3.6 Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding verbonden partijen

In deze paragraaf zijn voor de gemeente Midden-Groningen de verbonden partijen opgenomen. De regels van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) vereisen dat er inzicht is welke verbonden partijen er zijn voor de gemeente, en wat het bestuurlijk en financieel belang is van de gemeente in de verbonden partij. Het BBV schrijft ook voor dat er een beleidskader aanwezig moet zijn ten aanzien van verbonden partijen.

Het BBV definieert een verbonden partij als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. De verbonden partij moet een zelfstandige organisatie zijn. Financieel belang en bestuurlijk belang omschrijft het BBV als volgt:

• Financieel belang: “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.
• Bestuurlijk belang: “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

Ontbreekt één van de belangen, dan kan er nog sprake zijn van alleen een financieel belang of alleen een bestuurlijk belang. Er is dan geen sprake van een verbonden partij. In de notitie verbonden partijen 2016 gaf de commissie BBV aan, dat indien er niet strikt sprake is van een financieel belang, maar er wel structurele bekostiging is van een organisatie en er tevens een bestuurlijk belang is, dat deze organisaties ook als verbonden partijen opgenomen moeten worden.

Verbonden partijen

In de tabel ‘Verbonden partijen gemeente Midden-Groningen’ is een overzicht te vinden van de verbonden partijen. Deze lijst is onderverdeeld naar rechtsvorm zoals voorgeschreven door het BBV. De belangrijkste risico’s die spelen bij de verbonden partijen zijn als volgt: Bij de Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek zijn er nog risico’s voor de gemeente ten aanzien van de levering van 5 ha bedrijventerrein aan de verbonden partij. De grond is inmiddels aangekocht en het bestemmingsplan wordt opgesteld. Zodra dit afgerond is kan de betaling van de derde termijn plaatsvinden.

• De VRG heeft een voorziening moeten treffen inzake de kosten van de regeling FLO-overgangsrecht waardoor het eigen vermogen van VRG negatief is geworden. Op basis van de huidige inschatting bedraagt het risico voor onze gemeente ongeveer € 1,2 miljoen. De jaarlijkse extra bijdrage voor de jaren 2020 t/m 2024 bedraagt € 241.000.

• Voor de verbonden partij de Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan
Duurswold, zijn er aanzienlijke risico’s voor de gemeente. De gemeente staat garant voor €1,8 miljoen.

Hierna volgt een lijst met verbonden partijen van de gemeente Midden-Groningen:

GR = Gemeenschappelijke regeling
NV = Naamloze vennootschap
BV = Besloten vennootschap
OL = Openbaar lichaam

Verbonden Partijen
Nr. Naam Rechtsvorm
1 Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen (SOZOG) GR
2 Veiligheidsregio GR
3 Omgevingsdienst Groningen GR
4 Publieke Gezondheid & Zorg Groningen GR
5 Werkvoorzieningsschap WeDeKa bedrijven GR
6 Publiek Vervoer Groningen Drenthe GR bedrijfsvoeringsorg.
7 Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio OL
8 Bank Nederlandse Gemeenten NV
9 NV Waterbedrijf Groningen NV
10 Enexis Holding NV
11 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
12 CSV Amsterdam BV
13 Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek BV
14 Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold Stichting
15 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Vereniging
16 Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) Vereniging
17 Regio Groningen-Assen 2030 Convenant*
* Formeel gezien is Regiovisie Groningen-Assen 2030 geen verbonden partij. Gezien er geen rechtsvorm (publiek of privaat) is, kan Regiovisie Groningen-Assen niet gezien worden als verbonden partij. Gezien de financiële belangen en het bestuurlijk belang is deze partij toch opgenomen in deze paragraaf.

Informatie per verbonden partijen

Naast het overzicht van de verbonden partijen eist het BBV ook dat er per verbonden partij informatie wordt opgenomen om meer inzicht en grip te krijgen op de verbonden partijen. Hieronder is per verbonden partij de vereiste informatie opgenomen zover deze informatie beschikbaar is. NB = niet beschikbaar.

Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen - Stadskanaal
Openbaar belang Het SOZOG heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in algemeen bestuur.
Specificering P.Verschuren
Financieel belang Omschrijving financieel belang Kosten verdeling op basis van inwoneraantal (Bron CBS). Kostenstijging / indexering van 1,5 procent per jaar.
verwachte omvang per 01-01-2022 € 10719 (o.b.v. inwoneraantal en totale begrote bijdrage deelnemende gemeenten)
verwachte omvang per 31-12-2022 € 10719 (o.b.v. inwoneraantal en totale begrote bijdrage deelnemende gemeenten)
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 0
verwachte omvang per 31-12-2022 € 0
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 0
verwachte omvang per 31-12-2022 € 0
Resultaat verwachte omvang 2022 € 0
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen - Groningen
Openbaar belang Samen werken aan veiligheid in Groningen.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
Specificering A. Hoogendoorn
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
verwachte omvang per 01-01-2022 € 4.220.500
verwachte omvang per 31-12-2022 € 4.220.500
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 -€ 7.412.973
verwachte omvang per 31-12-2022 -€ 4.491.844
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Resultaat verwachte omvang 2022 € 2.788.000
Risico's De VRG heeft zich, op basis van de recente ontwikkelingen en de BBV, genoodzaakt gezien in de jaarrekening 2019 een voorziening van ongeveer € 15,2 miljoen te treffen inzake de kosten van de Regeling FLO-overgangsrecht 75% netto garantie (FLO2018). De algemene reserve van de VRG wordt daardoor sterk negatief (ongeveer € 12,5 miljoen). Zoals wettelijk geregeld moeten de deelnemende gemeente tekorten in de GR opvangen, in dit geval een negatieve algemene reserve. In december 2020 is door het Algemeen Bestuur besloten om de negatieve algemene reserve in 5 jaren aan te vullen. De jaarlijkse extra bijdrage voor de jaren 2020 t/m 2024 bedraagt € 241.000.
Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen - Veendam
Openbaar belang Vergunningverlening en handhaving op basis van WABO, WRO, enWM Woningwet.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
Specificering NB
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
verwachte omvang per 01-01-2022 € 3.468.000
verwachte omvang per 31-12-2022 € 3.468.000 (jaarbijdrage) en € 155.000 (meerwerk jaarlijks sloop/asbest, extra inzet juridisch en toezicht windmolens)
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 605.000
verwachte omvang per 31-12-2022 € 614.000
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 3.758.000
verwachte omvang per 31-12-2022 € 4.376.000
Resultaat verwachte omvang 2022 -€ 320.000
Risico's In de begroting 2022 heeft de ODG in haar risico-analyse de risico's benoemd en gekwantificeerd. De totale omvang van de risico's zijn € 375.000. Deze kunnen worden opgevangen door de begrote beschikbare weerstandscapaciteit van € 674.000. In het Algemeen Bestuur van de ODG is besloten om een nieuw financieringsmodel in te voeren, outputfinanciering. Dit houdt in dat op productniveau wordt afgerekend. De voorwaarde voor afrekening op basis van productniveau is dat gedegen rapportages beschikbaar zijn. Hieraan wordt continue gewerkt. Invoering van het nieuwe financieringsmodel wordt nauwkeurig afgestemd op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze beide wetten zorgen voor nieuwe processen waar nu nog geen ervaring mee is opgedaan. Op dit moment wordt mede vanuit Midden-Groningen gewerkt aan het uitwerken efficiency voordelen, waardoor de prijs per product mogelijk lager uitvalt.
Ontwikkelingen De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 juli 2022 spelen een majeure rol in de ontwikkeling van nieuwe werkprocessen. Voor deze ontwikkelingen wordt ambtelijk input geleverd in de diverse werkgroepen. Mogelijk dat de invoering nogmaals wordt uitgesteld.
Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen – Groningen
Openbaar belang Namens de 10 Groninger gemeenten worden taken uitgevoerd op het gebied van collectieve preventie en publieke gezondheid voor alle inwoners van de provincie Groningen.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
Specificering P.Verschuren
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
verwachte omvang per 01-01-2022 € 1.739.004 (PG&Z) en € 386.953 (RIGG)
verwachte omvang per 31-12-2022 € 1.739.004 (PG&Z) en € 386.953 (RIGG)
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 2.115.000
verwachte omvang per 31-12-2022 € 2.123.000
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 17.691.000
verwachte omvang per 31-12-2022 € 17.594.000
Resultaat verwachte omvang 2022 € 30.000
Risico's De risico's zijn niet gekoppeld aan de GR zelf, maar vooral verbonden aan de kosten van de jeugdhulp. Zie ook de behandeling van de Jaarstukken in de raad en raadsbrieven in 2021 hierover.
Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven - Stadskanaal
Openbaar belang Sociale Werkvoorzieningsbedrijf van voormalige gemeente Menterwolde.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
Specificering DB Peter Verschuren en AB Peter Verschuren
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
verwachte omvang per 01-01-2022 € 556.000
verwachte omvang per 31-12-2022 € 556.000
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 701.000
verwachte omvang per 31-12-2022 € 651.000
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 12.057.000
verwachte omvang per 31-12-2022 € 12.576.000
Resultaat verwachte omvang 2022 € 0
Risico's De voornaamste oorzaak van de verliezen is de voortdurend dalende rijkssubsidie bij stijgende loonlasten. Daarnaast is er sprake van een autonome daling van het aantal medewerkers, een proces dat nog is versneld door groepsdetacheringen, met name in de groen- en post werkzaamheden. De verdienmogelijkheden in de productie nemen hierdoor af. Wedeka zal een nieuwe koers gaan varen, dit neemt in eerste aanleg extra kosten met zich mee. De komende jaren zullen de tekorten toe blijven nemen.
Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Openbaar belang Uitvoeren contractmanagement en ontwikkeling en innovatie van publiek vervoer in Groningen en Drenthe.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Geen zitting in bestuur.
Specificering Perceel Oost-Groningen wordt in bestuur vertegenwoordigd door wethouder Brongers (Stadskanaal)
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie.
verwachte omvang per 01-01-2022 € 47.226
verwachte omvang per 31-12-2022 € 47.226
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 22.000
verwachte omvang per 31-12-2022 € 23.000
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 344.000
verwachte omvang per 31-12-2022 € 344.000
Resultaat verwachte omvang 2022 € 1.355
Risico's Op grond van de meerjarenbegroting van GR Publiek Vervoer verwachten wij in de komende jaren geen tekorten.

