3.8 Paragraaf Bestuur

Inleiding bestuur

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf beschrijft relevante ontwikkelingen in de uitvoering van het lokaal bestuur. Hierbij gaat het om het samenspel tussen samenleving, raad, college en organisatie. Hoe werken we samen aan de kwaliteit van de lokale gemeenschap, vanuit de verschillende rollen en verantwoordelijkheden?

Interactieve beleidsvorming

Gemeente en samenleving

Terug naar navigatie - Gemeente en samenleving

De samenleving verwacht tegenwoordig iets anders van de overheid dan ruim tien jaren geleden. Inwoners zijn zelfbewuster geworden. Zij gaan niet blindelings uit van het informatiemonopolie van de overheid en reageren overwegend vanuit beleving en intuïtie. Het vertrouwen is lager geworden. Zowel wij als uw raad willen een betrouwbare en toegankelijke partner zijn en de Midden-Groningse samenleving ruimte geven om invloed uit te oefenen. Daarvoor ontwikkelen we nieuwe vormen van betrokkenheid waarbij we alle inwoners van harte uitnodigingen deel te nemen. Het nemen van besluiten en het uitoefenen van taken doen wij op een transparante en open manier. Hierbij hebben we oog voor de diverse belangen die spelen. Wij leggen verantwoording af aan de samenleving over de belangenafweging die wordt gemaakt bij besluitvorming.

Raadsakkoord 2022-2026

Terug naar navigatie - Raadsakkoord 2022-2026

In maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen en is er een nieuwe raad gekozen. De nieuwe raad wil zich graag sterker en meer zichtbaar laten zien richting de samenleving. Uw raad wil meer in verbinding staan met de inwoners, om te werken aan het verbeteren van het vertrouwen van de inwoners in onze gemeente. Daarom heeft uw raad in juli 2022 het eerste raadsakkoord van Midden-Groningen vastgesteld met als titel: Raadsakkoord Middenin Midden-Groningen 2022-2026. Uw raad heeft in vier bijeenkomsten, waarvan één met inwoners en maatschappelijke organisaties, gesproken over de thema’s die in het raadsakkoord opgenomen moeten worden. Tijdens deze bijeenkomsten is een totaallijst van onderwerpen opgesteld. Er is uiteindelijk een keuze gemaakt voor vier thema’s.

De volgende thema’s zijn gekozen:

  1. Armoede; omdat de raad zich grote zorgen maakt over de groeiende groep in de samenleving die onder de armoedegrens leeft.
  2. Jeugdzorg; omdat de raad wil dat alle jongeren goed kunnen opgroeien in Midden-Groningen en dat ze de kans hebben om zich te ontwikkelen.
  3. Energietransitie en duurzaamheid; omdat de raad wil weten in hoeverre inwoners van Midden-Groningen hierdoor worden geraakt en op basis hiervan actie ondernemen.
  4. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, omdat de raad wil inzetten op de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen voor diverse doelgroepen, zoals starters, jongeren, ouderen.

Raadsprogramma
Uw raad gaat de komende raadsperiode met deze vier thema’s aan de slag. Binnen deze thema’s kunnen er nog steeds verschillen zijn over de manier waarop de problemen opgelost moeten worden. Daarover moeten de partijen met elkaar in debat, maar niet voordat de inwoners hierbij betrokken zijn. In het najaar 2022 wordt het raadsakkoord verder uitgewerkt in een meer gedetailleerd raadswerkprogramma. Hierin wordt aangegeven wat uw raad wil bereiken, wat de planning is en de inwoners worden betrokken.

Passende vergaderstructuur voor de raad

Terug naar navigatie - Passende vergaderstructuur voor de raad

Uw raad vergadert volgens het zogenaamde BOB-model. Een driedeling waarbij eerst beeldvormende informatie wordt opgehaald, vervolgens in de oordeelsvorming met de fracties wordt gedebatteerd en tenslotte in een formele raadsvergadering besloten wordt. Onze gemeente heeft sinds de verkiezingen veel nieuwe raadsleden. Op de heidagen zal aan de vergadercultuur gewerkt worden om de raad de komende jaren verder door te ontwikkelen. Dit met de focus op de verbinding met de samenleving. In 2023 wordt een Raadsinformatiesysteem geïmplementeerd waarin vergaderstukken van de openbare vergaderingen voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn. 

Rekenkamer Midden-Groningen

Terug naar navigatie - Rekenkamer Midden-Groningen

De Rekenkamer heeft als taak de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur te onderzoeken. Hiermee is de Rekenkamer een belangrijk instrument voor de controlerende taak van uw raad. De Rekenkamer bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Jaarlijks levert de Rekenkamer minimaal drie onderzoekrapporten op die in de raadscommissie en uw raad worden besproken. De onderwerpen worden in afstemming met de auditcommissie door uw raad gekozen. In het laatste kwartaal van 2022 wordt het onderzoeksprogramma voor 2023 vastgesteld.