4.7 Overzicht investeringen

Investeringen

Hierna volgen twee overzichten met investeringen waarvan de beschikbaar gestelde kredieten € 50.000 of hoger zijn. De overzichten betreffen alleen de bestedingskredieten (uitgaven). Hier zitten ook kredieten tussen waar investeringsbijdragen tegenover staan of welke gedekt worden uit eigen middelen (bestemmingsreserve) of waarvoor een voorziening is getroffen. Alle kredieten zijn
voorzien van een korte toelichting. 

Het eerste overzicht betreft de investeringen die nog door blijven lopen in 2022. In het geval een investering niet in het begrotingsjaar wordt gerealiseerd, kan het college het krediet ook aanwenden in de 2 navolgende begrotingsjaren. Dit is in de financiële verordening van de gemeente vastgelegd. Ondanks dat zitten er nog een paar kredieten tussen welke, met reden omkleed, nog een extra jaar beschikbaar (moeten) blijven ter besteding in 2022. Dan zal de uitvoering plaatsvinden. Is dat niet het geval dan vervalt het krediet dan definitief.

Het tweede overzicht bevat de in 2021 gereed gemelde investeringen. Deze worden qua besteding in 2021 afgesloten. Indien van toepassing wordt in de toelichting aangegeven waarom een krediet nog "open" wordt gehouden. In de meeste gevallen ligt er een administratieve reden aan ten grondslag. Voorgaande uitgangspunten zijn ook van toepassing op de investeringskredieten die kleiner zijn dan € 50.000. Omdat dit overzicht anders te lang is en onoverzichtelijk wordt zijn deze niet opgenomen.

Doorlopende investeringskredieten

   

Doorlopende investeringskredieten Totaal geraamde kredieten Totaal werkelijke mutaties: Netto geraamd Saldo uitgaven
Omschrijving Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Krediet -/- inkomsten Toelichting:
Gemeentelijke (bedrijfs) gebouwen:
Kielzog fase 2 openbare ruimte 1.349 939 1.349 939 De definitieve afronding volgt in 2022.
VVI 2020 kantoormeubilair 50 28 50 28 Er volgen nog aanschaffingen in 2022.
2021 kantoormeubilair 50 50 De aanschaf volgt in 2022.
2021 kantoormeubilair 70 70 De aanschaf volgt in 2022.
2021 AED's 60 stuks 360 360 De aanschaf volgt in 2022.
2021 aanpassing werf Zuidbroek 241 0 241 0 Realisatie in 2022.
Automatisering:
2018 Ipads 50 42 50 42 Afronding in 2022.
VVI 2020 CAD omgeving (nieuwe servers) 80 62 80 62 Afronding in 2022.
2021 thin clients 60 34 60 34 Afronding in 2022.
2021 narrowcasting inrichting nieuw gemeentehuis 60 59 60 59 Afronding in 2022.
2021 beelschermen i.v.m. uniforme inrichting 150 79 150 79 Afronding in 2022.
2021 servers 50 26 50 26 Afronding in 2022.
Informatisering:
2018 WMO-systeem 70 70 Mogelijke aanbesteding volgt in 2022.
2018 regiesysteem 170 134 170 134 Aanwending van het restant volgt in 2022.
Invoer het nieuwe werken-digitalisering 371 -371 312 -272 0 40 Hiervoor volgt begin 2022 nog één factuur. Dat bedrag en de kosten 2021 worden gedekt t.l.v. de bestemmingsreserve Huis voor Cultuur en Bestuur.
2018 belastingsysteem 200 90 200 90 De definiteve oplevering (inclusief eindafrekening) vindt plaats in 2022.
VVI 2020 digitalisering BWRI (software-etc.) 115 30 115 30 Het 1e deel van het project is afgerond; afronding volgt in 2022.
VVI 2020 digitalisering GKB (software-etc) 70 49 70 49 Het laatste deel van dit project volgt in 2022.
DSO-systeem 100 66 100 66 Afronding in 2022.
2021 software koppeling zaaksysteem 80 8 80 8 Afronding in 2022.
