2.5 Programma Gevolgen gas- en zoutwinning en NPG projecten

2.5.1 Gevolgen gas- en zoutwinning

Gevolgen gaswinning

Wat hebben we bereikt?

We hebben een Lokaal Plan van Aanpak versterking voor 2021 en 2022 opgesteld en dit is vastgesteld door uw raad. Dit plan vormt de opdracht voor de NCG voor het opnemen, beoordelen van gebouwen op veiligheid en de uitvoering van de versterking. 

We hebben ervoor gezorgd dat op verschillende plekken in onze gemeente locaties beschikbaar zijn voor de bouw van tijdelijke woningen, zodat bewoners van woningen die moeten worden versterkt op een goede manier tijdelijk kunnen worden gehuisvest.

We hebben aanvullende afspraken gemaakt met het ministerie van BZK en EZK over de financiële kaders voor de uitvoering van batch 1588.

We hebben samen met de andere gemeenten, de provincie en het Rijk de bestuurlijke afspraken van november 2020 verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot onder meer de subsidieregeling blok B.

We hebben vol ingezet op het zorgen voor goede randvoorwaarden voor de versterkingsprojecten die NCG uitvoert op basis van de Lokale Plannen van Aanpak versterking. Dit betekent onder anderen dat er vergunningen zijn verleend en er BLVC-plannen zijn opgesteld. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We organiseren de complexe vraagstukken rond de aardbevingsproblematiek in Midden-Groningen in het programma gevolgen gaswinning. Daarin proberen we samenhang te creëren tussen alle lopende projecten en vraagstukken vanuit schade en versterking.

We werken samen met de regiogemeenten daar waar dit tot meerwaarde leidt. Ook werken we samen met de NCG die als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke versterkingsopgave. Met vertegenwoordigers van het rijk bespreken we regelmatig zaken die verbeterd kunnen en moeten worden. 

Op basis van de Lokale Plannen van Aanpak van 2019, 2020 en 2021-2022 is de voorbereiding van meerdere versterkingsprojecten in volle gang. Op sommige plekken heeft dit (eindelijk) geleid tot fysieke en zichtbare maatregelen. Elders wordt vooral nog gewerkt aan de voorbereiding ervan.

In de jaarlijkse cyclus van het vaststellingsbesluit over het Groningenveld heeft de gemeente de minister geadviseerd (wettelijke rol in de Mijnbouwwet). Ook heeft de gemeente zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.

De gemeente Midden-Groningen ligt (deels) in het kerngebied waar de gevolgen van de gaswinning voor de gemeenschap van grote invloed zijn. Het vraagstuk rond de veiligheid van de inwoners en de daaruit voortvloeiende versterkingsopgave is van ongekende omvang en erg complex. De versterkingsopgave heeft grote consequenties voor onze inwoners. We willen ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de dorpen overeind blijft, ondanks de zware wissel die de opgave met zich meebrengt.

Schade

Schade als gevolg van gaswinning uit het Groningerveld wordt afgehandeld door het Instituut Mijnbouwschade (IMG). De rol van de gemeente in schadetrajecten is beperkt. Wel proberen we de vinger aan de pols te houden.

Versterking

De basis voor de versterkingsopgave in Midden-Groningen ligt in het Lokaal Plan van Aanpak Versterking. Dit Lokale Plan vormt de opdracht voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en geeft de prioritering weer van de adressen die moeten worden opgenomen en beoordeeld op veiligheid en waarvan de versterking moet worden uitgevoerd. We zijn daarbij sterk afhankelijk van de randvoorwaarden die door derden (met name de verantwoordelijk minister) worden bepaald. Bijvoorbeeld rondom beschikbare beoordelings- en uitvoeringscapaciteit en de te hanteren beoordelingsmethode. Dit zorgt ervoor dat het voor inwoners niet altijd duidelijk is, wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook leidt dit tot spanningen tussen inwoners en tussen inwoners en de instanties, als het gaat om de urgentie van hun persoonlijke situatie. 

Vanaf medio 2021 heeft de NCG het meerjaren versterkingsprogramma (MJVP) ontwikkeld. Dit MJVP is een planningsinstrument waarin de opdracht, zoals geformuleerd in de  lokale Plannen van Aanpak in het aardbevingsgebied, zijn verwerkt. Voor de NCG en de gemeenten geeft dit MJVP inzicht in de samenhang tussen de verschillende versterkingsprojecten en kan dit MJVP een rol spelen in hoe de beperkte capaciteit van beoordelen en van uitvoeren het beste kan worden ingezet. Helaas bepaalt deze beperkte capaciteit nog steeds dat gemeenten minder adressen in de Lokale Plannen kunnen opnemen dan dat ze eigenlijk zouden willen. 

Door de snelle afname van de gaswinning en daarmee gepaard gaande afname van het seismisch risico, heeft de verantwoordelijk minister de afgelopen jaren regelmatig het beoordelingskader waarmee  gebouwen aan de veiligheidsnorm worden getoetst gewijzigd. Dit werkt allerlei verschillen in de aanpak binnen dorpen en wijken en daarmee onzekerheden bij de betrokken bewoners in de hand. Met de bestuurlijke afspraken van november 2020 is gepoogd om hierin meer rust te krijgen. De uitwerking hiervan heeft een groot deel van 2021 in beslag genomen. Ook is in 2021 gestart met de typologieaanpak. Hiermee is het voor een groot deel van de gebouwen die onderdeel uitmaken van de versterkingsopgave mogelijk om snel tot een beoordeling te komen. De eerste resultaten hiervan leidde in 2021 ook tot de eerste gebouwen in de versterkingsopgave die op norm blijken te zijn en daardoor niet versterkt hoeven te worden. Er blijft echter nog een significante groep gebouwen over die (moeten) worden beoordeeld op de reguliere manier (dus niet-typologisch) en ook zijn er nog steeds gebouwen die moeten worden versterkt. 

Met het toenemend aantal versterkingsprojecten, neemt ook de druk op de bestaande tijdelijke huisvesting toe. Naast de 30 wisselwoningen die nu in Overschild staan, ontwikkelt NCG en Bouwimpuls locaties voor wisselwoningen in Slochteren, Schildwolde, Siddeburen en Steendam. De gemeente faciliteert hierin en werkt mee aan de technische en procedurele randvoorwaarden. 

De versterking in Overschild gaat onverminderd voort. In 2021 merkten eindelijk ook de eerste bewoners van het buitengebied van Overschild dat ook zij onderdeel zijn van de versterkingsopgave. Te lang hebben de bewoners moeten wachten op enige vorm van duidelijkheid. Ook voor de gemeente blijkt dit telkens weer een grote opgave om hier voortgang te behouden. Over de adressen in Overschild die deel uitmaken van batch 1588 zijn in 2021 aanvullende afspraken gemaakt met de ministeries van EZK en BZK. Hierdoor konden zaken als indexering en de gevolgen van de Tijdelijke wet Groningen worden meegenomen in de verschillende projecten.

In 2021 werden ook de eerste resultaten van de aanpak in Steendam en Tjuchem (Dorp in eigen Hand) zichtbaar. De eerste versterkingsprojecten zijn hier van start gegaan. Datzelfde geldt ook voor de dorpen Lageland en Luddeweer. Voor delen van Slochteren en Schildwolde is de voorbereiding van de uitvoering van start gegaan. Met name op plekken waar de versterking gebiedsgericht plaatsvindt (veel versterkingsprojecten naast elkaar) is de inzet van de gemeente groot (samenhang projecten, afstemming uitvoering en procedures, borging bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de de uitvoering).

