4.5 Overzicht baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begroting 2021 na wijzigingen Realisatie 2021
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
0.1 Bestuur 4.838 0 0 0 -4.838 4.601 0 0 0 -4.601 4.028 420 0 0 -3.608
0.2 Burgerzaken 1.654 692 0 0 -962 1.363 642 0 0 -721 1.462 703 0 0 -759
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 330 48 0 0 -282 294 112 0 0 -183 258 54 0 0 -204
0.4 Overhead 26.303 649 0 0 -25.655 28.728 822 0 0 -27.906 31.331 518 0 0 -30.813
0.5 Treasury 145 534 0 0 390 443 413 0 0 -29 446 389 0 0 -56
0.61 OZB woningen 459 10.397 0 0 9.938 765 11.602 0 0 10.837 791 11.535 0 0 10.745
0.62 OZB niet-woningen 496 9.581 0 0 9.085 615 8.831 0 0 8.216 564 8.744 0 0 8.180
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 123.085 0 0 123.085 0 130.628 0 0 130.628 0 132.055 0 0 132.055
0.8 Overige baten en lasten 2.121 4.879 0 0 2.758 2.850 4.121 0 0 1.271 357 1.316 0 0 959
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.296 186 0 0 -4.110 4.304 199 0 0 -4.105 4.314 187 0 0 -4.127
1.2 Openbare orde en veiligheid 12.109 11.228 0 0 -881 25.336 23.817 0 0 -1.519 11.344 10.608 0 0 -736
2.1 Verkeer en vervoer 7.694 181 0 0 -7.514 8.258 303 0 0 -7.955 7.927 430 0 0 -7.497
2.2 Parkeren 0 140 0 0 140 0 84 0 0 84 0 85 0 0 85
2.3 Recreatieve havens 31 7 0 0 -24 31 7 0 0 -24 41 5 0 0 -36
2.4 Economische havens en waterwegen 276 0 0 0 -276 293 0 0 0 -293 279 0 0 0 -279
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 50 0 0 0 -50 47 0 0 0 -47
3.1 Economische ontwikkeling 309 0 0 0 -309 343 0 0 0 -343 362 0 0 0 -362
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.166 1.128 0 0 -38 3.860 3.899 0 0 40 6.736 7.837 0 0 1.100
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 250 12 0 0 -237 62 12 0 0 -50 68 12 0 0 -56
3.4 Economische promotie 285 300 0 0 15 226 334 0 0 108 235 364 0 0 129
4.2 Onderwijshuisvesting 7.607 1.037 0 0 -6.570 9.828 1.355 0 0 -8.473 7.381 1.359 0 0 -6.022
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.695 2.197 0 0 -2.498 4.509 2.774 0 0 -1.735 4.011 2.377 0 0 -1.634
5.1 Sportbeleid en activering 185 21 0 0 -164 397 191 0 0 -206 257 189 0 0 -67
5.2 Sportaccommodaties 5.457 1.373 0 0 -4.083 4.589 1.316 0 0 -3.273 3.621 1.688 0 0 -1.932
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.078 261 0 0 -2.817 3.439 367 0 0 -3.072 3.034 239 0 0 -2.795
5.4 Musea 87 0 0 0 -87 199 2 0 0 -197 199 8 0 0 -191
5.5 Cultureel erfgoed 257 0 0 0 -257 637 177 0 0 -459 513 64 0 0 -449
5.6 Media 1.710 230 0 0 -1.480 1.505 224 0 0 -1.281 1.540 230 0 0 -1.309
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.878 49 0 0 -5.829 6.289 167 0 0 -6.123 5.698 190 0 0 -5.509
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.933 218 0 0 -5.715 7.160 1.566 0 0 -5.594 6.252 681 0 0 -5.572
6.2 Wijkteams 6.307 38 0 0 -6.269 6.638 284 0 0 -6.354 6.620 219 0 0 -6.402
6.3 Inkomensregelingen 43.248 36.270 0 0 -6.979 39.620 33.888 0 0 -5.732 35.906 32.207 0 0 -3.700
6.4 Begeleide participatie 14.909 2.097 0 0 -12.811 15.078 2.623 0 0 -12.455 14.454 2.579 0 0 -11.875
6.5 Arbeidsparticipatie 3.239 253 0 0 -2.986 3.836 418 0 0 -3.418 3.698 421 0 0 -3.277
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 995 0 0 0 -995 895 0 0 0 -895 836 12 0 0 -824
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 15.487 833 0 0 -14.655 16.363 833 0 0 -15.530 15.647 693 0 0 -14.954
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 22.664 0 0 0 -22.664 23.621 0 0 0 -23.621 24.824 0 0 0 -24.824
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 480 270 0 0 -210 2.959 3.219 0 0 260 2.807 3.423 0 0 616
7.1 Volksgezondheid 2.649 581 0 0 -2.068 2.968 653 0 0 -2.315 2.853 729 0 0 -2.124
7.2 Riolering 4.289 5.759 0 0 1.470 4.290 5.758 0 0 1.468 4.585 5.640 0 0 1.054
7.3 Afval 7.092 8.488 0 0 1.396 6.849 7.942 0 0 1.093 6.954 7.929 0 0 975
7.4 Milieubeheer 2.095 0 0 0 -2.095 2.843 433 0 0 -2.410 2.351 129 0 0 -2.222
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 614 434 0 0 -180 499 428 0 0 -71 548 470 0 0 -78
8.1 Ruimtelijke ordening 1.657 67 0 0 -1.589 2.077 67 0 0 -2.010 2.074 103 0 0 -1.970
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.542 3.275 0 0 -268 8.245 7.876 0 0 -369 6.601 5.664 0 0 -937
8.3 Wonen en bouwen 5.001 1.605 0 0 -3.396 5.535 3.215 0 0 -2.320 5.239 3.252 0 0 -1.987
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 231.916 228.401 0 0 -3.516 263.290 261.602 0 0 -1.688 239.095 245.757 0 0 6.662
0.10 Mutaties reserves 0 0 6.096 8.612 2.515 0 0 7.959 13.898 5.939 0 0 8.055 10.359 2.303
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 1.000 1.000 0 0 5.730 1.479 -4.251 0 0 8.966 0 -8.966
Mutaties reserves 0 0 6.096 9.612 3.516 0 0 13.689 15.377 1.688 0 0 17.021 10.359 -6.662