Sitemap

Programmabegroting 2022 Blz. 1
Programmabegroting 2022 Blz. 2
1. Algemeen en 2. Programma's Blz. 3
1 . Algemeen Blz. 4
1.0 Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
1.1 Inleiding Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Balans na bijna 4 jaar Midden-Groningen Blz. 9
Gemeente als bondgenoot Blz. 10
Groots in kleinschaligheid Blz. 11
Ieder mens telt Blz. 12
Economie van de toekomst Blz. 13
Gemeentelijke organisatie Blz. 14
Het Nationaal Programma Groningen (NPG) Blz. 15
Covid-19 Blz. 16
Het komende jaar Blz. 17
Financiële basis begroting 2022 Blz. 18
1.2 Begroting in één oogopslag Blz. 19
Begroting in één oogopslag Blz. 20
1.3 Samenstelling college en gemeenteraad Blz. 21
Samenstelling College 2018-2022 Blz. 22
Samenstelling Gemeenteraad 2018-2022 Blz. 23
2.1 Programma Dorpen en wijken Blz. 24
2.1.0 Inleiding Blz. 25
Visie, doelstelling en opbouw programma Blz. 26
2.1.1 Het versterken van de sociale cohesie Blz. 27
Inleiding Blz. 28
Ambities Blz. 29
Trends en ontwikkeling Blz. 30
Doelstellingen Blz. 31
a. Invloed geven van inwoners op leven in dorp of wijk Blz. 32
Invloed geven aan actieve bewonersgroepen Blz. 33
2.1.2 Huisvesting voor sociaal maatschappelijke activiteiten Blz. 34
Inleiding Blz. 35
Ambities Blz. 36
Trends en ontwikkelingen Blz. 37
Doelstellingen Blz. 38
a. Beleid vaststellen omtrent voorzieningen en vastgoed Blz. 39
Uitwerken van beleid Blz. 40
2.1.3 Deelname aan het maatschappelijk leven Blz. 41
Inleiding Blz. 42
Ambities Blz. 43
Trends en ontwikkelingen Blz. 44
Doelstellingen Blz. 45
a. Cultuurkadernota verder uitvoeren de komende beleidsperiode Blz. 46
Met NPG projecten het cultuurveld versterken op gebied van jongerencultuur en cultuur-educatie Blz. 47
b. Cultuur in Kielzog Theater, Muziekschool en Kunstwerkplaats Blz. 48
c. Bibliotheek ontwikkelt taal, cultuur, lezen en digitale vaardigheden Blz. 49
d. Fraeylemaborg als monumentale drager van historisch erfgoed met een actieve expositiefunctie Blz. 50
Met Stichting Fraeylemaborg meerjarige subsidie-afspraken maken zoals die in de Kadernota Cultuur zijn verwoord. Blz. 51
e. Aanpak achterstallig onderhoud beeldende kunst en gedenktekens/monumenten Blz. 52
Onderhoud en restauratie beeldende kunst en monumenten Blz. 53
f. Uitvoering geven aan het Erfgoedprogramma Blz. 54
Verlenen van onderhouds- en restauratiesubsidies Blz. 55
Uitvoering geven aan lokaal NPG erfgoed project Toekomstbestendig Cultureel Erfgoed Blz. 56
g. Beschermen archeologische waarden Blz. 57
Uitvoeren archeologische toets Blz. 58
2.1.4 Sport en bewegen Blz. 59
Inleiding Blz. 60
Ambities Blz. 61
Trends en ontwikkelingen Blz. 62
Doelstellingen Blz. 63
a. Het vergroten van het aandeel bewoners dat regelmatig sport en beweegt Blz. 64
Wij organiseren en faciliteren wandelgroepen in meerdere dorpen als toegankelijk beweegaanbod voor ouderen en kwetsbare doelgroepen. Blz. 65
Wij zetten buurtsportcoaches om sport en bewegen onder te jeugd te stimuleren. Blz. 66
Vanuit het lokaal sportakkoord faciliteren we een lokale sport- en cultuurhopper. Blz. 67
b. Het bevorderen van vitale en toekomstbestendige sportverenigingen Blz. 68
Samen met sportverenigingen en andere partijen geven wij uitvoering aan het lokaal sportakkoord en ontplooien we initiatieven om verenigingen te versterken. Blz. 69
Wij ondersteunen sportaanbieders bij het ontwikkelen van voldoende bestuurlijk en sporttechnisch kader door middel van de inzet van een verenigingsondersteuner. Blz. 70
Vanuit het lokaal sportakkoord zetten we een subsidieregeling op om (samenwerkings)initiatieven van sportverenigingen te stimuleren. Blz. 71
c. Het harmoniseren van het accommodatiebeleid Blz. 72
Wij gaan afspraken met binnen- en buitensportverenigingen over eigendom, beheer en onderhoud van accommodaties verder harmoniseren in goed overleg met de verenigingen. Blz. 73
Wij voeren innovaties door om onze sportaccommodaties te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Blz. 74
2.1.5 Veiligheid op het gebied van wonen, werken en leven Blz. 75
Inleiding Blz. 76
Ambities Blz. 77
Trends en ontwikkelingen Blz. 78
Doelstellingen Blz. 79
a. Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit Blz. 80
1. Ontwikkelen en effectief toepassen BIBOB beleid, Damoclesbeleid, beleid op mensenhandel. Blz. 81
2. Toezichthouden op verleende exploitatievergunningen, drank- en horecavergunningen. Blz. 82
3. Actualiseren vergunningen bestand APV en Bijzondere Wetgeving Blz. 83
4. Bewustwording en daarmee ook een signaalfunctie creëren op het thema ondermijning door informatie-en kennissessies te organiseren voor  de  gemeentelijke organisatie, bewoners en ondernemers. Blz. 84
5. Verbeteren van onze informatiepositie. Blz. 85
6. Gerichte handhavingsacties op basis van een (fenomeen)analyse, lokaal of in RIEC verband. Blz. 86
b. Effectieve verbinding veiligheid en zorg Blz. 87
1. Veiligheid en zorg trekken nauw samen op in de beleidsontwikkeling en -uitvoering en ontwikkelen preventieve en repressieve interventies om sociale veiligheid te bevorderen Blz. 88
2. Integrale aanpak op personen met overlast gevend en crimineel gedrag volgens het AVE model (aanpak voorkomen overlast) waarbij veiligheid in het geding is. Blz. 89
3. Een integrale aanpak op problematische jeugd(groepen) om overlast gevend of crimineel gedrag tegen te gaan. Blz. 90
c. Veilige woon- en leefomgeving Blz. 91
