Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2022
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2022
  2. Blz. 3 1. Algemeen en 2. Programma's
   1. Blz. 4 1 . Algemeen
    1. Blz. 5 1.0 Leeswijzer
     1. Blz. 6 Leeswijzer
    2. Blz. 7 1.1 Inleiding
     1. Blz. 8 Inleiding
     2. Blz. 9 Balans na bijna 4 jaar Midden-Groningen
     3. Blz. 10 Gemeente als bondgenoot
     4. Blz. 11 Groots in kleinschaligheid
     5. Blz. 12 Ieder mens telt
     6. Blz. 13 Economie van de toekomst
     7. Blz. 14 Gemeentelijke organisatie
     8. Blz. 15 Het Nationaal Programma Groningen (NPG)
     9. Blz. 16 Covid-19
     10. Blz. 17 Het komende jaar
     11. Blz. 18 Financiële basis begroting 2022
    3. Blz. 19 1.2 Begroting in één oogopslag
     1. Blz. 20 Begroting in één oogopslag
    4. Blz. 21 1.3 Samenstelling college en gemeenteraad
     1. Blz. 22 Samenstelling College 2018-2022
     2. Blz. 23 Samenstelling Gemeenteraad 2018-2022
   2. Blz. 24 2.1 Programma Dorpen en wijken
    1. Blz. 25 2.1.0 Inleiding
     1. Blz. 26 Visie, doelstelling en opbouw programma
    2. Blz. 27 2.1.1 Het versterken van de sociale cohesie
     1. Blz. 28 Inleiding
     2. Blz. 29 Ambities
     3. Blz. 30 Trends en ontwikkeling
     4. Blz. 31 Doelstellingen
      1. Blz. 32 a. Invloed geven van inwoners op leven in dorp of wijk
       1. Blz. 33 Invloed geven aan actieve bewonersgroepen
    3. Blz. 34 2.1.2 Huisvesting voor sociaal maatschappelijke activiteiten
     1. Blz. 35 Inleiding
     2. Blz. 36 Ambities
     3. Blz. 37 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 38 Doelstellingen
      1. Blz. 39 a. Beleid vaststellen omtrent voorzieningen en vastgoed
       1. Blz. 40 Uitwerken van beleid
    4. Blz. 41 2.1.3 Deelname aan het maatschappelijk leven
     1. Blz. 42 Inleiding
     2. Blz. 43 Ambities
     3. Blz. 44 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 45 Doelstellingen
      1. Blz. 46 a. Cultuurkadernota verder uitvoeren de komende beleidsperiode
       1. Blz. 47 Met NPG projecten het cultuurveld versterken op gebied van jongerencultuur en cultuur-educatie
      2. Blz. 48 b. Cultuur in Kielzog Theater, Muziekschool en Kunstwerkplaats
      3. Blz. 49 c. Bibliotheek ontwikkelt taal, cultuur, lezen en digitale vaardigheden
      4. Blz. 50 d. Fraeylemaborg als monumentale drager van historisch erfgoed met een actieve expositiefunctie
       1. Blz. 51 Met Stichting Fraeylemaborg meerjarige subsidie-afspraken maken zoals die in de Kadernota Cultuur zijn verwoord.
      5. Blz. 52 e. Aanpak achterstallig onderhoud beeldende kunst en gedenktekens/monumenten
       1. Blz. 53 Onderhoud en restauratie beeldende kunst en monumenten
      6. Blz. 54 f. Uitvoering geven aan het Erfgoedprogramma
       1. Blz. 55 Verlenen van onderhouds- en restauratiesubsidies
       2. Blz. 56 Uitvoering geven aan lokaal NPG erfgoed project Toekomstbestendig Cultureel Erfgoed
      7. Blz. 57 g. Beschermen archeologische waarden
       1. Blz. 58 Uitvoeren archeologische toets
    5. Blz. 59 2.1.4 Sport en bewegen
     1. Blz. 60 Inleiding
     2. Blz. 61 Ambities
     3. Blz. 62 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 63 Doelstellingen
      1. Blz. 64 a. Het vergroten van het aandeel bewoners dat regelmatig sport en beweegt
       1. Blz. 65 Wij organiseren en faciliteren wandelgroepen in meerdere dorpen als toegankelijk beweegaanbod voor ouderen en kwetsbare doelgroepen.
       2. Blz. 66 Wij zetten buurtsportcoaches om sport en bewegen onder te jeugd te stimuleren.
       3. Blz. 67 Vanuit het lokaal sportakkoord faciliteren we een lokale sport- en cultuurhopper.
      2. Blz. 68 b. Het bevorderen van vitale en toekomstbestendige sportverenigingen
       1. Blz. 69 Samen met sportverenigingen en andere partijen geven wij uitvoering aan het lokaal sportakkoord en ontplooien we initiatieven om verenigingen te versterken.
