3.9 Paragraaf Taakstelling

Paragraaf taakstelling

Terug naar navigatie - Paragraaf taakstelling

Uw gemeenteraad heeft de afgelopen jaren meermaals bezuinigingsmaatregelen moeten nemen om tot een structureel sluitende begroting te komen. Het totale pakket aan maatregelen uit de afgelopen jaren betekende voor 2021 een in te vullen bezuinigingsomvang van grofweg € 13 miljoen. In de afgelopen jaren, zo ook in 2021, hebben we ervoor gekozen om de bezuinigingen functioneel te verwerken in de budgetten. Dit betekent dat we de beschikbare budgetten voor de betreffende producten verlaagd hebben. Gezien het resultaat van grofweg € 9 miljoen positief kunnen we de conclusie trekken dat de bezuinigingen in totaliteit zijn gerealiseerd, maar soms is daar wel een alternatieve bezuiniging (soms zelfs op een ander domein) voor nodig. We zien immers op een aantal terreinen zodanige druk vanuit autonome ontwikkelingen dat het welhaast onmogelijk is om de eerder afgesproken bezuinigingsomvang ten volle te realiseren. Met name in het sociaal domein doet deze druk zich voor. Ontwikkelingen rondom indexatie van zowel uitvoeringsbudgetten als zorgsalarissen leiden ertoe dat de begroting uitzet ondanks dat we het budget vooraf met het vastgestelde bezuinigingsbedrag hebben verlaagd. Overall kunnen we wel concluderen dat de totale begrotingsomvang zo'n € 13 miljoen hoger was geweest als we de bezuinigingen in het verleden niet hadden doorgevoerd. Een sluitende begroting was dan niet haalbaar gebleken. Dat is nu (ook meerjarig) wel het geval.