2. Samen met ketenpartners inzetten op (preventieve) acties voor veel voorkomende criminaliteit. Blz. 92
1. Vanuit het perspectief van veiligheid bijdragen aan een integrale aanpak op de problematiek van verpauperde panden middels kamerverhuurbeleid en toezicht en handhaving. Blz. 93
3. Het inzetten van handhaving op basis van meldingen en op hot spot locaties. Blz. 94
4. Het inzetten van een Veiligheidsregisseur in focuswijken (onderdeel programma ‘Verbeteren veiligheid Midden-Groningen’ NPG). Blz. 95
5. Een aanpak op oud en nieuw met een mix aan preventiemaatregelen Blz. 96
6. Inzetten van een huisverbod om huiselijk geweld te stoppen en gezinssystemen tijdelijk uit elkaar te halen zodat hulpverlening ingezet kan worden voor het bereiken van duurzame veiligheid. Blz. 97
Maatschappelijke onrust Blz. 98
In contact zijn met inwoners en belangengroeperingen die geconfronteerd worden met een overheidsbeslissing met impact op de leefomgeving. Blz. 99
Op basis van de uitkomsten van het regionale onderzoek naar maatschappelijke onrust een handelingskader ontwikkelen en toepassen. Blz. 100
2.1.6 Fysieke leefbaarheid Blz. 101
Inleiding Blz. 102
Ambitie: De fysieke leefbaarheid draagt bij aan het gevoel van welbevinden voor iedereen in Midden-Groningen. Blz. 103
Trends en indicatoren Blz. 104
Doelstellingen Blz. 105
a. Afval: Wij geven uitvoer aan het vastgestelde beleidsplan. Blz. 106
Stimuleren afvalscheiding onder andere met behulp van de afvalcoaches Blz. 107
Evalueren van het afvalbeleid Blz. 108
Uitwerken van de conclusies en aanbevelingen vanuit de evaluatie van het afvalbeleid Blz. 109
Implementeren van een aangepaste en efficiëntere afvalinzameling Blz. 110
b. Groen en Spelen: Onderhoud en beheer uitvoeren conform vastgestelde rapport en beleidsplan spelen Blz. 111
Uitvoeren inspecties speeltoestellen Blz. 112
Uitvoeren inspecties beeldkwaliteit Blz. 113
Uitvoering geven aan projecten zoals Oosterpark, Drevenbos en Dorpspark de Akkers Blz. 114
c. Kunstwerken en Beschoeiingen: Wij beheren en onderhouden de kunstwerken en beschoeiingen Blz. 115
Opstellen van een integrale meerjaren onderhoudsplanning/beheerplan Blz. 116
Uitwerken van het vastgestelde beleid Blz. 117
Onderhouden van onze kunstwerken zodat deze veilig blijven Blz. 118
d. Openbare verlichting: Wij beheren en onderhouden de openbare verlichting conform het vastgestelde beleidsplan Blz. 119
Opstellen nieuw onderhoudsbestek Blz. 120
e. Riolering/Water: Wij beheren en onderhouden het riolenstelsel conform het vastgestelde afvalwaterbeleidsplan Blz. 121
Opstellen beleidsplan Water Blz. 122
Opstellen beheerplan kolken en vegen Blz. 123
Afsluiten van raamovereenkomsten renovatie, reiniging en inspectie Blz. 124
Opzetten van risicogericht beheer Blz. 125
Opstellen uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Blz. 126
f. Wegen: Wij beheren en onderhouden het areaal zoals vastgelegd in de beleidsplannen Wegen en Gladheidsbestrijding Blz. 127
Uitvoeren van een restlevensduur onderzoek Blz. 128
Opstellen meer jaren onderhoudsplanning Blz. 129
Uitvoeren van een globale visuele inspectie Blz. 130
Afsluiten raam overeenkomst groot onderhoud elementen verharding Blz. 131
Afsluiten van een raam overeenkomst groot onderhoud asfalt Blz. 132
Uitwerken inspecties halfverharding naar beheer/beleidsplan Blz. 133
2.1.7 Verplichte beleidsindicatoren (BBV) Blz. 134
Indicatoren Blz. 135
2.1.8 Financieel overzicht Blz. 136
Financieel overzicht Blz. 137
Toelichting Blz. 138
2.2 Programma Sociaal Blz. 139
2.2.0 Inleiding Blz. 140
Visie, doelstelling en opbouw programma Blz. 141
2.2.1 Gezondheid Blz. 142
Inleiding Blz. 143
Ambities Blz. 144
Trends en ontwikkelingen Blz. 145
Doelstellingen Blz. 146
a. Een grotere bereikbaarheid van AED's binnen de gemeente Blz. 147
Onderzoek naar de huidige spreiding van en behoefte aan AEDs en welk budget en strategie passend is voor uitbreiding Blz. 148
b. Gezondheidsbeleid vindt zijn plek in andere beleidsterreinen en andersom. Het zorgt zo voor een meer succesvolle integrale aanpak. Blz. 149
Stakeholders en beleidscollega's betrekken vanuit en zo aansluiting zoeken bij de beleidsterreinen Sport, Jeugd, Ouderen, Cultuur, Welzijn en Groen. Blz. 150
Het preventieve aanbod dat gaat over het gebruik van diverse verslavingsgevoelige middelen en producten, d.m.v. voorlichting binnen het onderwijs vergroten. Blz. 151
Maatregelen opnemen in het gezamenlijke Lokaal preventieakkoord. Blz. 152
c. Het terugdringen van het percentage inwoners dat rookt en begint met roken Blz. 153
Het stimuleren van voorlichting op scholen Blz. 154
Maatregelen opnemen in het gezamenlijke Lokaal preventieakkoord. Blz. 155
Het vaker betrekken en inzetten van welzijnscoaches en buurtsportcoaches bij de hulpverlening door VNN Blz. 156
Het uitbreiden van rookvrije zones in de gemeente Blz. 157
d. Het terugdringen van het percentage inwoners met overgewicht Blz. 158
Door middel van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt de doelgroep met een minimum inkomen en overgewicht, geholpen richting een gezondere leefstijl Blz. 159
Betrekken van buurtsportcoaches en gebiedsregisseurs bij subsidieaanvragen voor GIDS Blz. 160
Maatregelen opnemen in het gezamenlijke Lokaal preventieakkoord. Blz. 161
Voorlichting stimuleren op scholen Blz. 162
e. Terugdringen problematisch alcohol en middelengebruik bij onze inwoners Blz. 163
Maatregelen opnemen in het gezamenlijke Lokaal preventieakkoord. Blz. 164