       2. Blz. 70 Wij ondersteunen sportaanbieders bij het ontwikkelen van voldoende bestuurlijk en sporttechnisch kader door middel van de inzet van een verenigingsondersteuner.
       3. Blz. 71 Vanuit het lokaal sportakkoord zetten we een subsidieregeling op om (samenwerkings)initiatieven van sportverenigingen te stimuleren.
      3. Blz. 72 c. Het harmoniseren van het accommodatiebeleid
       1. Blz. 73 Wij gaan afspraken met binnen- en buitensportverenigingen over eigendom, beheer en onderhoud van accommodaties verder harmoniseren in goed overleg met de verenigingen.
       2. Blz. 74 Wij voeren innovaties door om onze sportaccommodaties te verbeteren en aantrekkelijker te maken.
    6. Blz. 75 2.1.5 Veiligheid op het gebied van wonen, werken en leven
     1. Blz. 76 Inleiding
     2. Blz. 77 Ambities
     3. Blz. 78 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 79 Doelstellingen
      1. Blz. 80 a. Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
       1. Blz. 81 1. Ontwikkelen en effectief toepassen BIBOB beleid, Damoclesbeleid, beleid op mensenhandel.
       2. Blz. 82 2. Toezichthouden op verleende exploitatievergunningen, drank- en horecavergunningen.
       3. Blz. 83 3. Actualiseren vergunningen bestand APV en Bijzondere Wetgeving
       4. Blz. 84 4. Bewustwording en daarmee ook een signaalfunctie creëren op het thema ondermijning door informatie-en kennissessies te organiseren voor  de  gemeentelijke organisatie, bewoners en ondernemers.
       5. Blz. 85 5. Verbeteren van onze informatiepositie.
       6. Blz. 86 6. Gerichte handhavingsacties op basis van een (fenomeen)analyse, lokaal of in RIEC verband.
      2. Blz. 87 b. Effectieve verbinding veiligheid en zorg
       1. Blz. 88 1. Veiligheid en zorg trekken nauw samen op in de beleidsontwikkeling en -uitvoering en ontwikkelen preventieve en repressieve interventies om sociale veiligheid te bevorderen
       2. Blz. 89 2. Integrale aanpak op personen met overlast gevend en crimineel gedrag volgens het AVE model (aanpak voorkomen overlast) waarbij veiligheid in het geding is.
       3. Blz. 90 3. Een integrale aanpak op problematische jeugd(groepen) om overlast gevend of crimineel gedrag tegen te gaan.
      3. Blz. 91 c. Veilige woon- en leefomgeving
       1. Blz. 92 2. Samen met ketenpartners inzetten op (preventieve) acties voor veel voorkomende criminaliteit.
       2. Blz. 93 1. Vanuit het perspectief van veiligheid bijdragen aan een integrale aanpak op de problematiek van verpauperde panden middels kamerverhuurbeleid en toezicht en handhaving.
       3. Blz. 94 3. Het inzetten van handhaving op basis van meldingen en op hot spot locaties.
       4. Blz. 95 4. Het inzetten van een Veiligheidsregisseur in focuswijken (onderdeel programma ‘Verbeteren veiligheid Midden-Groningen’ NPG).
       5. Blz. 96 5. Een aanpak op oud en nieuw met een mix aan preventiemaatregelen
       6. Blz. 97 6. Inzetten van een huisverbod om huiselijk geweld te stoppen en gezinssystemen tijdelijk uit elkaar te halen zodat hulpverlening ingezet kan worden voor het bereiken van duurzame veiligheid.
      4. Blz. 98 Maatschappelijke onrust
       1. Blz. 99 In contact zijn met inwoners en belangengroeperingen die geconfronteerd worden met een overheidsbeslissing met impact op de leefomgeving.
       2. Blz. 100 Op basis van de uitkomsten van het regionale onderzoek naar maatschappelijke onrust een handelingskader ontwikkelen en toepassen.
    7. Blz. 101 2.1.6 Fysieke leefbaarheid
     1. Blz. 102 Inleiding
     2. Blz. 103 Ambitie: De fysieke leefbaarheid draagt bij aan het gevoel van welbevinden voor iedereen in Midden-Groningen.
