4.10 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving realisatie 2020 Gewijzigde begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Saldo lasten en baten
Lokale heffingen 17.586 19.114 19.801 20.263 20.665 20.934
Algemene uitkeringen 125.000 128.551 131.280 130.652 132.849 135.750
Dividend 199 355 255 255 255 255
Saldo financieringsfunctie -354 34 324 323 375 377
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0
Totaal 142.431 148.054 151.660 151.493 154.144 157.316
bedragen x €1.000

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen
De lokale heffingen laten ten opzichte van de begroting 2021 een batig saldo zien van circa € 0,7 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de structurele doorwerking in de opbrengst OZB van prijsinflatie en areaalmutaties.

Algemene uitkeringen uit het gemeentefonds
De toename van de meerjarenraming van de algemene uitkering houdt o.a. verband met de jaarlijkse accresontwikkeling. De raming van de algemene uitkering 2021 en volgende jaren is gebaseerd op de meicirculaire 2021. De effecten hiervan zijn betrokken bij de Voorjaarsnota 2021. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 is de raming van de algemene uitkering 2022 met circa €0,8 miljoen verhoogd omdat het Rijk de incidentele compensatie jeugdhulp 2022 hoger heeft vastgesteld dan bij de Voorjaarsnota verwacht.

Dividend
De geraamde dividenduitkering heeft betrekking op ons aandelenbezit van Enexis BV en BNG-bank NV. Ten opzichte van de geraamde opbrengst 2021 daalt de dividendopbrengst 2022 en volgende jaren met circa € 100.000 omdat ook voor de komende jaren een lagere dividenduitkering wordt verwacht van de BNG.

Saldo financieringsfunctie
Ten opzichte van de begroting 2021 is het voordelig saldo op de financieringsfunctie met circa €290.000 toegenomen. Dit is voornamelijk het gevolg van de aanhoudende lage rentestand.