Alcohol en middelenmisbruik (nog) beter integreren in de verschillende voorlichtingstrajecten zoals Gezonde school, Kansrijke start en de GLI. Blz. 165
2.2.2 Welzijn Blz. 166
Inleiding Blz. 167
Ambities Blz. 168
Trends en ontwikkelingen Blz. 169
Doelstellingen Blz. 170
a. Het verbeteren van de weerbaarheid van inwoners met psychosociale klachten Blz. 171
Continueren en borgen programma-onderdelen Zorg Nabij Blz. 172
Groter bereik Welzijn Op Recept Blz. 173
Doorontwikkelen cursus Grip&Glans specifiek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 174
Sociaal-emotionele ondersteuning voor inwoners in het aardbevingsgebied. Blz. 175
b. Mantelzorgers in Midden-Groningen krijgen adequate hulp en ondersteuning Blz. 176
Uitbreiding van steunpunten mantelzorg Blz. 177
Organiseren van activiteiten voor jonge mantelzorgers Blz. 178
Werving van vrijwilligers voor respijtzorg voor mantelzorgers Blz. 179
c. Ontwikkelen van sterke samenwerkingsverbanden tussen gemeente, welzijn en vrijwilligersorganisaties Blz. 180
Vormen van een samenwerkingsnetwerk voor kennisdeling en informatie-uitwisseling Blz. 181
Organiseren van vrij toegankelijke informatie -en adviespunten Blz. 182
d. Terugdringen van eenzaamheid Blz. 183
Aanpak Eén tegen Eenzaamheid Blz. 184
e. Versterken van de informele ondersteuning Blz. 185
Opstellen van beleidsnotitie Informele ondersteuning Blz. 186
Er is een goed werkende matchingsmethode voor hulpvragen en vrijwilligersaanbod Blz. 187
2.2.3 Wmo Blz. 188
Inleiding Blz. 189
Ambities Blz. 190
Trends en ontwikkelingen Blz. 191
Doelstellingen Blz. 192
a. De geboden ondersteuning is van goede kwaliteit en wordt rechtmatig ingezet Blz. 193
Inzet toezichthouders Blz. 194
Preventie aan de poort Blz. 195
Doorontwikkeling van het Toezicht Blz. 196
b. Inwoners zijn betrokken bij beleid en uitvoering Blz. 197
Adviesraad Sociaal Domein Blz. 198
Onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 199
c. Inwoners zijn zelfredzaam binnen hun eigen mogelijkheden Blz. 200
Bieden van maatwerkvoorzieningen Blz. 201
Bieden van ondersteuning aan inwoners die tot de OGGz doelgroep behoren. Blz. 202
Bieden van Vervoer voor mensen die niet in staat zijn op eigen kracht te reizen Blz. 203
Bieden van voorzieningen die algemeen toegankelijk zijn Blz. 204
Maken van afspraken met woningcorporatie en huurdersorganisaties Blz. 205
Uitvoeren van de Omgekeerde toets Blz. 206
We voeren alle verkennende onderzoeken in het kader van de Wvggz uit binnen de wettelijke termijnen. Blz. 207
d. Toegankelijk Midden-Groningen (inclusie/VN Verdrag Handicap) Blz. 208
Opstellen van een Lokale Inclusie Agenda Blz. 209
2.2.4 Jeugd Blz. 210
Inleiding Blz. 211
Ambities Blz. 212
Trends en ontwikkelingen Blz. 213
Doelstellingen Blz. 214
a. Investeren in laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning Blz. 215
We continueren de inzet Ondersteuning Jeugd en Gezin Blz. 216
We voeren het project Jongerenwerk+ uit en ontwikkelen het regulier jongerenwerk door de koppeling met dit project Blz. 217
We concretiseren de doelen van de lokale coalitie Kansrijke Start Midden-Groningen Blz. 218
We nemen aanvullende diensten af van de GGD rondom jeugd. Blz. 219
We voeren het NPG-project Moeders van Midden-Groningen uit Blz. 220
b. Ontwikkelen van een aanpak rondom huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 221
We ontwikkelen een gezamenlijke gemeentelijke visie op huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 222
We ontwikkelen een duidelijke opdracht voor de sociale teams rondom huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 223
We bevorderen de deskundigheid van de professionals in de sociale teams Blz. 224
We verbeteren de samenwerking met ketenpartners Blz. 225
We zorgen voor voldoende passend hulpaanbod voor betrokkenen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 226
We geven voorlichting aan inwoners over huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 227
We voeren het NPG-project JIM uit Blz. 228
c. Verbeteren van de jeugdhulp Blz. 229
We organiseren een deel van de jeugdhulp lokaal Blz. 230
We zorgen dat de gezinsverzorging structureel ingebed is in het beschikbare hulpaanbod Blz. 231
We maken ruimte in budgetten voor transformatiedoeleinden Blz. 232
We verfijnen de monitoringstool en gebruiken deze als basis voor datagedreven werken Blz. 233
We werken samen met alle Groninger gemeenten aan een dekkend landschap van (hoog-specialistische) jeugdhulp Blz. 234
We ontwikkelen het toezicht op jeugdhulp Blz. 235
We versterken de verbinding onderwijs en zorg Blz. 236
Uitvoeren van de Omgekeerde toets Blz. 237
Onderzoeken van andere mogelijkheden voor verdergaande ontschotting Blz. 238
2.2.5 Onderwijs en onderwijshuisvesting Blz. 239
Inleiding Blz. 240
Ambities Blz. 241
Trends en ontwikkelingen Blz. 242
Doelstellingen Blz. 243
a. Kinderen maken een goede start in het onderwijs Blz. 244
We vergroten het bereik van de doelgroep voor voorschoolse educatie Blz. 245
We verbeteren de kwaliteit van Voorschoolse Educatie Blz. 246
We vergroten ouderbetrokkenheid bij voorschoolse educatie Blz. 247
We meten de resultaten en het effect van Voorschoolse Educatie Blz. 248
We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 249
We voeren een stimulerend taal-en leesaanbod uit voor kinderen van 0-12 jaar Blz. 250
b. Vergroten van kansengelijkheid en toegankelijkheid Blz. 251
We bieden coaching bij overstap naar VO Blz. 252