Scholenprogramma

De gemeente Midden-Groningen geeft uitvoering aan het convenant aardbevings- en toekomstbestendige scholenbouw Groningen. Dit convenant combineert het waarborgen van een veilige onderwijsomgeving met het realiseren van ’een sprong voorwaarts’ als het gaat om onderwijs in de gehele regio. De gemeente heeft sinds de overname van de verantwoordelijkheid voor de versterkingsprojecten zelf de regie over de uitvoering van dit programma.   In samenwerking met de schoolbesturen en de medezeggenschapsraden, onderwijzers, ouders en kinderen van de scholen wordt door het team gevolgen gaswinning gewerkt aan het onderwijs voor de toekomst. Waar mogelijk worden daarbij ook annexe voorzieningen mee ontwikkelt. Dit betreffen wijkvoorzieningen en voorzieningen voor sport en bewegen.
 
In de gemeentelijke organisatie zijn meer mensen aangetrokken om de toegenomen hoeveelheid werk in de uitvoering snel aan te kunnen pakken en de juiste financiële, juridische en projectmatige aanpak zoveel mogelijk te kunnen garanderen.
 
In het scholenprogramma zijn de volgende projecten opgenomen: 

Nog lopende projecten:
De Meent, Schildwolde (nieuwbouw oplevering 2022)
MFA Borgstee, Harkstede (versterking, oplevering 2022)
Kindcentrum Siddeburen (nieuwbouw, oplevering 2022)
Rutger Koplandschool, Siddeburen (nieuwbouw, oplevering 2023)
Kindcentrum Hoogezand West (nieuwbouw, oplevering 2022)
Kindcentrum Kropswolde-Meerwijck (nieuwbouw, oplevering ntb)
Kindcentrum Zuidbroek (versterking, oplevering 2022)
De lichtbron (nieuwbouw, opgeleverd januari 2022)
 
Versterkt/verduurzaamd (opgeleverd):
MFA Foxhol
’t Galjoen, Hoogezand
Aletta Jacobscollege Hoofdgebouw, Hoogezand-Sappemeer
Inspecteur Amerikaschool, Noordbroek
 
Nieuwbouw (opgeleverd):
Kindcentrum Duurswold, Slochteren
Kindcentrum Zuiderkroon, Hoogezand-Sappemeer
De Wiekslag, Schildwolde
Kindcentrum Kolham
De Ontdekking, Hoogezand-Sappemeer
’t Heidemeer, Hoogezand-Sappemeer
Aletta Jacobscollege herhuisvesting Rehoboth, Hoogezand-Sappemeer
Aletta Jacobscollege Praktijkschool, Hoogezand-Sappemeer
 
Gesloten:
De Ent, Hellum
Jan Ligthartschool, Westerbroek
 
Naast deze projecten heeft het scholenprogramma een financiële rol in de realisatie van:
Uitbreiding Woldwijck 1, Hoogezand-Sappemeer
Bouw Vosholen, Hoogezand-Sappemeer
MFA Muntendam
Gymzaal Mars, Hoogezand-Sappemeer
Dorpshuis Froombosch

Gevolgen zoutwinning

Om ervoor te zorgen dat de gemeente Midden-Groningen alle mijnbouw gerelateerde activiteiten goed op elkaar kan afstemmen, is ervoor gekozen de zoutwinning toe te voegen aan het programma gevolgen gaswinning. De gemeente Midden-Groningen volgt de ontwikkelingen rond de zoutwinning in Veendam kritisch.

De gemeente Midden-Groningen verzet zich tegen uitbreiding van de zoutwinning, uit bezorgdheid om calamiteiten zoals in 2018, voortgaande bodemdaling en weerstand van omwonenden.

De Nedmag heeft aangekondigd nieuwe putten in gebruik te willen gaan nemen. Daarvoor hebben zij een vergunning aangevraagd bij het ministerie van EZK. De gemeente heeft bij EZK een negatief advies uitgebracht. De minister heeft inmiddels een ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag opgesteld waarop de gemeente een zienswijze heeft ingebracht. De gemeente staat in nauw contact met de collega gemeenten in het winningsgebied, met de provincies en het waterschap

Wat hebben we bereikt?

De gemeente Midden-Groningen is in beroep gegaan tegen het nieuwe winningsplan van Nedmag. de procedure hiervan is gestart in 2021 en zal in 2022 een vervolg krijgen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben een beroepsprocedure opgestart tegen het nieuwe winningsplan van Nedmag. 

2.5.2 Lokaal programma Hart voor Midden Groningen (Nationaal Programma Groningen)

Inleiding

In maart 2019 sloten gemeenten, provincie en Rijk een bestuursovereenkomst voor het Nationaal Programma Groningen (NPG). De ambitie van het programma is om Groningen een nieuw en structureel perspectief op een betere toekomst, leefbaarheid en brede welvaart te bieden en het imago van de regio te verbeteren. Het Nationaal Programma Groningen bestaat uit een aantal programma’s, namelijk: het provinciaal programma, het erfgoedprogramma, het zorgprogramma, energieparticipatie, bewonersinitiatieven (bevat het loket leefbaarheid en het impulsloket), Toukomst en een lokaal programma voor elke gemeente in het aardbevingsgebied.

Het lokaal programmaplan “Hart voor Midden-Groningen” vormt het strategisch en inhoudelijk kader voor de uitvoering van projecten in de gemeente Midden-Groningen. Het lokaal programmaplan heeft een looptijd van 10 jaar en omvat ongeveer 45 concreet benoemde projecten. Om al deze projecten uit te kunnen voeren is, inclusief uitvoering van het 5% amendement, ongeveer € 110 miljoen nodig. Tot 2023 kan er € 47,5 miljoen worden aangevraagd (trekkingsrecht) bij het NPG-bestuur. Vanaf 2023 is nog een bedrag van € 23,75 miljoen gegarandeerd beschikbaar. Na een evaluatie besluit het NPG-bestuur hoe de resterende gelden (voor Midden-Groningen maximaal € 23,75 miljoen) worden verdeeld. Voor 7 eerder gestarte projecten is in 2018/2019 daar bovenop al € 7,3 miljoen ontvangen via de provincie. Deze projecten zijn later onder het NPG gekomen. 
Naast de 7 eerder gestarte projecten, heeft de gemeenteraad op 28 januari 2021 besloten welke 26 projecten uit het lokaal programmaplan prioriteit hebben (Eerste Selectie). Hiervan zijn inmiddels 21 projecten aangevraagd en goedgekeurd voor een bedrag van ruim 30,5 miljoen. In totaal heeft Midden-Groningen nu voor € 37.871.899 aan projecten gehonoreerd gekregen. Daarnaast wordt er op grondgebied van Midden-Groningen ook geïnvesteerd in provinciale projecten en Toukomst initiatieven. 

