4.8 Overzicht verantwoording specifieke uitkeringen (SiSa)

Overzicht SiSa

 

 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A7 Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A7/01 Indicator: A7/02 Indicator: A7/03 Indicator: A7/04 Indicator: A7/05
€ 5.257 € 68.335 Ja Ja
JenV A12B Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Naam veiligheidsregio Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Veiligheidsregio's
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05
Veiligheidsregio Groningen € 25.280 Ja € 25.280 Ja
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c  (artikel 3)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05
€ 4.647 141 141 € 5.777 € 10.424
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/06 Indicator: B2/07 Indicator: B2/08
Ja Ja Nee
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20
€ 53.580 € 53.580 € 41.616 € 41.616 € 0 € 0
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle n.v.t
Indicator: B2/21 Indicator: B2/22
€ 120.000 € 120.000
BZK C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Eindverantwoording (Ja/Nee) Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01 Indicator: C1/02 Indicator: C1/03
Ja 1.232 204
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Besteding (jaar T) aan afwijkingen
Alleen invullen bij akkoord ministerie
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06 Indicator: C1/07
1 2019-0000654612 € 75.964 Ja
Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Toelichting op afwijkingen Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10 Indicator: C1/11
1 2019-0000654612 € 93.714 Ja
BZK C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Beschikkingsnummer /naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 Indicator: C32/04 Indicator: C32/05 Indicator: C32/06
1 SUVIS21-00769567 € 441.000 € 441.000 Ja Ja
2 SUVIS21-00744732 € 208.800 € 208.800 Ja Ja
3 SUVIS21-00768853 € 0 € 0 Ja Nee
4 SUVIS21-00768866 € 0 € 0 Ja Nee
BZK C34B Bijdrage Scholenprogramma Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Besteding (jaar T) Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C34B/01 Indicator: C34B/02 Indicator: C34B/03 Indicator: C34B/04
1 061952 Gemeente Midden-Groningen € 6.251.261 € 6.251.261 Ja
BZK C35 Bijdrage aan Provincie en Gemeenten voor aardbevingsgerelateerde inzet Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen - zelfstandige uitvoering Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) - zelfstandige uitvoering Eindverantwoording (Ja/Nee) Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C35/01 Indicator: C35/02 Indicator: C35/03 Indicator: C35/04
€ 0 € 1.850.000 Ja Ja
Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Besteding (jaar T-1) - uitvoering door derden Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) - uitvoering door derden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: C35/05 Indicator: C35/06 Indicator: C35/07
1
2
3
4
5
6
BZK C37 Specifieke uitkering Batch 1588 Totaal beschikt bedrag (jaar T) Totaal aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)
Convenant Batch 1588
Gemeenten Tranche 1 + 2
Aard controle R Aard controle R
Indicator: C37/01 Indicator: C37/02
€ 0 2
Beschikkingsnummer/naam Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Totaal gerealiseerde woningen (jaar T) Totale besteding (t/m jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen
Eigen uitvoering Eigen uitvoering Eigen uitvoering Uitvoering door derde Uitvoering door derde
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C37/03 Indicator: C37/04 Indicator: C37/05 Indicator: C37/06 Indicator: C37/07 Indicator: C37/08
1 WJZ / 19138916 € 345.186 € 924.396 0 € 3.185.593 € 4.075.604
2
Kopie beschikkingsnummer/naam Totaal gerealiseerde woningen (jaar T-1) Eindverantwoording (Ja/Nee) Toelichting
Uitvoering door derden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C37/09 Indicator: C37/10 Indicator: C37/11 Indicator: C37/12
1 WJZ / 19138916 0 Ja SNN voorlopige opgave ( C37)
2
BZK C38 Nationaal Programma Groningen Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)
Specifieke uitkering NPG Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Provincie en Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C38/01 Indicator: C38/02 Indicator: C38/03 Indicator: C38/04 Indicator: C38/05
