4.4 Toelichting balans

4.4.1 Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Tevens is uitgangspunt de vastgestelde “Financiële verordening gemeente Midden-Groningen 2021” en de geactualiseerde “Nota afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige waarderingsgrondslagen van activa en passiva”. De daaruit voortvloeiende waarderingsgrondslagen voor het waarderen van bezittingen en schulden en het verantwoorden van kosten en baten staan hier vermeld.

Algemene grondslagen voor opstellen jaarrekening

 • Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten (overhead) en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend. In dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.
 • Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van vorderingen (debiteuren) en voorraden (grondexploitaties) in mindering gebracht.
 • De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.
 • Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.
 • Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke.
 • Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.
 • Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Inherent aan het maken van schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken.


Vaste activa 
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de ter zake ontvangen investeringsbijdragen van derden en verminderd met de waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa en worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief. De materiële vaste activa zijn naar de volgende categorieën in te delen:

 • Investeringen met een economisch nut;
 • Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Financiële vaste activa 
De waardering van de financiële vaste activa is in het algemeen gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Wanneer de marktwaarde duurzaam lager is dan de verkrijgingsprijs worden ze afgewaardeerd tegen marktwaarde. De leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid.

In 2021 is de 'Nota afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige waarderingsgrondslagen van activa en passiva' opnieuw vastgesteld. De nota is in lijn gebracht met de 'Notitie materiële vaste activa' en heeft geleid tot een herrubricering van de betreffende activa met de harmonisatie van de activa administratie als resultaat.

Vlottende activa 
Voorraden
De voorraden, waaronder grond- en hulpstoffen, onderhanden werken (inclusief bouwgronden in exploitatie) en gereed product en handelsgoederen, worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Uitzondering hierop is wanneer de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Dan worden de voorraden gewaardeerd tegen de marktwaarde. De termijn voor de duur van grondexploitaties is beperkt tot (voortschrijdend) maximaal 10 jaar. Van deze termijn kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. In voorkomende gevallen wordt de reden van afwijking toegelicht in de toelichting op de voorraden. Bij de grondexploitaties is rentevermeerdering over het geïnvesteerde vermogen van toepassing hetgeen op de betreffende producten tot uitdrukking wordt gebracht. Dat geldt eveneens voor de verrekeningen met eigen reserves en voorzieningen. Bij winstgevende grondexploitaties wordt op basis van de voortgang van de exploitatie tussentijds winst genomen volgens de door BBV voorgeschreven Percentage of Completion (PoC)-methode.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 
De uitzettingen worden gewaardeerd op basis van de nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de waarde van de vordering.

Overlopende activa
De overlopende activa worden gewaardeerd op basis van de nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit bank- en kassaldi. Deze saldi worden opgenomen tegen nominale waarde.

Vaste passiva 
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is vermogen dat door de gemeente naar eigen inzicht kan worden besteed. Deze wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het eigen vermogen bestaat uit:

 • Algemene reserve;
 • Bestemmingsreserves;
 • Gerealiseerd resultaat.

De algemene reserve en het gerealiseerde resultaat kunnen als buffervermogen beschouwd, hiermee kunnen verplichtingen worden nagekomen of tegenvallers worden opgevangen, waarvoor geen of onvoldoende voorzieningen zijn gevormd. 

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op basis van de nominale waarde. Uitzonderingen zijn de netto contante waarde voor de Verliesvoorziening grondexploitaties en actuariële waarde voor de APPA .

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 
Onder deze schulden zijn alle door de gemeente aangegane schulden opgenomen met een looptijd van één jaar of langer. De waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

Vlottende passiva
Vlottende schulden  
De vlottende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. De vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Overlopende passiva 
Overlopende passiva zijn verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd met een specifiek bestemmingsdoel en de overige vooruitontvangen bedragen. Deze overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

SiSa-verantwoording Participatiewet
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van het stelsel van baten en lasten, terwijl de SiSa-verantwoording op kasbasis is. Voor de overlopende posten die verband houden met de Participatiewet hanteren we het kasstelsel. Voor de overige overlopende posten hanteren we het stelsel van baten en lasten.

4.4.2 Methode van afschrijving en afschrijvingstermijnen

In de ‘Financiële verordening  gemeente Midden-Groningen 2021’ wordt verwezen naar de ‘Nota afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige waarderingsgrondslagen van activa en passiva’. In deze nota staat beschreven dat we de lineaire afschrijvingsmethode gebruiken. Door middel van een raadsbesluit kan hiervan afgeweken worden en gekozen worden voor een annuïtaire afschrijvingsvorm. Dit gebeurt alleen wanneer het van belang geacht wordt dat de lasten gedurende de looptijd gelijk blijven. We starten met afschrijven op 1 januari van het eerstvolgende jaar na het gereed komen of de aanschaf van de investering. Hieronder is de tabel is een overzicht gegeven van de maximale afschrijvingstermijnen van activa zoals deze ook staan beschreven in de Nota afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige waarderingsgrondslagen van activa en passiva.