We faciliteren de taalschool voor kinderen met een migratieachtergrond Blz. 253
We bieden leerlingenvervoer Blz. 254
We geven uitvoering aan het project Tijd voor Toekomst Blz. 255
We gaan het onderwijskansenbeleid bijstellen Blz. 256
c. Onderwijs/opvang, zorg , welzijn en cultuur werken samen voor een optimale (talent)ontwikkeling van elk kind. Blz. 257
We werken aan een optimale overdracht van peuteropvang naar basisschool Blz. 258
We versterken de samenwerking tussen onderwijs en zorg Blz. 259
d. Jongeren verlaten de school met minimaal een startkwalificatie Blz. 260
We werken samen in de Regio RMC03 aan de aanpak van voortijdig schoolverlaten Blz. 261
Samen met Noorderpoort bieden wij op het Werkbedrijf BWRI de Route Rubicon aan voor voortijdige schoolverlaters. Blz. 262
Casemanagers Jeugd bieden op de MBO scholen voorlichting en preventieve ondersteuning aan studenten. Blz. 263
We zetten extra in op het voorkomen langdurige uitval (thuiszitten). Blz. 264
e. Volwassenen kunnen meedoen in onze samenleving doordat ze voldoende geletterd zijn Blz. 265
Inwoners kunnen volwasseneneducatie volgen om hun basisvaardigheden te verbeteren. Blz. 266
We vergroten bewustwording en herkenning van laaggeletterdheid Blz. 267
We zetten in op betrokkenheid en inzet van werkgevers Blz. 268
We investeren in leesbevordering van kinderen en ouders Blz. 269
Inwoners kunnen in het Taalhuis aan de slag met hun basisvaardigheden Blz. 270
f. Kinderen krijgen onderwijs in een stimulerend, veilig en toekomstbestendig schoolgebouw Blz. 271
Opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 272
Opstellen Programma en Overzicht Blz. 273
Het voeren van op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen Blz. 274
2.2.6 Participatiewet Blz. 275
Inleiding Blz. 276
Ambities Blz. 277
Trends en ontwikkelingen Blz. 278
Doelstellingen Blz. 279
a. Inwoners hebben voldoende financiële mogelijkheden om volwaardig mee te doen. Blz. 280
We verstrekken algemene bijstand als inwoners onvoldoende inkomen of vermogen hebben om van te leven Blz. 281
We hebben een maatwerkbudget voor kinderen Blz. 282
We ondersteunen het Armoedepact Blz. 283
We bieden financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties die zich richten op de bestrijding van armoede Blz. 284
We hebben minimaregelingen voor inwoners met een laag inkomen Blz. 285
We gaan onze dienstverlening voor inwoners met armoede verbeteren Blz. 286
We gaan ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting opleiden Blz. 287
Uitvoeren van de Omgekeerde toets Blz. 288
b. Inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kunnen hun eigen inkomen verdienen. Blz. 289
We begeleiden kwetsbare jongeren die uitstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs of Praktijkonderwijs bij hun vervolgstap naar werk of dagbesteding. Blz. 290
We organiseren beschutte werkplekken binnen het Werkbedrijf BWRI. Blz. 291
We maken gebruik van het instrument afspraakbaan zodat inwoners met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. Blz. 292
We zorgen voor aangepaste werkplekken voor inwoners met een WSW-dienstverband. Blz. 293
c. Nieuwkomers kunnen snel en volwaardig meedoen. Blz. 294
We bieden maatschappelijke begeleiding aan nieuwkomers. Blz. 295
We ondersteunen nieuwkomers tijdens hun inburgeringstraject. Blz. 296
Nieuwkomers krijgen minimaal 6 maanden financiële ontzorging. Blz. 297
We ondersteunen ook de nieuwkomers die onder het oude inburgeringsregime vallen bij hun inburgering en participatie. Blz. 298
d. Zoveel mogelijk inwoners participeren via betaald werk of een eigen bedrijf. Alleen als dit niet lukt dan is maatschappelijke participatie het doel. Blz. 299
We treffen maatregelen om de armoedeval te verzachten Blz. 300
We verkleinen de afstand tot de arbeidsmarkt voor bijstandsgerechtigden via scholing en omscholing in een kansrijk beroep Blz. 301
We gaan een Werk-Leerbedrijf BWRI opzetten Blz. 302
We bevorderen de maatschappelijke participatie van Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 303
We ondersteunen zelfstandige ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis bij hun keuzes voor de toekomst Blz. 304
We hebben het Hulpteam Overschild Blz. 305
We gaan minimaal 200 bijstandsgerechtigden laten uitstromen naar betaald werk Blz. 306
2.2.7 Schuldhulpverlening Blz. 307
Inleiding Blz. 308
Ambities Blz. 309
Trends en ontwikkelingen Blz. 310
Doelstellingen Blz. 311
a. De inwoners van Midden-Groningen ontvangen financiële ondersteuning die het beste past bij hun persoonlijke situatie. Blz. 312
Wij onderhouden intensief contact met beschermingsbewindvoerders. Blz. 313
Beschermingsbewindvoerders leiden klanten sneller door naar schuldhulpverlening en bevorderen financiële redzaamheid van klanten. Blz. 314
b. Minder problematische schulden onder de inwoners van de gemeente Midden-Groningen. Blz. 315
Wij ontwikkelen een succesvolle werkwijze om mensen met problematische schulden bij de zorgverzekeraar te ondersteunen. Blz. 316
Wij beschrijven onze werkwijze zodat de sociale teams deze werkwijze kunnen volgen. Blz. 317
c. Ondernemers vinden de route naar gemeentelijke schuldhulpverlening op maat. Blz. 318
De Kredietbank Midden-Groningen werkt actief mee aan het loket zelfstandigen in coronatijd. Blz. 319
Wij zoeken actief contact met lokale ondernemersverenigingen. Blz. 320
Wij werken samen met onze ketenpartners. Blz. 321
