. 91
Uitvoering geven aan projecten zoals Oosterpark, Drevenbos en Dorpspark de Akkers Blz. 92
c. We beheren en onderhouden de kunstwerken en beschoeiingen Blz. 93
Onderhouden van onze kunstwerken zodat deze veilig blijven Blz. 94
Opstellen van een integrale meerjaren onderhoudsplanning/beheerplan Blz. 95
Uitwerken van het vastgestelde beleid Blz. 96
d. We beheren en onderhouden de openbare verlichting volgens het vastgestelde beleidsplan Blz. 97
Vervangen PL-lampen Blz. 98
Uitvoeren meerjaren vervangingsplan Blz. 99
e. We beheren en onderhouden het riolenstelsel volgens het vastgestelde afvalwaterbeleidsplan Blz. 100
Afsluiten van raamovereenkomsten renovatie, reiniging en inspectie Blz. 101
Opstellen beheerplan kolken en vegen Blz. 102
Opstellen beleidsplan Water Blz. 103
Opstellen uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Blz. 104
Opzetten van risicogericht beheer Blz. 105
f. We beheren en onderhouden onze wegen volgens de beleidsplannen Wegen en Gladheidsbestrijding Blz. 106
Het afsluiten van een raamovereenkomst groot onderhoud elementen verharding; Blz. 107
Het afsluiten van een raam overeenkomst groot onderhoud asfalt Blz. 108
Het opstellen meerjaren onderhoudsplanning Blz. 109
Het uitvoeren van een inspectie naar hoe onze wegen er op het eerste gezicht uitzien Blz. 110
Het uitvoeren van een onderzoek naar hoe lang onze wegen nog goed zijn Blz. 111
Het uitwerken inspecties halfverharding (zoals grind) naar een beheerplan. Blz. 112
2.1.7 Verplichte beleidsindicatoren (BBV) Blz. 113
Indicatoren Blz. 114
2.1.8 Financieel overzicht Dorpen en Wijken Blz. 115
Financieel overzicht Blz. 116
Toelichting Blz. 117
2.2 Programma Sociaal Blz. 118
2.2.0 Inleiding Blz. 119
Visie, doelstelling en opbouw programma Blz. 120
2.2.1 Gezondheid Blz. 121
Inleiding Blz. 122
Ambities Blz. 123
Trends en ontwikkelingen Blz. 124
Doelstellingen Blz. 125
a. Alle betrokkenen werken intensief samen Blz. 126
We werken integraal samen binnen en buiten de gemeente Blz. 127
We werken samen in de stuurgroep lokaal preventieakkoord Blz. 128
b. Stimuleren van gezonde leefstijl Blz. 129
We geven uitvoering aan het lokaal preventieakkoord Blz. 130
We zetten in op valpreventie Blz. 131
We passen de JOGG-aanpak toe Blz. 132
Toevoegingen aan de openbare ruimte Blz. 133
We geven voorlichting Blz. 134
2.2.2 Welzijn Blz. 135
Inleiding Blz. 136
Ambities Blz. 137
Trends en ontwikkelingen Blz. 138
Doelstellingen Blz. 139
a. Het verbeteren van de weerbaarheid van inwoners met psychosociale klachten Blz. 140
Sociaal-emotionele ondersteuning voor inwoners in het aardbevingsgebied Blz. 141
We voeren Welzijn op Recept en Grip en Glans uit Blz. 142
b. Het bevorderen van het welbevinden van ouderen (60+) waarbij eigen regie en zelfredzaamheid het uitgangspunt is Blz. 143
Terugdringen van eenzaamheid onder ouderen Blz. 144
Het bevorderen van een dementievriendelijke gemeente Blz. 145
Het bevorderen van vitaliteit onder ouderen Blz. 146
Uitvoering geven aan het landelijk programma 'Wonen en zorg voor ouderen' Blz. 147
c. Versterken van de informele ondersteuning Blz. 148
Organiseren van vrij toegankelijke informatie -en adviespunten Blz. 149
Werving van vrijwilligers en goede aansluiting tussen vraag en aanbod Blz. 150
2.2.3 Wmo Blz. 151
Inleiding Blz. 152
Ambities Blz. 153
Trends en ontwikkelingen Blz. 154
Doelstellingen Blz. 155
a. De geboden ondersteuning is van goede kwaliteit en wordt rechtmatig ingezet Blz. 156
Inzet toezichthouders Blz. 157
Preventie aan de poort Blz. 158
b. Inwoners zijn betrokken bij beleid en uitvoering Blz. 159
Adviesraad Sociaal Domein Blz. 160
Onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 161