1 2019-081908 € 176.261 € 642.366 NPG Ondersteuning Dorpsproces Overschild Nee
2 2019-081908 € 40.500 € 120.000 NPG Beleving en verhaal van Overschild. Ja
3 2019-100982 € 1.571.000 € 1.571.000 NPG Plus op Sport Gorecht en Woldwijck (PDGB/ 19307702) Nee
BZK C43 Regeling reductie energiegebruik woningen Beschikkingsnummer/naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aantal bereikte woningen Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/01 Indicator: C43/02 Indicator: C43/03 Indicator: C43/04 Indicator: C43/05 Indicator: C43/06
RREW2020-00450699 € 5.143 € 5.143 1.000 Nee
BZK C45 Specifieke uitkering Groningse proeftuinen aardgasvrije wijken Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-ready gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) Eventuele toelichting
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: C45/01 Indicator: C45/02 Indicator: C45/03 Indicator: C45/04 Indicator: C45/05 Indicator: C45/06
€ 0 € 0 0 0 Ja
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C45/07
Nee
BZK C46 SPUK vierde tranche Nationaal Programma Groningen Projectnaam/ nummer Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Toelichting op eventuele niet-afgeronde projecten
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C46/01 Indicator: C46/02 Indicator: C46/03 Indicator: C46/04 Indicator: C46/05
1 2021-0000040199 Midden-Groningen op de kaart € 66.956 € 66.956 Nee
2 2021-0000040199 Verpauperde panden € 28.414 € 28.414 Nee
3 2021-0000040199 Herstructurering Hoogezand Noord € 420.459 € 420.459 Nee
4 Bevordering sociale veerkracht € 15.470 € 15.470 Nee
5 Ervaringsdeskundigen € 109.791 € 109.791 Nee
6 Jongerenwerk+ € 198.563 € 198.563 Nee
7 JIM Aanpak € 32.879 € 32.879 Nee
8 Tijd voor Toekomst € 177.782 € 177.782 Nee
9 De Ijsberg € 182.681 € 182.681 Nee
10 Jongeren pitchen cultuurprojecten € 7.500 € 7.500 Nee
11 Jongeren met Toekomst € 34.415 € 34.415 Nee
12 Hulpteam Overschild € 107.349 € 107.349 Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C46/06
Nee
BZK C47 Volkshuisvesting Deelplannaam Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is in (jaar T) Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is (t/m jaar T) Aantal volledig gerealiseerde geherstructureerde woningen (inclusief labelstappen) (t/m jaar T) Besteding (jaar T) - per deelplan Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022
Zelfstandige uitvoering
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: C47/01 Indicator: C47/02 Indicator: C47/03 Indicator: C47/04 Indicator: C47/05 Indicator: C47/06
1 Deelplan 1: Hoogezand-Sappemeer 0 0 0 € 0 € 0
Kopie deelplannaam Totale opbrengsten (jaar T) per deelplan Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per deelplan
Zelfstandige uitvoering
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C47/07 Indicator: C47/08 Indicator: C47/09 Indicator: C47/10
1 Deelplan 1: Hoogezand-Sappemeer € 0 € 0 € 0
Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C47/11 Indicator: C47/12
Ja Nee
BZK C49 Batch 1588 2e tranche Totaal beschikt bedrag (jaar T) Totaal aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)
Aard controle R Aard controle R
Indicator: C49/01 Indicator: C49/02
€ 15.200.000 0
Beschikkingsnummer/naam Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (eigen uitvoering) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Totaal gerealiseerde woningen (jaar T) (eigen uitvoering) Totale besteding (t/m jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen (uitvoering door derde) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (uitvoering door derde)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C49/03 Indicator: C49/04 Indicator: C49/05 Indicator: C49/06 Indicator: C49/07 Indicator: C49/08
2021-0000286491 € 0 € 0 0 € 0 € 8.855.326
Kopie beschikkingsnummer/naam Totaal gerealiseerde woningen (jaar T-1) (uitvoering door derde) Eindverantwoording (Ja/Nee) Toelichting
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C49/09 Indicator: C49/10 Indicator: C49/11 Indicator: C49/12
2021-0000286491 0 Nee SNN voorlopige opgave ( C37)
BZK C50 SPUK eerste tranche Gebiedsontwikkeling Besteding (jaar T-3) Besteding (jaar T-2) Besteding (jaar T-1) Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C50/01 Indicator: C50/02 Indicator: C50/03 Indicator: C50/04 Indicator: C50/05 Indicator: C50/06
€ 0 € 0 € 1.053.510 € 1.322.449 € 2.375.959 Nee
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) Berekening bedrag uitvoeringskosten Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/01 Indicator: C62/02 Indicator: C62/03 Indicator: C62/04
69 € 10.350 € 33.259 Nee
BZK C201 Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel A Nationaal Programma Groningen Betreft tranche Projectnaam/nummer Beschikkingsnummer/ naam Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per project Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per project Toelichting
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Vanaf tranche 5
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C201/01 Indicator: C201/02 Indicator: C201/03 Indicator: C201/04 Indicator: C201/05 Indicator: C201/06
1 5e Tranche Moeders van Midden-Groningen 2021-0000079096 € 23.796 € 23.796
2 5e Tranche Ontwikkelbedrijf 2021-0000079096 € 87.813 € 87.813
3 5e Tranche Toekomstbestendig Cultureel erfgoed 2021-0000079096 € 25.000 € 25.000
4 5e Tranche Verbeteren veiligheid Midden-Groningen 2021-0000079096 € 74.555 € 74.555
5 5e Tranche Organisatielasten Lokaal Programma Midden-Groningen 2021-0000079096 € 4.727 € 4.727
Kopie projectnaam Project afgerond (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C201/07 Indicator: C201/08
1 Moeders van Midden-Groningen Nee
2 Ontwikkelbedrijf Nee
3 Toekomstbestendig Cultureel erfgoed Nee
4 Verbeteren veiligheid Midden-Groningen Nee
5 Organisatielasten Lokaal Programma Midden-Groningen Nee
BZK C202 Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel B Verbetering van de sociale cohesie Betreft tranche Beschikkingsnaam/ nummer Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Eindverantwoording (Ja/Nee) Toelichting
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C202/01 Indicator: C202/02 Indicator: C202/03 Indicator: C202/04 Indicator: C202/05 Indicator: C202/06
1 eerste tranche 2021-0000089138 € 0 € 0 Nee
BZK C203 Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel C Aardbevingsgerelateerde inzet Beschikkingsnaam / nummer Betreft tranche Besteding (jaar T) Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t.
Indicator: C203/01 Indicator: C203/02 Indicator: C203/03 Indicator: C203/04 Indicator: C203/05
1 2021-0000079126 tweede tranche € 1.686.453 € 1.686.453 Nee
BZK C205 Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel E Sociaal-emotionele ondersteuning Beschikkingsnaam/ nummer Betreft tranche Totale besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee) Toelichting
Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C205/01 Indicator: C205/02 Indicator: C205/03 Indicator: C205/04 Indicator: C205/05 Indicator: C205/06
1 2021-0000079137 eerste tranche € 0 € 0 Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04
€ 946.714 € 551.428 € 116.962 € 885.553
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08
1
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04
€ 21.915 € 0 € 1.757 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/05 Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08
1
OCW D15 Middelen schoolgebouwen aardbevingsgebied Groningen Totale vordering aan OCW dekking Scholenprogramma die op de balans geactiveerd In welk jaar is de vordering aan OCW of het materieel vast activum geactiveerd? Afboeking (jaar T) van de vordering of de vermindering van de boekwaarde van het vast activum, met de jaarlijks te ontvangen specifieke uitkering Cumulatieve afboeking (t/m jaar T) van de ordering of de vermindering van de boekwaarde van het vast activum, met de jaarlijks te ontvangen specifieke uitkering
Aard controle R Aard controle D1 Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: D15/01 Indicator: D15/02 Indicator: D15/03 Indicator: D15/04
€ 896.924 2022 € 896.924 € 896.924
Adres schoolgebouw Bruto investering in het Scholenprogramma, onderbouwd met een bedrag per schoolgebouw (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D15/05 Indicator: D15/06
1
2
3
4
5
6
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: D15/07
Nee
EZK F9 Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Toelichting
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/01 Indicator: F9/02 Indicator: F9/03 Indicator: F9/04 Indicator: F9/05