     3. Blz. 104 Trends en indicatoren
     4. Blz. 105 Doelstellingen
      1. Blz. 106 a. Afval: Wij geven uitvoer aan het vastgestelde beleidsplan.
       1. Blz. 107 Stimuleren afvalscheiding onder andere met behulp van de afvalcoaches
       2. Blz. 108 Evalueren van het afvalbeleid
       3. Blz. 109 Uitwerken van de conclusies en aanbevelingen vanuit de evaluatie van het afvalbeleid
       4. Blz. 110 Implementeren van een aangepaste en efficiëntere afvalinzameling
      2. Blz. 111 b. Groen en Spelen: Onderhoud en beheer uitvoeren conform vastgestelde rapport en beleidsplan spelen
       1. Blz. 112 Uitvoeren inspecties speeltoestellen
       2. Blz. 113 Uitvoeren inspecties beeldkwaliteit
       3. Blz. 114 Uitvoering geven aan projecten zoals Oosterpark, Drevenbos en Dorpspark de Akkers
      3. Blz. 115 c. Kunstwerken en Beschoeiingen: Wij beheren en onderhouden de kunstwerken en beschoeiingen
       1. Blz. 116 Opstellen van een integrale meerjaren onderhoudsplanning/beheerplan
       2. Blz. 117 Uitwerken van het vastgestelde beleid
       3. Blz. 118 Onderhouden van onze kunstwerken zodat deze veilig blijven
      4. Blz. 119 d. Openbare verlichting: Wij beheren en onderhouden de openbare verlichting conform het vastgestelde beleidsplan
       1. Blz. 120 Opstellen nieuw onderhoudsbestek
      5. Blz. 121 e. Riolering/Water: Wij beheren en onderhouden het riolenstelsel conform het vastgestelde afvalwaterbeleidsplan
       1. Blz. 122 Opstellen beleidsplan Water
       2. Blz. 123 Opstellen beheerplan kolken en vegen
       3. Blz. 124 Afsluiten van raamovereenkomsten renovatie, reiniging en inspectie
       4. Blz. 125 Opzetten van risicogericht beheer
       5. Blz. 126 Opstellen uitvoeringsagenda klimaatadaptatie
      6. Blz. 127 f. Wegen: Wij beheren en onderhouden het areaal zoals vastgelegd in de beleidsplannen Wegen en Gladheidsbestrijding
       1. Blz. 128 Uitvoeren van een restlevensduur onderzoek
       2. Blz. 129 Opstellen meer jaren onderhoudsplanning
       3. Blz. 130 Uitvoeren van een globale visuele inspectie
       4. Blz. 131 Afsluiten raam overeenkomst groot onderhoud elementen verharding
       5. Blz. 132 Afsluiten van een raam overeenkomst groot onderhoud asfalt
       6. Blz. 133 Uitwerken inspecties halfverharding naar beheer/beleidsplan
    8. Blz. 134 2.1.7 Verplichte beleidsindicatoren (BBV)
     1. Blz. 135 Indicatoren
    9. Blz. 136 2.1.8 Financieel overzicht
     1. Blz. 137 Financieel overzicht
     2. Blz. 138 Toelichting
   3. Blz. 139 2.2 Programma Sociaal
    1. Blz. 140 2.2.0 Inleiding
     1. Blz. 141 Visie, doelstelling en opbouw programma
    2. Blz. 142 2.2.1 Gezondheid
     1. Blz. 143 Inleiding
     2. Blz. 144 Ambities
     3. Blz. 145 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 146 Doelstellingen
      1. Blz. 147 a. Een grotere bereikbaarheid van AED's binnen de gemeente
       1. Blz. 148 Onderzoek naar de huidige spreiding van en behoefte aan AEDs en welk budget en strategie passend is voor uitbreiding
      2. Blz. 149 b. Gezondheidsbeleid vindt zijn plek in andere beleidsterreinen en andersom. Het zorgt zo voor een meer succesvolle integrale aanpak.
       1. Blz. 150 Stakeholders en beleidscollega's betrekken vanuit en zo aansluiting zoeken bij de beleidsterreinen Sport, Jeugd, Ouderen, Cultuur, Welzijn en Groen.
       2. Blz. 151 Het preventieve aanbod dat gaat over het gebruik van diverse verslavingsgevoelige middelen en producten, d.m.v. voorlichting binnen het onderwijs vergroten.