2021 inkoop en aanbestedingssoftware 75 5 75 5 De implementatie is eind 2021 gestart. De afronding vindt plaats in 2022.
2021 software informatiebeveiliging/AVG 50 50 Door de nieuwe invulling van FG en CISO moet hier nog invulling aan gegeven worden in het jaarplan 2022.
Tractiemiddelen etc.:
IBOR BIB 228 Renault Trafic VLT-29-X 50 46 50 46 De facturen m.b.t. de verdere inrichting van dit voertuig volgen begin 2022.
VVI 2020 IBOR Mitsh.canter veegv.72-VPT-4 65 65 De opdracht is verstrekt. Er zijn leveringsproblemen i.v.m. tekorten aan (elektronica) onderdelen.
VVI 2021 IBOR Reinigingsauto 88-BDD-2 HS 300 300 Opdracht is verstrekt. De levering is vermoedelijk eind 2022.
VVI 2021 IBOR Reinigingsauto 82-BDD-2 HS 220 220 Opdracht is verstrekt. Verwachte levering is in 2023 i.v.m. tekorten aan (elektronica) onderdelen.
VVI 2021 IBOR Ford Transit VK-081-F 50 50 Opdracht is verstrekt. De leveringsproblemen houden in dit geval verband met de nieuwe emissie eisen (CO2 uitstoot) door de EU.
2021 Bestelauto nieuwe aanschaf 50 50 In 2022 zal er keuze worden gemaakt welke bestelauto aangeschaft wordt.
Overige gebouwen en gronden:
Herstructurering Hoogezand Noord 1.347 -495 326 -440 852 -115 Onder dit (totaal)krediet vallen de aankopen van het terrein aan de Spilbergenkade en het hoekpand aan de Meint Veningastraat. Eind 2021 zijn er nog minder kosten gemaakt dan dat er aan bijdragen zijn ontvangen. Vandaar het negatieve saldo.
Grondbank ontwikkeling Stadscentrum Noordelijk deel 1.695 -1.047 1.703 -1.209 648 494 Betreft gemeentelijke gronden die worden ingebracht in grex stadshart zodra een vlek tot ontwikkeling komt.
Voorbereidingskrediet ontwikkeling Vosholen 2e fase 183 -197 156 -197 -14 -41 Krediet wordt ingebracht in grex Vosholen fase 2, deelplan 2 in 2022 (na vaststelling van de grex door de raad).
2021 voorbereidingskrediet vrijkomende locaties 300 92 300 92 Dit krediet bevindt zich nog in de opstartfase.
Verharding / Openbare Verlichting / Bruggen / Water /Groen
2020 wegwerken achterstallig onderhoud wegen 1.000 527 1.000 527 Vervolg in 2022.
Rehabilitatie verhardingen 2020 475 510 -53 475 457 Na een administratieve correctie en een ontvangen investeringsbijdrage in 2021 resteert er nog een te besteden bedrag van € 17.661.
Rehabilitatie verhardingen 2021 255 0 255 0 De uitvoering wordt in 2022 gestart.
Investeringen a.g.v. bodemverzakking 2021-2022 1.000 0 1.000 0 De uitvoering wordt in 2022 gestart.
Vervangingsplan Openb.verlichting 2020 masten 400 180 400 180 Dit project zit in de afrondende fase. Het moet nog worden opgeleverd en afgerekend. Naar verwachting vindt dit in het 1e halfjaar van 2022 plaats.
Vervangingsplan Openbare verlichting 2021 masten 235 157 235 157 Uitvoering project start 2022.
Vervangingsplan Openbare verlichting 2020 armaturen 200 83 200 83 Project zit in de afrondende fase.
Vervangingsplan Openbare verlichting 2021 armaturen 361 206 361 206 Uitvoering project start 2022.
2021 gronden kadeproject Steendam-Tjuchem 312 272 312 272 Dit project is nog in uitvoering.
2021 fietspad kadeproject Steendam-Tjuchem 745 256 745 256 Dit project is nog in uitvoering.
2021 kabels-leidingen kadeproject Steendam-Tjuchem 320 110 320 110 Dit project is nog in uitvoering.
