4.3 Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Overzicht incidentele baten en lasten
2022 2023 2024 2025 Toelichting
Programma / Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Programma 1: Dorpen en Wijken
Groen, achterstanden onderhoud 467 467 467 Voor het weer op een aanvaardbaar onderhoudsniveau brengen van het Openbaar Groen is voor de periode 2019 t/m 2024 aanvullend budget beschikbaar gesteld. Deze incidentele lasten bedragen jaarlijks € 467.000.
Extra inzet voor inrichting beheersysteem openbare ruimte 50 Incidentele kosten in 2021 en 2022 ten behoeve van vulling van dat in beheersysteem Openbare ruimte.
Duurzaamheid projectleiding 85 De energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt de komende jaren veel extra aandacht. Specifieke aandacht in 2022 gaat uit naar de Regionale Energie Strategie, de Transitie Visie Warmte en de omgevingsvisie.
Duurzaamheid Transitievisie Warmte 100 Budget voor financieren uitvoering externe opdracht transitievisie warmte en opstellen wijkuitvoeringsplannen.
Sport: NPG Plus op Sport Gorecht en Woldwijck 141 In het project Plus op Sport is voorzien dat in 2022 enkele oude gymzalen worden gesloopt en afgeboekt en worden vervangen met nieuwe gymzalen in KC Hoogezand-West. Deze incidentele lasten worden onder het product Sport verantwoord en zijn volledig gedekt door een onttrekking uit de reserve Scholenfonds.
Sportakkoord 40 40 De kosten voor de implementatie van het sportakkoord worden volledig gedekt uit het uitvoeringsbudget dat de gemeente daarvoor ontvangt van het ministerie van VWS. Het betreffen geoormerkte middelen die de gemeente aanvullend ontvangt van in totaal driemaal € 40.000 voor de periode 2020, 2021 en 2022.
Programma 2: Sociaal
Volksgezondheid: Lokaal preventieakkoord 40 40 40 40 In 2021 is het traject gestart om een Lokaal Preventieakkoord op te stellen onder procesbegeleiding van de GGD Groningen. Hierin wordt vooral de beweging van zorg naar preventie gemotiveerd. Het uitvoeringsbudget wordt beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering voor 2022 en 2023. Dit is afhankelijk van het inwonersaantal en zou voor onze gemeente maximaal op € 40.000 uitkomen.
Onderwijs: Scholenprogramma eenmalige lasten 3.484 40 Het slopen en afboeken van restant boekwaarden moet conform BBV ten laste van de exploitatie en mag niet worden geactiveerd. Voor € 40.000 wordt dit gedekt vanuit een bijdrage die als incidentele baat wordt verantwoord. Het restant van de dekking bestaat uit een onttrekking vanuit de reserve scholenfonds.
Programma 3: Economie
Grondexploitatie (Tolweg, Julianapark, Vosholen II dp1 en Rengerspark) 265 344 256 330 Dit betreft door de BBV verplichte tussentijdse winstneming bij winstgevende projecten. De winstnemingen zijn berekend met de Percentage of Completion (PoC) methode.
Extra deelnemersbijdrage veiligheidsregio 242 242 242 Extra deelnemersbijdrage Veiligheidsregio i.v.m. voorziening FLO.
Woningmarktonderzoek 35 Voor woningmarktonderzoek is voor 2022 een incidenteel bedrag van € 35.000 opgenomen.
Afbouw herverdeeleffecten nieuw financieringsmodel Omgevingsdienst 150 102 52 Het nieuwe financieringsmodel van de Omgevingsdienst leidt tot herverdeeleffecten. Gekozen is voor een zachte landing waarbij de afbouw van die herverdeeleffecten in 3 jaar wordt gerealiseerd. Als voordeelgemeente betalen we nog 3 jaar een extra bedrag. Dit heeft zowel betrekking op programma 1 als programma 3, hier is het totale bedrag vermeld.
Programma 4: Dienstverlening
Programma 5: Gevolgen gas- en zoutwinning en lokaal programma NPG
Lumpsum Gevolgen Gaswinning 1.960 1.960 1.475 1.475 1.075 1.075 1.075 1.075 Vanuit een regionale meerjarige begroting zijn afspraken met het Rijk gemaakt over de vergoeding voor de organisatiekosten die samenhangen met de versterkingsopgave. Deze Lumpsum gevolgen gaswinning is budgettair neutraal verwerkt in de begroting.
Batch 1588 13.793 13.793 2.091 2.091 Bijdrage en lasten conform verwachte verloop Batch 1588.
Inpassingskosten 1.755 1.755 1.755 1.755 Inpassingskosten lastenraming en bijdrage vanuit het Rijk als vergoeding.
NPG Dorpsproces Overschild 220 220 190 190 De middelen vanuit de NPG voor het dorpsproces Overschild zijn als incidentele baten en lasten geraamd, in 2020-2023 totaal € 1,07 miljoen.
NPG projecten 5.896 5.896 5.519 5.519 3.171 3.171 2.111 2.111 Het betreft de 13 NPG projecten uit de 1e tranche, raadsbesluit 29 april 2021. De NPG projecten uit de 2e tranche: Moeders van Midden Groningen, Toekomstig Cultureel Erfgoed en Verbeteren Veiligheid Midden-Groningen (raad september 2021).
Programma 6: Bestuur en bedrijfsvoering
Ontwikkeling loonkosten 67 52 39 Ontwikkeling m.b.t. tijdelijke aanstelling.
Overige baten en lasten: stelposten
Totale incidentele baten en lasten van de programma's: 28.525 24.009 11.933 11.414 5.046 4.502 3.186 3.516
Mutaties reserves incidenteel
Onttrekking reserve: Scholenprogramma aardbeving (progr 1) 141 Onttrekking ter dekking van incidentele lasten NPG plus op sport, de gymzalen die samenhangen met kindcentrum Hoogezand-West.
Onttrekking reserve: Scholenprogramma aardbeving (progr 2) 3.444 Onttrekking ter dekking van incidentele lasten Scholenprogramma.
Totale mutaties reserves incidenteel: 0 3.585 0 0 0 0 0 0
Totale incidentele baten en lasten: 28.525 27.594 11.933 11.414 5.046 4.502 3.186 3.516 3.516

Notitie incidentele baten en lasten Commissie BBV

Terug naar navigatie - Notitie incidentele baten en lasten Commissie BBV

In het algemeen geldt, dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn dus de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering. De aard van de baten en lasten betekent in het kader van deze notitie dat de soort of de eigenschap van een begrotingspost binnen een taakveld in eerste instantie bepalend is of een post als incidenteel of structureel aangemerkt wordt. Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend. Dit noemt men ook wel structureel bestaand beleid.

De begroting en meerjarenraming geven inzicht of baten en lasten afwijkend van aard zijn. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip ‘incidenteel’ gedacht kan worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Dit betekent dat baten en lasten die zich drie jaar of minder voordoen kunnen kwalificeren als incidenteel, maar ook gewoon structureel van aard kunnen zijn. Baten en lasten die zich vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel structureel van aard. De scheidslijn tussen drie jaar of langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of de eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel. Zo blijft een incidentele baat of last, die vier jaar of langer geraamd wordt, gezien de soort of de eigenschap van een begrotingspost altijd incidenteel en wordt dus niet opeens structureel door deze langer dan drie jaar te ramen.