       3. Blz. 152 Maatregelen opnemen in het gezamenlijke Lokaal preventieakkoord.
      3. Blz. 153 c. Het terugdringen van het percentage inwoners dat rookt en begint met roken
       1. Blz. 154 Het stimuleren van voorlichting op scholen
       2. Blz. 155 Maatregelen opnemen in het gezamenlijke Lokaal preventieakkoord.
       3. Blz. 156 Het vaker betrekken en inzetten van welzijnscoaches en buurtsportcoaches bij de hulpverlening door VNN
       4. Blz. 157 Het uitbreiden van rookvrije zones in de gemeente
      4. Blz. 158 d. Het terugdringen van het percentage inwoners met overgewicht
       1. Blz. 159 Door middel van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt de doelgroep met een minimum inkomen en overgewicht, geholpen richting een gezondere leefstijl
       2. Blz. 160 Betrekken van buurtsportcoaches en gebiedsregisseurs bij subsidieaanvragen voor GIDS
       3. Blz. 161 Maatregelen opnemen in het gezamenlijke Lokaal preventieakkoord.
       4. Blz. 162 Voorlichting stimuleren op scholen
      5. Blz. 163 e. Terugdringen problematisch alcohol en middelengebruik bij onze inwoners
       1. Blz. 164 Maatregelen opnemen in het gezamenlijke Lokaal preventieakkoord.
       2. Blz. 165 Alcohol en middelenmisbruik (nog) beter integreren in de verschillende voorlichtingstrajecten zoals Gezonde school, Kansrijke start en de GLI.