Wij breiden onze online dienstverlening uit door een lidmaatschap op 155.nl. Daarnaast gaat onze dienstverlening aan ondernemers deel uitmaken van ons communicatieplan. Blz. 322
d. Wij bevorderen de financiële redzaamheid van onze klanten. Blz. 323
Wij sluiten ons aan bij het 'collectief schuldenregelen' en 'schuldenknooppunt' van de NVVK. Blz. 324
e. Wij ontwikkelen een werkwijze voor jongeren met schulden of financiële problematiek. Blz. 325
Wij bereiken jaarlijks 50 jongeren. Blz. 326
f. Wij werken volgens de NVVK belofte. Blz. 327
Wij sluiten geen klanten uit van schuldhulpverlening. Blz. 328
Na afronding van een schuldhulpverleningstraject zijn onze klanten financieel zelfredzaam. Blz. 329
g. Wij zorgen voor een brede bekendheid van de mogelijkheden van de kredietbank. Blz. 330
Wij zetten in op financiële bewustwording van jong tot oud in de gemeente Midden-Groningen. Blz. 331
Wij implementeren ons communicatieplan. Blz. 332
h. Zoveel mogelijk inwoners met beginnende betalingsachterstanden ontvangen een passend hulpaanbod. Blz. 333
Wij communiceren duidelijk wanneer wij langskomen en waarom wij langskomen. Blz. 334
Wij monitoren de manier waarop wij onze hulp aanbieden. Blz. 335
Wij doen een hulpaanbod aan iedere inwoner waarvan wij een signaal van een betalingsachterstand ontvangen. Blz. 336
2.2.8 Sociale teams Blz. 337
Inleiding Blz. 338
Ambities Blz. 339
Trends en ontwikkelingen Blz. 340
Doelstellingen Blz. 341
a. De sociale teams verzorgen met vier teams de integrale toegang tot zorg en werken verder aan de transformatie. Blz. 342
We voeren vroegsignalering van armoede en schulden integraal uit binnen de sociale teams. Blz. 343
We voeren het NPG-project Inzet Ervaringsdeskundigen Armoede en Sociale Uitsluiting uit Blz. 344
We voeren het NPG-project Bevorderen Sociale Veerkracht uit. Blz. 345
b. De sociale teams werken aan de voorkant meer samen met de welzijnsdiensten. Blz. 346
We investeren in de samenwerking tussen de sociale teams en maatschappelijk activeerders. Blz. 347
We versterken de samenwerking tussen de sociale teams en jongerenwerk. Blz. 348
c. Inwoners ontvangen de benodigde hulp en ondersteuning binnen de wettelijke termijnen. Blz. 349
We zetten extra capaciteit in om de druk op de toegang te verlagen. Blz. 350
We onderzoeken mogelijkheden om de sociale teams goed te kunnen laten inspelen op fluctuaties in instroom en uitstroom. Blz. 351
We zetten in op het versterken van de samenwerking tussen de sociale teams en het welzijnswerk. Blz. 352
d. Inwoners zijn tevreden over de hulpverlening en ondersteuning vanuit het sociale team. Blz. 353
We evalueren de ingezette hulp door de sociale teams op periodieke basis. Blz. 354
We meten steekproefsgewijs de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening van de sociale teams. Blz. 355
e. De sociale teams hebben een goed beeld van de lokale ondersteuningsbehoefte en maatschappelijke uitdagingen Blz. 356
We ontwikkelen een set aan passende indicatoren voor de werkzaamheden van de sociale teams. Blz. 357
We geven periodiek samen met de sociale teams duiding aan de cijfers en ontwikkelingen in de indicatoren. Blz. 358
2.2.9 Verplichte beleidsindicatoren (BBV) Blz. 359
indicatoren Blz. 360
2.2.10 Financieel overzicht Sociaal Blz. 361
financieel overzicht sociaal Blz. 362
Toelichting Blz. 363
2.3 Programma Economie Blz. 364
2.3.0 Inleiding Blz. 365
Opbouw programma Blz. 366
2.3.1 Omgevingswet Blz. 367
Inleiding Blz. 368
Ambities Blz. 369
Trends en ontwikkelingen Blz. 370
Doelstellingen Blz. 371
a. Wij voldoen aan de wettelijke minimum vereisten en realiseren een kleine plus. Blz. 372
Wij richten het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in. Blz. 373
De bestemmingsplannen worden op orde gebracht, zodat alles opgenomen kan worden in het tijdelijk omgevingsplan. Blz. 374
Bestaande verordeningsregels op het gebied van de fysieke leefomgeving, die in het omgevingsplan kunnen dan wel moeten worden opgenomen, worden geïnventariseerd. Blz. 375
Er wordt gestart met het anders werken (integraal en extern gericht) dat nodig is voor het werken met de Omgevingswet. Blz. 376
Oefenen met een pilot Omgevingsplan. Blz. 377
Wij bestuderen de Bruidsschat en toetsen aan wenselijkheid en bruikbaarheid, zodat alleen datgene overgenomen wordt wat de gemeente nodig vindt. Blz. 378
Wij stellen toepasbare regels op. Blz. 379
b. We starten met het opstellen van een omgevingsvisie. Blz. 380
Het maken van een strategisch ontwikkeldocument omgevingsvisie. Blz. 381
In gesprek gaan met de samenleving over de omgevingsvisie. Blz. 382
Opstellen en vaststellen van de Omgevingsvisie Midden-Groningen. Blz. 383
2.3.2 Ruimtelijke Ontwikkeling Blz. 384
Inleiding Blz. 385
Ambities Blz. 386
Trends en ontwikkelingen Blz. 387
Doelstellingen Blz. 388
a. Het stedelijk gebied van Hoogezand-Sappemeer versterken. Blz. 389
Verder werken aan het project Stadshart-Noord Blz. 390
Verder werken aan de herstructurering van Gorecht-West Blz. 391
Afronden IJsbaanlocatie Sappemeer Blz. 392
Ontwikkelen Vosholen fase 2 Blz. 393
b. Netwerken van sterke dorpen. Blz. 394
Ontwikkeling Tolweg Muntendam Blz. 395
Ontwikkeling Verlengde Veenlaan Slochteren Blz. 396
Vrijkomende gemeentelijke locaties ontwikkelen Blz. 397
Faciliteren van particuliere woningbouwontwikkelingen Blz. 398
c. Fysieke NPG-projecten faciliteren. Blz. 399
Verpauperde panden Blz. 400
Herstructurering bedrijventerreinen Blz. 401
Herstructurering Hoogezand Noord Blz. 402
