4.6 Overzicht reserves en voorzieningen

4.6.1 Reserves

Overzicht reserves

Eigen vermogen
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde 1-1-2021 storting onttrekking Boekwaarde 31-12-2021 Toelichting
algemene reserve
algemene reserve (algemeen) De algemene reserve vormt een buffer om financiële tegenvallers op te vangen en wordt in dit verband gerekend tot de zogenoemde weerstandscapaciteit van de gemeente. De algemene reserve wordt gevormd uit batige rekeningsaldi. De algemene reserve is in principe vrij aanwendbaar. 6.622 2.431 2.234 6.819 Naar aanleiding van de resultaatbestemming van de rekening 2020 is het voordelig saldo aan de reserve toegevoegd. Onttrokken zijn de middelen in het kader van de overhevelingsvoorstellen 2020-2021.
totaal algemene reserve 6.622 2.431 2.234 6.819
Overige bestemmingreserves Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde 1-1-2021 storting onttrekking Boekwaarde 31-12-2021 Toelichting
Huisvesting onderwijs Hoogezand De reserve dient voor de dekking van de lasten van de huisvesting van het onderwijs (onderhoud buitenkant schoolgebouwen, aanpassingen en uitbreidingen) conform de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoogezand-Sappemeer”. 257 257 De reserve is gevoed met middelen die in het verleden aan de algemene uitkering zijn toegevoegd voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Op het saldo per 31-12-2021 liggen volgende claims: - kosten verschuiven accommodaties KC Woldwijck: €170.000 - kosten sloop en afboeken boekwaarden Van Heemskerckstraat: €47.554 - overige: €38.997 Totaal: €256.551 De verdere afwikkeling wordt betrokken bij de afronding van het scholenprogramma.
herfinanciering AJC Hoogezand Deze reserve vloeit voort uit de herfinanciering van het schoolgebouw van het Dr. Aletta Jacobscollege en is ingesteld om in 2042 de grond onder het huidige gebouw terug te kunnen kopen. 120 157 277 Door middel van de jaarlijkse toevoeging van € 130.000 wordt de gewenste omvang voor de terugkoop van de grond in 2042 bereikt. Als correctie op de toevoeging van 2020 is er dit jaar eenmalig € 27.000 extra toegevoegd.
huis voor cultuur en bestuur; Kielzog Deze reserve vloeit voort uit het raadsbesluit "Project gemeentehuis+" van 16 juli 2012. Besloten is een bestemmingsreserve te vormen voor investeringen in het Huis voor Cultuur en Bestuur. Met deze reserve worden directe kosten gedekt waarop niet mag worden afgeschreven. Ook worden hieruit de hogere aanvangslasten die de begrote jaarlijkse kapitaallasten te boven gaan gedekt. Voor de jaren 2013-2015 zijn er middelen vanuit de exploitatie toegevoegd aan deze reserve. 2.575 1.670 2.527 1.718 Naast de regulier toevoeging van € 870.000 is er aanvullend € 800.000 toegevoegd voor de (financiële) afwikkeling van het voormalig gemeentehuis te Muntendam. Het Huis van Cultuur en Bestuur is in 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. De onttrekking heeft plaatsgevonden ter dekking van de kosten voor tijdelijke huisvesting en de verhuizing. Daarnaast is € 1.266.000 aangewend ten behoeve van de reserve nieuwbouw BWRI. De resterende middelen zijn voor de dekking van de afboeking van het voormalig Gemeentehuis Menterwolde, de risicoafdekking van een mogelijk btw-claim van de fiscus, inzet voor het nieuwe werken en de aanpassing van de stadskamer. Het verwachte restant wordt(aanvullend) ingezet voor de nieuwbouw BWRI.
versterking scholen Menterwolde Deze reserve was bestemd voor de versterking van schoolgebouwen in het kader van de aardbevingsproblematiek in de voormalig gemeente Menterwolde. 578 -578 De bijdragen van het Rijk vanuit het Scholenfonds zijn met ingang van de herindeling in 2018 gestort in de reserve Scholenprogramma. In 2021 zijn de middelen in de reserve versterking scholen Menterwolde toegevoegd aan reserve Scholenprogramma.
financiële ruimte 2016 De reserve is ingesteld door de raad voor het beschikbaar houden van dekkingsmiddelen met betrekking tot bestaande beleidsdoelen. 22 22 De werkzaamheden met betrekking tot deze middelen zijn afgerond en de resterende middelen zijn in 2021 vrijgevallen.