    3. Blz. 166 2.2.2 Welzijn
     1. Blz. 167 Inleiding
     2. Blz. 168 Ambities
     3. Blz. 169 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 170 Doelstellingen
      1. Blz. 171 a. Het verbeteren van de weerbaarheid van inwoners met psychosociale klachten
       1. Blz. 172 Continueren en borgen programma-onderdelen Zorg Nabij
       2. Blz. 173 Groter bereik Welzijn Op Recept
       3. Blz. 174 Doorontwikkelen cursus Grip&Glans specifiek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
       4. Blz. 175 Sociaal-emotionele ondersteuning voor inwoners in het aardbevingsgebied.
      2. Blz. 176 b. Mantelzorgers in Midden-Groningen krijgen adequate hulp en ondersteuning
       1. Blz. 177 Uitbreiding van steunpunten mantelzorg
       2. Blz. 178 Organiseren van activiteiten voor jonge mantelzorgers
       3. Blz. 179 Werving van vrijwilligers voor respijtzorg voor mantelzorgers
      3. Blz. 180 c. Ontwikkelen van sterke samenwerkingsverbanden tussen gemeente, welzijn en vrijwilligersorganisaties
       1. Blz. 181 Vormen van een samenwerkingsnetwerk voor kennisdeling en informatie-uitwisseling
       2. Blz. 182 Organiseren van vrij toegankelijke informatie -en adviespunten
      4. Blz. 183 d. Terugdringen van eenzaamheid
       1. Blz. 184 Aanpak Eén tegen Eenzaamheid
      5. Blz. 185 e. Versterken van de informele ondersteuning
       1. Blz. 186 Opstellen van beleidsnotitie Informele ondersteuning
       2. Blz. 187 Er is een goed werkende matchingsmethode voor hulpvragen en vrijwilligersaanbod
    4. Blz. 188 2.2.3 Wmo
     1. Blz. 189 Inleiding
     2. Blz. 190 Ambities
     3. Blz. 191 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 192 Doelstellingen
      1. Blz. 193 a. De geboden ondersteuning is van goede kwaliteit en wordt rechtmatig ingezet
       1. Blz. 194 Inzet toezichthouders
       2. Blz. 195 Preventie aan de poort
       3. Blz. 196 Doorontwikkeling van het Toezicht
      2. Blz. 197 b. Inwoners zijn betrokken bij beleid en uitvoering
       1. Blz. 198 Adviesraad Sociaal Domein
       2. Blz. 199 Onafhankelijke cliëntondersteuning
      3. Blz. 200 c. Inwoners zijn zelfredzaam binnen hun eigen mogelijkheden
       1. Blz. 201 Bieden van maatwerkvoorzieningen
       2. Blz. 202 Bieden van ondersteuning aan inwoners die tot de OGGz doelgroep behoren.
       3. Blz. 203 Bieden van Vervoer voor mensen die niet in staat zijn op eigen kracht te reizen
       4. Blz. 204 Bieden van voorzieningen die algemeen toegankelijk zijn
       5. Blz. 205 Maken van afspraken met woningcorporatie en huurdersorganisaties
       6. Blz. 206 Uitvoeren van de Omgekeerde toets
       7. Blz. 207 We voeren alle verkennende onderzoeken in het kader van de Wvggz uit binnen de wettelijke termijnen.
      4. Blz. 208 d. Toegankelijk Midden-Groningen (inclusie/VN Verdrag Handicap)
       1. Blz. 209 Opstellen van een Lokale Inclusie Agenda
    5. Blz. 210 2.2.4 Jeugd
     1. Blz. 211 Inleiding
     2. Blz. 212 Ambities
     3. Blz. 213 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 214 Doelstellingen
      1. Blz. 215 a. Investeren in laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning
       1. Blz. 216 We continueren de inzet Ondersteuning Jeugd en Gezin
       2. Blz. 217 We voeren het project Jongerenwerk+ uit en ontwikkelen het regulier jongerenwerk door de koppeling met dit project
       3. Blz. 218 We concretiseren de doelen van de lokale coalitie Kansrijke Start Midden-Groningen
       4. Blz. 219 We nemen aanvullende diensten af van de GGD rondom jeugd.
       5. Blz. 220 We voeren het NPG-project Moeders van Midden-Groningen uit
      2. Blz. 221 b. Ontwikkelen van een aanpak rondom huiselijk geweld en kindermishandeling
       1. Blz. 222 We ontwikkelen een gezamenlijke gemeentelijke visie op huiselijk geweld en kindermishandeling
       2. Blz. 223 We ontwikkelen een duidelijke opdracht voor de sociale teams rondom huiselijk geweld en kindermishandeling
       3. Blz. 224 We bevorderen de deskundigheid van de professionals in de sociale teams
       4. Blz. 225 We verbeteren de samenwerking met ketenpartners
       5. Blz. 226 We zorgen voor voldoende passend hulpaanbod voor betrokkenen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling
       6. Blz. 227 We geven voorlichting aan inwoners over huiselijk geweld en kindermishandeling
       7. Blz. 228 We voeren het NPG-project JIM uit
      3. Blz. 229 c. Verbeteren van de jeugdhulp
       1. Blz. 230 We organiseren een deel van de jeugdhulp lokaal
       2. Blz. 231 We zorgen dat de gezinsverzorging structureel ingebed is in het beschikbare hulpaanbod
       3. Blz. 232 We maken ruimte in budgetten voor transformatiedoeleinden
       4. Blz. 233 We verfijnen de monitoringstool en gebruiken deze als basis voor datagedreven werken
       5. Blz. 234 We werken samen met alle Groninger gemeenten aan een dekkend landschap van (hoog-specialistische) jeugdhulp
       6. Blz. 235 We ontwikkelen het toezicht op jeugdhulp
       7. Blz. 236 We versterken de verbinding onderwijs en zorg
       8. Blz. 237 Uitvoeren van de Omgekeerde toets
       9. Blz. 238 Onderzoeken van andere mogelijkheden voor verdergaande ontschotting
    6. Blz. 239 2.2.5 Onderwijs en onderwijshuisvesting
     1. Blz. 240 Inleiding
     2. Blz. 241 Ambities
     3. Blz. 242 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 243 Doelstellingen
      1. Blz. 244 a. Kinderen maken een goede start in het onderwijs
       1. Blz. 245 We vergroten het bereik van de doelgroep voor voorschoolse educatie
       2. Blz. 246 We verbeteren de kwaliteit van Voorschoolse Educatie
       3. Blz. 247 We vergroten ouderbetrokkenheid bij voorschoolse educatie
       4. Blz. 248 We meten de resultaten en het effect van Voorschoolse Educatie
       5. Blz. 249 We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang
       6. Blz. 250 We voeren een stimulerend taal-en leesaanbod uit voor kinderen van 0-12 jaar
      2. Blz. 251 b. Vergroten van kansengelijkheid en toegankelijkheid
       1. Blz. 252 We bieden coaching bij overstap naar VO
       2. Blz. 253 We faciliteren de taalschool voor kinderen met een migratieachtergrond
       3. Blz. 254 We bieden leerlingenvervoer
       4. Blz. 255 We geven uitvoering aan het project Tijd voor Toekomst
       5. Blz. 256 We gaan het onderwijskansenbeleid bijstellen
      3. Blz. 257 c. Onderwijs/opvang, zorg , welzijn en cultuur werken samen voor een optimale (talent)ontwikkeling van elk kind.
       1. Blz. 258 We werken aan een optimale overdracht van peuteropvang naar basisschool
       2. Blz. 259 We versterken de samenwerking tussen onderwijs en zorg
      4. Blz. 260 d. Jongeren verlaten de school met minimaal een startkwalificatie
       1. Blz. 261 We werken samen in de Regio RMC03 aan de aanpak van voortijdig schoolverlaten
       2. Blz. 262 Samen met Noorderpoort bieden wij op het Werkbedrijf BWRI de Route Rubicon aan voor voortijdige schoolverlaters.
