4.11 Subsidies

In de tabel hieronder is het subsidieregister 2022 van de gemeente Midden-Groningen opgenomen. Belangrijk om te vermelden, is dat het hier gaat om begrote subsidiebedragen. Voor meerdere subsidies uit het overzicht geldt dat de daadwerkelijke toekenning en vaststelling van de hoogte via een aparte beschikking verloopt. Deze beschikkingen zijn nog niet altijd bij het opstellen van de begroting 2022 gereed. 

Overzicht subsidieregister
Aanvrager Doelstelling Begroot 2022
Stichting Kwartier Zorg en Welzijn Brede Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning 5.152.697
VNN Preventieactiviteiten 8.000
Stichting WerkPro NME / Vredekerk in kader arbeidsparticipatie 356.684
Humanitas afdeling Midden-Groningen Samenk./burgerp. –coörd. Opv. Nieuwk. Humanitas 175.000
Elker Jeugdzorg 80.935
Lentis Jeugdzorg 74.880
Slachtofferhulp Inzet vrijwilligers hulp na trauma 17.678
Bureau Halt Samenk./burgerp.-jeugd preventieve zorg 19.551
Stichting Open Monumenten Dag Organiseren van open monumentendag(en) met recreatief en educatief doel 4.000
Stichting Dorpshuis Meeden Instandhouden dorpshuisfunctie 4.500
Stichting Kielzog Inwoners hebben toegang tot cultuur-aanbod in het theater, particuliere lessen, cultuureducatie op scholen & ondersteuning van het amateur cultuurveld. 2.512.122
Stichting Biblionet Inwoners hebben voldoende kennis en informatie om zelfredzaam en onafhankelijk in de samenleving te functioneren. 1.458.072
Stichting MMC Amateurs professionele begeleiden om te oefenen aan een breed aanbod van kunst- en cultuuruitingsvormen. 2.000
Stichting Mediagroep Midden-Groningen Inwoners optimaal informeren via lokale omroepuitzendingen 36.275
Stichting Landgoed Fraeylemaborg 1. Het presenteren en in stand houden van interieur, collectie, tuin, park en monumentale panden behorende bij landgoed Fraeylema; 2. Het organiseren van tijdelijke exposities; 3. Het samen met andere cultuurhistorische en toeristische organisaties organiseren van activiteiten om bezoekers te trekken; 4. Het afstemmen van activiteiten op vragen vanuit het onderwijs in het kader van cultuureducatie (erfgoed- en kunsteducatie) 5. Het versterken van het positieve imago van Slochteren en Midden-Groningen voor zowel bewoners als bezoekers van Slochteren. 75.930
Molenstichting Midden- en Oost Groningen Het onderhouden en bedrijfsvaardig houden van de molens in de Gemeente Midden-Groningen. Het verzekeren van de molens tegen brand en andere schades. 34.700
Stichting Artos Het beheren en uitlenen van van de gemeentelijke kunstcollectie, organiseren van tentoonstellingen 13.500
Rijdende Popschool Uitvoering van de activiteiten van Stichting De Rijdende Popschool in de gemeente Midden-Groningen zoals beschreven in de aanvraag (organiseren van de popscholen, Slochteren en Noordbroek) 3.000
Marketing Midden-Groningen Economische promotie, recreatie en toerisme 39.500
Begraafplaats Commissie Kolham Bijdrage onderhoud 159
Begraafplaats Overschild Stichting Bijdrage onderhoud 205
Gereformeerde Kerk Siddeburen Bijdrage onderhoud 182
Protestantse Gem.Scharmer-Harkstede Bijdrage onderhoud 454
Kerkvoogdij Herv. Gem. Siddeburen Bijdrage onderhoud 386
Kerkvoogdij Herv. Gem. Hellum Bijdrage onderhoud 137
Com. Begraafplaats Schildwolde Bijdrage onderhoud 154
Begraafplaats Prot.Gem.Slochteren Bijdrage onderhoud 523
Aletta Jacobs college Het doel is de organisatie van de Techniekweek (al dan niet aangesloten op het Innovatiefestival Midden-Groningen), waarbij lokale basisschoolleerlingen en lokale bedrijven elkaar ontmoeten en samenwerken. En waarbij leerlingen worden geënthousiasmeerd voor een technisch beroep. 7.000
Biblionet Groningen Innovatiefestival van Biblionet; afsluitend evenement waarbij techniek, innovatie primair wordt gepromoot, voor alle leeftijden, gezinnen. Sluit aan op het lesprogramma innovatiefestival Midden-Groningen. Samenwerking tussen onderwijs (PO & VO), Biblionet, BWRI en gemeente. 15.000
International Welcome Centre North Medewerkers van gemeente Groningen hebben mandaat verkregen van Midden-Groningen voor het inschrijven van internationals in de BRP, namens Midden-Groningen. Het IWCN is een 'one stop shop' voor internationals, daarmee is het wonen en werken voor Internationals in Noord Nederland aantrekkelijk. Het IWCN voorziet in een regionale behoefte voor het bedrijfsleven. Met deze dienst wordt het vestigingsklimaat voor bedrijven in onze regio aantrekkelijker. 3.300
Agenda voor de Veenkolonien De Agenda voor de Veenkoloniën is een bestuurlijk netwerk van provincies, gemeenten en waterschappen, gericht op de ontwikkeling van de landbouw in samenhang met de thema’s water en energie. 5.000
Oranjebraderie Sappemeer Doelstelling is het regionaal op de kaart zetten van Midden-Groningen, met een toonaangevend evenement. 3.000
Concours Hippique Zuidbroek Doelstelling is het nationaal op de kaart zetten van Midden-Groningen, met een toonaangevend evenement. 3.500
Internationale Dollard Route De IDR is een samenwerkingsverband, met de bijdrage wordt een internationale fietsroute met overtocht per boot in stand gehouden. De route zet het Noordelijke gedeelte van Midden-Groningen op de kaart. 4.000
Stichting Biblionet Groningen Taal- en leesstimulering VVE 87.355
Gemeente Groningen Taal- en spraakondersteuning ter voorkoming van onderwijsachterstanden 17.000
Subsidie Computerbank Computer onderwijs 10.710
Subsidie De Toverboom Onderwijs 1.500
Subsidie Stichting Kindervakantie Midden-Groningen Kindervakantiespelweken Hoogezand 8.500
Huis voor de Sport Groningen Sport, co-financieringsbijdrage 210.000
Stichting Hartveilig Sport en gezondheid, bijdrage 8.000
Sportverenigingen Menterwolde vv Meeden, vv Muntendam, vv ZNC, Dropshot '74, judo rui muntendam, tcm, TIOLO, ALOE, VKM, SOS, SVO, SVN, ZUVOC Sport, exploitatiebijdrage 7.500
DG van den Noortbad (2019 tm 2026) Sport, exploitatiebijdrage 7.500
Zwembad de Kolk Meden Sport, exploitatiebijdrage 35.000
Zwembad de Tobbe Slochteren Sport, exploitatiebijdrage 24.000
Stichting Bewonersorganisatie Noorderpark SBON Wijkbudget 32.725
Stichting Bewonerscommissie Margrietpark Wijkbudget 28.530
Bewonersorganisatie Noorderpark SBON Wijkbudget 39.635
Stichting Bewonersorganisatie Gorecht-West Wijkbudget 32.035
Stichting Buurtbeheer Spoorstraat-Kieldiep Wijkbudget 27.775
Stichting Bewonersorganisatie Boswijk e.o. Wijkbudget 28.525
Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol Wijkbudget 25.780
Bewonersorganisatie Noorderpark Wijkbudget 2.250
Buurtbeheer Spoorstraat-Kieldiep Wijkbudget 2.250
Bewonerscommissie Gorecht-West Wijkbudget 2.250
Bewonerscommissie Woldwijck West Wijkbudget 2.250
Bewonerscommissie Woldwijck Midden Wijkbudget 2.250
Bewonerscommissie Woldwijck Oost Wijkbudget 2.250
Bewonerscommissie Margrietpark Wijkbudget 2.250
Bewonerscommissie Boswijk Wijkbudget 2.250
Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol Wijkbudget 2.250
Bewonerscommissie Westerpark Wijkbudget 3.000
Bewonersorganisatie Oosterpark Wijkbudget 3.000
Wijkvereniging Zuiderpark Wijkbudget 3.000
Dreven/Drevenbos Wijkbudget 3.000
De Vossenstreek (Vosholen) Wijkbudget 3.000
Kalkwijksterlint Wijkbudget 3.000
Vereniging Plaatselijk Belang Kiel-Windeweer (VPBK) Wijkbudget 3.000
Dorpsvereniging Kropswolde Wijkbudget 3.000
Belangenvereniging Meerwijk Wijkbudget 3.000
Dorpsvereniging Westerbroek Wijkbudget 3.000
Vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie Wijkbudget 3.000
Dorpshuis Nooitgedacht Trips Wijkbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Harkstede Wijkbudget 3.600
Dorpsvereniging Slochteren Wijkbudget 3.600
Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit Wijkbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Kolham Wijkbudget 3.000
Dorpsvereniging Scharmer Wijkbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Woudbloem Wijkbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Froombosch Wijkbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Lageland Wijkbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Overschild Wijkbudget 3.000
Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde Wijkbudget 3.000
Ver. Dorpsbelangen Hellum Wijkbudget 3.000
Dorpsvereniging Steendam Wijkbudget 3.000
School/Dorpsbelangen Tjuchem Wijkbudget 3.000
MFC Noordsuythoeve Wijkbudget 41.704
Bijdragen aan dorpsraden Menterwolde: Wijkbudget 30.000
Totaal begrotingssubsidies 10.912.248
Subsidieregelingen
Subsidieregeling Gemeentelijke monumenten Midden-Groningen 100.000
Subsidieregeling Aanschaf en plaatsing AED’s Midden-Groningen 4.000
Subsidieregeling Gezond in Midden-Groningen 60.000
Subsidieregeling Cofinancieringsfonds Ontmoeten Midden-Groningen 100.000
Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Midden-Groningen 1.571.637
Subsidieregeling Peuteropvang en voorschoolse educatie Midden-Groningen 184.890
Subsidieregeling Leefbaarheidsfonds 179.000
Subsidieregeling Armoedebeleid Midden-Groningen 92.365
Totaal subsidieregelingen 2.291.892
Subsidieverordeningen
Doelgroep van de regeling (inwoners Overschild) Subsidieverordening versterkingsaanpak groep 1588 13.318.000
Doelgroep van de regeling (inwoners Overschild) Subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild Midden-Groningen 2019 1.000.000
Totaal subsidieverordeningen 14.318.000
Totaal subsidies 27.522.140