4.2 Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000
Omschrijving Begroting 2023
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
0.1 Bestuur 3.551 0 0 0 -3.551
0.2 Burgerzaken 1.347 526 0 0 -821
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.147 133 0 0 -1.014
0.4 Overhead 30.482 668 0 0 -29.814
0.5 Treasury -630 428 0 0 1.058
0.61 OZB woningen 346 12.323 0 0 11.977
0.62 OZB niet-woningen 420 9.163 0 0 8.743
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 145.397 0 0 145.397
0.8 Overige baten en lasten 12.437 797 0 0 -11.640
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 3 0 0 0 -3
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.503 190 0 0 -4.313
1.2 Openbare orde en veiligheid 10.452 9.011 0 0 -1.441
2.1 Verkeer en vervoer 8.279 217 0 0 -8.062
2.2 Parkeren 0 142 0 0 142
2.3 Recreatieve havens 41 7 0 0 -34
2.4 Economische havens en waterwegen 305 0 0 0 -305
2.5 Openbaar vervoer 48 0 0 0 -48
3.1 Economische ontwikkeling 551 0 0 0 -551
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.553 3.486 0 0 933
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 72 16 0 0 -56
3.4 Economische promotie 474 367 0 0 -107
4.2 Onderwijshuisvesting 6.127 946 0 0 -5.181
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.616 3.671 0 0 -1.945
5.1 Sportbeleid en activering 208 21 0 0 -187
5.2 Sportaccommodaties 3.992 1.448 0 0 -2.543
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.149 282 0 0 -2.866
5.4 Musea 296 -3 0 0 -299
5.5 Cultureel erfgoed 528 163 0 0 -366
5.6 Media 1.711 213 0 0 -1.498
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.512 133 0 0 -5.378
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.390 2.485 0 0 -5.905
6.2 Wijkteams 6.637 0 0 0 -6.637
6.3 Inkomensregelingen 38.990 31.396 0 0 -7.594
6.4 Begeleide participatie 16.520 3.443 0 0 -13.077
6.5 Arbeidsparticipatie 4.134 702 0 0 -3.432
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 995 10 0 0 -985
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 17.074 833 0 0 -16.241
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 26.185 0 0 0 -26.185
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 673 386 0 0 -288
7.1 Volksgezondheid 2.318 40 0 0 -2.278
7.2 Riolering 4.203 5.636 0 0 1.433
7.3 Afval 7.123 7.985 0 0 862
7.4 Milieubeheer 2.412 0 0 0 -2.412
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 512 362 0 0 -150
8.1 Ruimtelijke ordening 1.685 67 0 0 -1.618
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 6.546 6.792 0 0 245
8.3 Wonen en bouwen 6.475 3.571 0 0 -2.904
Saldo voor bestemming 254.390 253.454 0 0 -936
0.10 Mutaties reserves 0 0 130 1.162 1.032
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 96 0 -96
Totaal mutatie reserves 0 0 226 1.162 936
Saldo na bestemming 254.390 253.454 226 1.162 0