Afschrijvingstermijnen
Omschrijving Afschrijvingstermijn
Algemeen
Gronden en terreinen Niet
Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling 5 jaar
Bijdragen aan activa in eigendom van derden > € 10.000 Op basis van deze tabel
Woonruimten en bedrijfsgebouwen
Woonruimten en bedrijfsgebouwen - versterkt en duurzaam bouwen 50 jaar
Woonruimten en bedrijfsgebouwen 40 jaar
Parkeergarages 40 jaar
Sport en jeugd-accommodaties 40 jaar
Schoolgebouwen, wijkcentra, multifunctionele centra en overige bedrijfsgebouwen (nieuwbouw) 40 jaar
Schoolgebouwen, wijkcentra, multifunctionele centra en overige bedrijfsgebouwen (nieuwbouw) – versterkt en duurzaam bouwen 50 jaar
Levensduur verlengend onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen 20 jaar
Eerste inrichting bij nieuwbouw 20 jaar
Energiebesparende maatregelen woonruimten en bedrijfsgebouwen 20 jaar
Technische installaties gebouwen 15 jaar
Noodgebouwen 10 jaar
Meubilair en inventaris 10 jaar
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Stalen damwanden 60 jaar
Riolering In beleidsplan
Bruggen, beweegbaar staal 80 jaar
Bruggen, beweegbaar overig 60 jaar
Bruggen, vast beton 100 jaar
Bruggen, vast overig 40 jaar
Openbare verlichting: masten en lantaarnpalen 40 jaar
Havens, kades 40 jaar
Sloop- en grondwerkzaamheden 40 jaar
Tunnel 40 jaar
Wegen/fietspaden beton 40 jaar
Wegen/fietspaden asfalt 30 jaar
Wegen/fietspaden elementverharding 20 jaar
Busbanen 25 jaar
Viaduct 25 jaar
Beschoeiingen en steigers 20 jaar
Geluidschermen 20 jaar
Openbare verlichting: armaturen 20 jaar
Sport en recreatievelden 20 jaar
Parkeerterreinen, asfalt 25 jaar
Parkeerterreinen, elementverharding 20 jaar
Trottoirs 20 jaar
Verkeersregelinstallaties 15 jaar
Groenvoorzieningen 15 jaar
Wijkvernieuwing infrastructuur exclusief riolering 25 jaar
Herinrichting straten en verbetering woonomgeving 15 jaar
Bluswatervoorzieningen in de openbare ruimte 15 jaar
Kunstgrasvelden 10 jaar
Speelvoorzieningen 10 jaar
Geluidsarm asfalt 10 jaar
Vervoermiddelen
Verwisselbare afvalbakken zijladers 18 jaar
Elektrische auto’s 12 jaar
Bestel- en personenauto’s 10 jaar
Pick-up’s 10 jaar
Aanhangwagens 10 jaar
Opzet zoutstrooiers 10 jaar
Aanhangstrooiers 10 jaar
Vrachtauto’s 8 jaar
Tractoren 8 jaar
Nieuwe accu elektrische auto 6 jaar
Smalspoor 6 jaar
Zijladers 6 jaar
Machines, apparaten en installaties
Sneeuwschuivers 16 jaar
Aanbouwdelen bedrijfsauto's 10 jaar
Bladveeg- en zuigmachines 10 jaar
Heftrucks 10 jaar
Shovels 10 jaar
Mobiele kranen 10 jaar
Snippermachines 10 jaar
Parkeerapparatuur 10 jaar
Rioolapparatuur 10 jaar
Maaiers (groen en sportvelden) 8 jaar
Kantoorapparatuur en machines 5 jaar
Automatisering (infrastructuur)
Glasvezel 20 jaar
Ondergrondse containers: betonnen buitenbak 20 jaar
UTP-bekabeling 15 jaar
Telefoon- en communicatiecentralescentrales 10 jaar
Automatisering (hardware)
Netwerk (switches, WiFi, firewall, telewerken) 5 jaar
Thin client, beeldscherm, pc en laptop 5 jaar
Netwerk (servers, storage) 4 jaar
Smartphone, tablet 3 jaar
Overige materiële vaste activa
Opmaken wegenlegger 30 jaar
Columbarium (urnenmuur) 25 jaar
Schaftwagen 16 jaar
Ondergrondse afvalcontainers 15 jaar
Afval- en duobakken 15 jaar
Zonnecollectoren 10 jaar
Digitale luchtfoto's 5 jaar
Kunstwerken zonder cultuurwaarde 5 jaar
Automatisering (software)
Registratiesysteem ondergrondse containers 5 jaar
Software implementaties 5 jaar
Digitalisering 7 jaar

4.4.3 Toelichting op activa

Verloopoverzicht herrubricering vaste activa

In het kader van de in 4.4.1 benoemde herrubricering is hieronder het verloopoverzicht opgenomen.

Materiële vaste activa
Omschrijving Boekwaarde 31/12/2020 Herrubricering Boekwaarde 1/1/2021
MVA Bedrijfsgebouwen 98.394 1.972 100.366
MVA Gronden en terreinen 16.055 -3.128 12.927
Voorziening Gouden Driehoek MW -610 -610
MVA Grond/weg/waterb.kundige werken 2.044 -2.044
MVA Machines/apparaten/installaties 6.732 -2.504 4.228
MVA Overig 125 435 560
MVA Vervoermiddelen 1.768 -58 1.710
MVA Woonruimten 6 6
Subtotaal Invest. met economisch nut 124.508 -5.321 119.187
MVA Bedrijfsgebouwen 35 22 57
MVA Grond/weg/waterb.kundige werken 20.885 1.544 22.429
MVA Machines/apparaten/installaties 164 -44 120
MVA Overig 576 218 794
MVA Vervoermiddelen 1.540 1.540
Subtotaal: Invest. met economisch nut incl. heffing 23.200 1.740 24.940
MVA Bedrijfsgebouwen 282 -282
MVA Gronden en terreinen 3 39 42
MVA Grond/weg/waterb.kundige werken 23.871 5.464 29.335
MVA Machines/apparaten/installaties 1.640 -1.640
Subtotaal: Invest. met maatschappelijk nut 25.796 3.581 29.377
Totaal: 173.504 173.504
bedragen x € 1.000
Financiële vaste activa
Omschrijving Boekwaarde 31/12/2020 Herrubricering Boekwaarde 1/1/2021
fva: kap.verstr.deelnemingen 443 74 517
fva: kap.verstr.ov.verb.part 96 -74 22
fva: lening deelnemingen(F) 475 474
fva: lening woningb.corp 2.167 2.167
fva: lening ov.verb.part 156 156
renteloze lening NNTTM -100 -100
fva: lening ov.langl.leningen 4.328 4.328
Totaal 7.565 7.565
bedragen x € 1.000

Toelichting op de Balans 2021

Immateriële vaste activa

    

Immateriële vaste activa
Omschrijving Boekwaarde 1-1-2021 Investeringen Bijdragen van derden Afschrijvingen Desinvesteringen Boekwaarde 31-12-2021
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling activa 643 517 126
Bijdragen aan activa in eigendom derden 3.433 543 420 95 3.461
Totaal: 3.433 1.186 937 95 3.587
bedragen x € 1.000

Toelichting:

IVA Kosten onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

De vermeerderingen hebben betrekking op:
•    Centrumplanontwikkeling Muntendam (€ 70.000)
•    Entree Hoogezand (€ 326.000)
•    Voorbereidingskrediet vrijkomende locaties (91.000)
•    Het voorbereidingskrediet ontwikkeling Vosholen II (€ 157.000)

De bijdrage van derden heeft betrekking op:
•    Bijdrage NPG entree Hoogezand (320.000)
•    Het voorbereidingskrediet ontwikkeling Vosholen II (€ 197.000)

IVA Bijdragen aan activa in eigendom van derden
De vermeerderingen hebben betrekking op:
•    Bijdrage maatregelen duurzame exploitatie AJC (€ 18.000)
•    Bijdrage nieuwbouw MFC Ruitenvelder (€ 525.000)

De bijdrage van derden heeft betrekking op: 
•    NAM-bijdrage MFC Ruitenvelder (420.000)

Materiële vaste activa

   

Materiële vaste activa
Omschrijving Boekwaarde 1-1-2021 Investeringen Bijdragen van derden Afschrijvingen Desinvesteringen Boekwaarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen 100.366 38.001 13.310 3.701 2.088 119.268
Gronden en terreinen 12.927 109 465 9 2.342 10.220
Voorziening Gouden Driehoek MW -610 610
Machines/apparaten/installaties 4.228 997 280 873 8 4.064
Overig 560 173 4 55 674
Vervoermiddelen 1.710 553 10 295 1.958
Woonruimten 6 2 4
Subtotaal: Investeringen met economisch nut 119.187 40.443 14.069 4.935 4.438 136.188
Bedrijfsgebouwen 58 121 4 175
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 22.429 1.129 1.129 904 21.525
Machines/apparaten/installaties 121 15 106
Overig 794 263 76 981
Vervoermiddelen 1.539 298 261 1.576
Subtotaal: Investeringen met economisch nut incl. heffing 24.941 1.811 1.129 1.260 24.363
Gronden en terreinen 42 272 314
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 29.335 7.007 2.413 1.912 32.017
Subtotaal: Investeringen met maatschappelijk nut 29.377 7.279 2.413 1.912 32.331
Totaal: 173.505 49.533 17.611 8.107 4.438 192.882
bedragen x € 1.000

Toelichting:

• Investeringen met economisch nut

MVA Bedrijfsgebouwen
De investeringen hebben betrekking op:
•    Bouw Fase 2 Kielzog - gemeentehuis (€ 5.494.000)
•    Realisatie van diverse kindcentra en bijdragen in vervangende nieuwbouw in het kader van het scholenprogramma (€ 26.300.000)
•    MFC's:  realisatie MFC Meeden - versterking c.a. Noordsuythoeve - renovatie De Borgstee (€ 5.768.000)
•    VVI 2019 diverse aanschaffingen facilitair (€ 189.000)
•    Sport: Aanpassing sporthal De Kalkwijck - Aanschaf sport/spelmateriaal (€ 200.000)
•    Overige investeringen (€ 61.000)

De bijdragen van derden hebben betrekking op:
•    NAM-bijdrage bouw Fase 2 Kielzog - gemeentehuis (€ 908.000)
•    Realisatie van diverse kindcentra en bijdragen in vervangende nieuwbouw in het kader van het scholenprogramma:
       - NAM-bijdragen (€ 4.445.000)
       - Speciale uitkering kostenstijging (€ 5.458.000)
       - NPG-bijdragen (€ 1.503.000)
       - Speciale uitkering ventilatie in scholen (€ 800.000)
•    Speciale uitkering sport MFC Meeden (€ 97.000)
•    NPG-bijdrage sporthal De Kalkwijck (€ 50.000)
•    Overige investeringsbijdragen (€ 50.000)

De desinvesteringen hebben betrekking op het afboeken van restant boekwaarden die een relatie hebben met:
•    de uitvoering van het scholenprogramma (€ 1.969.000)
•    de realisatie van MFC Meeden (€ 80.000)
•    de sloop van Kerkstraat 38a te Hoogezand (€ 39.000)

MVA Gronden en terreinen
De investeringen hebben betrekking op:
•    Grondkosten gymzaal Mars 65 te Hoogezand (€ 20.000)
•    Inbrengen van de grondkosten voormalig pand Kerkstraat 38a in de grondbank ontwikkeling stadscentrum noordelijk deel (€ 82.000)
•    Overige investeringen (€ 7.000)

De bijdragen van derden hebben betrekking op:
•    de grondbank ontwikkeling stadscentrum noordelijk deel;
       - opbrengsten grondverkopen (€ 162.000);
       - de correctie naar de exploitaties 2021 van de in 2020 ontvangen en geactiveerde provinciale bijdrage in de sloop Kerkstraat 38a (-/- € 193.000)
 •   een provinciale bijdrage in het project entree Hoogezand (€ 120.000)  
 •   een verrekening van (de boekwaarden van) Kleinemeersterstraat en Vosholen fase 2 met Vosholen II deelplan 1 (€ 376.000)
De desinvesteringen hebben betrekking de afwaardering van boekwaarden in verband met:
 •   de sloop van de van Heemskerckschool (€ 45.000)
 •   de afwikkeling van de laatste tranche met betrekking tot  het bedrijventerrein de Gouden Driehoek (€ 1.829.000)
 •   de sloop van het pand Kerkstraat 38a (€ 468.000)
Voorziening Gouden Driehoek (MW)
Als gevolg van de afwikkeling van de laatste tranche is de voorziening afgeboekt in 2021 (€ 610.000)
MVA Machines/apparaten en installaties
De investeringen hebben betrekking op:
•    Diverse investeringen informatisering (€ 429.000) 
•    Diverse investeringen automatisering (€ 375.000)
•    Investeringen BWRI (€ 17.000)
•    Investeringen IBOR (€ 111.000)
•    VVI 2020 Sport vervanging sportmaterialen gymzalen (€ 65.000)
De bijdragen van derden hebben betrekking op:
•    Machines BWRI (€ 44.000)
•    Informatisering (€ 237.000) 
De desinvestering heeft betrekking op de afwaardering van de boekwaarde van een aanschaf van beamers inclusie laptops in 2016 die niet meer in gebruik zijn (€ 8.000)
MVA Vervoermiddelen
De investeringen hebben betrekking op:
•    Uitbreiding/vervanging wagenpark IBOR en BWRI (€ 546.000)
•    Aanschaf dienstfietsen (€ 8.000)
De bijdrage van derden betreft:
•    het wagenpark BWRI (€ 10.000)
MVA Overige

De investeringen hebben o.a. betrekking op:
•    Schafwagens BWRI (€ 39.000)
•    Informatisering - software (€ 134.000)

De bijdragen van derden hebben betrekking op:
•    Wagenpark BWRI (€ 3.000)

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

MVA Bedrijfsgebouwen
De investering heeft betrekking op de realisatie van een klein chemisch afval depot op de werf te Hoogezand (€ 121.000)

MVA Grond-weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen hebben betrekking op investeringen op het gebied van riolering (€ 1.129.000)

De bijdragen van derden hebben betrekking op de verrekening van de investeringen riolering met de voorziening riolering (€ 1.129.000)

MVA Overige 
De investeringen hebben betrekking op afval:
•    Klein materiaal huishoudelijk afval (€ 50.000)
•    Containermanagementsoftware (€ 98.000)
•    Papiercontainers (€ 115.000)

MVA Vervoermiddelen 
De investeringen heeft betrekking op de aanschaf van een Truck + opbouw (€ 298.000)

Investeringen met maatschappelijk nut

MVA Gronden en terreinen
De investering heeft betrekking op de aankoop van gronden ten behoeve van het kadeproject Steendam-Tjuchem (€ 272.000) 

MVA Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 
De investeringen hebben betrekking op:
•    Gebiedsontwikkeling Gorecht-West fase 3-5 (€ 1.401.000)
•    Openbare ruimte Kielzog fase 2 (€ 688.000)
•    Vervangingsinvesteringen wegen (€ 513.000)
•    Openbare verlichting - masten en armaturen (€ 509.000)
•    Vervanging Eendrachtsbrug (€ 51.000)
•    Kadeproject Steendam-Tjuchem (€ 1.220.000)
•    Kunstwerken (€ 167.000)
•    Infrastructuur diverse kindcentra (€ 1.312.000)
•    Diverse sportvelden (€ 486.000)
•    Ontmoetingsplein MFC Meeden (€ 373.000)
•    Projecten leefbaarheidsprogramma:
       - Buitenruimte MFC Froombosch (€ 208.000)
       - Buitenruimte Houtstek Slochteren (€ 38.000)
       - Ontwikkeling Foxholstermeer (€ 41.000)
•    Inpassingskosten KC Hoofdweg Siddeburen (€ 19.000)

De bijdragen van derden hebben betrekking op:
•    Bijdragen Lefier - gebiedsontwikkeling Gorecht West fase 3-5 (€ 648.000)
•    Bijdrage detailhandel visie Martenshoek en een provinciale bijdrage in relatie tot verhardingen c.a. (€ 86.000)
•    Infrastructuur diverse kindcentra (€ 1.303.000)
•    Leader-bijdrage EU met betrekking tot het ontmoetingsplein MFC Meeden (€ 100.000)
•    Bijdrage leefbaarheidsprogramma NCG ( € 276.000)
•    De verrekening van de inpassingskosten KC Hoofdweg Siddeburen met het voorbereidingskrediet scholenprogramma (€ 19.000)

Financiële vaste activa

  

Financiële vaste activa
Omschrijving Boekwaarde 1-1-2021 Investeringen Bijdragen van derden Aflossing Des-investeringen Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen deelnemingen 517 81 598
Kapitaalverstrekkingen overige verbonden partijen 22 22
Lening woningbouwcorporatie 2.167 31 2.136
Lening deelnemingen 475 475
Lening overige verbonden partijen 156 3 153
Risicovoorziening lening NNTTM -100 1 -99
Overige langlopende leningen 4.328 2.098 1.530 4.896
Risicovoorziening kredieten GKB / SVn -33 2 -31
Totaal 7.532 2.182 1.530 34 8.150
bedragen x € 1.000

Toelichting:

FVA Kapitaalverstrekking deelnemingen
Bij de samenvoeging in 2021 tot één financieel actief "142.116 aandelen Enexis" is gebleken dat de waardering bij de voorgaande gemeenten lager is geweest dan de nominale waarde van € 1 per aandeel. Met een aanvullende boeking van € 81.000 is deze weer op het juiste niveau gebracht.

FVA Overige langlopende leningen
De investeringen hebben betrekking op:
•    GKB leningen (€ 197.000)
•    SVn starters- en stimuleringsleningen (€ 1.127.000)
•   TOZO bedrijfskredieten (€ 100.000)
•   BBZ kapitaalverstrekkingen (€ 674.000)

De bijdragen van derden hebben betrekking op: 
•    Terug ontvangen bedragen GKB leningen (€ 221.000)
•    Terug ontvangen bedragen SVn starters- en stimuleringsleningen (€ 1.305.000)
•    Terug ontvangen bedragen TOZO bedrijfskredieten (€ 4.000)

De aflossingen hebben betrekking op:
 •    twee verstrekte woningbouwleningen (€ 31.000)
 •    een verstrekte lening aan de vv Harkstede (€ 2.500)
 •    een verstrekte lening aan de NNTTM (€ 500)

Als gevolg van een aflossing van de NNTTM-lening valt er met betrekking tot de getroffen voorziening een bedrag vrij van € 500. Om de voorzieningen met betrekking tot de verstrekte GKB kredieten en de SVn leningen op peil te houden valt er per sado een bedrag vrij van € 2.000.

Voorraden


  

Voorraden
Omschrijving Boekwaarde 1-1-2021 Vermeerderingen Bijdragen van derden Toevoegingen Onttrekkingen Boekwaarde 31-12-2021
Onderhanden werk (incl. bouwgrond in exploitatie) 12.936 3.920 7.158 9.698
Verliesvoorzieningen grondexploitaties -6.253 -233 -6.486
Totaal voorraden: 6.683 3.920 7.158 -233 3.212
bedragen x € 1.000

Toelichting:

Onderhanden werken - Bouwgrond in exploitatie
De vermeerderingen hebben o.a. betrekking op:
•    Stadscentrum Noordelijk deel te Hoogezand (€ 657.000) 
•    IJsbaan-locatie (€ 230.000)
•    Julianapark (€ 107.000)
•    Rengerspark (€ 371.000). 
•    Verlengde Veenlaan Slochteren (€ 201.000)
•    B.P. Tolweg Muntendam (€ 482.000)
•    Burgemeester Venemastraat (€ 30.000)
•    De Voshoilen II deelplan 1 (€ 744.000)
•    Overschild raauwedijk (€ 6.000)
•    Winstneming B.P. Tolweg Muntendam  (€ 198.000)
•    Winstneming Julianapark (-/- € 228.000)
•    Winstneming Rengerspark (€ 1.402.000)

De verminderingen hebben o.a. betrekking op:
•    Stadscentrum Noordelijk deel te Hoogezand (€ 741.000). Hiervan heeft € 690.000 betrekking op grondverkopen.
•    IJsbaan-locatie (€ 1.359.000). Hiervan heeft € 1.356.000 betrekking op opbrengsten grondverkopen.
•    Julianapark (€ 96.000). Hiervan heeft € 64.000 betrekking op grondverkoop.
•    Rengerspark (€ 4.140.000). Dit betreft opbrengsten grondverkopen.
•    Verlengde Veenlaan Slochteren (€ 264.000). Dit betreft opbrengsten grondverkopen.
•    B.P Tolweg (€ 152.000). Dit betreft opbrengsten grondverkopen.
•    Burgemeester Venemastraat (€ 406.000). Dit betreft opbrengsten grondverkopen.

De afwaarderingen hebben betrekking op:
•    Het afboeken van de boekwaarde van Schiereiland Foxhol (€ 92.000).
Met de verkoop van de laatste kavels wordt dit bedrijventerrein-project afgesloten.
•    Het afboeken van de boekwaarde  van het Winkelpark te Hoogezand (€ 188.000).
Op dit complex in ruste zat nog een boekwaarde van € 188.161,61. Omdat deze al meer dan 5 jaar in de boeken staat en het niet betrekking heeft op verwervings- en/of bewerkingskosten van gronden is dit bedrag ten laste van de exploitatie afgeboekt. 

Voor een uitgebreide toelichting op de bouwgronden in exploitatie c.a. wordt verwezen naar paragraaf 3.7 Grondbeleid.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Omschrijving Boekwaarde 31-12-2021 Boekwaarde 1-1-2021
Vorderingen openbare lichamen 9.861 12.285
Subtotaal: Vorderingen op openbare lichamen 9.861 12.285
Uitzetting Rijksschatkist 35.693 8.903
Subtotaal: uitzettingen Rijksschatkist < 1 jaar 35.693 8.903
Vorderingen Belasting 3.966 6.058
Vorderingen BWRI 5.844 5.963
Vorderingen GKB 5 5
Overige vorderingen 1.498 1.854
Voorziening dubieuze debiteuren -3.440 -3.602
Subtotaal overige vorderingen 7.873 10.278
Totaal 53.428 31.465
Bedragen x € 1.000

Verloop risicovoorzieningen

Hieronder volgt de specificatie en het verloop overzicht van de in dit verband getroffen risicovoorzieningen:

Verloop risicovoorzieningen
Omschrijving Boekwaarde 1-1-2021 storting 2021 onttrekking 2021 aanwending 2021 Boekwaarde 31-12-2021
Dubieuze debiteuren belastingen 668 29 100 597
Dubieuze debiteuren sociale zaken 2.901 198 396 2.703
Dubieuze debiteuren Financiën 144 4 140
Totaal risicovoorzieningen 3.569 371 396 104 3.440
bedragen x € 1.000

Liquide middelen

  

Liquide middelen
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2021 Boekwaarde 1-1-2021
Banksaldi 792 435
Kassaldi 25 14
Totaal 816 449
bedragen x € 1.000

Het drempelbedrag voor de kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal van circa  € 238.000.000, te weten € 20.231.000. Deze limiet is gedurende 2021 niet (structureel) overschreden. 

Overlopende activa

Overlopende activa
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:
Omschrijving Boekwaarde 1-1-2021 Vermeerdering Vermindering Boekwaarde 31-12-2021
Nog te ontvangen ESF subsidie 65 65
Subtotaal: Nog te ontvangen Europa 65 65
Nog te ontvangen React-EU 2021 200 200
Nog te ontvangen Rijksbijdrage Inpassingskosten 2020 1.119 1.119
Nog te ontvangen Rijksbijdrage Inpassingskosten 2021 752 752
Nog te ontvangen Rijksbijdrage Batch 1588 2020 392 392
Nog te ontvangen Blok D - kennisplatforms kn regio 188 188
Nog te ontvangen bijdrage NCG van Heemskerkschool 1.066 1.066
Nog te ontvangen bijdrage NAM De Wiekslag 109 109
Nog te ontvangen bijdrage NAM t Heidemeer 285 285
Nog te ontvangen Toeslagen 2021 224 224
Nog te ontvangen bedragen lager dan € 100.000 283 141 63 361
Subtotaal: Nog te ontvangen van het Rijk 1.793 2.964 1.574 3.184
Nog te ontvangen provinciale subsidie MFC Meeden 218 218
Nog te ontvangen leges 2020 1.378 1.378
Nog te ontvangen Beschermd Wonen 2021 533 1.317 533 1.317
Nog te ontvangen Meeroevers II - kavel 11 175 175
Nog te ontvangen Wedeka 365 187 365 187
Nog te ontvangen MFC Ruitenvelder Ruitenweg 39 420 420
Nog te ontvangen subsidie Leader voor openbare ruimte 100 100
Nog te ontvangen Wabo leges 2021 802 802
Nog te ontvangen bedragen lager dan € 100.000 347 151 307 191
Subtotaal: Nog te ontvangen van overige NL Overheidslichamen 3.016 2.977 2.583 3.410
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen:
Vooruitbetaalde bedragen SW-bedrijf BWRI 292 147 130 309
Nog te ontvangen OEW-beleid, rechtzaak scholen 287 287
Nog te ontvangen bijdrage NAM tijdelijke huisvesting KC Vosholen 288 288
Nog te ontvangen teveel betaalde gelden Gezond Boeren Verstand 80 80
Nog te ontvangen rioolheffing grootverbruik 2020 149 149
Nog te ontvangen afvalstoffenheffing 2020 5.945 5.945
Nog te ontvangen Rigg 2020 Jeugd-Zin 2.336 2.336
Nog te ontvangen afvalfonds zwerfafval 2018-2020 152 152
Nog te ontvangen afvalfonds nedvang 4e kwt 2020 200 200
Nog te ontvangen dividend 2019 BNG per september 2021 74 74
Nog te ontvangen toeristenbelasting 2020 250 250
Te vorderen BTW/BCF 1.062 2.749 1.662 2.149
Premie meerkeuzepolis aansprakelijkheid 2021 179 179
Nog te ontvangen Nedvang 4e kwt 2021 100 100
Nog te ontvangen Rigg 2021 Jeugd-Zin 1.242 1.242
Nog te ontvangen toeristenbelasting 2021 263 263
Nog te ontvangen Afvalstoffenheffing 2021 5.948 5.948
Vooruitbetaalde bedragen 2020 - 2021 2.078 2.078
Vooruitbetaalde bedragen 2021 - 2022 146 146
Diverse overlopende activa lager dan €100.000 454 279 294 439
Subtotaal: Overige vooruitbetaalde bedragen + nog te ontvangen bedragen 13.826 10.874 13.530 11.171
Totaal: 18.700 16.816 17.752 17.765
bedragen x € 1.000

4.4.4 Toelichting op passiva

Eigen vermogen

   

Eigen vermogen
Omschrijving Boekwaarde stand 1/1/2021 storting 2021 onttrekking 2021 Boekwaarde stand 31/12/2021
algemene reserve
algemene reserve (algemeen) 6.622 2.431 2.234 6.819
totaal algemene reserve 6.622 2.431 2.234 6.819
Overige bestemmingsreserves Boekwaarde stand 1/1/2021 storting 2021 onttrekking 2021 Boekwaarde stand 31/12/2021
Huisvesting onderwijs Hoogezand 257 257
herfinanciering AJC Hoogezand 120 157 277
huis voor cultuur en bestuur; Kielzog 2.575 1.670 2.527 1.718
versterking scholen Menterwolde 578 -578
financiële ruimte 2016 22 22
scholenprogramma 5.634 4.067 4.928 4.772
financiële ruimte 2018 87 87
revolverend fonds duurzaamheid vastg. 350 350
grootschalige projecten 1.063 1.063
beeldende kunst
onderhoud beeldende kunst 12 8 20
nieuwbouw BWRI 1.266 1.266
reserve financiële ruimte 2020 335 335
Meerstad 450 450
accommodatiefonds 294 294
innovatie eigen kracht initiatieven 160 160
DU scholenprogramma Slochteren 2.592 -2.592
financiële ruimte 2017 9 9
leefbaarheidsgelden (krimpgelden) 308 90 398
Wedeka (Westerlee gelden) 360 360
totaal overige bestemmingsreserves 14.162 5.133 8.023 11.271
afschrijvingsreserves Boekwaarde stand 1/1/2021 storting 2021 vermindering ter dekking kapitaallasten 2021 Boekwaarde stand 31/12/2021
uitbr.scholen; peuterspeelz. Hoogezand 313 12 302
stimulering.kinderopvang Hoogezand 244 156 88
buiten peuterbad de Kalkwijck 67 4 63
MFA Westerbroek 165 4 160
aanbouw Kerkstr. 38a Hoogezand 25 25
soc. team Kerkstraat 38a Hoogezand 20 20
Slochterhaven 321 13 308
overkluizing Slochteren 70 6 64
informatisering herindeling 2018 393 113 280
automatisering herindeling 2018 115 15 100
Terreininr. KC De Vosholen Hoogezand 146 7 139
scholenprogramma 3.257 61 3.196
totaal afschrijvingsreserves 1.881 3.257 436 4.701
Omschrijving Boekwaarde stand 1/1/2021 storting 2021 onttrekkingen/ verminderingen 2021 Boekwaarde stand 31/12/2021
totaal bestemmingsreserves 16.041 8.390 8.459 15.972
Resultaat
saldo rekening 2.431 8.966 2.431 8.966
totaal resultaat 2.431 8.966 2.431 8.966
Totaal eigen vermogen 25.094 19.786 13.124 31.756
bedragen per € 1.000

Voor een toelichting op de mutaties van de reserves verwijzen we u naar 4.6.1 Reserves.

De storting heeft betrekking op het rekeningresultaat 2021. De rekening sluit af met een voordelig saldo van € 9.370.697,71.

De onttrekking houdt verband met de resultaatbestemming van de rekening 2020. Het resultaat is volledig toegevoegd aan de algemene reserve. Van dit saldo had € 2.313 betrekking op de overheveling van restant kredieten van 2020 naar 2021.    

Voorzieningen

  

Voorzieningen
Omschrijving Boekwaarde 1/1/2021 storting 2021 onttrekking 2021 Vrijval 2021 Boekwaarde 31/12/2021
Voorzieningen - verplichtingen en verliezen
arbeidsgerelateerde verplichtingen 64 64
APPA wethouders 555 599 393 762
Totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 619 599 393 826
Risicovoorzieningen
vervanging meubilair gymlokalen 57 57
stadscentrum Hoogezand 377 16 361
Totaal risicovoorzieningen 434 16 57 361
Egalisatievoorzieningen
groot onderhoud gebouwen 1.603 930 1.089 1.444
rioolrechten 14.613 975 1.129 14.459
afvalstoffen 1.358 184 1.542
harmonisatie afvalbeleid 149 149
Totaal egalisatievoorzieningen 17.723 2.089 2.367 17.445
Voorzieningen toekomstige verplichtingen
groot onderhoud wegen 1.391 1.640 680 2.351
aanleg riool wijkvern.Gorecht-W. 550 550
renovatie 2 tennisbanen TCM 48 2 50
Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen 1.989 1.642 680 2.951
Voorzieningen middelen van derden
groot onderhoud graven 551 180 180 551
Totaal voorzieningen middelen van derden 551 180 180 551
Totaal voorzieningen 21.316 4.510 3.636 57 22.134
bedragen x € 1.000

Voor een toelichting op de mutaties van de voorzieningen verwijzen we u naar 4.6.2 Voorzieningen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

  

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Omschrijving Boekwaarde 1-1-2021 Nieuwe leningen Aflossingen Boekwaarde 31-12-2021
Vaste schulden t.b.v. woningbouw 1.211 0 0 1.211
Overige vaste schulden 141.878 0 9.616 132.262
Totaal onderhandse leningen binnelandse banken en instellingen 143.089 0 9.616 133.473
Vaste schulden waarborgsommen 0 0 0 0
Totaal waarborgsommen 0 0 0 0
Totaal vaste schulden: 143.089 0 9.616 133.473

Toelichting:
In 2021 zijn er geen nieuwe langlopende geldleningen aangegaan.
De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 2.516.829.

Vlottende schulden

Vlottende schulden
Omschrijving Boekwaarde 31/12/2021 Boekwaarde 1/1/2021
Banksaldi 2.807 698.319
Subtotaal banksaldi: 2.807 698.319
Crediteuren 9.755.093 8.957.811
Leningschulden GKB 2.709.113 2.347.431
Subtotaal overige schulden: 12.464.206 11.305.242
Totaal vlottende schulden: 12.467.013 12.003.561

Overlopende passiva

  