2021 weg kadeproject Steendam-Tjuchem 2.523 854 2.523 854 Dit project is nog in uitvoering.
2021 kunstwerken 315 167 315 167 Vervolg voorbereiding en uitvoering 2022.
2021 beschoeiïngen 230 230 Voorbereiding en uitvoering 2022/2023.
Vervanging Eendrachtsbrug 325 84 325 84 Door onvoorziene zaken kan er pas gestart worden met de uitvoering in het 2e kwartaal van 2022.
Scholenprogramma
Voorbereiding programmaplan huisvesting onderwijs 1.432 -462 334 0 970 370 Bij de afronding van het scholenprogramma zal dit voorbereidingskrediet worden afgesloten.
Duurzaamheidsmaatregelen scholen 125 22 125 22 In 2022 zal verder worden onderzocht hoe het krediet ingezet wordt.
Vervangende nieuwbouw De Lichtbron V. Heemskerckstr. 119 1.882 -841 1.727 -893 1.041 834 Verwachte oplevering 2022.
2021 uitbreiding-renovatie KC Mars 1 Hoogezand 1.139 0 542 0 1.139 542 Afronding in 2022.
2019 gymzaal Mars 65 grond-sloop-nieuwbouw 1.452 -845 36 -18 607 18 De sloop en nieuwbouw vindt in 2022 plaats.
2019 KC Hoogezand-West bouw 11.040 -5.875 3.746 -2.920 5.164 827 Afronding in 2022.
Grond vervangende nieuwbouw 't Heidemeer A. Bosscherstr. 32 119 119 De afrekening met de St. Ultiem wordt in het 1e kwartaal van 2022 verwacht.
Verduurzaming gymlokaal A. Bosscherstr. 32 446 -94 361 352 361 Afronding in 2022.
Grondkosten De Wiekslag Schoollaan 1, Slochteren 160 198 160 198 De afrekening wordt in 2022 verwacht. Daarna wordt de uiteindelijke overschrijding t.l.v. de exploitatie huisvesting scholenprogramma gebracht en van daaruit gedekt ten laste van de reserve scholenprogramma.
Infrastructuur KC Kolham Eikenlaan 1,3,5 Kolham 295 -295 389 -389 0 0 Afronding in 2022.
Infrastructuur KC Woldwijck 2 Zuiderkroon 2,4,6,8 854 -854 858 -858 0 0 Afronding in 2022.
Bijdrage vervangende nieuwbouw De Meent te Schildwolde 2.068 -1.073 127 996 127 Afronding in 2022.
Voorbereidingskrediet Rutger Kopland school 388 -370 157 -157 18 0 Afronding in 2022.
Inpassingskosten Van Heemskerckstraat 119 te Hoogezand 350 0 350 0 Afronding in 2022.
2020 KC Hoofdweg 85 te Siddeburen 7.417 -2.299 4.812 -2.272 5.118 2.540 Afronding in 2022.
2020 KC inpassingskosten Hoofdweg 85 te Siddeburen 681 -681 78 -78 0 0 Afronding in 2022.
2020 KC Hoogezand-West inpassingskosten 530 -530 81 -81 0 0 Afronding in 2022.
2020 KC Hoogezand-West grondwaarde 432 356 432 356 Afronding in 2022.
2021 renovatie de Borgstee Dorpshuisweg 36 te Harkstede 3.127 -2.412 2.637 -2.110 715 527 Afronding in 2022.
2021 bouwkundige aanpassingen KC Vennen 6 te Zuidbroek 614 314 614 314 Afronding in 2022.
2021 renovatie KC Vennen 6 te Zuidbroek 2.077 -1.138 1.124 -943 939 181 Afronding in 2022.
2021 inpassingskosten KC Vennen 6 te Zuidbroek 275 -275 0 Afronding in 2022.
2021 renovatie Poststraat te Siddeburen tbv R. Kopland 5.159 -2.416 2.743 Afronding in 2022.
2021 inpassingskosten Poststraat te Siddeburen tbv R.Kopland 479 -479 0 Afronding in 2022.
2021 bijdrage hoofdlocatie AJC Laan v.d. Sport te Hoogezand 2.060 -441 2.060 -441 1.619 1.619 Afronding in 2022.
Sport:
VVI 2020 vervangend materiaal zwembadtechniek 219 111 219 111 De verdere realisatie vindt in 2022 plaats.
2021 vervanging kunstgrasmat voetbalveld 3 De Kalkwijck 300 186 300 186 De verdere realisatie vindt in 2022 plaats.
2021 renovatie /vernieuwing 4 sportvelden 187 71 187 71 De verdere realisatie vindt in 2022 plaats.
2021 vervanging sport/spelmateriaal onderwijs 123 13 123 13 De verdere realisatie vindt in 2022 plaats.
Multi Functionele Centra (MFC's)
Buitenruimte MFC Froombosch 240 -240 208 -208 0 0 Project is nog niet afgerond, de afrekening volgt.
Buitenruimte Houtstek Slochteren 378 -378 151 -151 0 0 Vanwege corona was het lastig om met bewoners te overleggen hoe het nieuwe plein vormgegeven moest worden. De afronding wordt in 2022 verwacht.
Riolering:
2021 Riolering o.b.v. risico gestuurd beheer 1.131 -1.131 14 -14 0 0 Vervolg in 2022-2023.
GRP 2021 vervanging riolering (60jr) 110 110 0 0 Nog uit te voeren werkzaamheden.
GRP 2019 vervanging riolering (60jr) 731 -731 538 -538 0 0 In 2022 volgen er kosten i.v.m. renovatie van grote rioolgemalen. De oplevering wordt in mei 2022 verwacht.
2020 Riolering o.b.v. risico gestuurd beheer 1.131 -1.131 3 -3 0 0 Nog uit te voeren werkzaamheden.
2020 Riolering - verbetering van het systeem 110 -110 0 Nog uit te voeren werkzaamheden.
GRP 2019 klimaatadaptatie 400 -400 0 Nog uit te voeren werkzaamheden.
Afval c.a.:
2021 vervanging/vernieuwing GFT inzameling hoogbouw 319 319 Uitvoering volgt in 2022.
2021 vervanging software verzamelcontainers 140 140 Uitvoering volgt in 2022.
2021 papiercontainers huishoudens Menterwolde/Slochteren 210 115 210 115 Verdere uitvoering volgt in 2022.
VVI 2019 IBOR klein chemisch depot Hoogezand 153 121 153 121 Verdere uitvoering volgt in 2022.
2021 ondergrondse glas-papiercontainers 100 100 Uitvoering volgt in 2022.
2021 ondergrondse glas-papiercontainers grondbak 100 100 Uitvoering volgt in 2022.
2021 vervangen ondergrondse verzamelvoorziening 75 75 Uitvoering volgt in 2022.
2021 vervanging ondergrondse verzamelvoorziening grondbak 75 75 Uitvoering volgt in 2022.
2021 aanpassen groenafvalaanbrengpunt riolering 70 70 Uitvoering volgt in 2022.
2021 aanpassen groenafvalaanbrengpunt parkeer 180 180 Uitvoering volgt in 2022.
Wonen en Bouwen:
Gorecht-West fase 4 4.517 -1.137 1.863 -1.128 3.380 735 Dit project is nog in volle gang. De verwachting is dat het medio 2022 gereed is.
Gorecht-West fase 5 431 -228 71 -228 203 -157 De voorbereidingen voor de wijkvernieuwing Gorecht-West fase 5 zijn in volle gang. In 2022 volgt de aanvraag voor een uitvoeringskrediet.
Overige investeringen:
Centrumplan Muntendam onderzoek en ontwikkeling 134 -27 97 -27 106 70 In 2021 is een vlekkenplan gepresenteerd. Deze wordt in 2022 omgezet in een investeringskrediet voor een MFA en een grex of investering in de openbare ruimte.
bedragen x € 1.000

In 2021 gereed gemelde investeringen

.

In 2021 gereed gemelde investeringen Totaal geraamde kredieten: Totaal werkelijke mutaties: Netto geraamd Saldo uitgaven
Omschrijving Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Krediet -/- inkomsten Toelichting:
Gemeentelijke (bedrijfs) gebouwen:
Bouw Fase 2 Kielzog Gorecht Oost 157 te Hoogezand 28.018 -972 28.050 -990 27.046 27.060 Het gebouw is opgeleverd en in gebruik genomen.
VVI 2019 kantoormeubilair 100 100 100 100 Afgerond in 2021.
VVI 2019 toegangscontrolesysteem 75 75 75 75 Afgerond in 2021.
VVI 2019 afvalscheidingsbakken 75 64 75 64 Afgerond in 2021.
Automatisering:
2018 laptops 150 147 150 147 Afgerond in 2021.
2018 beeldschermen 157 157 157 157 Afgerond in 2021.
Mobile devices 2018 100 100 100 100 Afgerond in 2021.
VVI 2020 switches - inrichting nieuw gemeentehuis 60 60 60 60 Afgerond in 2021.
Informatisering:
2018 zaaksysteem 160 160 160 160 Afgerond in 2021.
VVI 2020 containermanagementsoftware 100 98 100 98 Afgerond in 2021.
VVI 2020 nieuwe website(s) 75 86 75 86 Afgerond in 2021. De overschrijding wordt gecompenseerd door lagere kosten BBV-software.
VVI 2020 BBV-Software 80 25 80 25 Afgerond in 2021.
Tractiemiddelen etc.:
IBOR BIB 227 Renault Trafic VLT-31-X 50 44 50 44 Afgerond in 2021.
IBOR M 84 MAN TGS8xhydro 83-BRN-7 298 298 298 298 Afgerond in 2021.
IBOR BIB 224 MAN VWT TGS 62-BRZ-9 230 233 230 233 Afgerond in 2021.
VVI 2021 IBOR Tractor Fendt 711 MW 135 125 135 125 Afgerond in 2021.
Verharding / Openbare Verlichting / Bruggen / Water /Groen
Reconstructie-herinrichting W.A. Scholtenweg Zuidbroek 908 945 -34 908 911 Van deze in 2020 uitgevoerde reconstructie zijn er in 2021 nog kosten riolering verrekend met de daarvoor beschikbare budget en er is een subsidie van de provincie binnengekomen van € 33.970. Resteert een geringe overschrijding van het krediet.
Vervangingsplan openbare verlichting 2019 armaturen 200 179 200 179 Dit project is gereed gemeld en afgerekend in 2021.
Vervangingsplan openbare verlichting 2019 masten 108 108 Dit project is gereed gemeld en afgerekend in 2021. De kosten zijn lager uitgevallen.
2021 bomen Slochterstraat 108 106 108 106 Afgerond in 2021.
Scholenprogramma
KC Vosholen Boomgaard 31-37 te Sappemeer 8.801 -4.477 9.022 -4.411 4.324 4.564 De eindafrekening en -rapportage heeft in 2021 plaatsgevonden.
KC Vosholen terreininrichting 400 434 400 434 De eindafrekening en -rapportage heeft in 2021 plaatsgevonden.
KC Slochterveldweg te Slochteren 5.846 -2.360 5.891 -2.397 3.486 3.494 Per saldo is er sprake van een geringe overschrijding. De baten zijn verhoogd door een extra dekking vanuit het budget inpassingskosten en een bijdrage vanuit de afkoopsom van de NAM. Het gevolg is iets hogere kapitaallasten vanaf 2022.
Bijdrage gebouw praktijkonderwijs AJC Laan v.d. Sport te Hoogezand 2.000 -591 2.000 -601 1.409 1.399 Afgerond in 2021.
2019 gymzaal KC Woldwijck 2 13.070 -5.768 10.909 -5.764 7.302 5.144 Afgerond in 2021.
2019 sporthal Kalkwijck aanpassing 91 -33 100 -50 58 50 Wel al in gebruik genomen in 2021, maar de definitieve administratieve afwikkeling volgt nog begin 2022. Nadat de werkzaamheden volledig conform afspraak zijn uitgevoerd zal de laatste factuur (begin 2022) betaalbaar worden gesteld.
Bijdrage vervangende nieuwbouw KC 't Heidemeer A. Bosscherstr 32 3.690 -1.427 3.681 -1.427 2.264 2.254 Het kindcentrum is gereed gemeld en in gebruik genomen in 2021.
Grondkosten KC van Heemskerckschool J. Huitzingstr 4 109 109 Het kindcentrum is gereed gemeld en in gebruik genomen in 2021.
Bijdrage vervangende nieuwbouw KC van Heemskerckschhol J. Huiztingstr 4 3.938 -1.332 3.829 -1.332 2.606 2.497 Het kindcentrum is gereed gemeld en in gebruik genomen in 2021.
Bijdrage vervangende nieuwbouw De Wiekslag Schoollaan 1 Slochteren 1.911 -795 1.871 -795 1.116 1.076 Afgerond in 2021.
Versterking-verduurzaming Noordsuythoeve Schoolstr 2 Noordbroek 950 -633 898 -633 317 265 Afgerond in 2021.
KC Kolham Eikenlaan 1,3,5 te Kolham 3.031 -205 2.650 -787 2.826 1.863 Het kindcentrum is gereed gemeld en in gebruik genomen in 2021.
Grond Van Heemskerckstraat 119 te Hoogezand 215 218 215 218 Afgerond in 2021.
Toekomstpakket W.A. Scholtenschool Pluvierstraat 13 te Foxhol 650 692 650 692 Als gevolg van extra maatregelen is er sprake van een overschrijding.
2020 KC grond Hoofdweg 85 te Siddeburen 350 386 350 386 De werkelijke kosten van de grond zijn hoger uitgevallen dan was voorzien.
Sport:
VVI 2020 vervangende toplaag hockeyveld 220 224 220 224 Afgerond in 2021.
VVI 2020 renovatie/vernieuwing 4 sportvelden 273 273 273 273 Afgerond in 2021.
VVI 2020 vervanging sportmateriaal gymzalen/sporthallen 210 210 210 210 Afgerond in 2021.
2021 vervanging sport/spelmateriaal Sport 87 87 87 87 Afgerond in 2021.
Multi Functionele Centra (MFC's)
Renovatie/aanbouw Menterne Juliaplein 1 te Muntendam 2.328 -610 2.342 -458 1.718 1.885 Doordat we niet in aanmerking kwamen voor een (wel geraamde) Leader bijdrage is er een tekort aan inkomsten ontstaan van € 150.000. Dit resulteert in iets hogere kapitaallasten. In de begroting 2022 is daar al rekening mee gehouden.
MFC Meeden Tussen Baide Meulens 16 te Meeden 5.073 -150 4.367 -1.168 4.923 3.199 Is gereed gemeld en in gebruik genomen.
2021 ontmoetingsplein MFC Meeden te Meeden 425 373 -100 425 273 Is gereed gemeld en in gebruik genomen.
Bijdrage MFC Ruitenvelder Ruitenweg 39 te Froombosch 900 -420 900 -420 480 480 In 2021 is het proces-verbaal ontvangen; daarmee is dit project afgewikkeld.
Buitenruimte MFC Siddeburen 207 -207 200 -200 0 0 MFC Siddeburen is afgerond en het inhoudelijke verslag is goedgekeurd door de provincie. Deze wordt middels de SiSa-verantwoording afgewikkeld.
Riolering:
2018 vervanging riolering 731 -731 731 -731 0 0 Afgerond in 2021.
2018 verbetering systeem 110 -110 110 -110 0 0 Afgerond in 2021.
2019 verbetering systeem 110 -110 110 -110 0 0 Afgerond in 2021.
Afval c.a.:
VVI21 Klein materiaal huishoudelijk afval 50 50 50 50 Afgerond in 2021.
Wonen en Bouwen:
Gorecht West fase 3 3.415 -1.855 3.398 -1.857 1.559 1.541 Dit project is afgerond in 2021.
Overige investeringen:
Ontwikkeling Foxholstermeer 93 -93 107 -96 0 11 Dit project is afgerond. Door extra noodzakelijke maatregelen i.v.m. de waterstand zijn de uiteindelijke kosten hoger en is het krediet daardoor iets overschreden.
Bedragen x € 1.000