Duurzaam particulier bezit Blz. 403
d. Kaders opstellen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Blz. 404
Opstellen van een visie voor Martenshoek Blz. 405
Opstellen van een visie voor Meerstad-Harkstede Blz. 406
Opstellen verordening nadeelcompensatie Blz. 407
Vervolg geven op de ruimtelijk-economische visies voor de A7-corridor Blz. 408
Opstellen woningmarktonderzoek Blz. 409
e. Juridisch-planologische knelpunten oplossen. Blz. 410
Vertaling kamerverhuurbeleid Blz. 411
Opstellen partiele herziening bestemmingplan Woongebieden Hoogezand-Sappemeer Blz. 412
f. Samenwerking Omgevingsdienst Groningen. Blz. 413
2.3.3 Economie Blz. 414
Inleiding Blz. 415
Ambities Blz. 416
Trends en ontwikkelingen Blz. 417
Doelstellingen Blz. 418
a. We willen een excellente dienstverlener zijn voor ondernemers en instellingen. Blz. 419
We bieden een aanspreekpunt en onderhouden contacten met het bedrijfsleven. Blz. 420
We communiceren actief over ontwikkelingen en regelingen. Blz. 421
We zetten in op een duurzame aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van met name industrie, bouw en zorg Blz. 422
Vervolg geven op de ruimtelijk-economische visies voor de A7-corridor Blz. 423
b. We willen meer regionale waarde voor de landbouwsector. Blz. 424
We participeren in de regionale samenwerking Agenda voor de Veenkoloniën. Blz. 425
c. We concentreren de detailhandel tot compacte centra. Blz. 426
We inventariseren de detailhandel buiten de winkelgebieden. Blz. 427
We begrenzen de winkelgebieden in de gemeente. Blz. 428
We faciliteren winkeleigenaren om de detailhandelsfunctie te veranderen naar een andere passende bestemming. Blz. 429
We faciliteren het platform detailhandel. Blz. 430
d. We positioneren Midden-Groningen als een recreatiebestemming waar het voor iedereen goed toeven is. Blz. 431
We ontwikkelen een visie vrijetijdseconomie. Blz. 432
We stimuleren dag - en verblijfrecreatie door het project 'Midden-Groningen op de kaart' in het lokale programma Nationaal Programma Groningen. Blz. 433
2.3.4 Verkeer Blz. 434
Inleiding Blz. 435
Ambities Blz. 436
Trends en ontwikkelingen Blz. 437
Doelstellingen Blz. 438
a. Verkeersveilig bewegen. Blz. 439
Monitoring Blz. 440
Permanente verkeerseducatie. Blz. 441
Financiering Blz. 442
b. Sociaal inclusief. Blz. 443
Als gemeente doen we mee aan het landelijke fietsproject ‘Doortrappen’. Blz. 444
c. Duurzaam verplaatsen. Blz. 445
We proberen subsidies binnen te halen om het fietsnetwerk te verbeteren. Blz. 446
d. Bereikbaar platteland. Blz. 447
We ondersteunen het uitbreiden en verbeteren van de voorzieningen bij de treinstations en de Hub’s. Blz. 448
We hebben overleg met Provincie Groningen, Regio Groningen-Assen en OV-Bureau over ontwikkelingen op het terrein van openbaar vervoer Blz. 449
e. Economische dynamiek. Blz. 450
De plannen voor het project Knijpsbrug worden in 2022 uitgevoerd. Blz. 451
We participeren actief in het project N33, dat is gericht op het verbeteren van de doorstroming. Blz. 452
2.3.5 Duurzaamheid Blz. 453
Inleiding Blz. 454
Ambities Blz. 455
Trends en ontwikkelingen Blz. 456
Doelstellingen Blz. 457
a. De gemeente biedt individuele inwoners die duurzaam willen handelen hier de mogelijkheden voor. Blz. 458
Energieloket Blz. 459
RREW Blz. 460
Duurzaamheidslening Blz. 461
Beleid elektrische laadpalen Blz. 462
Ondersteunen individuele burgers Blz. 463
b. Inwoners van de gemeente Midden-Groningen zijn betrokken bij en profiteren van de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Blz. 464
RES-afspraken Blz. 465
Beleid Midden-Groningen Blz. 466
Samenwerken profiteren ontwikkeling duurzame energie projecten Blz. 467
c. De gemeente Midden-Groningen maakt het mogelijk dat duurzame energieprojecten worden gerealiseerd. Blz. 468
RES-uitgangspunten Blz. 469
Beleid Duurzame Energie Midden-Groningen Blz. 470
NAM-locaties Blz. 471
Zon op dak Blz. 472
Netwerkcapaciteit Blz. 473
d. Een aantal wijken in de gemeente Midden-Groningen is in 2030 van het aardgas af. Blz. 474
Gasvrij Gorecht Blz. 475
Aardgasvrij Steendam-Tjuchem Blz. 476
Nieuwe Aardgasvrije Wijken Blz. 477
Wijkuitvoeringsplannen Blz. 478
Belanghebbenden TVW WUPs Blz. 479
Kosten Blz. 480
Samenwerken van het aardgas af Blz. 481
e. De gemeente ondersteunt bij initiatieven van inwoners, bewonersorganisaties, energiecoöperaties, en andere belanghebbenden in onze gemeente. Blz. 482
Afstemming rollen Blz. 483
Betrekken jeugd Blz. 484
Fairtrade/ Global goals Blz. 485
f. De gemeente Midden-Groningen voert een duurzame bedrijfsvoering. Blz. 486
Verminderen interne afvalstromen Blz. 487
Duurzaam inkopen Blz. 488
Duurzaam wagenpark Blz. 489
Duurzaam gemeentelijke vastgoed Blz. 490
Duurzaam meerjaren onderhoudsplan Blz. 491
2.3.6 Verplichte beleidsindicatoren (BBV) Blz. 492
Beleidsindicatoren Blz. 493
2.3.7 Financieel overzicht Blz. 494
Economie Financieel Overzicht Blz. 495
Toelichting Blz. 496
2.4 Programma Dienstverlening Blz. 497
2.4.0 Inleiding Blz. 498
Visie Blz. 499
2.4.1 Programmaplan Dienstverlening Blz. 500
Inleiding Blz. 501
Ambities Blz. 502
Doelstellingen Blz. 503
a. Democratie en dialoog (E-Dienstverlening/E-Democratie) Blz. 504
Een onlineorganisatie inrichten binnen de gemeente. Blz. 505
Samen met de (lijn)organisatie promoten we Consul en helpen we met het inrichten van participatievraagstukken. Blz. 506
b. Gastheerschap in Huis van Cultuur en Bestuur Blz. 507