Overlopende passiva
Hieronder een overzicht van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.
Omschrijving Boekwaarde 1-1-2021 Vermeerdering Vermindering Boekwaarde 31-12-2021
OAB middelen 886 401 1.286
Vooruitontvangen NPG-gelden 3.726 23.559 9.465 17.820
Terugbetalingsverplichting Bedrijfskredieten 548 100 4 643
Vooruitontvangen TOZO afrekening 3.623 465 3.623 465
Vooruitontvangen SPUK kostenstijging Scholenprogramma 6.251 6.251
SPUK herstructurering Volkshuisvesting 11.028 11.028
Vooruitontvangen NPO 2021 143 143
Vooruitontvangen emotionele ondersteuning aardgasgebied 245 245
Vooruitontvangen SPUK aardgasvrij Steendam Tjuchem 3.870 3.870
Vooruitontvangen SPUK RRE-W 146 146
Vooruitontvangen 1e tranche Blok B 2021 3.943 3.943
Vooruitontvangen tranche 2021 van Batch 1588 7.463 7.463
Vooruitontvangen Lumpsum gevolgen gaswinning restant 2021 570 570
Bedragen lager dan € 100.000 245 89 240 94
Subtotaal: Nog te betalen aan het Rijk 15.278 52.022 19.583 47.717
80% subsidie fietspad Kanaalweg - Meenteweg 112 112
Vooruitontvangen voor dé BWRI 234 234
Vooruitontvangen NPG-gelden 671 671
Vooruitontvangen NPG leefbaarheid 16-20 Buitenruimte MFC de Ruitenvelder 192 192
Vooruitontvangen NPG leefbaarheid 16-20 Laatste fase De Houtstek 189 189
Vooruitontvangen NPG Pilot aardgasloze wijk 5.872 221 5.651
Bedragen lager dan € 100.000 139 126 68 198
Subtotaal: Nog te betalen aan overige NL Overheidslichamen 7.297 238 1.152 6.384
Nog te betalen rente 2021 in 2020 1.163 1.163
Nog te betalen rente 2022 in 2021 1.064 1.064
Nog af te rekenen bijdrage FNO 198 198
Nog te betalen bedragen sociaal domein voorgaande jaren 176 176
Nog te betalen kwijtschelding afvalstoffenheffing 2020 250 250
Nog te betalen monumentensubsidies 2019/2020 128 128
Nog te betalen zorgkosten begeleiding en meerkosten derden Wmo 200 200
Nog te betalen subsidie Kwartier voor het project Zorg Nabij 397 397
Nog te betalen subsidies controle toegangspas VRG 156 156
Nog te betalen subsidie Kwartier - NPG Kwartier 303 303
Nog te betalen Wmo BG+HH+BW 140 140
Correctie baten toezicht en handhaving 2021 129 129
Nog te betalen éénmalige uitkering cao en coronavergoeding 876 876
Nog te betalen transitiekosten scholenprogramma 240 240
Overlopende bedragen 2020-2021 96 96
Overlopende bedragen 2021-2022 474 474
Vooruitontvangen NCG bijdrage omgeving hart dorpshuis Steendam 312 312
Vooruitontvangen NCG bijdrage multifunctioneel dorpshuis Steendam 112 112
Vooruitontvangen NCG bijdrage kinderboerderij Slochteren 105 105
Nog te betalen bedragen voor dé BWRI -52 135 92 -9
Nog te verrekenen BTW/BCF met de belastingdienst 137 143 137 143
Vooruitontvangen bijdragen NAM 7.386 7.662 15.048
Verbeurde dwangsommen 677 677
Tussenrekeningen Sociale Zaken 522 8 529
Tussenrekeningen gemeentelijke belasting 911 952 -41
Tussenrekening Wmo 1.020 437 1.457
Tussenrekeningen salarisadministratie Youforce 3.018 283 3.300
Overige overlopende passiva < € 100.000 1.640 691 1.636 695
Subtotaal: Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen 17.719 13.418 5.227 25.910
Totaal: 40.294 65.678 25.962 80.010
bedragen x € 1.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In aanvulling op de balans volgt hier het overzicht van niet uit de balans blijkende belangrijke financiële verplichtingen. Hiermee kunnen we inzicht te verschaffen in de meerjarige verplichtingen waaraan we zijn gebonden. Het betreft financiële toekomstige verplichtingen die niet uit de balans te herleiden zijn. De lasten die betrekking hebben op het verslagjaar zijn overigens wel in de rekening verwerkt. Een gedetailleerd overzicht staat hierboven.

Gewaarborgde geldleningen

Gewaarborgde geldleningen
Borgstelling door: Geldgever: Betreft: Oorspronkelijk bedrag Beginsaldo 01-01-2021 Opnames Aflossingen Eindsaldo 31-12-2021 % garantstelling gemeente € garantstelling gemeente
Gem. Midden-Groningen St. Dr. Aletta Jacobs College
Staat der Nederlanden Herfinanciering 2012 16.150 11.843 538 11.305 100% 11.305
Staat der Nederlanden Nieuwbouw Laan v.d. Sport 6 - Lening 1 750 273 91 182 100% 182
Staat der Nederlanden Nieuwbouw Laan v.d. Sport 6 - Lening 2 602 582 20 562 100% 562
Gem. Midden-Groningen BNG-BANK Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold 1.775 1.775 1.775 100% 1.775
Gem. Midden-Groningen Gem. Midden-Groningen N.V. Groninger Monumentenfonds - Historische scheepswerf te Sappemeer 200 200 200 100% 200
SVN Diverse geldgevers Stimuleringsleningen - diverse personen 924 532 198 115 614 0% 0
SVN / Gem. Midden-Groningen Diverse geldgevers Startersleningen - diverse personen 3.111 2.114 441 327 2.228 0% 0
St. Waarborgfonds Sociale Woningbouw Diverse geldgevers Woonstichting Groninger Huis 105 85.632 12.845 98.477 0% 0
Diverse geldgevers St. Lefier 210.945 158.772 22.969 181.741 0% 0
Diverse geldgevers Woonzorg Nederland 8.961 5.826 5.826 0% 0
Nederlandse Waterschapsbank NV Stichting Acantus 14.144 14.144 14.144 0% 0
St. Waarborgfonds Eigen Woningen (Nationale Hypotheek Garantie) Diverse geldgevers Diverse personen tot 2011 Niet bekend 410.000 106.000 304.000 50% 152.000
Diverse geldgevers Diverse personen vanaf 2011 Niet bekend 683.000 153.000 836.000 0% 0
bedragen x € 1.000

Contractuele verplichtingen

Wij kennen verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de verplichtingen inzake onze meerjarige contracten opgenomen. Het betreft (meerjarige) contracten met een waarde van meer dan 75 duizend euro per 31-12-2021

Meerjarige contracten
Contractpartij Resterende contractwaarde
Dolmans Groep B.V. 839
Driessen B.V. 800
Telecom Service Leek B.V. 313
De Vertakking B.V. 303
Krinkels B.V. 200
Bechtle direct B.V. 200
HZG Accountants & Adviseurs 188
Dierenhuis Ter Marse 149
Topicus Overheid B.V. 142
Veenman B.V. 132
Tog Nederland Noord Oost B.V. 131
Visma Raet B.V. 129
Totaal 3.526
bedragen x € 1.000

Verlofuren

De niet opgenomen verlofuren 2021 berekenen we tegen een gemiddeld uurtarief. Medewerkers mogen deze uren verkopen of nog opnemen conform cao-afspraken.
Verplichting verlofuren 2021: € 1.793.136.