c. Inwoners zijn zelfredzaam binnen hun eigen mogelijkheden Blz. 162
Bieden van maatwerkvoorzieningen Blz. 163
Bieden van ondersteuning aan inwoners die tot de OGGz doelgroep behoren Blz. 164
Bieden van Vervoer voor mensen die niet in staat zijn op eigen kracht te reizen Blz. 165
Bieden van voorzieningen die algemeen toegankelijk zijn Blz. 166
Maken van afspraken met woningcorporatie en huurdersorganisaties Blz. 167
We passen de Omgekeerde toets toe Blz. 168
We voeren alle verkennende onderzoeken in het kader van de Wvggz uit binnen de wettelijke termijnen Blz. 169
d. Toegankelijk Midden-Groningen (inclusie/VN Verdrag Handicap) Blz. 170
Uitvoeren van de acties in de Lokale Toegankelijkheidsagenda Blz. 171
2.2.4 Jeugd Blz. 172
Inleiding Blz. 173
Ambities Blz. 174
Trends en ontwikkelingen Blz. 175
Doelstellingen Blz. 176
a. Investeren in laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning Blz. 177
We continueren de inzet Ondersteuning Jeugd en Gezin Blz. 178
We nemen aanvullende diensten af van de GGD rondom jeugd. Blz. 179
We investeren in kansengelijkheid Blz. 180
Inzetten op laagdrempelige voorzieningen Blz. 181
b. Ontwikkelen van een aanpak rondom huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 182
We bevorderen de deskundigheid van de professionals in de sociale teams Blz. 183
We geven voorlichting aan inwoners over huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 184
We verbeteren de samenwerking met ketenpartners Blz. 185
We zorgen voor voldoende passend hulpaanbod voor betrokkenen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 186
c. Verbeteren van de jeugdhulp Blz. 187
Beheersmaatregelen jeugdhulp Blz. 188
We organiseren een deel van de jeugdhulp lokaal Blz. 189
We ontwikkelen het toezicht op jeugdhulp Blz. 190
We versterken de verbinding onderwijs en zorg Blz. 191
We werken samen met alle Groninger gemeenten aan een dekkend landschap van (hoog-specialistische) jeugdhulp Blz. 192
2.2.5 Onderwijs en onderwijshuisvesting Blz. 193
Inleiding Blz. 194
Ambities Blz. 195
Trends en ontwikkelingen Blz. 196
Doelstellingen Blz. 197
a. Kinderen maken een goede start in het onderwijs Blz. 198
We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 199
We verbeteren de kwaliteit van Voorschoolse Educatie Blz. 200
We vergroten het bereik van de doelgroep voor voorschoolse educatie Blz. 201
We vergroten ouderbetrokkenheid bij voorschoolse educatie Blz. 202
We voeren een stimulerend taal-en leesaanbod uit voor kinderen van 0-12 jaar Blz. 203
b. Vergroten van gelijke kansen en bereikbaarheid van het onderwijs Blz. 204
We bieden leerlingenvervoer Blz. 205
We ondersteunen de taalschool voor kinderen met een migratieachtergrond Blz. 206
We gaan de extra maatregelen om onderwijskansen te vergroten uitwerken en uitvoeren Blz. 207
c. Onderwijs/opvang, zorg , welzijn en cultuur werken samen voor een optimale (talent)ontwikkeling van elk kind Blz. 208
We versterken de samenwerking tussen onderwijs en zorg Blz. 209
We zorgen voor een goede overdracht van peuteropvang naar basisschool Blz. 210
d. Jongeren verlaten de school met minimaal een startkwalificatie Blz. 211
We zetten extra in op het voorkomen langdurige uitval (thuiszitten) Blz. 212
Jongeren krijgen op de MBO scholen hulp bij persoonlijke vragen of problemen Blz. 213
We hebben een aangepaste MBO2 opleiding voor jongeren die niet naar een gewone mbo-school kunnen Blz. 214
We helpen jongeren om weer terug naar school naar te gaan Blz. 215
e. Volwassenen kunnen meedoen in onze samenleving doordat ze voldoende geletterd zijn Blz. 216
Inwoners kunnen in het Taalhuis aan de slag met hun basisvaardigheden Blz. 217
We investeren in leesbevordering van kinderen en ouders Blz. 218
We vergroten bewustwording en herkenning van laaggeletterdheid Blz. 219
We zetten in op betrokkenheid en inzet van werkgevers Blz. 220
Inwoners kunnen volwasseneneducatie volgen om beter te leren schrijven, lezen, rekenen en omgaan met de computer. Blz. 221
f. Kinderen krijgen onderwijs in een stimulerend, veilig en toekomstbestendig schoolgebouw Blz. 222
Opstellen Programma en Overzicht Blz. 223
Opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 224
2.2.6 Participatiewet Blz. 225
Inleiding Blz. 226
Ambities Blz. 227
Trends en ontwikkelingen Blz. 228
Doelstellingen Blz. 229
a. Inwoners hebben genoeg inkomen om alle noodzakelijke kosten te betalen Blz. 230
We passen de omgekeerde toets toe Blz. 231
We geven sociale organisaties geld zodat zij inwoners met een laag inkomen kunnen helpen Blz. 232
We geven financiële ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen Blz. 233
We hebben samen met de woningbouwvereniging de voorzieningenwijzer Blz. 234
We hebben één toegang voor inwoners met financiële vragen Blz. 235
b. Inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen aan sociale activiteiten Blz. 236
We hebben een maatwerkbudget voor kinderen. Blz. 237
We geven geld aan inwoners met een laag inkomen voor sociale activiteiten Blz. 238
c. Inwoners hebben een betaalde baan. Als dat (nog) niet lukt, dan blijven inwoners hun talenten en mogelijkheden gebruiken Blz. 239
We ondersteunen inwoners bij het vinden van een betaalde baan. Blz. 240
Inwoners met een uitkering krijgen scholing als dat de kansen op een betaalde baan groter maakt. Blz. 241
We helpen inwoners om genoeg inkomen te verdienen met een eigen bedrijf. Blz. 242
We helpen inwoners bij het meedoen aan sociale activiteiten. Blz. 243
We voeren maatregelen uit om de armoedeval tegen te gaan. Blz. 244
We werken aan een leer-werkbedrijf waar alle inwoners met een lagere opleiding zich kunnen ontwikkelen. Blz. 245
d. Inwoners met een arbeidshandicap kunnen een eigen inkomen verdienen Blz. 246
We geven een vergoeding aan werkgevers voor de loonkosten van een werknemer met een arbeidshandicap. Blz. 247
We organiseren beschermde werkplekken binnen het Werkbedrijf BWRI. Blz. 248
We zorgen voor aangepaste werkplekken voor inwoners met een WSW-indicatie. Blz. 249
We begeleiden inwoners met een arbeidshandicap op het werk zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. Blz. 250
e. Inwoners die nieuw zijn in Nederland voelen zich hier thuis en kunnen snel meedoen, het liefst via betaald werk Blz. 251
We bieden vanaf de start van de uitkering van nieuwkomers hulp bij het betalen van belangrijke rekeningen, zoals de huur, energie en zorgverzekering. Blz. 252
We geven praktische hulp aan nieuwkomers. Blz. 253
We helpen nieuwkomers tijdens het inburgeringstraject Blz. 254
f. Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen hulp om hier goed te kunnen wonen. Blz. 255
We geven financiële hulp aan vluchtelingen. Blz. 256
We helpen vluchtelingen bij het vinden van betaald werk. Blz. 257
2.2.7 Schuldhulpverlening Blz. 258
Inleiding Blz. 259
Ambities Blz. 260
Trends en ontwikkelingen Blz. 261
Doelstellingen Blz. 262
a. Wij hebben aandacht voor onze inwoners en bijzondere doelgroepen Blz. 263
Statushouders zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun geldzaken. Blz. 264
Wij staan klaar voor ondernemers met schulden. Blz. 265
Wij maken gebruik van een dashboard waarmee we onze dienstverlening richting inwoners kunnen bewaken. Blz. 266
b. Wij werken samen met onze ketenpartners Blz. 267
Convenant aangesloten bewindvoerders en gemeente streven naar een aanmeldtijd voor schuldhulpverlening van maximaal een jaar. Blz. 268