       3. Blz. 263 Casemanagers Jeugd bieden op de MBO scholen voorlichting en preventieve ondersteuning aan studenten.
       4. Blz. 264 We zetten extra in op het voorkomen langdurige uitval (thuiszitten).
      5. Blz. 265 e. Volwassenen kunnen meedoen in onze samenleving doordat ze voldoende geletterd zijn
       1. Blz. 266 Inwoners kunnen volwasseneneducatie volgen om hun basisvaardigheden te verbeteren.
       2. Blz. 267 We vergroten bewustwording en herkenning van laaggeletterdheid
       3. Blz. 268 We zetten in op betrokkenheid en inzet van werkgevers
       4. Blz. 269 We investeren in leesbevordering van kinderen en ouders
       5. Blz. 270 Inwoners kunnen in het Taalhuis aan de slag met hun basisvaardigheden
      6. Blz. 271 f. Kinderen krijgen onderwijs in een stimulerend, veilig en toekomstbestendig schoolgebouw
       1. Blz. 272 Opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP)
       2. Blz. 273 Opstellen Programma en Overzicht
       3. Blz. 274 Het voeren van op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen
    7. Blz. 275 2.2.6 Participatiewet
     1. Blz. 276 Inleiding
     2. Blz. 277 Ambities
     3. Blz. 278 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 279 Doelstellingen
      1. Blz. 280 a. Inwoners hebben voldoende financiële mogelijkheden om volwaardig mee te doen.
       1. Blz. 281 We verstrekken algemene bijstand als inwoners onvoldoende inkomen of vermogen hebben om van te leven
       2. Blz. 282 We hebben een maatwerkbudget voor kinderen
       3. Blz. 283 We ondersteunen het Armoedepact
       4. Blz. 284 We bieden financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties die zich richten op de bestrijding van armoede
       5. Blz. 285 We hebben minimaregelingen voor inwoners met een laag inkomen
       6. Blz. 286 We gaan onze dienstverlening voor inwoners met armoede verbeteren
       7. Blz. 287 We gaan ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting opleiden
       8. Blz. 288 Uitvoeren van de Omgekeerde toets
      2. Blz. 289 b. Inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kunnen hun eigen inkomen verdienen.
       1. Blz. 290 We begeleiden kwetsbare jongeren die uitstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs of Praktijkonderwijs bij hun vervolgstap naar werk of dagbesteding.
       2. Blz. 291 We organiseren beschutte werkplekken binnen het Werkbedrijf BWRI.
       3. Blz. 292 We maken gebruik van het instrument afspraakbaan zodat inwoners met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen.
       4. Blz. 293 We zorgen voor aangepaste werkplekken voor inwoners met een WSW-dienstverband.
      3. Blz. 294 c. Nieuwkomers kunnen snel en volwaardig meedoen.
       1. Blz. 295 We bieden maatschappelijke begeleiding aan nieuwkomers.
       2. Blz. 296 We ondersteunen nieuwkomers tijdens hun inburgeringstraject.
       3. Blz. 297 Nieuwkomers krijgen minimaal 6 maanden financiële ontzorging.
       4. Blz. 298 We ondersteunen ook de nieuwkomers die onder het oude inburgeringsregime vallen bij hun inburgering en participatie.
      4. Blz. 299 d. Zoveel mogelijk inwoners participeren via betaald werk of een eigen bedrijf. Alleen als dit niet lukt dan is maatschappelijke participatie het doel.
       1. Blz. 300 We treffen maatregelen om de armoedeval te verzachten
       2. Blz. 301 We verkleinen de afstand tot de arbeidsmarkt voor bijstandsgerechtigden via scholing en omscholing in een kansrijk beroep
       3. Blz. 302 We gaan een Werk-Leerbedrijf BWRI opzetten
       4. Blz. 303 We bevorderen de maatschappelijke participatie van Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
       5. Blz. 304 We ondersteunen zelfstandige ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis bij hun keuzes voor de toekomst
       6. Blz. 305 We hebben het Hulpteam Overschild
       7. Blz. 306 We gaan minimaal 200 bijstandsgerechtigden laten uitstromen naar betaald werk
    8. Blz. 307 2.2.7 Schuldhulpverlening
     1. Blz. 308 Inleiding
     2. Blz. 309 Ambities
     3. Blz. 310 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 311 Doelstellingen
      1. Blz. 312 a. De inwoners van Midden-Groningen ontvangen financiële ondersteuning die het beste past bij hun persoonlijke situatie.
       1. Blz. 313 Wij onderhouden intensief contact met beschermingsbewindvoerders.
       2. Blz. 314 Beschermingsbewindvoerders leiden klanten sneller door naar schuldhulpverlening en bevorderen financiële redzaamheid van klanten.
      2. Blz. 315 b. Minder problematische schulden onder de inwoners van de gemeente Midden-Groningen.
       1. Blz. 316 Wij ontwikkelen een succesvolle werkwijze om mensen met problematische schulden bij de zorgverzekeraar te ondersteunen.
       2. Blz. 317 Wij beschrijven onze werkwijze zodat de sociale teams deze werkwijze kunnen volgen.
      3. Blz. 318 c. Ondernemers vinden de route naar gemeentelijke schuldhulpverlening op maat.
       1. Blz. 319 De Kredietbank Midden-Groningen werkt actief mee aan het loket zelfstandigen in coronatijd.
       2. Blz. 320 Wij zoeken actief contact met lokale ondernemersverenigingen.
       3. Blz. 321 Wij werken samen met onze ketenpartners.
       4. Blz. 322 Wij breiden onze online dienstverlening uit door een lidmaatschap op 155.nl. Daarnaast gaat onze dienstverlening aan ondernemers deel uitmaken van ons communicatieplan.
      4. Blz. 323 d. Wij bevorderen de financiële redzaamheid van onze klanten.
       1. Blz. 324 Wij sluiten ons aan bij het 'collectief schuldenregelen' en 'schuldenknooppunt' van de NVVK.
      5. Blz. 325 e. Wij ontwikkelen een werkwijze voor jongeren met schulden of financiële problematiek.
       1. Blz. 326 Wij bereiken jaarlijks 50 jongeren.
      6. Blz. 327 f. Wij werken volgens de NVVK belofte.
       1. Blz. 328 Wij sluiten geen klanten uit van schuldhulpverlening.
       2. Blz. 329 Na afronding van een schuldhulpverleningstraject zijn onze klanten financieel zelfredzaam.
      7. Blz. 330 g. Wij zorgen voor een brede bekendheid van de mogelijkheden van de kredietbank.
       1. Blz. 331 Wij zetten in op financiële bewustwording van jong tot oud in de gemeente Midden-Groningen.
       2. Blz. 332 Wij implementeren ons communicatieplan.
      8. Blz. 333 h. Zoveel mogelijk inwoners met beginnende betalingsachterstanden ontvangen een passend hulpaanbod.
       1. Blz. 334 Wij communiceren duidelijk wanneer wij langskomen en waarom wij langskomen.
       2. Blz. 335 Wij monitoren de manier waarop wij onze hulp aanbieden.
       3. Blz. 336 Wij doen een hulpaanbod aan iedere inwoner waarvan wij een signaal van een betalingsachterstand ontvangen.
    9. Blz. 337 2.2.8 Sociale teams
     1. Blz. 338 Inleiding
     2. Blz. 339 Ambities
     3. Blz. 340 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 341 Doelstellingen
      1. Blz. 342 a. De sociale teams verzorgen met vier teams de integrale toegang tot zorg en werken verder aan de transformatie.
       1. Blz. 343 We voeren vroegsignalering van armoede en schulden integraal uit binnen de sociale teams.
       2. Blz. 344 We voeren het NPG-project Inzet Ervaringsdeskundigen Armoede en Sociale Uitsluiting uit
       3. Blz. 345 We voeren het NPG-project Bevorderen Sociale Veerkracht uit.
      2. Blz. 346 b. De sociale teams werken aan de voorkant meer samen met de welzijnsdiensten.
       1. Blz. 347 We investeren in de samenwerking tussen de sociale teams en maatschappelijk activeerders.
       2. Blz. 348 We versterken de samenwerking tussen de sociale teams en jongerenwerk.
      3. Blz. 349 c. Inwoners ontvangen de benodigde hulp en ondersteuning binnen de wettelijke termijnen.
       1. Blz. 350 We zetten extra capaciteit in om de druk op de toegang te verlagen.
       2. Blz. 351 We onderzoeken mogelijkheden om de sociale teams goed te kunnen laten inspelen op fluctuaties in instroom en uitstroom.
       3. Blz. 352 We zetten in op het versterken van de samenwerking tussen de sociale teams en het welzijnswerk.
      4. Blz. 353 d. Inwoners zijn tevreden over de hulpverlening en ondersteuning vanuit het sociale team.
       1. Blz. 354 We evalueren de ingezette hulp door de sociale teams op periodieke basis.
       2. Blz. 355 We meten steekproefsgewijs de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening van de sociale teams.
