3.8 Paragraaf Bestuur

Inleiding bestuur

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft relevante ontwikkelingen in de uitvoering van het lokaal bestuur. Daarbij gaat het om het samenspel tussen samenleving, raad, college en organisatie. 

Interactieve beleidsvorming

Interactieve beleidsvorming

De gemeente wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij verschillende fasen van beleidsvorming en uitvoering maar vooral aansluiten bij initiatieven van inwoners. Als gevolg van corona is het aantal bijeenkomsten van de raad met inwoners in 2021 beperkt gebleven.
•    Er zijn 21 informatie en themabijeenkomsten gehouden, deze waren vooral digitaal maar wel openbaar toegankelijk, ook voor inwoners.
•    Verder zijn eventuele belanghebbenden bij de diverse agendapunten op de raad(scommissie) actief door de raad uitgenodigd om de raads- en commissievergaderingen digitaal te komen bijwonen.
•    Er zijn als gevolg van corona geen beeldvormende avonden geweest. 

Thema's voor de raad in 2021

Thema's voor de raad in 2021

De gemeente staat voor grote opgaven. Dit heeft ook in 2021 veel inzet gevraagd van raad, college en organisatie. In 2021 zijn het Nationaal Programma Groningen (NPG), de Omgevingswet en de Energietransitie verder opgepakt. Daarbij heeft de raad deelgenomen in een pilot E-democracy van het Ministerie van BZK, dit wil zeggen dat de inwoners op digitale wijze bij besluitvormings- en beleidsprocessen worden betrokken. Het doel hiervan is o.a. om de inwoners ook op deze wijze structureel meer te betrekken en te laten participeren. Dit heeft na het aannemen van een amendement door de raad waarmee 5% van de middelen in het NPG is gereserveerd voor burgerinitiatieven, geresulteerd in het openstellen van het project Hart voor Aigenhaid. Dit is op 24 maart 2021 door de gemeenteraad gelanceerd. Hiervoor konden inwoners van Midden-Groningen ideeën voor hun eigen buurt, wijk of dorp, indienen op het digitale platform “Stem van Midden-Groningen”. Vier projecten bleken te voldoen aan de eisen en zijn gehonoreerd. Er is daarnaast ingezet op meer communicatie vanuit de raad om zo de raad meer een eigen gezicht te geven. De raad wil meer in contact treden met de samenleving om zo samen te komen tot een betere invulling van de volksvertegenwoordigende rol van de raadsleden. 

Passende vergaderstructuur voor de raad

Passende vergaderstructuur voor de raad

Als gevolg van corona werd er een groot deel van het jaar vergaderd volgens de regels zoals opgesteld in de “Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming”. De raad heeft vergaderd door middel van het digitale vergadersysteem Starleaf, waarbij de vergaderingen van de raadscommissies voornamelijk hybride waren.

Spreekrecht

Spreekrecht

Inwoners konden ook tijdens corona inspreken, maar dan digitaal via Starleaf. Van het spreekrecht is in 2021 in de raadscommissies door zes personen gebruik gemaakt. In de raadsvergaderingen hebben 24 personen ingesproken en/of schriftelijke bijdragen aangeleverd. Burgers hebben 45 keer een brief gezonden aan de raad. Van deze brieven is op initiatief van de raadsfracties één brief inhoudelijk besproken.

Vanwege de maatregelen in verband met corona is een groot aantal fysieke bijeenkomsten, geplande werkbezoeken en wijkbezoeken niet doorgegaan. Doel van de wijkbezoeken was om de raad kennis te laten maken met wijkinitiatieven en van de mensen te horen waar ze trots en/of minder trots op zijn in hun wijk. We verwachten de wijkbezoeken in 2022 weer op te pakken. Dit geldt ook voor gast van de raad en de prokkelraad, die in 2021 ook niet door konden gaan. 

Kwaliteit van besluitvorming

Kwaliteit van besluitvorming

Ook willen we de kwaliteit van de besluitvorming verhogen, de inwoners hierbij betrekken en daarbij steeds meer gebruik maken van digitale middelen. De raadsleden kunnen bij hun bestuurlijke werk een beroep doen op een accurate griffie die hen vanuit onafhankelijk perspectief proactief adviseert. Verder gebruiken we een actueel Raadsinformatiesysteem waarop vergaderstukken van de openbare vergaderingen voor politiek en burger gemakkelijk toegankelijk zijn. Het raadsinformatiesysteem wordt in 2021 geëvalueerd en hieruit zullen verbeteracties volgen.

Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft als taak het onderzoeken van de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Hiermee is de rekenkamercommissie een belangrijk instrument voor de controlerende taak van de raad. In 2021 had de rekenkamercommissie in totaal op zes onderwerpen onderzoeken in portefeuille. Daarvan zijn er in 2021 drie besproken in de raad. Drie lopen door tot in 2022.

De rekenkamercommissie (RKC) heeft in 2021 drie rapporten aangeboden:
•    Opvolgingsonderzoek gemeentelijk vastgoed – behandeld in de raad van 01-04-2021;
•    Onderzoek Armoedebeleid – behandeld in de raad van 29-04-2021;
•    Quick Scan Omgevingswet – behandeld in de raad van 24-06-2021;

In 2021 zijn drie onderzoeken gestart, te weten:
•    Quick Scan onderzoek Duurzaamheid;
•    Quick Scan onderzoek jeugdzorg;
•    Onderzoek Nationaal Programma Groningen;
Deze onderzoeken worden verder uitgerold in 2022.

Per 1 januari 2022 een Rekenkamer in plaats van een Rekenkamercommissie
In het nieuwe wetsvoorstel voor aanpassing van de Gemeentewet wordt voorgesteld de vrijheid om te kiezen voor een rekenkamerfunctie/rekenkamercommissie in plaats van een rekenkamer, te laten vervallen. Het is nog niet duidelijk wanneer de voorgestelde wetswijziging in werking zal gaan treden. Maar in het voornemen tot het definitief vormgeven van de rekenkamer(functie) per 1 januari 2022 is het zinvol om nu alvast te anticiperen op deze wetswijziging, zodat deze functie toekomstbestendig vorm kan krijgen. Daarom heeft de raad op 23 december 2021 besloten met ingang van 1 januari 2022 te gaan werken met een Rekenkamer in plaats van met een Rekenkamercommissie, bestaande uit een externe voorzitter en twee externe leden. Hierin is als gevolg van het vertrek van een lid een nieuw lid geworven en benoemd.