c. Wij zetten de klant centraal Blz. 269
Samen met onze klanten kijken wij naar ons werk. (klantpanel) Blz. 270
d. Wij zetten in op een duurzame oplossing Blz. 271
Onze klanten doen op hun eigen niveau mee aan hun administratie. Blz. 272
Klanten die uitstromen hebben een goed vangnet en wij bieden goede nazorg. Blz. 273
e. Wij zetten in op preventie en we gaan erop af! Blz. 274
Wij vormen een plan om de financiële educatiecirkel binnen het basisonderwijs vorm te geven. Blz. 275
Wij zoeken inwoners met achterstanden in hun betalingen actief op. Blz. 276
2.2.8 Sociale teams Blz. 277
Inleiding Blz. 278
Ambities Blz. 279
Trends en ontwikkelingen Blz. 280
Doelstellingen Blz. 281
a. De sociale teams begeleiden inwoners naar de juiste zorg en ondersteuning Blz. 282
We voeren het NPG-project Bevorderen Sociale Veerkracht uit. Blz. 283
We voeren het NPG-project Inzet Ervaringsdeskundigen Armoede en Sociale Uitsluiting uit Blz. 284
We voeren vroegsignalering van armoede en schulden integraal uit binnen de sociale teams. Blz. 285
b. De sociale teams werken meer samen met de welzijnsdiensten Blz. 286
We versterken de samenwerking tussen de sociale teams en jongerenwerk. Blz. 287
We investeren in de samenwerking tussen de sociale teams en welzijnsdiensten. Blz. 288
c. Inwoners ontvangen de benodigde hulp en ondersteuning binnen de wettelijke termijnen Blz. 289
We zetten in op het versterken van de samenwerking tussen de sociale teams en het welzijnswerk. Blz. 290
We geven uitvoering aan de beheersmaatregelen en eventuele opvolging daarvan. Blz. 291
d. De sociale teams hebben een goed beeld van de lokale ondersteuningsbehoefte en maatschappelijke uitdagingen Blz. 292
We geven periodiek samen met de sociale teams duiding aan de cijfers en ontwikkelingen in de indicatoren. Blz. 293
We werken in 2023 samen met de sociale teams aan het ontwikkelen van een meetinstrument om het het effect van de ingezette zorg en ondersteuning in kaart te brengen. Blz. 294
2.2.9 Verplichte beleidsindicatoren (BBV) Blz. 295
indicatoren Blz. 296
2.2.10 Financieel overzicht Sociaal Blz. 297
Financieel overzicht Blz. 298
Toelichting Blz. 299
2.3 Programma Economie Blz. 300
2.3.0 Inleiding Blz. 301
Opbouw programma Blz. 302
2.3.1 Omgevingswet Blz. 303
Inleiding Blz. 304
Ambities Blz. 305
Trends en ontwikkelingen Blz. 306
Doelstellingen Blz. 307
a. Wij voldoen aan de wettelijke minimum vereisten en realiseren een kleine plus Blz. 308
Er wordt gestart met het anders werken (integraal en extern gericht) dat nodig is voor het werken met de Omgevingswet Blz. 309
We oefenen met het opstellen van een (deel)omgevingsplan Blz. 310
Wij stellen toepasbare regels op Blz. 311
We controleren onze verordeningen; wat is wenselijk en nodig Blz. 312
b. Vaststellen omgevingsvisie Blz. 313
2.3.2 Ruimtelijke Ontwikkeling Blz. 314
Inleiding Blz. 315
Ambities Blz. 316
Trends en ontwikkelingen Blz. 317
Doelstellingen Blz. 318
a. Het stedelijk gebied van Hoogezand-Sappemeer versterken Blz. 319
Afronden IJsbaanlocatie Sappemeer Blz. 320
Ontwikkelen Vosholen fase 2 Blz. 321
Verder werken aan de herstructurering van Gorecht-West Blz. 322
Verder werken aan het project Stadshart-Noord Blz. 323
Duurzaam particulier bezit Blz. 324
b. Netwerken van sterke dorpen op het platteland Blz. 325
Ontwikkeling Tolweg Muntendam Blz. 326
Ontwikkeling Verlengde Veenlaan Slochteren Blz. 327
Vrijkomende gemeentelijke locaties ontwikkelen Blz. 328
Meewerken aan plannen van projectontwikkelaars en inwoners Blz. 329
c. NPG-projecten ondersteunen Blz. 330
Herstructurering bedrijventerreinen Blz. 331