Opgaven op het niveau van het totale programma Hart voor Midden-Groningen

Doelbereiking
Voor het Nationaal Programma Groningen is de volgende overkoepelende doelstelling geformuleerd: 

“Nationaal Programma Groningen verbetert, naarmate de uitvoering van het programma vordert, de brede welvaart en het imago van de regio Groningen”

Brede Welvaart is een nieuwe internationale maatstaf (WHO) om welvaart te meten. Brede Welvaart gaat naast economische groei over gezondheid, welbevinden, woon- en leefomgeving, de kwaliteit van natuur en milieu, opleidingsniveau en vertrouwen in politiek en bestuur. Om invulling te geven aan ‘Brede Welvaart’ is dit uitgewerkt in vier ambities voor het NPG als geheel en doelstellingen per ambitie die integraal bijdragen aan de brede welvaart: 

Ambitie Doelstelling
Leefbaarheid  Iedere gemeente in het aardbevingsgebied presteert beter op de
leefbarometer (CBS) dan de gemiddelde ontwikkeling in haar referentiegroep.
Natuur en klimaat De regio presteert beter op biodiversiteit (Living Planet Index) dan het
Nederlands gemiddelde.
Werken en leren Iedere gemeente in het aardbevingsgebied presteert beter op de netto participatiegraad, het gemiddeld besteedbaar inkomen en uitstroom per opleiding dan de gemiddelde ontwikkeling in haar referentiegroep.
Economie De Bruto Toegevoegde Waarde stijgt in Groningen sterker dan de gemiddelde stijging in Nederland.


Midden-Groningen heeft de ambities van het NPG toegespitst op de vraagstukken van Midden-Groningen en op basis daarvan de doelen van het programmaplan “Hart voor Midden-Groningen” inhoud gegeven. In alle NPG projectaanvragen/-plannen wordt een onderverdeling over bovenvermelde ambities inzichtelijk gemaakt. De resultaten van de afzonderlijke projecten worden hiermee gerelateerd aan de hoofdambities van het NPG. Aanvullend op de monitoring van het nationaal programma, wordt de doelbereiking van onze projecten gemonitord door meting van resultaten (soms ook beschreven als indicatoren) per project. Simpel gezegd moet op deze manier de ‘optelsom’ van de uitgevoerde inspanningen (projecten) leiden tot doelbereiking, te zien aan de realisatie van de resultaten van alle projecten, die leidt tot het ‘dichterbij komen’ van de NPG-ambities en doelen. Vanwege het verband tussen projectresultaten en de bijdrage aan de ambities, richt onze projectenrapportage zicht naast besteding van budgetten vooral op het rapporteren van resultaten en eventuele afwijkingen die het halen van de doelen kunnen belemmeren.

De bijdrage van de NPG-projecten aan het behalen van de ambities wordt jaarlijks gemonitord door een onderzoeksconsortium in opdracht van het NPG-bestuur. In 2020 is een nulmeting uitgevoerd met cijfers die dateren uit 2018/2019. Dit lijkt achterhaald, maar de monitor heeft niet het doel om ‘kort op de bal’ te zitten, maar brengt structurele veranderingen en trends in beeld. De komende jaren wordt de meting herhaald om de gewenste structurele verandering inzichtelijk te maken. In 2021 is de eerste vervolgmeting, de T+1 meting, uitgevoerd. Daarnaast wordt iedere 2 jaar een imago-onderzoek uitgevoerd. De resultaten van de nulmeting zijn in oktober 2021 gepresenteerd aan de gemeenteraad. 

Samenhang
Het Nationaal Programma moet bijdragen aan een integrale aanpak van opgaven. Naast samenwerking binnen de gemeente, zetten we in op samenwerking met buurgemeenten, de provincie en bijvoorbeeld de Regiodeal. 

Samenhang lokaal
In de eerste helft van 2021 is vooral gewerkt aan het in de steigers zetten van het programma, het ontwikkelen van het programmaplan en de eerste projecten. Om actief te kunnen inzetten op meerwaarde door samenhang, is een goede programmaorganisatie een randvoorwaarde. Na de zomer 2021 is de structurele programmaorganisatie gestart. 

De programmaorganisatie heeft samen met projectleiders de raakvlakken tussen de verschillende NPG-projecten onderling en tussen de NPG-projecten en de reguliere beleidsvelden in kaart gebracht. De kansen voor samenhang zijn een vast onderdeel van de voortgangsgesprekken met de projectleiders. Een voorbeeld van de meerwaarde door samenwerking: binnen het projectteam dat werkt aan de herstructurering van Hoogezand Noord, is een werkgroep opgezet waarbinnen contact is met projectleiders vanuit 9 andere, voornamelijk sociale, NPG-projecten. 

Samenhang regionaal
Op initiatief van Midden-Groningen is een zeswekelijks overleg met de programmaorganisatie van Toukomst georganiseerd. Binnen Toukomst zijn er ongeveer 140 projecten en inwonerinitiatieven die raakvlakken hebben met Midden-Groningen. Wij volgen de voortgang en signaleren kansen, bijzonderheden of risico’s die door de programmaorganisatie worden belegd binnen de gemeente Midden-Groningen. Dit heeft tot op heden in ieder geval actief contact over de dorpsvoedseltuinen opgeleverd en actieve deelname van Midden-Groningen binnen het overkoepelende project ‘de Landschapswerkplaats’.

Communicatie en participatie
Het lokaal programma bestaat uit veel verschillende typen projecten en activiteiten. Om de impact en samenhang van de projecten en het programma duidelijk te maken is het belangrijk om een duidelijke communicatiestrategie te hebben en uit te voeren. In 2021 is hiervoor een communicatieplan gemaakt. (Herstel van) vertrouwen en draagvlak staan hierin voorop. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, is ook hier van toepassing. Het vertrouwen (wat van belang is voor draagvlak) kan groeien door meer te communiceren, met een duidelijker boodschap en afzender. Om dit te bereiken is onder andere een contentkalender voor 2022 voorbereid. 

Een belangrijk onderdeel van het lokaal programma is vormgeven van participatie in de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan het programma en de projecten. Eén van de criteria voor een NPG-waardig project is draagvlak: “Projecten moeten breed gedragen zijn. Participatie aan de voorkant door initiatiefnemers moet geborgd zijn en projecten moeten een maatschappelijk belang dienen. Dit vraagt dat we dienstbaar zijn aan de samenleving met een open en uitnodigende houding. Een verbindende rol pakken en in gesprek gaan met de samenleving en luisteren naar de wensen en behoeften.” (uit: Strategisch kader).
Het gemeentelijke participatiebeleid en de participatiestrategie zijn geen onderdeel van het lokaal programma, maar het programma is wel een belangrijk ‘voertuig’ voor het vormgeven van participatie. De inzet vanuit het lokaal programmaplan is om alle groepen inwoners zo veel mogelijk in staat te stellen om te participeren. Nu de projecten verder worden uitgewerkt en richting voorbereiding gaan, kan hier steeds concreter invulling aan gegeven worden. 

Planning en programmering
In 2020 is het lokaal programmaplan voor Midden-Groningen geschreven. Dit plan vraagt om continue toetsing en bijstelling als gevolg van ontwikkelingen in de maatschappij en de regio, maar ook bijvoorbeeld het verzilveren van kansen voor cofinanciering. Mede gezien het feit dat het gegarandeerde NPG-trekkingsrecht onvoldoende is om alle projecten uit het lokaal programmaplan te realiseren, is eind 2021 gestart met het in beeld brengen van alle ontwikkelingen binnen de (beoogde) projecten. Dit leidt tot een integrale afweging in 2022 voor inzet van het resterende deel van de gegarandeerd beschikbare financiële middelen. 
    
Risico’s
In 2021 is de eerder opgestelde risico-inventarisatie op niveau van het totale programma geactualiseerd door het nieuwe programmateam. De focus ligt hierbij op risico’s die de doelen bedreigen. Vervolgens zijn maatregelen uitgewerkt die de kans van een gebeurtenis verkleinen of die de schade als gevolg van het effect beperken of juist vergroten. Binnen de afzonderlijke projecten zijn en worden de risico’s ook in kaart gebracht en regelmatig geactualiseerd. 

Risico's programmaniveau
Op niveau van het totale programma is met name het verband tussen de inspanningen binnen de projecten en de bijdrage aan de doelstellingen een aandachtspunt. Dit wordt verder uitgewerkt en kan leiden tot bijsturen van de inspanningen. Hierover wordt na uitwerking uitgebreider gerapporteerd. Verder is een blijvend aandachtspunt en risico het feit dat het gegarandeerd beschikbare bedrag vanuit het NPG-bestuur niet voldoende is om het hele programmaplan te realiseren. 

Risico's projectniveau
Binnen de projecten is een opvallend maar herkenbaar risico dat in vrijwel ieder project optreedt: de situatie rondom COVID-19. Vaak betekent dit dat de directe contacten met inwoners bemoeilijkt worden, wat invloed heeft op de mate van participatie of op de planning van het proces. Het leidt ook tot leveringsproblemen in de fysieke projecten waardoor vertraging kan optreden. 


Overzicht projecten:

 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Bouw programma Midden-Groningen (M01)
Dit voorbereidende project is in 2021 afgerond met oplevering van het lokaal programmaplan, de eerste selectie van projecten en start van het programmateam.

Ondersteuning Dorpsproces Overschild (M02)
In de kern van Overschild wordt ongeveer 80% van de huizen gesloopt en de rest wordt zwaar bouwkundig versterkt. Vanuit het NPG-project worden professionals ingezet die zich richten op individuele hulpverlening (sociaal team) en het behoud van de sociale samenhang (opbouwwerker). Doordat het dorp Overschild bijna volledig herbouwd wordt is een nieuw en modern bestemmingsplan opgesteld (afgerond in 2020). Een dorpsbouwmeester is verantwoordelijk voor het afstemmen van de ontwerpen van de woningen op een totaal dorpsbeeld. In dit dorpsbeeld krijgen recreatievoorzieningen en cultureel erfgoed de gewenste aandacht en wordt ook samen met de inwoners een nieuwe inrichting van de openbare ruimte ontwikkeld.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•   Dorpsbouwmeester: vele burengesprekken over individuele ontwerpen, gesprekken over totaalbeeld nieuw Overschild tijdens maquettedag met 70 deelnemers  en start denkproces herinrichting openbare ruimte (50 deelnemers)   Film maquettedag
•    Opbouwwerk: circa 15 activiteiten op terrein ontmoeting, sport, cultuur en verbinding
•    Kavelmakelaar: strook grond voor 9 adressen aangekocht en doorverkocht aan 9 eigenaren voor vergroting van de huiskavels.
•    Ondersteuning sociaal: 65 eenmalige contacten en 147 keer contact met bewoners die meermaals contact hadden. 85 % van de contacten was met bewoners van Overschild en het buitengebied van Overschild. De resterende 15% waren contacten in Tjuchem, Schildwolde, Siddeburen en Steendam.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Geen significante afwijkingen. Corona maakte dat met name activiteiten met veel deelnemers niet door konden gaan. Vooral de opbouwwerker en in mindere mate de dorpsbouwmeester hebben hier last van ondervonden. Het beïnvloedt de mogelijkheden, maar niet persé het eindresultaat.

Beleving en verhaal Overschild (M03)
Om de grote verandering van het dorp Overschild te volgen, wordt een kroniek bijgehouden. Dit boek is de creatieve basis van verschillende cultuuruitingen die de sociale samenhang moet ondersteunen tijdens de versterking.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Theatergroep heeft stuk over de Inundatie van WO II gespeeld in en om Overschild, bekeken door honderden bezoekers. 
•    Kunstenaar heeft de laatste van 110 gedenkstenen geproduceerd. Deze worden in de bestrating op de plek van de gesloopte woningen geplaatst.
•    Filmploeg heeft documentaire-opnames gemaakt en afgemonteerd. Contact is gelegd met nationale omroep voor uitzending rondom parlementaire enquête aardbevingen/versterking Groningen;
•    Fotograaf heeft inwoners en hun afscheid van huis & haard vastgelegd.
•    Fotowedstrijd voor serie "Groeten uit Overschild", alle inwoners hebben een set kaarten ontvangen.
•    De kunstenaar van de gedenkstenen is ook ingezet om verkeersremmende borden te produceren in een bijzondere vorm.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Vanwege de coronabeperkingen loopt het project een halfjaar uit. De totale duur van het project wordt hierdoor 2,5 jaar. Er is veel cofinanciering voor dit project: bijna 2x zoveel als de bijdrage vanuit het NPG. 

Plus op Sport (M04)
Dit project gaat over het bouwen van een nieuwe sportzaal, het verdubbelen van een nieuwe sportzaal en het verbeteren van een drietal bestaande sportzalen in Hoogezand. Dit vanuit de invalshoek dat sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid van inwoners en zorgt voor verbinding tussen wijkbewoners. Ook worden de sportvoorzieningen toekomstbestendig door innovatieve kenmerken toe te voegen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Eerste sporthal gerealiseerd als onderdeel van Zuiderkroon
•    In deze sporthal is een z.g.´digital interactive playground´ geïnstalleerd. De innovatieve voorzieningen maken de sporthal aantrekkelijker voor gebruik buiten schooltijd en door doelgroepen die normaal gesproken minder gebruik maken van de sportvoorzieningen. De hal wordt inmiddels al gebruikt vanuit het NPG project ‘Tijd voor Toekomst’.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Een risico voor het vervolg van dit project is de sterke kostenstijging van bouwmaterialen. Eerder is een bestemmingplanwijziging als risico benoemd, dit risico is niet meer aan de orde omdat het gewijzigde bestemmingsplan inmiddels is vastgesteld.

Herstructurering Hoogezand Noord (M05)
Herstructurering van Hoogezand Noord om het aanzicht en de leefbaarheid te vergroten.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Wijkagenda opgesteld en tijdens koffiekarbijeenkomsten besproken met bewoners.
•    Start met opstellen van plan van aanpak voor sociale wijkvernieuwing waarin de connectie is gelegd met (onder andere) sociale projecten die medegefinancierd worden uit NPG
•    Start verkenning klimaatadaptieve openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeten en bewegen.
•    Planvorming in gang gezet voor een deel van de entreezone Hoogezand (beeldbepalende locatie uit fase 1.1) en aangrenzende Zeeheldenbuurt West samen met corporaties 
•    Voorbereiding planologische procedure transformatie bedrijvenzone gestart

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Risico’s die zich mogelijk kunnen voordoen: gebrek aan gekwalificeerd personeel in ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering, stijgende bouwkosten en langdurige corona maatregelen waardoor participatie niet goed van de grond komt. Realisatie op de beeldbepalende locatie uit fase 1.1 start eind 2023. Dit is later dan eerder voorzien vanwege de samenhangende aanpak met Zeeheldenbuurt West en een verkeerstudie. 

Aanpak verpauperde panden (M06)
Binnen dit project worden kwetsbare woningeigenaren geholpen bij het verbeteren van hun (verpauperde) huis. Met het oplossen van verpauperde situaties verbetert de woon- en leefkwaliteit en wordt de gemeente (nog) aantrekkelijker voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    2 verpauperde situaties zijn opgelost. 
•    Vanuit de nog lopende ‘Menterwolde aanpak’ zijn daarnaast (niet uit NPG-middelen) nog 10 andere panden opgelost. 
•    4 situaties zijn zonder gemeentelijke tussenkomst opgelost. 

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope.
Fysiek contact is essentieel voor het slagen van dit project. Dat maakt de corona maatregelen een nieuw risico voor dit project. 

Midden-Groningen op de kaart (M07) – uitvoering door Marketing Midden-Groningen
Voor het project Midden-Groningen op de kaart werken meerdere partijen samen aan de verbetering van de toeristische infrastructuur. Samen met ondernemers, natuurorganisaties, erfgoedinstellingen en culturele organisaties wordt gewerkt aan routes en arrangementen. Hierdoor wordt eveneens de onderlinge samenwerking verbeterd. Met dit project verbetert bovendien het imago en aanzien van de gemeente en zet wordt het gebied nadrukkelijk op de toeristische kaart van Groningen gezet

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    In samenwerking met Local Groningen zijn Autopuzzeltochten uitgezet en ondernemers aan de route verbonden (1500 deelnemers)
•    Er is een wandelroute over onderwijzer, politicus en (Groningstalige) schrijver K. ter Laan uitgezet en een expositie ingericht. De route is 1500x gedrukt en er zijn filmpjes bij de route gemaakt. 
•    Voor festival Roeg Klassiek zijn routes uitgezet, is de promotie verzorgd en productionele ondersteuning geleverd (festival uitverkocht)
•    Er zijn vier routes voor het hele gezin gemaakt en opgenomen in het ZomerDoeBoek voor schoolgaande jeugd
•    Er zijn fotografie-excursies / workshops georganiseerd in natuurgebied 't Roegwold en de Heemtuin (85 deelnemers) en excursies rondom de Tweede Wereldoorlog georganiseerd in Slochteren (56 deelnemers). 
•    Voor het Roegbainderspad zijn allerlei voorbereidende werkzaamheden gedaan. 
•    Voor de Aletta Jacobsroute heeft Marketing Midden-Groningen alle content aangeleverd voor de app Wunderline Go. De app zelf moet nog gemaakt worden. 
•    Binnen Groeningen werkt Marketing Midden-Groningen mee aan het opstellen van een Beleefkaart. 
•    Samen met alle regio-marketingorganisaties in de provincie Groningen heeft Marketing Midden-Groningen een dorpengids uitgegeven met de mooiste onontdekte dorpen per gemeente (50.000 stuks)

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Voor het Roegbainderspad is een subsidie van ongeveer € 4000 binnengehaald bij Regio Groningen-Assen (cofinanciering).

Jongeren pitchen cultuurprojecten (M08) – Uitvoering door Kielzog
Dit project geeft jongeren de kans om zelf cultuurprojecten op te zetten zodat ze voor plezier en cultuurbeleving niet naar de stad Groningen wegtrekken en tegelijkertijd kennis en ervaring opdoen. Hierbij worden ze ondersteund en begeleid door professionals van uiteenlopende (culturele) aard.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Het project is opgezet in samenwerking met het cultuurveld in de brede zin (cultuurcompagnie), Kielzog, biblionet en Fraeylemaborg.
•    Het project Pitchen voor Projecten wordt ingepast in een vorig najaar ontwikkeld jongerenprogramma van Kielzog, dat samen met jongerenwerk van Kwartier Zorg en Welzijn is opgezet. Deze Zaterdagmiddagshow wordt voor en door jongeren gemaakt die uit de gehele gemeente komen en uit alle lagen van de bevolking. De groep wordt door professionals begeleid. De achterban van deze productieploeg is ook de eerste 'leverancier' van de jongeren die willen Pitchen voor Projecten onder de titel "Moshpit".

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Er is een kleine wijziging in planning vanwege corona: de eerste pitches konden niet in het najaar van 2021 plaatsvinden, maar staan gepland voor februari 2022. Dit heeft nog geen consequenties voor de einddatum van het project

Bevordering sociale veerkracht (M09) – uitvoering door Kwartier Zorg&Welzijn
Met dit project willen we mensen met ingewikkelde problemen zoals armoede, opvoedproblemen en psychosociale problemen meer sociale weerstand bieden met hulp uit hun eigen omgeving. Door deze hulp hebben mensen minder professionele zorg en ondersteuning nodig. De sociale teams helpen gezinnen om zelf te werken aan herstel en oplossen van problemen. Zij doen dit met hulp van familie, de buurt, welzijnswerk of andere vrijwilligersorganisaties waardoor de ondersteunende kring rondom mensen groter wordt. In dit 3-jarige project richten we ons op tenminste 120 inwoners/gezinnen (ca. 20%) vanuit een totale doelgroep van 600 inwoners (complexe jeugdhulp en OGGz-doelgroep samen). 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Werving en start stagiairs Hanzehogeschool voor onderzoek, onderzoeksplan, indicatoren samen met beleid bepaald.
•    Begin realisatie uitvoeringsdeel: werving en start 4 ambassadeurs, onderzoek en eerste keuze 20 gezinnen (nog niet afgerond)

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Aanpassing scope: Het projectvoorstel is opgezet voor 3 jaar, maar de toekenning betreft in eerste instantie alleen het 1e jaar. Dit heeft geleid tot een nauwere focus in het 1e jaar gericht op neerzetten van onderzoek, betrekken van 20 gezinnen en intervisies over andere manier van werken (inwoners mede onderzoeker maken). Hierdoor is de inzet van de methodiek Mobility mentoring uitgesteld. De lockdown als gevolg van corona heeft voor een kleine aanpassing in de planning gezorgd, maar dit heeft vooralsnog geen invloed op de einddatum.

De IJsberg (M10)
Project IJsberg is er voor huishoudens met problematisch schulden, die voor een groot deel niet bekend zijn bij de hulpverlening. Het gaat hierbij om naar schatting 5.000 huishoudens van de gemeente Midden-Groningen die zeker 25 miljoen euro aan schulden hebben. Zij leven in een langdurige schuldsituatie wat allemaal bijkomende problemen met zich meebrengt zoals stress, gezondheidsproblematiek, werkloosheid en eenzaamheid. In de schulden top 3 staan zorgkosten op nummer een, daarom is het redelijk om aan te nemen dat er naast een schuld bij de zorgverzekeraar meer schulden zijn. Gemeente Midden-Groningen wil deze mensen actief benaderen en ondersteunen om uit de geldzorgen te komen

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Training van medewerkers.
•    De eerste analyse en acties hebben een lijst van 964 inwoners die binnen de doelgroep van dit project valt opgeleverd: Totaal aan openstaande vorderingen binnen deze groep bedraagt €3.378.178. Gemiddelde duur dat inwoners op de lijst staan is 4,42 jaar. Gemiddeld bedrag dat inwoners op de lijst hebben uitstaan is € 3.504;
•    Eerste inwoners (van de lijst) zijn benaderd in december.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Aan de scope van het project is toegevoegd het streven om het project toekomstbestendig te implementeren. Corona is benoemd als risico voor het behalen van het eindresultaat: als huis- en/of deurbezoeken niet mogelijk worden geacht, heeft dat een negatieve impact op het resultaat van het project.

Ervaringsdeskundigen (M11) – uitvoering door Kwartier Zorg&Welzijn
Armoede en gedragsproblemen kunnen generaties lang overgaan van ouder op kind. Gedragsproblemen die zich van generatie op generatie ontwikkelen worden door hulpverleners niet altijd herkend en begrepen. Daarom worden ervaringsdeskundigen ingezet om deze armoede te doorbreken. Ervaringsdeskundigen worden opgeleid en gaan met een hulpverlener uit het sociale team en/of Kredietbank Midden-Groningen samen aan de slag om anders te kijken, te denken en te doen.

Activiteiten en resultaten 2021
•    Vier deelnemers (inwoners van Midden-Groningen) zijn gestart met de opleiding tot ervaringsdeskundige
•    Een opgeleide ervaringsdeskundige is al gestart in team Noord, inzet in 1 casus.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
De kosten van de opleiding van de ervaringsdeskundigen in 2021-2022 waren begroot in het project, maar worden nu gefinancierd uit de regiodeal Oost-Groningen. Dit betreft een directe bijdrage van de regiodeal aan de opleiding Sterker in armoede. De bedoeling blijft wel dat de begrote kosten worden besteed aan andere deelnemers aan de opleiding. Risico corona: op dit moment zijn de Corona-maatregelen van invloed op een goede inbedding van de functie ervaringsdeskundige armoede in het team en werkt dit vertragend in het realiseren van resultaten.

Jongeren met toekomst (M12)
Dit project wil jongeren van 18 tot 27 jaar een kans geven op een betere toekomst door ze te ondersteunen met het oplossen van schulden en helpen grip te krijgen op de financiën. Binnen de begroting is er ruimte voor een project van 7 jaar.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Er zijn 2 collega's aangenomen voor in het team, zij specialiseren zich in schuldenproblematiek onder jongeren.
•    Er is in samenwerking met de Hanzehogeschool gewerkt aan het omzetten van het projectplan naar een meer wetenschappelijk onderzoek.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
De oorspronkelijke begroting ging uit van een start begin 2021. Omdat er later gestart is, is er binnen het project minder besteed in 2021 dan begroot. Het budget wordt overgeheveld naar 2022. Totale begroting van het project blijft gelijk. Om het effect van het project te kunnen toetsen zal in ieder geval een volledig schuldentraject (gemiddeld 3 jaar) doorlopen moeten worden (het liefst nog wat langer zelfs). 

Jongerenwerk + (M13) – uitvoering door Kwartier Zorg&Welzijn
Versterking van het huidige jongerenwerk om kwetsbare jongeren (15%) op te laten groeien tot kansrijke en weerbare volwassenen. Jongerenwerkers zijn regelmatig in contact met de jongere. Op deze manier worden problemen en risico’s op tijd opgemerkt. Daarbij begeleiden ze de jongeren bij belangrijke veranderingen in het leven, zoals de overgang van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs tot van thuis wonen naar zelfstandig wonen. Ook zorgen ze voor een steun-netwerk in eigen omgeving.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Er zijn drie jongerenwerkers en een coördinator aangenomen. Er start in februari een vierde jongerenwerker.
•    Met de teamcoaches van de sociale teams van Midden-Groningen is overleg geweest en is voorlichting gegeven over wat Jongerenwerk+ inhoudt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de route van aanmeldingen; het sociaal team gaat bij nieuwe aanmeldingen eerst kijken of jongerenwerk iets kan betekenen. Er zijn o.a. gesprekken geweest met BWRI en met SBO De Sterren en de praktijkschool van Aletta Jacobs College over samenwerking t.a.v. kwetsbare jongeren en wat Jongerenwerk daarin kan betekenen.
•    Er is een uitvoeringslocatie geregeld in de wijk Woldwijck in het Woldwijckcentrum.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Scope: de prestatie-indicatoren in het aanvraagformat worden mogelijk nader gespecificeerd of aangepast.

JIM aanpak (M14) – Uitvoering door Kwartier Zorg&Welzijn
Met dit traject trainen we casemanagers jeugd van de sociale teams, casemanagers onderwijs, leden uit het ondersteuningsteam sociaal team en een aantal jongerenwerkers in de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Het blijkt dat de aanwezigheid van een natuurlijke mentor ervoor zorgt dat jongeren beter presteren op school, in hun werk, beter in hun vel zitten en minder psychische problemen ervaren. Bij de JIM-aanpak kiest een jongere zelf iemand uit zijn netwerk, zoals een familielid, buurvrouw, vriend of sportcoach. Deze JIM is dan zowel de vertrouwenspersoon, steun voor de jongere en adviseur voor ouders en hulpverleners. Het doel van de aanpak is dat meer jongeren thuis kunnen blijven wonen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Dit project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. Er is een coördinator aangesteld en alle casemanagers jeugd, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, teamcoaches en gedragswetenschappers van de sociale teams, hebben digitale informatie ontvangen over Stichting JIM. 

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Geen relevante afwijkingen.

Ontwikkelbedrijf (M15)
Dit project wil de arbeidsmarkt toegankelijk maken en houden voor kwetsbare laaggeschoolde inwoners van Midden-Groningen. In het ontwikkeltraject kunnen inwoners van de gemeente werkervaring opdoen, een traject op maat volgen en een diploma of een deelcertificaat behalen. Het doel is dat mensen een langdurige plek op de arbeidsmarkt kunnen veroveren. Binnen het ontwikkelbedrijf is er een goede afstemming met werkgevers, scholen en soortgelijke bedrijven om dit tot een succes te maken.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Er is een werkwijze voor Praktijkleren gerealiseerd
•    Pilots arbeidstraining en werkfittrajecten zijn voorbereid

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Het project is vertraagd en daarmee is de einddatum verschoven naar 1 juli 2025.

Hulpteam Overschild (M16)
Langdurig werkzoekenden die niet zomaar aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt helpen inwoners van Overschild met concrete klussen zodat ze hierna kunnen doorstromen naar betaald werk. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    19 deelnemers (doel voor 2021 was 20 deelnemers) waarvan er inmiddels 11 zijn uitgestroomd naar betaald werk en twee personen nog worden bemiddeld. Wanneer deze personen ook een betaalde baan krijgen, betekent dit een totale uitstroom naar betaald werk van 68%. Gezien de lange afstand tot de arbeidsmarkt van deze kandidaten is het een mooi resultaat dat zij na dit traject de stap naar betaald werk konden maken. Daarbij ligt het resultaat ruim boven het landelijk gemiddelde van 26,7 % dat uitstroomt naar betaald werk.
•    Inwoners konden op het intranet van Overschild hun tevredenheid over het hulpteam aangeven in een vragenlijst. De inwoners geven het hulpteam de kwalificatie ‘goed’.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Kleine overschrijding van budget door eenmalige aanschaf van apparaten. Eén van de risico’s is omgedraaid: door COVID-19 werd een mogelijke economische crisis en stijging van de werkloosheid verwacht waardoor doorstroom naar de arbeidsmarkt moeilijker wordt. Nu is de arbeidsmarkt juist goed, waardoor werkfit trajecten belangrijk zijn maar de doelgroep grotere problematiek heeft. Hierdoor is werkfit worden een grotere uitdaging.

Tijd voor Toekomst (M17)
Tijd voor Toekomst ontwikkelt een verrijkte schooldag: waar extra lestijd wordt geboden met inzet op talentontwikkeling, welzijn, gezondheid en verminderen van achterstanden. Centraal staat hierbij de gezamenlijke aanpak om ieder kind gelijke mogelijkheden op een kansrijke en gezonde toekomst te bieden.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    5 scholen zijn gestart (waarvan 4 al in de activiteitenfase, 1 in de voorbereidende fase)
•    2 extra scholen in Menterwolde zijn toegevoegd middels samenwerking met Regiodeal (= cofinanciering),
•    Lokale overlegstructuur is opgezet.
•    Opzet monitoring is gereed en startanalyses deelnemende scholen zijn gemaakt
•    Veel aandacht voor dit project in o.a. de pers en tijdens de opening van het Huis van Cultuur&Bestuur door Koningin Maxima.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Planning: geplande afronding bij aanvraag was Q3 2023.  De wens is om de pilot met een schooljaar te verlengen omdat de uitkomsten van de monitoring pas in de zomer van 2023 bekend zullen zijn en er daarna een aanvraag gedaan moet worden voor het vervolgtraject.
Risico: het lerarentekort kan een remmende werking hebben op het project. 

Moeders van Midden Groningen (M18)
Dit project ondersteunt kwetsbare moeders met extra aandacht en begeleiding vanaf de zwangerschap totdat hun kindje drie jaar is. De ondersteuning heeft als hoofddoel het verkleinen van de gezondheidsverschillen op lange termijn en de volgende generatie een goede start bieden. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    De werving- en selectieprocedure voor inhoudelijk projectleider, werkbegeleider, casusbegeleider en studenten zijn succesvol uitgevoerd en deze mensen zijn gestart. 
•    Training in het systeem van ‘Moeders van’ is gevolgd in december.
•    Er zijn gesprekken gevoerd met partners, waaronder verwijzers, samenwerkingspartners en het hoger onderwijs. 
•    Eerste casus is aangemeld en opgepakt.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Als gevolg van hogere loonkosten wordt het budget mogelijk overschreden. 

Toekomstbestendig cultureel erfgoed (M19)
‘Toekomstbestendig cultureel erfgoed’ is een stimuleringsregeling voor monumenteigenaren gekoppeld aan ontmoeting en inspiratie en heeft als doel om monumentale gebouwen toegankelijk te maken (en te houden) voor publiek.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Project bevindt zich nog in de voorbereidende fase.
•    Erfgoed partners denken door middel van een enquête mee over de randvoorwaarden voor de subsidieregeling

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Geen relevante afwijkingen.

Verbeteren veiligheid Midden-Groningen (M20)
Dit project richt zich op het terugdringen van ondermijnende criminaliteit en de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. De focus ligt in eerste instantie op het stedelijke gebied maar de methodiek krijgt een spin-off naar de rest van de gemeente. De veiligheidsregisseur werkt laagdrempelig met bewoners en met andere netwerkpartners in de focuswijken. Het gaat erom dat inwoners veilig zijn, veilig handelen en zich veilig voelen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Het project is eind 2021 gestart. 
•    Onderzoeksbureau Pro-Facto is in oktober gestart met een kwantitatief en kwalitatief onderzoek om een veiligheidsbeeld van de gemeente Midden-Groningen op te stellen.
•   De veiligheidsregisseur is aangesteld en gestart.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Geen relevante afwijkingen.

Maken en realiseren van dorps- en wijkplannen (M21)
Met het project Dorpsplannen worden alle dorpen en wijken in onze gemeente in de gelegenheid gesteld om een eigen toekomstplan te maken. Hierbij zijn de inwoners vooral zelf aan zet en zal de gemeente meedenken en initiatieven ondersteunen. Als het plan klaar is, is er direct geld beschikbaar voor snelle uitvoering van kleine ideeën. Daarnaast komt er een jaarlijkse subsidieregeling voor grotere projecten die uit de plannen voortkomen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Het project is in december 2021 goedgekeurd door het NPG-bestuur. Een voorstel voor kredietverstrekking door de raad wordt voorbereid. 

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Niet van toepassing.


Projecten uit eerdere leefbaarheidsgelden 

Kademuur Hellum
De cultuurhistorisch waardevolle kademuur in Hellum wordt hersteld. Daarnaast wordt een mooie toeristische wandelroute langs de Haansvaart gerealiseerd. Er worden bruggetjes gebouwd zodat je in 3,5 kilometer rechtstreeks door de natuur rechtstreeks naar het Schildmeer kunt lopen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Kademuur is herbouwd. Er wordt nog een ontmoetingsplek gerealiseerd (cofinanciering) en er komt een gezamenlijk openingsfeest van de herstelde kademuur en het wandelpad. 

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
De corona maatregelen hebben de vrijwilligers enorm beperkt in hun werkzaamheden. Afronding stond in 2021 gepland, maar wordt nu ’22 of ’23 (afhankelijk van corona)

Ontmoetingsplek Froombosch
Het aanleggen van een terrein rondom het dorpshuis in Froombosch als ontmoetingsplek voor het dorp.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Inrichting van de buitenruimte: plaatsting van speeltoestellen, aanleg van parkeerplaatsen, aanbrengen van beplanting.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Planning: project zou afgerond worden in 2021, dit wordt april ’22. Doordat de bouw van het MFC vertraagd was is later gestart met de inrichting van de buitenruimte.

Herinrichting centrumgebied Slochteren
Een centrale plek voor activiteiten en evenementen voor de inwoners van Slochteren. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    MFC De Houtstek is in 2021 gerealiseerd en het plein er omheen is in voorbereiding. Een deel van het terrein achter en onder de Houtstek is al wel gerealiseerd.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Na eerdere vertraging vanwege leveringsproblemen met de stenen, loopt het project nu een jaar extra vertraging op (afronding gepland eind tweede kwartaal 2023). Redenen: noodzaak tot zorgvuldig participatieproces wat door corona niet goed mogelijk was. Daarnaast zijn de wensen voor de invulling groter dan dat wij kunnen bekostigen. Daarom is gezocht naar aanvullende financieringsmogelijkheden en die kans lijkt zich nu voor te doen. Het is nu afwachten hoe de subsidieaanvraag afloopt. Bij positief bericht wordt het ontwerp aangepast en gaat daarna de aanbesteding uit met uiteindelijk een nog mooier resultaat. 

Aanvullende pilots aardgasloze wijken
Samen met partners wordt gewerkt aan een plan voor een warmtenet voor onder andere de wijk Gorecht-Noord in Hoogezand. In deze proeftuin worden ervaringen opgedaan die gemeenten kunnen helpen bij het maken van een warmteplan om in fasen van het gas af te gaan.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•    Er vinden reguliere bijeenkomsten plaats met een vertegenwoordiging van huurders en een vertegenwoordiging van kopers in de wijk. 
•    Vanaf oktober 2021 is gestart met de vervanging van gasplaten door inductiekookplaten in de woningen waarbij tevens de aansluitingen in de meterkast worden vervangen. Ook zijn er kookworkshops inductiekoken georganiseerd. 
•    Er is overeenstemming over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst. 
•    Met de oplevering van de Value Engineering studie is een eerste stap gezet richting voorlopig en definitief ontwerp.

Afwijkingen planning, risico’s, financiën, scope
Zodra de samenwerkingsovereenkomst ondertekend is, zijn de risico's ten opzichte van een jaar geleden verkleind. Er wordt in de overeenkomst namelijk volledige duidelijkheid gecreëerd over de taken en rollen van de betrokken partners. Ook zijn de eisen waaraan het warmtenet, de restwarmte en de gebouwen moeten voldoen expliciet gemaakt. Uitsluitend als afgeweken wordt van de in de overeenkomst beschreven eisen kan een partner nog besluiten niet langer deel te nemen aan het project.

2.5.3 Financieel overzicht

Gevolgen gas- en zoutwinning

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2021 na wijzigingen Realisatie 2021 Verschil 2021
Lasten
Versterking 6.192 10.975 24.033 10.008 14.025
NPG 1.065 250 4.703 2.014 2.689
NPG provinciale aanvraag 441 682 682 762 -80
Totaal Lasten 7.698 11.907 29.418 12.784 16.634
Baten
Versterking 6.192 10.975 23.349 10.008 13.341
NPG 1.065 250 4.559 1.979 2.580
NPG provinciale aanvraag 244 577 577 657 -80
Totaal Baten 7.501 11.802 28.484 12.644 15.841
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -197 -105 -933 -140 -793

Programma gevolgen gaswinning

Onder het product Versterking wordt het programma Gevolgen Gaswinning verantwoord. De kosten van het programma worden volledig gedekt vanuit bijdragen van ’t Rijk. De Rijksbijdragen die de gemeente heeft ontvangen worden bij de baten verantwoord tot de hoogte van de gemaakte kosten. Daarom hebben lagere kosten geen effect op het financiële resultaat, de baten zijn immers ook lager. Het restant van de Rijksbijdragen is op de balans aangehouden om de uitgaven in de komende jaren te dekken. 

Lasten: € 14.025.000 lager dan begroot

Batch 1588:  € 12.032.000 lager dan begroot
Het grootste deel van de lasten betreft de vergoeding aan eigenaren van woningen die vallen onder Batch 1588. Op basis van de prognose in 2021 is de raming bijgesteld naar € 18,7 miljoen. Het bedrag aan afgegeven beschikkingen via Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is hoger, maar de werkelijke uitgaven worden bepaald door de voortgang van de uitvoering. De aan SNN overgemaakte Rijksbijdrage bedraagt € 7,0 miljoen. Dit leidt tot € 11,7 miljoen minder lasten.  

De overige kosten die vanuit Batch 1588 worden vergoed zijn de organisatie- en communicatiekosten, herstel van de infrastructuur openbare ruimte en de vergoeding aan eigenaren van proceskosten. Deze kosten waren geraamd op € 683.000 in 2021. De realisatie in 2021 bedraagt € 347.000, en is daarmee € 336.000 lager dan begroot. Dit wordt verklaard door het achterblijven van de uitvoering ten opzichte van de prognose.

Inpassingskosten: € 872.000 lager dan begroot
Een andere groter deel van de lasten onder Versterken betreft de inpassingkosten. Dit zijn kosten die de gemeente maakt om de uitvoering van de versterkingsopgave goed in de openbare ruimte in te passen. Bijvoorbeeld het aanleggen van een tijdelijke weg voor het bouwverkeer of het herstellen van wegen of openbare verlichting. Voor 2021 waren de inpassingskosten begroot op € 1,75 miljoen terwijl de realisatie € 882.000 bedroeg. Het verschil wordt grotendeels verklaard doordat in 2021 geen beroep werd gedaan op het Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild. De inpassingskosten worden vergoed vanuit het gebiedsfonds, Blok D van de Bestuurlijke afspraken versterking Groningen.

Organisatie- en uitvoeringskosten: € 442.000 lager dan begroot

De overige kosten onder het product Versterken betreffen de inzet personeel en externen voor het begeleiden van de versterking, het programmamanagement, het scholenprogramma en de vergunningverlening. De raming was gebaseerd op de regionale begroting en de daaraan gekoppelde Lumpsum-vergoeding van € 2,2 miljoen in 2021. De gerealiseerde kosten in 2021 zijn € 1,8 miljoen en dat is € 442.000 lager dan begroot.

Overig verschil ten opzichte van de begroting: € 685.000
De begroting 2021 na wijziging had onterecht € 685.000 meer lasten dan baten. De tegenhanger van de toegerekende personeelskosten was per abuis geraamd onder programma 6 algemene baten en lasten. Op het resultaat in 2021 heeft dit geen effect omdat beide onderdelen tegen elkaar wegvallen.

Baten: € 13.341.000 lager dan begroot
De baten betreffen met name de Rijksbijdragen, die in 2021 verantwoord worden tot de hoogte van de gemaakte kosten. Het restant is op de balans gezet ter dekking van de kosten in volgend jaar. Voor afwijking ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting bij de kosten. Het grootste aandeel in de baten betreft de Rijksbijdrage voor Batch 1588, die is € 7,3 miljoen. De vergoeding voor de inpassingskosten bedraagt € 882.000. Daarnaast wordt de Lumpsum Gevolgen Gaswinning ontvangen, die voor € 1,7 miljoen is ingezet in 2021.

 

NPG zorg nabij

Onder dit product zijn de projecten verantwoord waarvoor middelen worden/zijn ontvangen vanuit de trekkingsrechten Nationaal Programma Groningen. De projecten worden meerjarig uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de jaarlasten worden gedekt uit de ontvangen NPG-bijdragen. In 2021 is voor € 2,7 miljoen uitgegeven, daartegenover staan € 2,6 miljoen aan baten, een nadelig verschil van € 0,1 miljoen.

In 2021 is € 58.000 aan subsidie uitgekeerd in het kader van Hart voor Aigenhaid (Dorpsommetje Westerbroek, Vos en Bos, E-step en Bloemenveld) waarvoor (nog) geen NPG-bijdragen waren toegezegd. Aan co-financiering (inzet eigen middelen) is voor het NPG project Sociale veerkracht € 35.000 overeenkomstig de NPG-aanvraag/begroting verantwoord. In 2021 is € 32.000 betaald aan voorbereidingskosten van het Lokaal programmaplan die in 2020 hebben plaatsgevonden.

tabel 42
2020 2021 Totaal
Welzijn op recept 259.323 433.656 692.979
Grip & Glans 187.746 96.570 284.316
Vrijwillige hulp- en welzijnsdiensten 219.224 151.457 370.681
Totaal project Zorg Nabij 666.293 681.683 1.347.976
Eigen bijdrage gemeente 197.000 105.000 302.000
Bijdrage NPG 469.293 576.683 1.045.976
Saldo 0 0 0