scholenprogramma Voor het aardbevingsbestendig maken van de schoolgebouwen ontvangen de gemeenten in Groningen die te maken hebben met de gevolgen van aardbevingen door gaswinning over de periode 2016 tot en met 2035 een bijdrage van in totaal € 78,5 miljoen van het rijk. De gemeente Midden-Groningen ontvangt in totaliteit over de periode 2016 t/m 2035 een bedrag van € 23,4 miljoen. Deze middelen worden toegevoegd aan de hiervoor ingestelde reserve en ingezet overeenkomstig met het vastgestelde scholenprogramma. 5.634 4.067 4.928 4.772 De bijdragen van het Rijk vanuit het Scholenfonds worden met ingang van de herindeling in 2018 gestort in deze reserve voor het Scholenprogramma. Voor 2021 betreft dit € 897.000. Verder zijn de reserves doeluitkering scholenprogramma Slochteren en versterking scholen Menterwolde samengevoegd met deze. Dat resulteert in een toevoeging van € 3.170.000. Vanuit deze reserve worden de eenmalige lasten uit het programma gedekt, zoals sloopkosten en het afboeken van restant boekwaarden. Totaal: € 1.671.000. Een deel van de middelen in de reserve zijn toegevoegd aan de afschrijvingsreserve Scholenprogramma ter dekking van de afschrijvingslasten in de jaren na realisatie; € 3.257.000.
financiële ruimte 2018 De reserve is ingesteld door de raad voor het beschikbaar houden van dekkingsmiddelen met betrekking tot bepaalde (nieuwe) beleidsdoelen. 87 87 De restant middelen in de reserve zijn in 2021 vrijgevallen.
revolverend fonds duurzaamheid vastg. De reserve is ingesteld in de Najaarsnota 2021 en dient ter financiering c.q. cofinanciering voor investeringen in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. 350 350 Storting middelen na instelling reserve in de Najaarsnota 2021.
grootschalige projecten Deze reserve is gevormd uit de extra dividendopbrengsten van Essent en BNG en de positieve rekeningresultaten van 2006 – 2009. Uit deze reserve worden middelen gehaald ter dekking van het Centrumplan Muntendam, de renovatie van de Menterne en de ombouw van het gemeentehuis naar MFC. 1.063 1.063 In 2021 hebben geen stortingen en onttrekkingen plaatsgevonden.
beeldende kunst De gelden uit de reserve worden besteed aan de realisatie van beeldende kunst in de openbare ruimte. De gelden worden besteed aan de realisatie van beeldende kunst in de openbare ruimte, raadsbesluit 28-11-2019. Met ingang van 2022 wordt er bij nieuwe gemeentelijke investeringen 1% meegenomen voor het plaatsen van kunstwerken als de realisatie is geweest en gestort in de reserve.
onderhoud beeldende kunst De gelden uit de reserve worden besteed aan onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte. 12 8 20 De toevoeging is conform het raadsbesluit op 28 november 2019 en vindt plaats door het exploitatie-overschot voor onderhoud aan de reserve toe te voegen.
nieuwbouw BWRI De reserve is ingesteld ter dekking van de eenmalige investeringskosten voor de vervangende nieuwbouw BWRI. 1.266 1.266 De reserve is in 2021 ingesteld middels raadsbesluit ter dekking van de éénmalige investeringskosten voor de vervangende nieuwbouw BWRI. Storting conform besluit.
reserve financiële ruimte 2020 De reserve is ingesteld door de raad voor het beschikbaar houden van dekkingsmiddelen met betrekking tot bestaande beleidsdoelen in 2020. 335 335 De toevoeging betreft de nog niet (volledig) uitgevoerde activiteiten voortvloeiende uit de overhevelingsvoorstellen 2020-2021 (onderdeel van de resultaatbestemming rekening 2020). Restant middelen kunnen in 2022 worden ingezet voor de vastgestelde doeleinden.
Meerstad Balansversterking om in te zetten ten behoeve van verplichtingen in het kader van Meerstad. 450 450 De reserve is conform begroting aangewend ter verbetering van het begrotingssaldo.
accommodatiefonds De reserve is gevormd voor het op aanvraag verlenen van subsidies voor twee doeleinden: 1. Voor alle projecten op het gebied van (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, groot en / of technisch onderhoud en technische- en functie verbeterende aanpassingen aan de eigenaren van accommodaties. 2. Voor de aanleg, onderhoud of vervanging van speel- en trainingsvelden en/of veldverlichting. 294 294 In 2021 hebben geen stortingen en onttrekkingen plaatsgevonden.
De reserve is gevormd voor het ondersteunen van eigen kracht initiatieven. Hiermee wordt ruimte geboden om de samenleving een actieve rol te laten kiezen en invulling te geven aan haar eigen verantwoordelijkheid. Ten behoeve van het ondersteunen van eigen krachtinitiatieven. Hiermee wordt de ruimte geboden voor de samenleving om een actieve rol te kiezen en invulling te geven aan eigen verantwoordelijkheid. 160 160 In 2021 hebben geen stortingen en onttrekkingen plaatsgevonden.
DU scholenprogramma Slochteren Deze reserve was bestemd voor de uitvoering van het Programmaplan onderwijshuisvesting gemeente Slochteren 2016-2020. 2.592 -2.592 De bijdragen van het Rijk vanuit het Scholenfonds zijn met ingang van de herindeling in 2018 gestort in de reserve Scholenprogramma. In 2021 zijn de middelen in de reserve doeluitkering Scholenprogramma Slochteren toegevoegd aan reserve Scholenprogramma.
financiële ruimte 2017 De reserve is ingesteld door de raad voor het beschikbaar houden van dekkingsmiddelen met betrekking tot bestaande beleidsdoelen. 9 9 In 2021 zijn de laatste kosten gerealiseerd met betrekking tot bedrijvigheid en leefbaarheid, de restant middelen zijn vrijgevallen.
leefbaarheidsgelden (krimpgelden) De reserve is gevormd door de voormalige gemeente Menterwolde bij de jaarrekening 2017 en bestemd voor het beschikbaar houden van de krimpgelden die ontvangen worden (toezegging door de provincie Groningen). 308 90 398 De ontvangen krimpgelden 2021 zijn aan de reserve toegevoegd.
Wedeka (Westerlee gelden) De middelen zijn bestemd voor het dekken van de kosten die de organisatieontwikkeling van Wedeka met zich mee gaat brengen. 360 360 Storting middelen na instelling reserve in de Voorjaarsnota 2021.
totaal overige bestemmingsreserves 14.161 5.133 8.023 11.270
Afschrijvingsreserves Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde 1-1-2021 storting vermindering dekking kapitaallast Boekwaarde 31-12-2021 Toelichting
uitbr.scholen; peuterspeelz. Hoogezand Deze reserve vloeit voort uit investeringen in peuterspeelzalen bij De Tweemaster (incl. interne verbouwing) en bij de Nico Bulderschool en dient ter dekking van de afschrijvingslasten. 313 12 302 Bedrag onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten van de peuterspeelzalen.
stimulering.kinderopvang Hoogezand Deze reserve vloeit voort uit investeringen voor kinderopvang/peuterspeelzalen bij scholen voor het basisonderwijs en is bestemd ter dekking van de afschrijvingslasten. 244 156 88 Naast de reguliere onttrekking van € 10.000 is er € 146.000 afgeboekt als gevolg van de sloop van de oude Van Heeskerckschool. Tegenover deze afboeking staat de extra afschrijving van de restant boekwaarde van deze (oude) school.
buiten peuterbad de Kalkwijck Deze reserve is bestemd ter dekking van de afschrijvingslasten van het buitenpeuterbad bij sportcentrum de Kalkwijck. 67 4 63 De onttrekking is conform de begroting ter dekking van de afschrijvingslasten van het buitenpeuterbad.
MFA Westerbroek Op basis van het raadsbesluit van 27 januari 2014 (voordracht nr. 011) heeft de raad besloten de restant stelpost ad. € 170.000 om te zetten in een bestemmingsreserve ter dekking van een deel van de toekomstige kapitaallasten van een nieuw MFA Westerbroek. 165 4 160 De onttrekking is conform de begroting ter dekking van de afschrijvingslasten van de MFA Westerbroek.
aanbouw Kerkstr. 38a Hoogezand De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur van de aanbouw Kerkstraat 38a de betreffende afschrijvingskosten op te vangen. 25 25 De resterende middelen in de reserve zijn onttrokken als gevolg van de sloop van Kerkstraat 38a.
soc. team Kerkstraat 38a Hoogezand De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur van de huisvesting en aanvullende investeringen m.b.t. automatisering de afschrijvingskosten op te vangen. 20 20 De resterende middelen in de reserve zijn onttrokken als gevolg van de sloop van Kerkstraat 38a.
Slochterhaven Deze reserve is ingesteld om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken die voortkomen uit de investering Slochterhaven. 321 13 308 De onttrekking is conform begroting ter dekking van de afschrijvingslasten van Slochterhaven.
overkluizing Slochteren Deze reserve is bestemd om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken die voortkomen uit de investering overkluizing Slochterhaven. 70 6 64 In de begroting was rekening gehouden met een onttrekking van € 3.060. In 2021 is de onttrekking eenmalig verdubbeld als gevolg van een niet gerealiseerde onttrekking in 2018.
informatisering herindeling 2018 De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur de afschrijvingskosten van de investeringen in nieuwe software etc. als gevolg van de herindeling op te vangen. 393 113 280 Op basis van het in 2020 aangepaste onttrekkingsschema van deze is er € 113.000 onttrokken aan de reserve.
automatisering herindeling 2018 De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur de afschrijvingskosten van de investeringen in nieuwe hardware etc. als gevolg van de herindeling op te vangen. 115 15 100 Onttrekking is conform begroting ter dekking van de afschrijvingslasten automatisering.
Terreininr. KC De Vosholen Hoogezand De eenmalig beschikbare middelen 2013 (openbare verlichting) en 2015 (terreininrichting) zijn omgezet in een reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van deze investeringen in het Ketelhuis. 146 7 139 Onttrekking is conform begroting ter dekking van de afschrijvingslasten.
scholenprogramma Deze in 2021 gevormde reserve dient ter dekking van een deel van de afschrijvingslasten van de investeringen die voortvloeien uit het scholenprogramma. 3.257 61 3.196 De storting van middelen is conform instelling reserve en zijn afkomstig uit de bestemmingsreserve scholenprogramma. Onttrekking heeft plaatsgevonden ter dekking van (een deel) van de afschrijvingslasten van die kindcentra waar vanaf 2021 op wordt afgeschreven.
totaal afschrijvingsreserves 1.879 3.257 436 4.700
Totaal bestemmingsreserves 16.040 8.390 8.459 15.970
RESULTAAT
saldo rekening 2.431 8.966 2.431 8.966
Totaal eigen vermogen 25.093 19.787 13.124 31.755
bedragen x € 1.000

4.6.2 Voorzieningen

Overzicht voorzieningen

Voorzieningen
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde 1-1-2021 storting onttrekking Vrijval Boekwaarde 31-12-2021 Toelichting
Voorzieningen - verplichtingen en verliezen
arbeidsgerelateerde verplichtingen Door middel van deze voorziening worden (toekomstige) arbeidsgerelateerde verplichtingen vastgelegd. De voorziening is getroffen in verband met de liquidatie van de voormalig Stichting Baanvak wegens nog te betalen transitievergoedingen. 64 64 In 2021 is geen beroep gedaan op deze voorziening.
APPA wethouders De voorziening is ingesteld om een mogelijk tekort van de pensioenuitkeringen van wethouders aan te vullen. Per 1 januari 2022 eindigt de uitvoering van de APPA-regeling door ASR. Het resultaat hiervan is dat betalingen van de pensioenen terugkomen bij de gemeente en de voorziening ook voor de uitkering geldt. 555 599 382 11 762 De gewijzigde uitvoer van de APPA-regeling heeft in 2021 gevolgen gehad voor hoogte van de voorziening. De storting heeft betrekking op de uitkering van ASR voor de pensioenen van wethouders die in 2021 met pensioen zijn gegaan. De aanwending heeft betrekking op de lasten die voortkomen uit de gewijzigde uitvoer van de APPA-regeling. De onttrekking is het resultaat van de vrijval van een deel van de risicoaanvulling voor het opvangen van een mogelijk tekort.
totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 619 599 382 11 826
Risicovoorzieningen
vervanging meubilair gymlokalen Deze voorziening is bestemd voor de vervanging/aanpassing van meubilair van de gymlokalen. 57 57 De middelen zijn onttrokken uit de voorziening omdat er geen noodzaak meer is. Voor de vervanging/aanpassing van meubilair van de gymlokalen zijn jaarlijks investeringsbudgetten beschikbaar.
stadscentrum Hoogezand Deze voorziening is ingesteld om de kosten van saneringen te dekken in het stadscentrum Hoogezand. 377 16 361 In 2021 is €16.115 euro onttrokken voor saneringen in het stadscentrum Hoogezand.
totaal risicovoorzieningen 434 16 57 361
Egalisatievoorzieningen
groot onderhoud gebouwen Deze voorziening is in 2019 gevormd op basis van het meerjaren onderhoudsplan. Op basis van de meerjarenbegroting is bepaald hoe groot de voorziening moet zijn en hoe hoog de jaarlijkse stortingen moeten worden om het groot onderhoud van de komende tien jaar te kunnen dekken. 1.603 930 1.089 1.444 De storting van € 930.467 is conform het meerjaren onderhoudsplan. Dit is € 29.533 lager dan gepland als gevolg van de sloop van enkele gebouwen. In 2021 is €1.088.774 aangewend voor groot onderhoud.
rioolrechten Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van tekorten en hierdoor de stijging van tarieven te temperen. Daarnaast worden de lasten voor jaarlijks onderhoud en vervanging van de riolering uit de voorziening gedekt. 14.613 975 1.129 14.459 De storting van € 974.859 heeft betrekking op het voordelig saldo tussen de uitgaven en inkomsten in 2021. Voor de dekking van investeringen zijn middelen uit de voorziening onttrokken.
afvalstoffen Door middel van deze voorziening kunnen de jaarlijkse schommelingen binnen de afvalstofheffing opgevangen. 1.358 184 1.542 Op basis van het voordelig saldo van de lasten en de ontvangen afvalstoffenheffing is € 35.200 aan de voorziening toegevoegd. Daarnaast zijn de resterende middelen uit de voorziening harmonsatie afvalbeleid aan deze voorziening toegevoegd.
harmonisatie afvalbeleid De voorziening dient ter dekking van de kosten voor de harmonisatie van het afvalbeleid zonder dat dit een verhogend effect heeft op de afvalstofheffing. 149 149 De resterende middelen in deze voorziening zijn toegevoegd aan de voorziening afvalstoffen.
totaal egalisatievoorzieningen 17.723 2.089 2.367 17.445
Voorzieningen toekomstige verplichtingen
groot onderhoud wegen De voorziening dient ter dekking van de jaarlijkse kosten van de rehabitatie van de verhardingen. 1.391 1.640 680 2.351 Conform de begroting is € 1.640.000 toegevoegd aan de voorziening. De kosten (€ 680.215) voor groot onderhoud zijn ten laste van de voorziening gebracht.
aanleg riool wijkvernieuwing Gorecht-West. Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de vervanging van de riolering van Gorecht-West naar aanleiding van de herstructurering. Voorheen werden de uitgaven rechtstreeks gefinancierd uit de voorziening egalisatie rioolrechten. In het vGRP2013-2017 Beleidsplan riolering en water is hiermee rekening gehouden. 550 550 In 2021 hebben geen mutaties plaatsgevonden met betrekking tot deze voorziening. De resterende middelen worden ingezet voor de rioolinvesteringen van Gorecht-West fase 5.
renovatie 2 tennisbanen TCM Het doel van deze voorziening is het dekken van de kosten van renovatie van de twee tennisbanen van TCM Muntendam. 48 2 50 Door middel van de storting is de voorziening op het gewenste niveau gebracht.
totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen 1.989 1.642 680 2.951
Voorzieningen middelen van derden
groot onderhoud graven De dekking van de kosten van groot onderhoud. 551 180 180 551 De ontvangen afkoopsommen groot onderhoud graven worden aan de voorziening toegevoegd. Ter dekking van de kosten is in 2021 hetzelfde bedrag onttrokken.
totaal voorzieningen middelen van derden 551 180 180 551
Totaal voorzieningen 21.316 4.510 3.625 68 22.134
bedragen x € 1.000

Voorzieningen activa

Voorzieningen activa
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde 1-1-2021 storting onttrekking Vrijval Boekwaarde 31-12-2021 Toelichting
Voorzieningen - verplichtingen en verliezen
IJsbaanlocatie Sappemeer Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laatst vastgestelde grondexploitatie. 3.855 95 3.950 De storting in de verliesvoorziening is gebaseerd op de uitkomst in de MPG.
Grondexploitatie Veenlaan Slochteren Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laatst vastgestelde grondexploitatie. 2.244 122 2.366 De storting in de verliesvoorziening is gebaseerd op de uitkomst in de MPG.
Venemastraat Meeden Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laatst vastgestelde grondexploitatie. 154 16 170 De storting in de verliesvoorziening is gebaseerd op de uitkomst in de MPG.
Gouden Driehoek Zuidbroek In 2014 is door onzekerheid van de vordering op De Gouden Driehoek bv deze voorziening getroffen. Deze verliesvoorziening valt vrij door de zekerheid van betaling van de laatste termijn met betrekking tot de levering van de grond. 610 610 In 2021 is het restant van de voorziening vrijgevallen naar aanleiding van de afwikkeling van de vordering op De Gouden Driehoek.
Totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 6.863 233 610 6.486
Risicovoorzieningen
Dubieuze debiteuren belastingen Door middel van deze voorziening wordt het risico op oninbare vorderingen van belastingdebiteuren afgedekt. 669 29 100 597 Wegens oninbare vorderingen is er per saldo - € 2.161 aangewend. Als gevolg van de administratieve splitsing van de risicovoorziening dubieuze debiteuren in 2 afzonderlijke voorzieningen, m.b.t. belasting en financiën, is er € 102.404 overgeboekt naar de voorziening m.b.t. "financiën". De storting wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een openstaande postenlijst ultimo het jaar aan de hand van een risicopercentagetabel. Door de storting van €28.745 is het saldo toereikend om mogelijke risico's af te dekken.
Dubieuze debiteuren sociale zaken Deze voorziening is gevormd in het kader van de herwaardering van de debiteuren sociale zaken naar aanleiding van de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Door middel van deze voorziening wordt het risico op oninbare vorderingen afgedekt. 2.901 198 396 2.703 Wegens oninbare vorderingen is € 395.944 onttrokken uit de voorziening. De hoogte van de voorziening wordt op rekeningsbasis afgeleid van het actuele saldo van openstaande vorderingen per ultimo boekjaar op basis van een risicoclassificatie. Hierbij wordt een risicopercentage gehanteerd van 25% bij uitstaande vorderingen korter dan één jaar, oplopend naar 99% bij uitstaande vorderingen langer dan tien jaar. Het saldo is door de toevoeging van € 198.016 toereikend om mogelijke risico's af te dekken.
Dubieuze debiteuren Financiën Door middel van deze voorziening wordt het risico op oninbare vorderingen van overige privaatrechtelijke debiteuren afgedekt. 144 4 140 Wegens oninbare vorderingen is € 3.818 aangewend. In de kolom storting zit een bedrag van € 102.404 als gevolg van de splitsing van de risicovoorziening dubieuze debiteuren. Voor de toevoeging van middelen wordt een risicopercentage gehanteerd van 2% bij uitstaande vorderingen korter dan zes maanden, oplopend naar 75% voor uitstaande vorderingen langer dan drie jaar. Door de toevoeging van € 41.147 is het saldo toereikend om mogelijke risico's af te dekken.
Lening NNTTM Deze voorziening is gevormd ter dekking van het risico van deze verstrekte lening aan de Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (NNTTM) te Zuidbroek. 100 1 100 Als gevolg van een aflossing van € 500 op de verstrekte lening is dit bedrag eveneens aan de voorziening onttrokken.
Gemeentelijke kredietbank Door middel van deze voorziening worden de risico’s afgedekt in verband met het niet terugontvangen van verstrekte leningen door de gemeentelijke kredietbank. 33 2 4 1 30 Wegens oninbare vorderingen is € 4.630 onttrokken uit de voorziening. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het risico. Om de voorziening per ultimo van het jaar weer op 10% van het uitstaande leningensaldo brengen is € 2.184 toegevoegd. Het saldo is daarmee toereikend om mogelijke risico's af te dekken.
Dubieuze debiteuren SVn Verzilver-Stimul.lening Door middel van deze voorziening wordt het risico op oninbare vorderingen van uitstaande verzilver- en stimuleringsleningen afgedekt. De toevoeging van middelen aan de voorziening vindt plaats op basis van ervaringscijfers van SVn. Hierbij wordt uitgegaan van een risico 0,1% van de uitstaande leningen. Door de toevoeging is het saldo toereikend om mogelijke risico's af te dekken. In 2021 is er € 488.22 gestort in de voorziening. Doordat dit lager is dan € 500 is wordt deze mutatie niet getoond in deze bijlage.
Totaal risicovoorzieningen 3.703 373 504 2 3.570
bedragen x € 1.000