4.9 Overzicht reserves en voorzieningen

Eigen vermogen
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Stand per 31/12/2022 Vermeerd. 2023 Vermind. 2023 Stand per 31/12/2023
algemene reserve
algemene reserve (algemeen) De algemene reserve vormt een buffer om financiële tegenvallers op te vangen en wordt in dit verband gerekend tot de zogenoemde weerstandscapaciteit van de gemeente. De algemene reserve wordt gevormd uit batige rekeningsaldi. De algemene reserve is in principe vrij aanwendbaar. 11.846 11.846
totaal algemene reserve 11.846 11.846
bestemmings reserves
herfinanciering AJC Hoogezand Deze reserve vloeit voort uit de herfinanciering van het schoolgebouw van het Dr. Aletta Jacobscollege en is ingesteld om in 2042 de grond onder het huidige gebouw terug te kunnen kopen. 406 130 536
huis voor cultuur en bestuur; Kielzog Deze reserve vloeit voort uit het raadsbesluit "Project gemeentehuis+" van 16 juli 2012. Besloten is een bestemmingsreserve te vormen voor investeringen in het Huis voor Cultuur en Bestuur. Met deze reserve worden directe kosten gedekt waarop niet mag worden afgeschreven. Ook worden hieruit de hogere aanvangslasten die de begrote jaarlijkse kapitaallasten te boven gaan gedekt. Voor de jaren 2013-2015 zijn er middelen vanuit de exploitatie toegevoegd aan deze reserve. 394 394
scholenprogramma Voor het aardbevingsbestendig maken van de schoolgebouwen ontvangen de gemeenten in Groningen die te maken hebben met de gevolgen van aardbevingen door gaswinning over de periode 2016 tot en met 2035 een bijdrage van in totaal € 78,5 miljoen van het rijk. De gemeente Midden-Groningen ontvangt in totaliteit over de periode 2016 t/m 2035 een bedrag van € 23,4 miljoen. Deze middelen worden toegevoegd aan de hiervoor ingestelde reserve en ingezet overeenkomstig met het vastgestelde scholenprogramma. 1.149 574 574
revolverend fonds duurzaamheid vastg. De reserve is ingesteld in de Najaarsnota 2021 en dient ter financiering c.q. cofinanciering voor investeringen in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. 350 350
grootschalige projecten Deze reserve is gevormd uit de extra dividendopbrengsten van Essent en BNG en de positieve rekeningresultaten van 2006 – 2009. Uit deze reserve worden middelen gehaald ter dekking van het Centrumplan Muntendam, de renovatie van de Menterne en de ombouw van het gemeentehuis naar MFC. 1.863 1.863
onderhoud beeldende kunst De gelden uit de reserve worden besteed aan onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte. 34 34
nieuwbouw BWRI De reserve is ingesteld ter dekking van de eenmalige investeringskosten voor de vervangende nieuwbouw BWRI. 833 833
accommodatiefonds De reserve is gevormd voor het op aanvraag verlenen van subsidies voor twee doeleinden: 1. Voor alle projecten op het gebied van (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, groot en / of technisch onderhoud en technische- en functie verbeterende aanpassingen aan de eigenaren van accommodaties. 2. Voor de aanleg, onderhoud of vervanging van speel- en trainingsvelden en/of veldverlichting. 184 184
innovatie eigen kracht initiatieven De reserve is gevormd voor het ondersteunen van eigen kracht initiatieven. Hiermee wordt ruimte geboden om de samenleving een actieve rol te laten kiezen en invulling te geven aan haar eigen verantwoordelijkheid. 20 20
Wedeka (Westerlee gelden) De middelen zijn bestemd voor het dekken van de kosten die de organisatieontwikkeling van Wedeka met zich mee gaat brengen. 360 360
afschrijvingsreserves
uitbr.scholen; peuterspeelz. Hoogezand Deze reserve vloeit voort uit investeringen in peuterspeelzalen bij De Tweemaster (incl. interne verbouwing) en bij de Nico Bulderschool en dient ter dekking van de afschrijvingslasten. 302 302
stimulering.kinderopvang Hoogezand Deze reserve vloeit voort uit investeringen voor kinderopvang/peuterspeelzalen bij scholen voor het basisonderwijs en is bestemd ter dekking van de afschrijvingslasten. 81 4 77
buiten peuterbad de Kalkwijck Deze reserve is bestemd ter dekking van de afschrijvingslasten van het buitenpeuterbad bij sportcentrum de Kalkwijck. 59 4 55