Openbaar lichaam

Rechtsvorm, naam en plaats Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio – Bad Nieuweschans
Openbaar belang De regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers bevorderen, stimuleren, ondersteunen en coördineren op groot aantal gebieden.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Lid van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur.
Specificering Onder voorbehoud van instemming van de EDR-raad vervangen wethouders Van Schie en De Jong wethouders Borg en Boersma in het AB en/of DB.
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage.
verwachte omvang per 01-01-2022 € 6.764
verwachte omvang per 31-12-2022 € 6.764
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Resultaat verwachte omvang 2022 NB
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

BV & NV

Rechtsvorm, naam en plaats N.V. Bank Nederlandse Gemeenten – Den Haag
Openbaar belang BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Specificering E.Drenth
Financieel belang Omschrijving financieel belang Aandelen.
verwachte omvang per 01-01-2022 89.973 aandelen.
verwachte omvang per 31-12-2022 89.973 aandelen.
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Resultaat verwachte omvang 2022 NB
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Rechtsvorm, naam en plaats N.V. Waterbedrijf Groningen - Groningen
Openbaar belang Dat er 24/7 goed en betrouwbaar water uit de kraan komt.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Specificering P.Verschuren
Financieel belang Omschrijving financieel belang Aandelen.
verwachte omvang per 01-01-2022 27 aandelen.
verwachte omvang per 31-12-2022 27 aandelen.
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Resultaat verwachte omvang 2022 NB
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Rechtsvorm, naam en plaats N.V. Enexis Holding - ‘s-Hertogenbosch
Openbaar belang Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over elektriciteit en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven en het kunnen aansluiten van duurzame opgewekte energie op het elektriciteitsnet.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Specificering P. Verschuren
Financieel belang Omschrijving financieel belang Aandelen.
verwachte omvang per 01-01-2022 142.116 aandelen
verwachte omvang per 31-12-2022 142.116 aandelen
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 4.088.000
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 4.435.000
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Resultaat verwachte omvang 2022 NB
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Rechtsvorm, naam en plaats B.V. Publiek Belang Elektriciteitsproductie - ‘s-Hertogenbosch
Openbaar belang PBE is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop Essent voortkomen: borging publiek belang kerncentrale Borssele.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Specificering P. Verschuren
Financieel belang Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding.
verwachte omvang per 01-01-2022 -
verwachte omvang per 31-12-2022 -
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 0
verwachte omvang per 31-12-2022 € 0
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 0
verwachte omvang per 31-12-2022 € 0
Resultaat verwachte omvang 2022 € 0
Risico's Het doel is dat de vennootschap in 2021 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal in deze vennootschap.
Rechtsvorm, naam en plaats B.V. CSV Amsterdam - ‘s-Hertogenbosch
Openbaar belang CSV Amsterdam is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop Essent voortkomen: eventuele schade- en garantieclaimprocedures te voeren.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Specificering E. Drenth
Financieel belang Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding.
verwachte omvang per 01-01-2022 -
verwachte omvang per 31-12-2022 -
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 300.000
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 € 0
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Resultaat verwachte omvang 2022 NB
Risico's Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.
Rechtsvorm, naam en plaats B.V. Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek - Zuidbroek
Openbaar belang Ontwikkeling bedrijventerrein.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Specificering NB
Financieel belang Omschrijving financieel belang Aandelen.
verwachte omvang per 01-01-2022 40 aandelen.
verwachte omvang per 31-12-2022 40 aandelen.
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Resultaat verwachte omvang 2022 NB
Risico's De ontwikkelingsmaatschappij moet de derde termijn van € 1,1 miljoen nog aan de gemeente voldoen. De betaling is gekoppeld aan de levering van 5,3 ha bestemd bedrijventerrein. Inmiddels zijn de gronden aangekocht en wordt het bestemmingsplan opgesteld om het perceel te bestemmen tot bedrijventerrein. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, naar verwachting in 2021,  kan overdracht en daarmee ook de betaling van de derde termijn plaatsvinden.

Verenigingen

Rechtsvorm, naam en plaats Vereniging Nederlandse Gemeenten – Den Haag
Openbaar belang Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken. Tevens afspraken maken met andere overheden over arbeidsvoorwaardenbeleid en arbeidsvoorwaardenovereenkomsten aangaan met werknemersorganisaties.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Dagelijks bestuur en algemeen bestuur worden gekozen door de aangesloten gemeenten.
Specificering Gemeenten hebben geen directe zitting in algemeen bestuur of dagelijks bestuur.
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de vereniging
verwachte omvang per 01-01-2022 € 85.585
verwachte omvang per 31-12-2022 € 85.585
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Resultaat verwachte omvang 2022 NB
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Rechtsvorm, naam en plaats Vereniging Groninger Gemeenten – Ten Boer
Openbaar belang Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur (Algemene Leden Vergadering).
Specificering E. Drenth
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de vereniging
verwachte omvang per 01-01-2022 € 49.937
verwachte omvang per 31-12-2022 € 49.937
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Resultaat verwachte omvang 2022 € 0
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Stichtingen

Rechtsvorm, naam en plaats Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold - Steendam
Openbaar belang Het stimuleren van de vrijetijdseconomie door het mogelijk maken van de initiele aanleg, het exploiteren en onderhouden van een golfbaan te Steendam.
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Het realiseren en borgen van het openbaar belang.
Specificering E.Drenth
Financieel belang Omschrijving financieel belang Garantstelling voor lening van de stichting bij de BNG.
verwachte omvang per 01-01-2022 € 1.775.000
verwachte omvang per 31-12-2022 € 1.775.000
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Resultaat verwachte omvang 2022 NB
Risico's In augustus 2017 is een vaststellingsovereenkomst getekend waarbij alle gronden onder de golfbaan in handen zijn gekomen van de gemeente. De statuten van de stichting zijn aangepast en het bestuur van de stichting bestaat uit één persoon (voorgedragen vanuit de gemeente). De gemeente staat nog steeds garant voor de lening die de stichting heeft afgesloten bij de BNG, deze lening is in mei 2019 verlengd voor een bedrag van € 1.775.000. Het financieel risico voor de gemeente Midden-Groningen voor het garant staan voor de geldlening is nihil, indien alle gronden voor agrarische doeleinden verkocht kunnen worden. Bij eventuele verkoop kan de lening volledig worden afbetaald en is het zelfs mogelijk dat er een voordeel uit voort kan vloeien.

Overig

Rechtsvorm, naam en plaats Vrijwillige samenwerking Regio Groningen-Assen 2030 – Groningen
Openbaar belang De regio Groningen-Assen kent drie speerpunten: het economisch kerngebied verder ontwikkelen, de interne samenhang verbeteren onder meer door een verbeterde bereikbaarheid (met o.a. P&R's en fietsroutes Plus) en de kwaliteit van stad en land behouden en versterken
Bestuurlijk belang Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks bestuur en stuurgroep. In de stuurgroep zijn ook de provincies Drenthe en Groningen vertegenwoordigd, alsmede de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Westerkwartier, Assen, Noordenveld en Tynaarlo.
Specificering J. van Schie
Financieel belang Omschrijving financieel belang Bijdrage.
verwachte omvang per 01-01-2022 Bijdrage vastgesteld tot en met 2025 (vaste jaarlijkse bijdrage).Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.
verwachte omvang per 31-12-2022 Bijdrage vastgesteld tot en met 2025 (vaste jaarlijkse bijdrage).Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.
Eigen vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Vreemd vermogen verwachte omvang per 01-01-2022 NB
verwachte omvang per 31-12-2022 NB
Resultaat verwachte omvang 2022 € 37.245
Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Ontwikkelingen Vorig jaar gaven we aan dat weliswaar de actualisatie van de regio Groningen-Assen had plaatsgevonden maar dat we op termijn zouden blijven aandringen op een fundamentele herijking van de regiovisie. Daarmee bedoelden we dat in onze optiek de regio naar het Rijk en Brussel meer agenda zettend zou mogen opereren, zeker wanneer dat vergeleken wordt met andere regio’s, bijvoorbeeld de regio Zwolle, Arnhem/Nijmegen of de regio Eindhoven. Dankzij de verstedelijkingsstrategie, die in het najaar 2021 vastgesteld gaat worden, krijgt dat streven nu al de nodige invulling. Immers, in de komende jaren wordt in zes gebieden in Nederland waar de woningkrapte het grootst is het woningtekort versneld aangepakt. De gemeente Groningen is een van deze zes gebieden. De gemeente Groningen heeft hiervoor in januari 2019 een Woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). Vervolgens is afgesproken om deze Woondeal verder uit te werken in een Verstedelijkingsstrategie voor het hele grondgebied van Regio Groningen-Assen (RGA). Dat is een logische stap omdat de opgave verder strekt dan de gemeente Groningen alleen. Tot 2040 moeten in de stad én in de omliggende regio minimaal 35.000 woningen gebouwd worden. In november 2019 is in het Bestuurlijk Overleg tussen Rijk en RGA besloten dat: • De strategie wordt gemaakt voor het hele gebied van de RGA, met waar nodig oog voor werklocaties daarbuiten. Ook worden de gevolgen voor de krimpregio's betrokken. • Er gezamenlijk als overheden (gemeenten, provincies en rijk) aan de Verstedelijkingsstrategie wordt gewerkt. • De strategie wordt opgesteld voor de periode 2020 –2040. • De strategie onderzoekt effecten van verstedelijking op het hele domein van de fysieke leefomgeving, met focus daarbinnen op de relaties tussen mobiliteit, werken, ruimtelijke kwaliteit, groen, leefbaarheid, etc. Wij hebben, zoals we de Raad hebben laten weten, aan de uitwerking van de strategie actief meegewerkt omdat wij via die strategie kansen zien om onze vastgestelde beleidsdoelstellingen op het terrein van wonen te verwezenlijken. Daarnaast kan de verstedelijkingsopgave er ook toe leiden dat een aantal aanpalende beleidsterreinen positieve impulsen gaan krijgen.
Ontwikkelingen, vervolg Sterker, gecombineerd met de mogelijkheden van het NPG, maar ook Toekomstagenda en Novi Groningen liggen hier de nodige kansen. Dat geeft mogelijkheden voor koppelkansen. Wij willen graag een paar onderwerpen nader belichten die in 2022 voor Midden-Groningen van groot belang zijn. De aandacht voor verstedelijking betekent in geval van Midden-Groningen vooral ook aandacht voor herstructurering en wijkvernieuwing. Daarmee kunnen ook open plekken in het lint of veroorzaakt door het scholenprogramma opgepakt worden. Dit alles ook vanuit de gedachte om bij overloop in de stad Groningen, wat betreft woningbouw, de cirkel zuid-west-noord-oost te doorbreken. Een tweede speerpunt is de doorontwikkeling van Groeningen. Met de gemeente Groningen zijn wij voornemens om de landschapsontwikkeling aan de westkant van onze gemeente, ook in het kader van het NPG, impulsen te geven. Dit moet naadloos aansluiten bij de uitgangspunten van Groeningen en kan een en ander juist versterken. Daarnaast dienen we de komende jaren een goede relatie te leggen met hetgeen wij – in het kader van het NPG – op economisch vlak graag willen verwezenlijken en het thema Economie binnen de RGA. Ook in de Toekomstagenda en in het plan van aanpak Novi Groningen krijgen dit soort ontwikkelingen aandacht. Kortom, nu de gemeenten in de RGA op vlak van verstedelijking zo’n grote opgave tegemoet gaan geven andere trajecten volop mogelijkheden om tot slimme koppelingen te komen. De RGA kan dan als een soort katalysator ook voor andere ontwikkelingen gelden. Volgens ons is dat goed voor de regio in het algemeen en voor Midden-Groningen in het bijzonder.