Herstructurering Hoogezand Noord Blz. 332
Verpauperde panden Blz. 333
d. Inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 334
Het vernieuwen van de Woonvisie Blz. 335
Een plan voor de dorpsontwikkeling van Muntendam Blz. 336
Het schrijven van een visie voor Harkstede-Meerstad Blz. 337
Een vervolg aan de ontwikkeling van het gebied rond de A7 Blz. 338
e. Inspelen op nieuwe wet- en regelgeving Blz. 339
Opkoopbescherming Blz. 340
f. Samenwerking Omgevingsdienst Groningen Blz. 341
2.3.3 Economie Blz. 342
Inleiding Blz. 343
Ambities Blz. 344
Trends en ontwikkelingen Blz. 345
Doelstellingen Blz. 346
a. We willen een uitstekende service bieden voor ondernemers en instellingen Blz. 347
Aanspreekpunt voor ondernemers Blz. 348
Informatie geven Blz. 349
Werk en onderwijs op elkaar afstemmen Blz. 350
Bedrijventerreinenvisie Blz. 351
b. We willen een duurzaam perspectief voor de landbouwsector Blz. 352
Agenda voor de Veenkoloniën Blz. 353
Verbindingen leggen Blz. 354
Landbouwstrategie Blz. 355
Landbouwoverleg Blz. 356
c. We willen winkels zo veel mogelijk bij elkaar plaatsen in winkelgebieden Blz. 357
We geven aan in welke gebieden winkels mogen zitten Blz. 358
We maken het platform detailhandel mogelijk Blz. 359
We werken zoveel mogelijk mee aan verandering van gebruik van een winkelpand Blz. 360
d. We willen een gemeente zijn waar het voor iedereen goed vertoeven is Blz. 361
Onderhoud fiets- en wandelpaden Blz. 362
Midden-Groningen laten zien Blz. 363
Sector die op de toekomst is voorbereid Blz. 364
Samenwerken Blz. 365
2.3.4 Verkeer Blz. 366
Inleiding Blz. 367
Ambities Blz. 368
Trends en ontwikkelingen Blz. 369
Doelstellingen Blz. 370
a. Verkeersveilig bewegen Blz. 371
Financiering Blz. 372
Monitoring Blz. 373
Permanente verkeerseducatie Blz. 374
b. Sociaal inclusief Blz. 375
We doen mee aan het landelijke fietsproject ‘Doortrappen’ Blz. 376
Proefproject deelmobiliteit Blz. 377
c. Duurzaam verplaatsen Blz. 378
We proberen subsidies binnen te halen om het fietsnetwerk te verbeteren Blz. 379
d. Bereikbaar platteland Blz. 380
We overleggen met Provincie Groningen, Regio Groningen-Assen en OV-Bureau over ontwikkelingen op het terrein van openbaar vervoer Blz. 381
We ondersteunen het uitbreiden en verbeteren van de voorzieningen bij de treinstations en de Hub’s Blz. 382
e. Economische dynamiek Blz. 383
Uitvoering plannen project Knijpsbrug Blz. 384
We doen mee aan het project N33 Blz. 385
2.3.5 Duurzaamheid Blz. 386
Inleiding Blz. 387
Ambities Blz. 388
Trends en ontwikkelingen Blz. 389
Doelstellingen Blz. 390
a. We bieden individuele inwoners mogelijkheden om te verduurzamen Blz. 391
Beleid elektrische laadpalen Blz. 392
Duurzaamheidslening Blz. 393
Energieloket Blz. 394
Ondersteunen individuele burgers Blz. 395
RREW en SPUK Blz. 396
b. Onze inwoners zijn betrokken bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten en profiteren hiervan Blz. 397
Beleid Midden-Groningen Blz. 398
Afstemmen bij profiteren ontwikkeling duurzame energie projecten Blz. 399
Taken binnen de RES Blz. 400
c. We maken duurzame energieprojecten mogelijk Blz. 401
Beleid Duurzame Energie Midden-Groningen Blz. 402
Netwerkcapaciteit Blz. 403
RES-uitgangspunten Blz. 404
Zon-op-dak Blz. 405
d. Een aantal wijken in onze gemeente is in 2030 van het aardgas af Blz. 406
Gasvrij Gorecht Blz. 407
Aardgasvrij Steendam-Tjuchem Blz. 408
Wijkuitvoeringsplannen Blz. 409
Samenwerken van het aardgas af Blz. 410
Kosten Blz. 411
Nieuwe Aardgasvrije Wijken Blz. 412
Belanghebbenden TVW WUPs Blz. 413
e. We ondersteunen initiatieven van inwoners, bewonersorganisaties, energiecoöperaties en andere belanghebbenden Blz. 414
Fairtrade/ Global goals Blz. 415
