4.2 Overzicht baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Begroting 2022
Baten Lasten Stortingen Ontrekkingen Saldo
0.1 Bestuur 0 3.394 0 0 -3.394
0.2 Burgerzaken 706 1.330 0 0 -624
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 113 321 0 0 -208
0.4 Overhead 300 28.439 0 0 -28.139
0.5 Treasury 407 -172 0 0 579
0.61 OZB woningen 11.741 605 0 0 11.136
0.62 OZB niet-woningen 8.908 543 0 0 8.365
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 131.280 0 0 0 131.280
0.8 Overige baten en lasten 3.172 3.336 0 0 -164
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 192 4.354 0 0 -4.162
1.2 Openbare orde en veiligheid 17.656 18.797 0 0 -1.141
2.1 Verkeer en vervoer 181 7.927 0 0 -7.746
2.2 Parkeren 140 0 0 0 140
2.3 Recreatieve havens 7 35 0 0 -28
2.4 Economische havens en waterwegen 0 272 0 0 -272
2.5 Openbaar vervoer 0 46 0 0 -46
3.1 Economische ontwikkeling 0 425 0 0 -425
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.265 1.205 0 0 60
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 12 64 0 0 -52
3.4 Economische promotie 300 125 0 0 175
4.2 Onderwijshuisvesting 1.051 9.091 0 0 -8.040
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.416 4.269 0 0 -1.853
5.1 Sportbeleid en activering 61 250 0 0 -189
5.2 Sportaccommodaties 915 4.276 0 0 -3.361
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 347 3.036 0 0 -2.689
5.4 Musea 2 227 0 0 -225
5.5 Cultureel erfgoed 0 354 0 0 -354
5.6 Media 224 1.671 0 0 -1.447
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 92 5.865 0 0 -5.773
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.205 11.608 0 0 -5.404
6.2 Wijkteams 0 6.459 0 0 -6.459
6.3 Inkomensregelingen 30.262 37.555 0 0 -7.293
6.4 Begeleide participatie 2.571 15.089 0 0 -12.518
6.5 Arbeidsparticipatie 200 3.337 0 0 -3.137
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 20 995 0 0 -975
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 833 16.749 0 0 -15.917
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 24.406 0 0 -24.406
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 382 842 0 0 -460
7.1 Volksgezondheid 5 2.134 0 0 -2.130
7.2 Riolering 5.649 4.319 0 0 1.330
7.3 Afval 7.683 7.473 0 0 209
7.4 Milieubeheer 0 2.494 0 0 -2.494
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 423 505 0 0 -82
8.1 Ruimtelijke ordening 67 1.355 0 0 -1.287
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 5.548 5.579 0 0 -31
8.3 Wonen en bouwen 1.334 4.034 0 0 -2.700
Saldo voor bestemming 242.669 245.021 0 0 -2.351
0.10 Mutaties reserves 0 0 1.027 3.924 2.897
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0
Totaal mutatie reserves 0 0 1.027 3.924 2.897