MFA Westerbroek Op basis van het raadsbesluit van 27 januari 2014 (voordracht nr. 011) heeft de raad besloten de restant stelpost ad. € 170.000 om te zetten in een bestemmingsreserve ter dekking van een deel van de toekomstige kapitaallasten van een nieuw MFA Westerbroek. 156 4 152
Slochterhaven Deze reserve is ingesteld om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken die voortkomen uit de investering Slochterhaven. 294 13 281
overkluizing Slochteren Deze reserve is bestemd om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken die voortkomen uit de investering overkluizing Slochterhaven. 61 3 58
informatisering herindeling 2018 De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur de afschrijvingskosten van de investeringen in nieuwe software etc. als gevolg van de herindeling op te vangen. 168 113 55
automatisering herindeling 2018 De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur de afschrijvingskosten van de investeringen in nieuwe hardware etc. als gevolg van de herindeling op te vangen. 72 29 43
Terreininr. KC De Vosholen Hoogezand De eenmalig beschikbare middelen 2013 (openbare verlichting) en 2015 (terreininrichting) zijn omgezet in een reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van deze investeringen in het Ketelhuis. 131 7 124
scholenprogramma Deze in 2021 gevormde reserve dient ter dekking van een deel van de afschrijvingslasten van de investeringen die voortvloeien uit het scholenprogramma. 3.088 109 2.979
totaal bestemmingsreserves 10.007 130 1.162 8.975
Resultaat
saldo rekening / begroting 96 96
totaal resultaat 96 96
Totaal eigen vermogen 21.854 226 1.162 20.918
bedragen x € 1.000
Voorzieningen
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde stand 31/12/2022 storting 2023 onttrekking 2023 aanwending 2023 Boekwaarde stand 31/12/2023
Voorzieningen - verplichtingen en verliezen
arbeidsgerelateerde verplichtingen Door middel van deze voorziening worden (toekomstige) arbeidsgerelateerde verplichtingen vastgelegd. De voorziening is getroffen in verband met de liquidatie van de voormalig Stichting Baanvak wegens nog te betalen transitievergoedingen.
APPA wethouders De voorziening is ingesteld om een mogelijk tekort van de pensioenuitkeringen van wethouders aan te vullen. Per 1 januari 2022 eindigt de uitvoering van de APPA-regeling door ASR. Het resultaat hiervan is dat betalingen van de pensioenen terugkomen bij de gemeente en de voorziening ook voor de uitkering geldt. 3.359 275 3.634
totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 3.359 275 3.634
Risicovoorzieningen
stadscentrum Hoogezand Deze voorziening is ingesteld om de kosten van saneringen te dekken in het stadscentrum Hoogezand. 361 361
totaal risicovoorzieningen 361 361
Egalisatievoorzieningen
groot onderhoud gebouwen Deze voorziening is in 2019 gevormd op basis van het meerjaren onderhoudsplan. Op basis van de meerjarenbegroting is bepaald hoe groot de voorziening moet zijn en hoe hoog de jaarlijkse stortingen moeten worden om het groot onderhoud van de komende tien jaar te kunnen dekken. 1.192 940 1.717 414
rioolrechten Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van tekorten en hierdoor de stijging van tarieven te temperen. Daarnaast worden de lasten voor jaarlijks onderhoud en vervanging van de riolering uit de voorziening gedekt. 10.606 64 10.670
afvalstoffen Door middel van deze voorziening kunnen de jaarlijkse schommelingen binnen de afvalstofheffing opgevangen. 1.129 269 859
totaal egalisatievoorzieningen 12.927 1.004 269 1.717 11.944
Voorzieningen toekomstige verplichtingen
groot onderhoud wegen De voorziening dient ter dekking van de jaarlijkse kosten van de rehabitatie van de verhardingen. 2.663 1.450 3.130 983
aanleg riool wijkvernieuwing Gorecht-West Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de vervanging van de riolering van Gorecht-West naar aanleiding van de herstructurering. Voorheen werden de uitgaven rechtstreeks gefinancierd uit de voorziening egalisatie rioolrechten. In het vGRP2013-2017 Beleidsplan riolering en water is hiermee rekening gehouden.
groot onderhoud tennisbanen Muntendam Het doel van deze voorziening is het dekken van de kosten voor groot onderhoud voor de twee tennisbanen van TCM Muntendam 50 50
totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen 2.713 1.450 3.130 1.033
Voorzieningen middelen van derden
groot onderhoud graven De dekking van de kosten van groot onderhoud. 551 108 108 551
totaal voorzieningen middelen van derden 551 108 108 551
Totaal voorzieningen 19.910 2.837 377 4.847 17.522
bedragen per duizend euro
Voorzieningen in mindering op activa
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde stand 31/12/2022 storting 2023 onttrekking 2023 aanwending 2023 Boekwaarde stand 31/12/2023
Voorzieningen - verplichtingen en verliezen
ijsbaanlocatie Sappemeer Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laatst vastgestelde grondexploitatie. 4.029 81 4.109
Veenlaan Slochteren Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laatst vastgestelde grondexploitatie. 2.414 48 2.462
totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 6.442 129 6.571
Risicovoorzieningen - uitzettingen
dubieuze debiteuren belastingen Door middel van deze voorziening wordt het risico op oninbare vorderingen van belastingdebiteuren afgedekt. 597 214 214 597
dubieuze debiteuren sociale zaken Deze voorziening is gevormd in het kader van de herwaardering van de debiteuren sociale zaken naar aanleiding van de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Door middel van deze voorziening wordt het risico op oninbare vorderingen afgedekt. 2.703 300 300 2.703
dubieuze debiteuren financiën Door middel van deze voorziening wordt het risico op oninbare vorderingen van overige privaatrechtelijke debiteuren afgedekt. 140 25 25 140
Risicovoorzieningen - FVA
Lening NNTTM Deze voorziening is gevormd ter dekking van het risico van deze verstrekte lening aan de Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (NNTTM) te Zuidbroek. 100 100
gemeentelijke kredietbank Door middel van deze voorziening worden de risico’s afgedekt in verband met het niet terugontvangen van verstrekte leningen door de gemeentelijke kredietbank. 28 10 10 28
totaal risicovoorzieningen 3.568 549 335 214 3.568
bedragen per duizend euro
Voorzieningen Vast activa - Financiële vaste activa
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde stand 31/12/2021 storting 2022 onttrekking 2022 aanwending 2022 Boekwaarde stand 31/12/2022
Risicovoorzieningen
renteloze lening NNTTM Ter afdekking van het risico van deze verstrekte lening is deze voorziening getroffen 100.000 100.000
totaal risicovoorzieningen 100.000 100.000
Voorzieningen Vlottende activa - Voorraden
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde stand 31/12/2021 storting 2022 onttrekking 2022 aanwending 2022 Boekwaarde stand 31/12/2022
Voorzieningen - verplichtingen en verliezen
grondexploitatie IJsbaan Sappemeer Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laats vastgestelde grondexploitatie. 3.931.654 78.600 4.010.254
sanering Stadscentrum Hoogezand Deze voorziening is ingesteld om de kosten van saneringen te dekken die gedaan worden in het stadshart Hoogezand. 377.024 377.024
grondexploitatie Verlengde Veenlaan Slochteren Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laats vastgestelde grondexploitatie. 2.289.310 45.800 2.335.110
grondexploitatie Burgemeester Venemastraat Meeden Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laats vastgestelde grondexploitatie. 157.576 3.200 160.776
Gouden Driehoek Zuidbroek In 2014 is door onzekerheid van de vordering op De Gouden Driehoek bv deze voorziening getroffen. Deze verliesvoorziening valt vrij door de zekerheid van betaling van de laatste termijn m.b.t. de levering van de grond. 609.830 609.830
totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 7.365.394 127.600 7.492.994
bedragen in euro

Voorzieningen vlottende activa - uitzettingen

Voorzieningen vlottende activa - Uitzettingen
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde stand 31/12/2021 storting 2022 onttrekking 2022 aanwending 2022 Boekwaarde stand 31/12/2022
Risicovoorzieningen
dubieuze debiteuren - belastingen De voorziening dient om het risico van oninbaarheid van belasting debiteuren af te dekken. 566.144 213.606 213.606 566.144
dubieuze debiteuren sociale zaken In het kader van de herwaardering van de debiteuren sociale zaken in verband met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), is een voorziening gevormd die het risico van oninbaarheid moet afdekken. 2.901.010 300.000 300.000 2.901.010
gemeentelijke kredietbank Opvangen van de risico’s in verband met de terugontvangst van de verstrekte leningen door de gemeentelijke kredietbank. 32.906 10.000 12.000 30.906
dubieuze debiteuren - Financiën De voorziening dient om het risico van de overige (privaatrechtelijke) debiteuren af te dekken. 102.404 20.000 20.000 102.404
totaal risicovoorzieningen 3.702.464 543.606 312.000 233.606 3.700.464
bedragen in euro
Meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen
Omschrijving Boekwaarde stand 31/12/2022 storting 2023 onttrekking of aanwending 2023 Boekwaarde stand 31/12/2023 storting 2024 onttrekking of aanwending 2024 Boekwaarde stand 31/12/2024 storting 2025 onttrekking of aanwending 2025 Boekwaarde stand 31/12/2025 storting 2026 onttrekking of aanwending 2026 Boekwaarde stand 31/12/2026
algemene reserve 11.846 96 0 11.942 1.164 0 13.107 1.768 0 14.875 0 10.061 4.814
bestemmingsreserves 10.007 130 1.162 8.975 130 788 8.317 130 162 8.285 130 156 8.259
voorzieningen 19.910 2.837 5.225 17.522 2.835 3.308 17.049 2.882 3.164 16.767 2.811 1.959 17.619
totaal 41.764 3.062 6.386 38.440 4.129 4.096 38.473 4.780 3.326 39.926 2.941 12.176 30.692
bedragen per duizend euro