Betrekken jeugd Blz. 416
Afstemming rollen Blz. 417
f. We voeren een duurzame bedrijfsvoering Blz. 418
Duurzaam gemeentelijke vastgoed Blz. 419
Duurzaam meerjaren onderhoudsplan Blz. 420
Duurzaam wagenpark Blz. 421
Interne afvalstromen Blz. 422
Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) Blz. 423
2.3.6 Verplichte beleidsindicatoren (BBV) Blz. 424
Beleidsindicatoren Blz. 425
2.3.7 Financieel overzicht Economie Blz. 426
Financieel overzicht Blz. 427
Toelichting Blz. 428
2.4 Programma Dienstverlening Blz. 429
2.4.0 Inleiding Blz. 430
Visie Blz. 431
2.4.1 Programmaplan Dienstverlening Blz. 432
Inleiding Blz. 433
Ambities Blz. 434
Doelstellingen Blz. 435
a. Gastheerschap in Huis van Cultuur en Bestuur Blz. 436
Evalueren van ervaringen van de bezoekers aan ons gemeentehuis Blz. 437
Evalueren van ervaringen van inwoners met de centrale dienstverlening Blz. 438
b. Verkiezingen in 2023 goed, veilig en toegankelijk organiseren Blz. 439
Het organiseren van de Provinciale Staten verkiezingen en de Waterschapverkiezingen 2023. Blz. 440
c. Open Data Blz. 441
Waar mogelijk gegevens kosteloos, rechtenvrij, openbaar, machineleesbaar en volgens open standaarden beschikbaar stellen. Blz. 442
We maken een verkenning van makkelijk te behalen verbeteringen op het gebied van Open Data. Blz. 443
d. Online-strategie Blz. 444
Deelname aan het project Digitale Aanvraag Rijbewijs waardoor het rijbewijs rechtstreeks digitaal bij de RDW kan worden aangevraagd Blz. 445
Dienstverlening verbeteren door Word- en PDF-formulieren om te zetten naar digitale aanvraagformulieren Blz. 446
Verdere implementatie I-Burgerzaken (zoveel mogelijk digitaal werken) Blz. 447
Het uitwerken van onze digitale communicatiestrategie. Blz. 448
2.4.2 Financieel overzicht Dienstverlening Blz. 449
Financieel overzicht Blz. 450
Toelichting Blz. 451
2.5 Programma Gevolgen gas- en zoutwinning en lokaal programma NPG Blz. 452
2.5.0 Inleiding Blz. 453
Visie, doelstelling en opbouw programma Blz. 454
2.5.1 Gevolgen gas- en zoutwinning Blz. 455
Inleiding Blz. 456
Ambities Blz. 457
Trends en ontwikkelingen Blz. 458
Doelstellingen Blz. 459
a. Alle gebouwen binnen de versterkingsopgave zo snel mogelijk beoordelen Blz. 460
In het Lokaal Plan van Aanpak 2023 staat het programma voor opname en beoordelen voor 2023. Dit is de opdracht aan NCG voor die periode. Blz. 461
b. Gebouwen waar nodig zo snel mogelijk versterken Blz. 462
Ruimte creëren zodat er meer adressen gelijktijdig kunnen worden versterkt. Blz. 463
c. Beëindiging Gaswinning Blz. 464
d. Zorgen voor goede (ruimtelijke) randvoorwaarden voor een vlotte en bewonersgerichte manier van versterken Blz. 465
Aanpassen ruimtelijke kaders en maken plannen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Blz. 466
e. De eigenaren in batch 1588 moeten verder kunnen met hun versterkingsprojecten Blz. 467
Oplossen individuele problemen binnen batch 1588 Blz. 468
f. Op basis van de afspraken uit het convenant scholenprogramma willen we de projecten voor het versterken en nieuwbouwen van scholen afronden Blz. 469
Afronden lopende projecten van het Scholenprogramma. Blz. 470
g. Onze inwoners moeten niet de financier worden van de kosten die voortkomen uit de versterking Blz. 471
Monitoring van de uitgaven en afstemming met het Rijk over de hoogte van de Rijksbijdragen Blz. 472
h. We willen geen uitbreiding van de zoutwinning Blz. 473
Monitoren beroepsprocedure zoutwinning en in gang zetten eventuele verdere acties. Blz. 474
2.5.2 Nationaal Programma Groningen Blz. 475
Inleiding Blz. 476
Ambities Blz. 477
Trends en ontwikkelingen Blz. 478
Doelstellingen Blz. 479
a. Uitvoering geven aan het lokaal Programmaplan Hart voor Midden-Groningen Blz. 480
b. Uitvoering geven aan het collegeprogramma Samen aan de Slag Blz. 481
c. Actualisering en prioritering van het Programmaplan Hart voor Midden-Groningen Blz. 482
d. Invulling geven aan participatie en betrokkenheid van inwoners Blz. 483
e. Meten en rapporteren Blz. 484
f. Samenwerking en samenhang vergroten Blz. 485
g. Slimme financieringskansen onderzoeken Blz. 486
h. Voorbereiden van de borging van de projectresultaten in het reguliere werk Blz. 487
tabel A Blz. 488
tabel B Blz. 489
2.5.3 Financieel overzicht Gevolgen gas- en zoutwinning en lokaal programma NPG Blz. 490
Financieel overzicht Blz. 491
Programma gevolgen gaswinning Blz. 492
Uitvoering lokaal programmaplan (NPG) Blz. 493
2.6 Programma Bestuur en bedrijfsvoering Blz. 494
2.6.0 Inleiding Blz. 495
Voorwoord Blz. 496
2.6.1 Bestuur en bedrijfsvoering Blz. 497
Inleiding Blz. 498
Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds Blz. 499
Overhead Blz. 500
Algemene reserve Blz. 501
Vennootschapsbelasting Blz. 502
Onvoorzien Blz. 503
2.6.2 Verplichte beleidsindicatoren (BBV) Blz. 504
Beleidsindicatoren Blz. 505
2.6.3 Financieel overzicht Bestuur en bedrijfsvoering Blz. 506
Financieel overzicht Blz. 507
Toelichting Blz. 508
3. Paragrafen Blz. 509
3.1 Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 510
De opgave voor 2023 Blz. 511
Opgave 2022 Blz. 512
Dienstverlening Blz. 513
Dienstverlening Blz. 514
Communicatie Blz. 515
Communicatie Blz. 516
Human resource management Blz. 517
HRM Blz. 518
Informatisering en automatisering Blz. 519
I&A Blz. 520
Informatiebeveiliging en privacy Blz. 521
Infomatisering en privacy Blz. 522
Facilitaire zaken Blz. 523
Facilitaire zaken Blz. 524
Gebouwenbeheer Blz. 525
Gebouwenbeheer Blz. 526
Planning & Control Blz. 527
P&C Blz. 528
Juridische zaken en inkoop Blz. 529
Juridische zaken en inkoop Blz. 530
Financiën Blz. 531
Financieel beheer Blz. 532
3.2 Paragraaf lokale heffingen Blz. 533
Inleiding Blz. 534
Inleiding Blz. 535
Inkomsten lokale heffingen Blz. 536
Inkomsten lokale heffingen Blz. 537
Beleid lokale heffingen Blz. 538
Beleid lokale heffingen Blz. 539
Kostendekkendheid van de heffingen Blz. 540
Kostendekking van de heffingen Blz. 541
Kostendekkendheid van de rioolheffing Blz. 542
Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing Blz. 543
Kostendekkendheid leges Blz. 544
Recapitulatie titel 1,2 en 3 Blz. 545
Belastingdruk (woonlasten) Blz. 546
Woonlasten Blz. 547
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 548
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 549
3.3 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 550
Inleiding Blz. 551
Inleiding Blz. 552
Risico versus onzekerheden Blz. 553
Risico versus onzekerheden Blz. 554
Risicokwalificatie Blz. 555
Weerstandsvermogen vs weerstandskapitaal Blz. 556
Weerstandsvermogen vs weerstandskapitaal Blz. 557
Risicomanagement Blz. 558
Risicomanagement Blz. 559
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 560
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 561
Weerstandscapaciteit Blz. 562
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 563
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 564
Overzicht risico's Blz. 565
Risicotabel 2022 Blz. 566
Overzicht risico's Blz. 567
Ontwikkeling risico's en weerstandsratio Blz. 568
Financiële kengetallen Blz. 569
Financiële kengetallen Blz. 570
Kengetallen Blz. 571
3.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 572
Inleiding Blz. 573
Inleiding Blz. 574
Ambitie Blz. 575
Ambitie Blz. 576
Doelstellingen Blz. 577
Doelstellingen Blz. 578
Inzet Blz. 579
Inzet Blz. 580
Kerncijfers kapitaalgoederen Blz. 581
Kerncijfers kapitaalgoederen Blz. 582
Financieel overzicht kapitaalgoederen Blz. 583
Financieel overzicht kapitaalgoederen (excl. loonkosten, overhead en kapitaalslasten Blz. 584
3.5 Paragraaf Financiering Blz. 585
Inleiding Blz. 586
Inleiding Blz. 587
Wettelijk kader Blz. 588
Wettelijk kader Blz. 589
Vermogenspositie Blz. 590
Vermogenspositie Blz. 591
Herfinanciering en aanvullende financiering Blz. 592
Herfinanciering en aanvullende financiering Blz. 593
Financieringsbeleid Blz. 594
Financieringsbeleid Blz. 595
Liquiditeitenbeheer Blz. 596
Liquiditeitenbeheer Blz. 597
Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt Blz. 598
Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt Blz. 599
Risicobeheersing Blz. 600
Risicobeheersing Blz. 601
Renterisico en renterisico's vaste schuld Blz. 602
Kredietrisico's en interne rente Blz. 603
Vervolg risicobeheersing Blz. 604
3.6 Paragraaf Verbonden partijen Blz. 605
Inleiding verbonden partijen Blz. 606
Inleiding Blz. 607
Verbonden partijen Blz. 608
Verbonden partijen Blz. 609
Informatie per verbonden partijen Blz. 610
Informatie per verbonden partijen Blz. 611
Openbaar lichaam Blz. 612
BV & NV Blz. 613
Verenigingen Blz. 614
Stichtingen Blz. 615
Overig Blz. 616
3.7 Paragraaf Grondbeleid Blz. 617
Inleiding Grondbeleid Blz. 618
Inleiding Blz. 619
Herziening grondexploitaties Blz. 620
Herziening grondexploitaties Blz. 621
Winst en verlies Blz. 622
Winst en verlies Blz. 623
Grondexploitaties Blz. 624
Grondexploitaties Blz. 625
Overige bouwgronden in exploitatie Blz. 626
Overige bouwgronden in exploitatie Blz. 627
Financieel Blz. 628
Financieel Blz. 629
Grondexploitatie Blz. 630
Overige complexen (geen onderdeel van bouwgronden in exploitatie) Blz. 631
Overige complexen Blz. 632
Onderbouwing van de geraamde winstnemingen Blz. 633
Onderbouwing van de geraamde winstnemingen Blz. 634
Risico's Blz. 635
Risico's Blz. 636
3.8 Paragraaf Bestuur Blz. 637
Inleiding bestuur Blz. 638
Inleiding Blz. 639
Interactieve beleidsvorming Blz. 640
Gemeente en samenleving Blz. 641
Raadsakkoord 2022-2026 Blz. 642
Passende vergaderstructuur voor de raad Blz. 643
Passende vergaderstructuur voor de raad Blz. 644
Rekenkamer Midden-Groningen Blz. 645
Rekenkamer Midden-Groningen Blz. 646
4. Uiteenzetting financiële positie Blz. 647
4.1 Overzicht baten en lasten per programma Blz. 648
Overzicht baten en lasten per programma Blz. 649
4.2 Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 650
Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 651
4.3 Overzicht incidentele baten en lasten per programma Blz. 652
Incidentele baten en lasten Blz. 653
Notitie incidentele baten en lasten Commissie BBV Blz. 654
4.4 Structureel evenwicht Blz. 655
Overzicht Structureel evenwicht Blz. 656
4.5 Geprognosticeerde balans 2023-2026 Blz. 657
Geprognosticeerde balans 2022 - 2025 Blz. 658
4.6 EMU-saldo Blz. 659
EMU saldo Blz. 660
4.7 Arbeidskosten gerelateerde verplichting Blz. 661
Arbeidskosten gerelateerde verplichting Blz. 662
4.8 Overzicht investeringen Blz. 663
4.7 Overzicht investeringen Blz. 664
4.9 Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 665
Eigen vermogen Blz. 666
Voorzieningen Blz. 667
Voorzieningen activa 1 Blz. 668
Voorzieningen activa 2 Blz. 669
Voorzieningen vlottende activa - uitzettingen Blz. 670
Meerjarig verloop reserves en voorzieningen Blz. 671
4.10 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 672
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 673
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 674
4.11 Subsidies Blz. 675
Subsidieregister begroting 2022 Blz. 676
Acties
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap