4.3 Balans

Balans 2021 Balans 2020
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 126 0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 3.461 3.433
Totaal Immateriële vaste activa 3.587 3.433
Materiële vaste activa
investeringen met economische nut (zonder heffing) 136.188 119.071
investeringen met economische nut met heffing 24.363 24.947
investeringen met maatschappelijk nut 32.330 29.487
Totaal Materiële vaste activa 192.881 173.505
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 598 517
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen 22 22
Leningen aan woningbouwcorporaties 2.136 2.167
Leningen aan deelnemingen 475 475
Leningen aan overige verbonden partijen 54 56
Overige langlopende leningen 4.865 4.328
Totaal Financiële vaste activa 8.150 7.565
Totaal Vaste activa 204.618 184.503
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) 3.213 6.306
Totaal Voorraden 3.213 6.306
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 9.861 12.285
Overige vorderingen 7.873 10.278
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar 35.694 8.903
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 53.428 31.466
Liquide middelen
Banksaldi 791 431
Kassaldi 25 18
Totaal Liquide middelen 816 449
Overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen van de EU 0 65
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk 3.184 1.793
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid 3.410 3.016
Overige overlopende activa 11.171 13.826
Totaal Overlopende activa 17.765 18.700
Totaal Vlottende activa 75.222 56.921
Totaal Activa 279.840 241.424
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 6.819 6.622
Bestemmingsreserves 15.972 16.042
Saldo van rekening 8.965 2.430
Totaal Eigen vermogen 31.756 25.094
Voorzieningen
Verplichtingen en verliesvoorzieningen 825 619
Risicovoorzieningen 361 57
Egalisatievoorzieningen 17.446 17.723
Voorzieningen van derden verkregen middelen 551 551
Voorzieningen toekomstige investeringen 2.951 1.989
Totaal Voorzieningen 22.134 20.939
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 133.473 143.090
Totaal Vaste schulden 133.473 143.090
Totaal Vaste passiva 187.363 189.123
Vlottende passiva
Vlottende schulden
Banksaldi 3 698
Overige vlottende schulden 12.464 11.309
Totaal Vlottende schulden 12.467 12.007
Overlopende passiva
Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk 47.717 15.278
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid 6.384 7.297
Overige overlopende passiva 25.909 17.719
Totaal Overlopende passiva 80.010 40.294
Totaal Vlottende passiva 92.477 52.301
Totaal Passiva 279.840 241.424
Bedragen x € 1.000

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

31-12-2021 1-1-2021
Totaal gewaarborgde geldleningen 1.457.055 1.360.549
Waarvan door de gemeente gewaarborgd 166.024 219.881
bedragen x € 1.000