4.3 Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Overzicht incidentele baten en lasten
2023 2024 2025 2026 Toelichting
Programma / Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Programma 1: Dorpen en Wijken
Groen, achterstanden onderhoud en compensatie bezuiniging pensionado's 509 562 296 296 Om achterstanden in het onderhoud groen weg te werken is incidenteel t/m 2024 € 266.000 beschikbaar. Verder is ter compensatie bezuiniging personeel pensionado's in 2023 incidenteel € 243.000 en voor 2024, 2025 en 2026 incidenteel € 296.000 opgenomen.
Programma 2: Sociaal
Volksgezondheid: Lokaal preventieakkoord 40 40 In 2021 is het traject gestart om een Lokaal Preventieakkoord op te stellen onder procesbegeleiding van de GGD Groningen. Hierin wordt vooral de beweging van zorg naar preventie gemotiveerd. Het uitvoeringsbudget wordt beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering voor 2022 en 2023. Dit is afhankelijk van het inwonersaantal en zou voor onze gemeente maximaal op € 40.000 uitkomen.
OAB 2.430 2.430 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2023-2026. Een specifieke uitkering met als doel het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie.
NPO Kind-ouder ondersteuners 454 454 216 216 Nationaal programma onderwijs - Inzet Kind-ouder ondersteuners. Naast de geplande activiteiten voor onderwijs zal er extra worden ingezet op het bestrijden van achterstanden die zijn ontstaan door de coronamaatregelen. Het ministerie van OC&W heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een Nationaal Programma Onderwijs. Hierin wordt aangegeven welke maatregelen en middelen het onderwijs en gemeenten kunnen verwachten om deze achterstanden te bestrijden. Het grootste deel van de middelen gaat naar de scholen en een deel naar de gemeenten. De uitvoering vindt plaats in 2021, 2022 en 2023.
Jeugd - de Toverboom (6672000) 50 50 Aan stichting de Toverboom wordt een subsidie verstrekt voor een tweejarige pilot. Deze subsidie heeft als doel de sociale veerkracht van de lokale samenleving te bevorderen. Deze subsidie bedraagt in 2023 € 50.000.
Eenmalige lasten scholenprogramma 731 Eenmalige lasten scholenprogramma (sloopkosten, restant boekwaarden en verhuiskosten, gedekt door onttrekking reserve scholenprogramma.
Programma 3: Economie
Grondexploitatie Tolweg 191 173 90 48 Dit betreft door de BBV verplichte tussentijdse winstneming bij winstgevende projecten. De winstnemingen zijn berekend met de Percentage of Completion (PoC) methode.
Grondexploitatie Rengerspark 955 1.049 364 356 Dit betreft door de BBV verplichte tussentijdse winstneming bij winstgevende projecten. De winstnemingen zijn berekend met de Percentage of Completion (PoC) methode.
Grondexploitatie Vosholen II deelplan 1a en 1b 118 69 Dit betreft door de BBV verplichte tussentijdse winstneming bij winstgevende projecten. De winstnemingen zijn berekend met de Percentage of Completion (PoC) methode.
Grondexploitatie Drevenhof 162 120 Dit betreft door de BBV verplichte tussentijdse winstneming bij winstgevende projecten. De winstnemingen zijn berekend met de Percentage of Completion (PoC) methode.
Mutaties verliesvoorzieningen diverse grondexploitaties 129 131 50 51 Stortingen in verliesvoorzieningen grondexploitaties
Extra deelnemersbijdrage veiligheidsregio 242 242 Extra deelnemersbijdrage Veiligheidsregio i.v.m. voorziening FLO.
Omgevingsdienst omgevingswet en arbeidsmarkt 116 116 Extra deelnemersbijdrage Omgevingsdienst m.b.t extra inzet in 2023 en 2024 voor omgevingswet en krapte arbeidsmarkt
Afbouw herverdeeleffecten nieuw financieringsmodel Omgevingsdienst 102 52 Het nieuwe financieringsmodel van de Omgevingsdienst leidt tot herverdeeleffecten. Gekozen is voor een zachte landing waarbij de afbouw van die herverdeeleffecten in 3 jaar wordt gerealiseerd. Als voordeelgemeente betalen we nog 3 jaar een extra bedrag. Dit heeft zowel betrekking op programma 1 als programma 3, hier is het totale bedrag vermeld.
PAW Steendam Tjuchem 747 747 747 747 Voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) vindt er in Steendam en Tjuchem een versterkingsopgave plaats. Er is een subsidieregeling vastgesteld waarbij inwoners maximaal € 8.000 subsidie kunnen krijgen. Het totaal beschikbare bedrag is € 2.240.000, voor de jaren 2022, 2023 en 2024. De kosten worden gedekt met een specifieke uitkering van het Rijk.
Programma 4: Dienstverlening
Programma 5: Gevolgen gas- en zoutwinning en lokaal programma NPG
Lumpsum Gevolgen Gaswinning 1.475 1.475 1.075 1.075 1.075 1.075 Vanuit een regionale meerjarige begroting zijn afspraken met het Rijk gemaakt over de vergoeding voor de organisatiekosten die samenhangen met de versterkingsopgave. Deze Lumpsum gevolgen gaswinning is budgettair neutraal verwerkt in de begroting.
Batch 1588 6.000 6.000 1.467 1.467 Bijdrage en lasten conform verwachte verloop Batch 1588.
Inpassingskosten 553 553 554 554 567 567 579 579 Inpassingskosten lastenraming en bijdrage vanuit het Rijk als vergoeding.
NPG Dorpsproces Overschild 190 190 De middelen vanuit de NPG voor het dorpsproces Overschild zijn als incidentele baten en lasten geraamd, in 2020-2023 totaal € 1,07 miljoen.
NPG projecten 4.334 4.334 1.834 1.834 1.285 1.285 881 880 Het betreft de 13 NPG projecten uit de 1e tranche, raadsbesluit 29 april 2021. De NPG projecten uit de 2e tranche: Moeders van Midden Groningen, Toekomstig Cultureel Erfgoed en Verbeteren Veiligheid Midden-Groningen (raad september 2021).
Programma 6: Bestuur en bedrijfsvoering
Uitwerken raadsprogramma 500 500 500 De raad heeft 28 juni 2022 het raadsakkoord "Midden in Midden-Groningen" vastgesteld en besloten om voor de jaren 2023, 2024 en 2025 € 500.000 beschikbaar te voor een kwalitatieve start in het betrekken van de inwoners bij het raadswerkprogramma en de uitwerking van het raadsprogramma.
Totale incidentele baten en lasten van de programma's: 18.602 17.699 7.496 7.304 3.773 3.381 1.807 1.863
Mutaties reserves incidenteel
Dekking eenmalige lasten Scholenprogramma (Programma 2) 731 Dekking eenmalige lasten zoals sloopkosten, afboekwaardes en verhuiskosten vanuit reserve scholenprogramma.
Totale mutaties reserves incidenteel: 0 731 0 0 0 0 0 0
Totale incidentele baten en lasten: 18.602 18.430 7.496 7.304 3.773 3.381 1.807 1.863

Notitie incidentele baten en lasten Commissie BBV

In het algemeen geldt, dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn dus de regel, incidentele lasten de uitzondering. De aard van de baten en lasten betekent dat de soort of de eigenschap van een begrotingspost binnen een taakveld in eerste instantie bepalend is of een post als incidenteel of structureel aangemerkt wordt. Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend. Dit noemt men ook wel structureel bestaand beleid.

De begroting kent incidentele en structurele baten en lasten. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip ‘incidenteel’ gedacht kan worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Dit betekent dat baten en lasten die zich drie jaar of minder voordoen kunnen kwalificeren als incidenteel, maar ook gewoon structureel van aard kunnen zijn. Baten en lasten die zich vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel structureel van aard. De scheidslijn tussen drie jaar of langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of de eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel. Zo blijft een incidentele baat of last, die vier jaar of langer geraamd wordt, gezien de soort of de eigenschap van een begrotingspost altijd incidenteel en wordt dus niet opeens structureel door deze langer dan drie jaar te ramen.