Evalueren ervaringen van de bezoekers in het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur over de eerste periode m.b.t. ontvangst, bereikbaarheid, toegankelijkheid en gastheerschap. Blz. 508
Evalueren ervaringen van inwoners met de centrale dienstverlening en waar nodig aanbod verbeteren of vernieuwen. Blz. 509
c. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 goed, veilig en toegankelijk Blz. 510
Opzetten van een projectmatige aanpak voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en daarbij aansluiten bij de laatste landelijke ontwikkelingen. Blz. 511
d. Open Data Blz. 512
We maken een verkenning van Quick Wins op het gebied van Open Data. Blz. 513
Waar mogelijk en haalbaar gegevens kosteloos, rechtenvrij, openbaar, machineleesbaar en volgens open standaarden beschikbaar stellen. Blz. 514
e. Strategie online Blz. 515
Actief op zoek gaan naar dienstverlening die toegankelijk gemaakt kan worden via de Top Takenwebsite Blz. 516
Dienstverlening verbeteren door het transformeren van word- en PDF-formulieren e-Formulieren Blz. 517
Verdere implementatie I-Burgerzaken zowel aan de inwoners als het bevorderen van digitaal werken door de medewerkers van de gemeente. Blz. 518
Deelname aan het project Digitale Aanvraag Rijbewijs waardoor het rijbewijs rechtstreeks digitaal bij de RDW kan worden aangevraagd. Blz. 519
Verdere uitwerking van onze kanalenstrategie, door het meest efficiënte kanaal preferent te maken. Blz. 520
2.4.2 Financieel overzicht Blz. 521
Financieel overzicht Blz. 522
Toelichting Blz. 523
Burgerzaken Blz. 524
2.5 Programma Gevolgen gas- en zoutwinning en lokaal programma NPG Blz. 525
2.5.0 Inleiding Blz. 526
Visie, doelstelling en opbouw programma Blz. 527
2.5.1 Gevolgen gas- en zoutwinning Blz. 528
Inleiding Blz. 529
Ambities Blz. 530
Trends en ontwikkelingen Blz. 531
Doelstellingen Blz. 532
a. Alle gebouwen binnen de versterkingsopgave zo snel mogelijk beoordelen Blz. 533
In het Lokaal Plan van Aanpak 2021-2022 hebben we het programma voor opname en beoordelen voor 2021 en 2022 opgenomen en daarmee de opdracht aan NCG voor die periode geformuleerd. Blz. 534
b. Gebouwen waar nodig zo snel mogelijk versterken Blz. 535
Ruimte creëren zodat er meer adressen gelijktijdig kunnen worden versterkt. Blz. 536
c. Zorgen voor goede (ruimtelijke) randvoorwaarden voor een vlotte en bewonersgerichte manier van versterken Blz. 537
Aanpassen ruimtelijke kaders en maken plannen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Blz. 538
d. De eigenaren in batch 1588 moeten verder kunnen met hun versterkingsprojecten. Blz. 539
Oplossen individuele problemen binnen batch 1588 Blz. 540
e. Op basis van de afspraken uit het convenant scholenprogramma willen we de projecten voor het versterken en nieuwbouwen van scholen afronden. Blz. 541
Afronden lopende projecten van het Scholenprogramma. Blz. 542
f. Onze inwoners moeten niet de financier worden van de kosten die voortkomen uit de versterking. Blz. 543
Monitoring van de uitgaven en afstemming met het rijk over de hoogte van de Rijksbijdragen. Blz. 544
g. Funderingsproblematiek moet niet de nieuwe pauzeknop worden in de versterkingsaanpak. Blz. 545
Agenderen van het probleem van de funderingen bij NCG, IMG en het rijk. Blz. 546
h. We willen geen uitbreiding van de zoutwinning. Blz. 547
Monitoren beroepsprocedure zoutwinning en in gang zetten eventuele verdere acties. Blz. 548
2.5.2 Lokaal programma NPG (Nationaal Programma Groningen) i.o. Blz. 549
Inleiding Blz. 550
Ambities Blz. 551
Trends en ontwikkelingen Blz. 552
Doelstellingen Blz. 553
a. De resterende projecten uit de eerste tranche indienen. Blz. 554
b. De voorbereidingen starten om te komen tot een selectiedocument voor de tweede tranche projecten. Blz. 555
c. Een plan van aanpak opstellen voor het amendement inzake de 5%. Blz. 556
d. Invulling geven aan participatie en betrokkenheid. Blz. 557
e. Uitvoering geven aan de goedgekeurde projecten. Blz. 558
2.5.3 Financieel overzicht Blz. 559
Gevolgen gas- en zoutwinning Blz. 560
Programma gevolgen gaswinning Blz. 561
Uitvoering lokaal programmaplan (NPG) Blz. 562
2.6 Programma Bestuur en bedrijfsvoering Blz. 563
2.6.0 Inleiding Blz. 564
Voorwoord Blz. 565
2.6.1 Bestuur en bedrijfsvoering Blz. 566
Inleiding Blz. 567
Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds Blz. 568
Overhead Blz. 569
Algemene reserve Blz. 570
Vennootschapsbelasting Blz. 571
Onvoorzien Blz. 572
2.6.2 Verplichte beleidsindicatoren (BBV) Blz. 573
Beleidsindicatoren Blz. 574
2.6.3 Financieel overzicht Blz. 575
Bestuur en bedrijfsvoering Blz. 576
Toelichting Blz. 577
3. Paragrafen Blz. 578
3.1 Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 579
De opgave voor 2022 Blz. 580
Opgave 2022 Blz. 581
Dienstverlening Blz. 582
Dienstverlening Blz. 583
Communicatie Blz. 584
Communicatie Blz. 585
Human resource management Blz. 586
HRM Blz. 587
Informatisering en automatisering Blz. 588
I&A Blz. 589
Facilitaire zaken Blz. 590
Facilitaire zaken Blz. 591
Gebouwenbeheer Blz. 592
Gebouwenbeheer Blz. 593
Planning & Control Blz. 594
P&C Blz. 595
Juridische zaken en inkoop Blz. 596
Juridische zaken en inkoop Blz. 597
Financieel beheer Blz. 598
Financieel beheer Blz. 599
Financieel advies Blz. 600
Financieel advies Blz. 601
3.2 Paragraaf lokale heffingen Blz. 602
Inleiding Blz. 603
Inleiding Blz. 604
Inkomsten lokale heffingen Blz. 605
Inkomsten lokale heffingen Blz. 606
Beleid lokale heffingen Blz. 607
