4.11 Subsidies

In de tabel hieronder is het subsidieregister 2023 opgenomen. Het gaat hier om begrote subsidiebedragen. Voor meerdere subsidies loopt de daadwerkelijke toekenning en vaststelling van de hoogte via een aparte beschikking. Deze beschikkingen zijn nog niet altijd gereed bij het opstellen van de begroting. 

Overzicht subsidieregister
Aanvrager Doelstelling Begroot 2023
Stichting Kwartier Zorg en Welzijn Brede Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning 5.401.500
Stichting Kwartier Zorg en Welzijn NPG-project Jongerenwerk +, kwetsbare jongeren in Midden-Groningen op te laten groeien tot kansrijke en weerbare volwassenen. 448.500
Stichting Kwartier Zorg en Welzijn NPG-project Jouw Ingebrachte Mentor, bijdragen aan meer eigenaarschap, tevredenheid en sociale veerkracht en kansen voor jongeren en kinderen in Midden-Groningen
Stichting Kwartier Zorg en Welzijn NPG-project ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting, door inzet van ervaringsdeskundigheid bij te dragen aan het doorbreken van intergenerationele overdracht van armoede in Midden-Groningen. 200.847
VNN Preventieactiviteiten 8.000
Stichting WerkPro NME / Vredekerk in kader arbeidsparticipatie 352.452
Humanitas afdeling Midden-Groningen Samenk./burgerp. –coörd. Opv. Nieuwk. Humanitas 180.000
Elker Jeugdzorg -
Lentis Jeugdzorg 77.000
Slachtofferhulp Inzet vrijwilligers hulp na trauma 20.063
Bureau Halt Samenk./burgerp.-jeugd preventieve zorg 38.911
Stichting Open Monumenten Dag Organiseren van open monumentendag(en) met recreatief en educatief doel 4.000
Stichting Dorpshuis Meeden Instandhouden dorpshuisfunctie 4.500
Stichting Kielzog Inwoners hebben toegang tot cultuur-aanbod in het theater, particuliere lessen, cultuureducatie op scholen & ondersteuning van het amateur cultuurveld. 2.488.657
Stichting Biblionet Inwoners hebben voldoende kennis en informatie om zelfredzaam en onafhankelijk in de samenleving te functioneren. 1.603.552
Stichting MMC Amateurs professionele begeleiden om te oefenen aan een breed aanbod van kunst- en cultuuruitingsvormen. 2.000
Stichting Mediagroep Midden-Groningen Inwoners optimaal informeren via lokale omroepuitzendingen 36.275
Stichting Landgoed Fraeylemaborg 1. Het presenteren en in stand houden van interieur, collectie, tuin, park en monumentale panden behorende bij landgoed Fraeylema; 2. Het organiseren van tijdelijke exposities; 3. Het samen met andere cultuurhistorische en toeristische organisaties organiseren van activiteiten om bezoekers te trekken; 4. Het afstemmen van activiteiten op vragen vanuit het onderwijs in het kader van cultuureducatie (erfgoed- en kunsteducatie) 5. Het versterken van het positieve imago van Slochteren en Midden-Groningen voor zowel bewoners als bezoekers van Slochteren. 80.449
Molenstichting Midden- en Oost Groningen Het onderhouden en bedrijfsvaardig houden van de molens in de Gemeente Midden-Groningen. Het verzekeren van de molens tegen brand en andere schades. 34.700
Stichting Artos Het beheren en uitlenen van van de gemeentelijke kunstcollectie, organiseren van tentoonstellingen 13.500
Rijdende Popschool Uitvoering van de activiteiten van Stichting De Rijdende Popschool in de gemeente Midden-Groningen zoals beschreven in de aanvraag (organiseren van de popscholen, Slochteren en Noordbroek) 3.000
Marketing Midden-Groningen Economische promotie, recreatie en toerisme 90.000
Routebureau Groningen geven impuls aan routegebonden toerisme door kwaliteitswaarborg en promotie 10.000
Begraafplaats Overschild Stichting Bijdrage onderhoud 205
Gereformeerde Kerk Siddeburen Bijdrage onderhoud 182
Protestantse Gem.Scharmer-Harkstede Bijdrage onderhoud 454
Kerkvoogdij Herv. Gem. Siddeburen Bijdrage onderhoud 386
Kerkvoogdij Herv. Gem. Hellum Bijdrage onderhoud 137
Com. Begraafplaats Schildwolde Bijdrage onderhoud 154
Begraafplaats Prot.Gem.Slochteren Bijdrage onderhoud 523
Aletta Jacobs college Het doel is de organisatie van de Techniekweek (al dan niet aangesloten op het Innovatiefestival Midden-Groningen), waarbij lokale basisschoolleerlingen en lokale bedrijven elkaar ontmoeten en samenwerken. En waarbij leerlingen worden geënthousiasmeerd voor een technisch beroep. 7.000
Biblionet Groningen Innovatiefestival en/of 'challenge the future' van Biblionet; Stimuleren van techniek, innovatie, 21e eeuwse vaardigheden bij basisschooljeugd. Sluit aan op het innovatiefestival Midden-Groningen. Samenwerking tussen onderwijs (PO & VO), Biblionet, BWRI, bedrijven en gemeente. 15.000
International Welcome Centre North Medewerkers van gemeente Groningen hebben mandaat verkregen van Midden-Groningen voor het inschrijven van internationals in de BRP, namens Midden-Groningen. Het IWCN is een 'one stop shop' voor internationals, daarmee is het wonen en werken voor Internationals in Noord Nederland aantrekkelijk. Het IWCN voorziet in een regionale behoefte voor het bedrijfsleven. Met deze dienst wordt het vestigingsklimaat voor bedrijven in onze regio aantrekkelijker. 3.465
Agenda voor de Veenkolonien De Agenda voor de Veenkoloniën is een bestuurlijk netwerk van provincies, gemeenten en waterschappen, gericht op de ontwikkeling van de landbouw in samenhang met de thema’s water en energie. 5.000
Ouderenraad Midden-Groningen De activiteiten van de ouderenraad zijn erop gericht om de belangen, en daarmee de zelf- en samenredzaamheid van alle ouderen in Midden-Groningen te behartigen cq. te bevorderen. 500
Ouderen Actief Muntendam Het doel van de ouderactiviteiten is om de eenzame en niet actieve ouderen van 55+ te stimuleren om actief te worden en te blijven. 11.700
Stichting Actief 50+ Zuidbroek Organiseren van activiteiten voor ouderen in Zuidbroek 14.000
Stichting Dorps Advies Raad Noordbroek Organiseren van activiteiten voor ouderen in Noordbroek 5.000
Stichting Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties De activiteiten van het POSO zijn erop gericht om de zelfredzaamheid van alle ouderen in Midden-Groningen te bevorderen en hun netwerk te vergroten zodanig dat zij beter kunnen participeren in de samenleving. 19.600
Oogvereniging regio Groningen De oogvereniging behartigt de belangen van blinden en slechtzienden, onder andere in de Gemeente Midden-Groningen. -
Kennisfestival Midden-Groningse Uitdaging Verbinden van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven 750
Stichting Routebureau Groningen Het geven van een impuls aan het route gebonden toerisme in onze regio door het borgen van de kwaliteit van routes en de routenetwerken. 5.815
Jeugdfonds Sport en Cultuur Draagt ertoe bij dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. 31.000
Stichting Urgente Noden Ondersteunen van mensen in financiële nood die geen aanspraak kunnen maken op een wettelijke voorziening. 11.000
Buurtgezinnen samenk./burgerp. - jeugd preventieve zorg - ink. Overdr. 41.000
Stichting Leergeld Vergoeding voor schoolkosten, sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. 2.500
Voedselbank Midden-Groningen Ondersteunen van mensen met een laag inkomen met de verstrekking van voedsel of andere producten voor het levensonderhoud. 28.000
Kledingbank Maxima Veendam Ondersteunen van mensen met een laag inkomen uit Muntendam, Meeden, Noordbroek en Zuidbroek met de verstrekking van kleding. 3.600
Kledingbank Maxima Sappemeer Ondersteunen van mensen met een laag inkomen met de verstrekking van kleding. 11.000
DIG050 Uitvoeren van activiteiten in het kader van dagbesteding op maat, computerondersteuning en computercursussen. 107.000
Oranjebraderie Sappemeer Regionaal op de kaart zetten van Midden-Groningen met een toonaangevend evenement 3.000
Concours Hippique Zuidbroek Doelstelling is het nationaal op de kaart zetten van Midden-Groningen, met een toonaangevend evenement. 3.500
Internationale Dollard Route De IDR is een samenwerkingsverband, met de bijdrage wordt een internationale fietsroute met overtocht per boot in stand gehouden. De route zet het Noordelijke gedeelte van Midden-Groningen op de kaart. 4.300
Stichting Biblionet Groningen Taal- en leesstimulering VVE 210.000
Gemeente Groningen Taal- en spraakondersteuning ter voorkoming van onderwijsachterstanden 19.000
Vereniging kansrijke groningers Bijdrage ICT onderwijs 37.000
Subsidie De Toverboom Onderwijs 100.000
Subsidie Stichting Kindervakantie Midden-Groningen Kindervakantiespelweken Hoogezand 6.700
Huis voor de Sport Groningen Sport, co-financieringsbijdrage 115.000
Stichting Hartveilig Sport en gezondheid, bijdrage 8.000
Sportverenigingen Menterwolde vv Meeden, vv Muntendam, vv ZNC, Dropshot '74, judo rui muntendam, tcm, TIOLO, ALOE, VKM, SOS, SVO, SVN, ZUVOC Sport, exploitatiebijdrage 3.750
DG van den Noortbad (2019 tm 2026) Sport, exploitatiebijdrage 7.500
Zwembad de Kolk Meden Sport, exploitatiebijdrage 35.000
Zwembad de Tobbe Slochteren Sport, exploitatiebijdrage 24.000
Stichting Bewonersorganisatie Noorderpark SBON Wijkbudget 32.725
Stichting Bewonerscommissie Margrietpark Wijkbudget 28.530
Bewonersorganisatie Woldwijck Wijkbudget 39.635
Stichting Bewonersorganisatie Gorecht-West Wijkbudget 32.035
Stichting Buurtbeheer Spoorstraat-Kieldiep Wijkbudget 27.775
Stichting Bewonersorganisatie Boswijk e.o. Wijkbudget 28.525
Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol Wijkbudget 25.780
Sappemeer Noord-Oost Instandhoudingsbudget 3.000
Bewonersorganisatie Noorderpark Instandhoudingsbudget 3.000
Buurtbeheer Spoorstraat-Kieldiep Instandhoudingsbudget 3.000
Bewonerscommissie Gorecht-West Instandhoudingsbudget 3.000
Bewonerscommissie Woldwijck West Instandhoudingsbudget 3.000
Bewonerscommissie Woldwijck Midden Instandhoudingsbudget 3.000
Bewonerscommissie Woldwijck Oost Instandhoudingsbudget 3.000
Bewonerscommissie Margrietpark Instandhoudingsbudget 3.000
Bewonerscommissie Boswijk Instandhoudingsbudget 3.000
Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol Instandhoudingsbudget 3.000
Bewonerscommissie Westerpark Instandhoudingsbudget 3.000
Bewonersorganisatie Oosterpark Instandhoudingsbudget 3.000
Wijkvereniging Zuiderpark Instandhoudingsbudget 3.000
Dreven/Drevenbos Instandhoudingsbudget 3.000
De Vossenstreek (Vosholen) Instandhoudingsbudget 3.000
Kalkwijksterlint Instandhoudingsbudget 3.000
Vereniging Plaatselijk Belang Kiel-Windeweer (VPBK) Instandhoudingsbudget 3.000
Dorpsvereniging Kropswolde Instandhoudingsbudget 3.000
Belangenvereniging Meerwijk Instandhoudingsbudget 3.000
Dorpsvereniging Westerbroek Instandhoudingsbudget 3.000
Vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie Instandhoudingsbudget 3.000
Dorpshuis Nooitgedacht Trips Instandhoudingsbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Harkstede Instandhoudingsbudget 3.000
Dorpsvereniging Slochteren Instandhoudingsbudget 3.000
Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit Instandhoudingsbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Kolham Instandhoudingsbudget 3.000
Dorpsvereniging Scharmer Instandhoudingsbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Woudbloem Instandhoudingsbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Froombosch Instandhoudingsbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Lageland Instandhoudingsbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Overschild Instandhoudingsbudget 3.000
Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde Instandhoudingsbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Hellum Instandhoudingsbudget 3.000
Dorpsvereniging Steendam Instandhoudingsbudget 3.000
School/Dorpsbelangen Tjuchem Instandhoudingsbudget 3.000
MFC Noordsuythoeve Exploitatiesubsidie schoonmaak 41.704
Bijdragen aan dorpsraden Menterwolde: Activiteiten- en instandhoudingsbudget 32.000
Totaal begrotingssubsidies 12.393.336
Subsidieregelingen
Subsidieregeling Gemeentelijke monumenten Midden-Groningen 100.000
Subsidieregeling Aanschaf en plaatsing AED’s Midden-Groningen 4.000
Subsidieregeling Cofinancieringsfonds Ontmoeten Midden-Groningen 100.000
Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Midden-Groningen 1.250.000
Subsidieregeling Peuteropvang en voorschoolse educatie Midden-Groningen 1.200.000
Subsidieregeling Proeftuin aardgasvrije dorpen Steendam en Tjuchem 746.667
Subsidieregeling Leefbaarheidsfonds 179.000
Subsidieregeling Toekomstbestendig cultureel erfgoed 400.000
Subsidieregeling Subsidies armoede 16.500
Totaal subsidieregelingen 3.996.167
Subsidieverordeningen
Doelgroep van de regeling (inwoners Overschild) Subsidieverordening versterkingsaanpak groep 1588 7.401.000
Doelgroep van de regeling (inwoners Overschild) Subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild Midden-Groningen 2019 500.000
Totaal subsidieverordeningen 7.901.000
Totaal subsidies 24.290.503