3.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Inleiding

In de openbare ruimte van Midden-Groningen vinden allerlei activiteiten plaats zoals wonen, werken, vervoer en recreatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een groot aantal kapitaalgoederen zoals wegen, rioleringen, civiele kunstwerken, water, openbaar groen en gebouwen.

Gemeentelijke programmadoelen kunnen niet gerealiseerd worden zonder kapitaalgoederen. Zo zijn water, wegen en bruggen onontbeerlijk voor de economische ontwikkeling en leveren straatlantaarns en de inrichting van het openbaar groen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en sociale veiligheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van deze openbare ruimte en de daarin aanwezige kapitaalgoederen.

Zonder onderhoud van de kapitaalgoederen is de gemeente per saldo duurder uit. Door minder of slecht onderhoud gaan de kapitaalgoederen minder lang mee en moeten deze eerder worden vervangen. Uiteindelijk kan het tot ontwrichting van de samenleving leiden wanneer bijvoorbeeld de rioolinstallaties niet meer functioneren of civieltechnische kunstwerken niet meer veilig zijn.

Ambitie

Ambitie

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen worden toekomstbestendig en efficiënt uitgevoerd en voldoen aan maatschappelijke en wettelijke eisen. Het onderhoud en beheer zijn zodanig dat de kapitaalgoederen kunnen bijdragen aan de programmadoelen: een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige leefomgeving voor de samenleving.

 

Doelstellingen

Doelstellingen

We streven naar:
• Het in standhouden van een adequaat wegenstelsel en bijbehorende openbare verlichting;
• Een goed beheer van de afvalwaterketen en het oppervlaktewater. Een goed beheer van de kwaliteit en kwantiteit van grond-, hemel- en oppervlaktewater;
• Zodanig onderhoud van civieltechnische kunstwerken dat de veiligheid van de omgeving en gebruikers is gewaarborgd;
• Het zodanig beheren van openbaar groen dat het, als onderdeel van de openbare ruimte, een optimale bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de gemeente en aan zijn functie als drager van de ecologie;
• Efficiënt en toekomstbestendig onderhoud van gebouwen, waarbij een veilige en gebruiksvriendelijke inzet van de gemeentelijke gebouwen wordt gewaarborgd;
• Realisatie van een evenwichtige vastgoedportefeuille die een bijdrage levert aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Inzet

Inzet

Openbaar groen en beheer en onderhoud openbare ruimte
In 2021 hebben we geconstateerd dat we extra middelen nodig hebben om de leefomgeving van onze inwoners structureel op een voldoende niveau te brengen. In diverse P&C-documenten hebben wij uw raad geïnformeerd en heeft u middelen beschikbaar gesteld. De onderzoeken naar benodigde investeringen in de komende jaren hebben we in 2021 opgestart en zullen in 2022 worden aangeboden aan uw raad. Bij de begroting 2023 verwachten we dat onze uitvoerings- en investeringsbudgetten aan zullen sluiten op het gewenste onderhoudsniveau. 

Wegen
Volgens het beleidsplan wegen 2020-2024 beheren en onderhouden wij ons areaal zo veilig mogelijk. We zijn inmiddels gestart met het onderzoek om tot risicogestuurd beheer en onderhoud van onze wegen te komen. In 2022 zal duidelijk worden of de beschikbare middelen toereikend zijn.

Openbare verlichting
In 2021 hebben we uitvoering gegeven aan het beleidsplan openbare verlichting en hebben we armaturen en verlichting vernieuwd.

Riolering en water
Volgens het vastgestelde beleidsplan beheren en onderhouden wij ons riolenstelsel. In 2020 heeft een grote inspectie plaatsgevonden en met die uitkomsten hebben we een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. In 2021 zijn we gestart met de uitvoering van dit plan. Daarnaast geven wij hiermee uitvoering aan het houden van een robuust watersysteem en duurzaam waterbeheer in samenwerking met de Groninger gemeenten, de gemeenten uit de kop van Drenthe, het waterbedrijf Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Hiermee voldoen wij aan onze zorgplicht voor het grondwater, het inzamelen van stedelijk afvalwater en hemelwater.

Speelvoorzieningen
Volgens het in 2019 vastgestelde beleid spelen geven wij uitvoering aan het behouden van veilige speelmogelijkheden voor jong en oud. Dit doen wij door middel van jaarlijkse inspecties en door dit te koppelen aan het onderhoud.

Gebouwen
Op het gebied van beleid is er in 2020 gestart met het opstellen van beleid omtrent het maatschappelijk vastgoed. Het beleid is verdeeld in drie onderdelen: voorzieningenbeleid, accommodatiebeleid en vastgoedbeleid die in onderlinge samenhang worden vastgesteld. Dit traject is in 2021 verder uitgewerkt.

Financieel overzicht kapitaalgoederen (excl. loonkosten, overhead en kapitaalslasten)

Financieel overzicht kapitaalgoederen (excl. loonkosten, overhead en kapitaalslasten)

In de programmabegroting zijn budgetten opgenomen voor het dagelijks en groot onderhoud. In onderstaand overzicht staan de budgetten voor de komende jaar, zoals deze zijn opgenomen in de verschillende programma’s.  

Dagelijks en groot onderhoud
Begroot 2021 na wijziging Realisatie 2021 Saldo
Openbare verlichting 711 640 70
Verkeersveiligheid 56 53 3
Wegen 3.678 3.624 54
Bruggen, tunnels en duikers 554 545 9
Groen 3.330 2.607 723
Beschoeiingen en steigers 206 240 -34
Speelplaatsen 110 105 5
Riolering 2.302 2.788 -486
Gebouwen 2.307 2.273 34
Totaal 13.251 12.873 378
bedragen x € 1.000