Beleid lokale heffingen Blz. 608
Kostendekking van de heffingen Blz. 609
Kostendekking van de heffingen Blz. 610
Kostendekkendheid van de rioolheffing Blz. 611
Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing Blz. 612
Kostendekkendheid leges Blz. 613
Recapitulatie titel 1,2 en 3 Blz. 614
Belastingdruk (woonlasten) Blz. 615
Belastingdruk (woonlasten) Blz. 616
Belastingdruk Blz. 617
Woonlasten Blz. 618
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 619
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 620
3.3 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 621
Inleiding Blz. 622
Inleiding Blz. 623
Risico versus onzekerheden Blz. 624
Risico versus onzekerheden Blz. 625
Risico-kwalificatie Blz. 626
Weerstandsvermogen vs weerstandskapitaal Blz. 627
Weerstandsvermogen vs weerstandskapitaal Blz. 628
Risicomanagement Blz. 629
Risicomanagement Blz. 630
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 631
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 632
Weerstandscapaciteit Blz. 633
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 634
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 635
Overzicht risico's Blz. 636
Risicotabel 2022 Blz. 637
Overzicht risico's Blz. 638
Ontwikkeling risico's en weerstandsratio Blz. 639
Financiële kengetallen Blz. 640
Financiële kengetallen Blz. 641
Kengetallen Blz. 642
3.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 643
Inleiding Blz. 644
Inleiding Blz. 645
Ambitie Blz. 646
Ambitie Blz. 647
Doelstellingen Blz. 648
Doelstellingen Blz. 649
Inzet Blz. 650
Inzet Blz. 651
Kerncijfers kapitaalgoederen Blz. 652
Kerncijfers kapitaalgoederen Blz. 653
Financieel overzicht kapitaalgoederen Blz. 654
Financieel overzicht kapitaalgoederen (excl. loonkosten, overhead en kapitaalslasten Blz. 655
3.5 Paragraaf Financiering Blz. 656
Inleiding Blz. 657
Inleiding Blz. 658
Wettelijk kader Blz. 659
Wettelijk kader Blz. 660
Vermogenspositie Blz. 661
Vermogenspositie Blz. 662
Herfinanciering en aanvullende financiering Blz. 663
Herfinanciering en aanvullende financiering Blz. 664
Financieringsbeleid Blz. 665
Financieringsbeleid Blz. 666
Liquiditeitenbeheer Blz. 667
Liquiditeitenbeheer Blz. 668
Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt Blz. 669
Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt Blz. 670
Risicobeheersing Blz. 671
Risicobeheersing Blz. 672
Renterisico en renterisico's vaste schuld Blz. 673
Kredietrisico's en interne rente Blz. 674
Vervolg risicobeheersing Blz. 675
3.6 Paragraaf Verbonden partijen Blz. 676
Inleiding verbonden partijen Blz. 677
Inleiding Blz. 678
Verbonden partijen Blz. 679
Verbonden partijen Blz. 680
Informatie per verbonden partijen Blz. 681
Informatie per verbonden partijen Blz. 682
Openbaar lichaam Blz. 683
BV & NV Blz. 684
Verenigingen Blz. 685
Stichtingen Blz. 686
Overig Blz. 687
3.7 Paragraaf Grondbeleid Blz. 688
Inleiding Grondbeleid Blz. 689
Inleiding Blz. 690
Herziening grondexploitaties Blz. 691
Herziening grondexploitaties Blz. 692
Winst en verlies Blz. 693
Winst en verlies Blz. 694
Grondexploitaties Blz. 695
Grondexploitaties Blz. 696
Overige bouwgronden in exploitatie Blz. 697
Overige bouwgronden in exploitatie Blz. 698
Financieel Blz. 699
Financieel Blz. 700
Grondexploitatie Blz. 701
Overige complexen (geen onderdeel van bouwgronden in exploitatie) Blz. 702
Overige complexen Blz. 703
Onderbouwing van de geraamde winstnemingen Blz. 704
Onderbouwing van de geraamde winstnemingen Blz. 705
Risico's Blz. 706
Risico's Blz. 707
3.8 Paragraaf Bestuur Blz. 708
Inleiding bestuur Blz. 709
Inleiding Blz. 710
Interactieve beleidsvorming Blz. 711
Gemeente en samenleving Blz. 712
Quick Scan Lokale Democratie Blz. 713
Quick Scan Lokale Democratie Blz. 714
Passende vergaderstructuur voor de raad Blz. 715
Passende vergaderstructuur voor de raad Blz. 716
Kwaliteit van besluitvorming Blz. 717
Verkiezingen maart 2022 Blz. 718
Rekenkamercommissie Blz. 719
Rekenkamer Midden-Groningen Blz. 720
3.9 Paragraaf Taakstelling Blz. 721
Paragraaf taakstelling Blz. 722
4. Uiteenzetting financiële positie Blz. 723
4.1 Overzicht baten en lasten per programma Blz. 724
Overzicht baten en lasten per programma Blz. 725
4.2 Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 726
Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 727
4.3 Overzicht incidentele baten en lasten per programma Blz. 728
Incidentele baten en lasten Blz. 729
Notitie incidentele baten en lasten Commissie BBV Blz. 730
4.4 Structureel evenwicht Blz. 731
Overzicht Structureel evenwicht Blz. 732
4.5 Geprognosticeerde balans 2022-2025 Blz. 733
Geprognosticeerde balans 2022 - 2025 Blz. 734
4.6 EMU-saldo Blz. 735
EMU saldo Blz. 736
4.7 Arbeidskosten gerelateerde verplichting Blz. 737
Arbeidskosten gerelateerde verplichting Blz. 738
4.8 Overzicht investeringen Blz. 739
4.7 Overzicht investeringen Blz. 740
4.9 Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 741
Eigen vermogen Blz. 742
Voorzieningen Blz. 743
Voorzieningen activa 1 Blz. 744
Voorzieningen activa 2 Blz. 745
Voorzieningen vlottende activa - uitzettingen Blz. 746
Meerjarig verloop reserves en voorzieningen Blz. 747
4.10 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 748
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 749
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 750
4.11 Subsidies Blz. 751
Subsidieregister begroting 2022 Blz. 752
Acties
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap