4.9 Wet Normering topinkomens

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) geeft aan dat er gerapporteerd dient te worden over de bezoldiging van topfunctionarissen. Deze verantwoording is opgesteld conform regelgeving zoals deze van toepassing is voor de gemeente Midden-Groningen. Het bezoldigingsmaximum in 2021 vastgesteld op € 209.000. Dit maximum geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt voor de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Gegevens 2021
bedragen x € 1 H.J.W. Mulder F.M. Bouwman
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 141.332 € 92.159
Beloningen betaalbaar op termijn € 22.744 € 17.058
Subtotaal € 164.076 € 109.217
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 209.000 € 209.000
(-/-) Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging € 164.076 € 109.217
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2020
bedragen x € 1 H.J.W. Mulder F.M. Bouwman
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 148.920 € 88.897
Beloningen betaalbaar op termijn € 21.073 € 15.333
Subtotaal € 169.993 € 104.230
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 201.000 € 201.000
Bezoldiging € 169.993 € 104.230