      5. Blz. 356 e. De sociale teams hebben een goed beeld van de lokale ondersteuningsbehoefte en maatschappelijke uitdagingen
       1. Blz. 357 We ontwikkelen een set aan passende indicatoren voor de werkzaamheden van de sociale teams.
       2. Blz. 358 We geven periodiek samen met de sociale teams duiding aan de cijfers en ontwikkelingen in de indicatoren.
    10. Blz. 359 2.2.9 Verplichte beleidsindicatoren (BBV)
     1. Blz. 360 indicatoren
    11. Blz. 361 2.2.10 Financieel overzicht Sociaal
     1. Blz. 362 financieel overzicht sociaal
     2. Blz. 363 Toelichting
   4. Blz. 364 2.3 Programma Economie
    1. Blz. 365 2.3.0 Inleiding
     1. Blz. 366 Opbouw programma
    2. Blz. 367 2.3.1 Omgevingswet
     1. Blz. 368 Inleiding
     2. Blz. 369 Ambities
     3. Blz. 370 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 371 Doelstellingen
      1. Blz. 372 a. Wij voldoen aan de wettelijke minimum vereisten en realiseren een kleine plus.
       1. Blz. 373 Wij richten het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in.
       2. Blz. 374 De bestemmingsplannen worden op orde gebracht, zodat alles opgenomen kan worden in het tijdelijk omgevingsplan.
       3. Blz. 375 Bestaande verordeningsregels op het gebied van de fysieke leefomgeving, die in het omgevingsplan kunnen dan wel moeten worden opgenomen, worden geïnventariseerd.
       4. Blz. 376 Er wordt gestart met het anders werken (integraal en extern gericht) dat nodig is voor het werken met de Omgevingswet.
       5. Blz. 377 Oefenen met een pilot Omgevingsplan.
       6. Blz. 378 Wij bestuderen de Bruidsschat en toetsen aan wenselijkheid en bruikbaarheid, zodat alleen datgene overgenomen wordt wat de gemeente nodig vindt.
       7. Blz. 379 Wij stellen toepasbare regels op.
      2. Blz. 380 b. We starten met het opstellen van een omgevingsvisie.
       1. Blz. 381 Het maken van een strategisch ontwikkeldocument omgevingsvisie.
       2. Blz. 382 In gesprek gaan met de samenleving over de omgevingsvisie.
       3. Blz. 383 Opstellen en vaststellen van de Omgevingsvisie Midden-Groningen.
    3. Blz. 384 2.3.2 Ruimtelijke Ontwikkeling
     1. Blz. 385 Inleiding
     2. Blz. 386 Ambities
     3. Blz. 387 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 388 Doelstellingen
      1. Blz. 389 a. Het stedelijk gebied van Hoogezand-Sappemeer versterken.
       1. Blz. 390 Verder werken aan het project Stadshart-Noord
       2. Blz. 391 Verder werken aan de herstructurering van Gorecht-West
       3. Blz. 392 Afronden IJsbaanlocatie Sappemeer
       4. Blz. 393 Ontwikkelen Vosholen fase 2
      2. Blz. 394 b. Netwerken van sterke dorpen.
       1. Blz. 395 Ontwikkeling Tolweg Muntendam
       2. Blz. 396 Ontwikkeling Verlengde Veenlaan Slochteren
       3. Blz. 397 Vrijkomende gemeentelijke locaties ontwikkelen
       4. Blz. 398 Faciliteren van particuliere woningbouwontwikkelingen
      3. Blz. 399 c. Fysieke NPG-projecten faciliteren.
       1. Blz. 400 Verpauperde panden
       2. Blz. 401 Herstructurering bedrijventerreinen
       3. Blz. 402 Herstructurering Hoogezand Noord
       4. Blz. 403 Duurzaam particulier bezit
      4. Blz. 404 d. Kaders opstellen voor ruimtelijke ontwikkelingen.
       1. Blz. 405 Opstellen van een visie voor Martenshoek
       2. Blz. 406 Opstellen van een visie voor Meerstad-Harkstede
       3. Blz. 407 Opstellen verordening nadeelcompensatie
       4. Blz. 408 Vervolg geven op de ruimtelijk-economische visies voor de A7-corridor
       5. Blz. 409 Opstellen woningmarktonderzoek
      5. Blz. 410 e. Juridisch-planologische knelpunten oplossen.
       1. Blz. 411 Vertaling kamerverhuurbeleid
       2. Blz. 412 Opstellen partiele herziening bestemmingplan Woongebieden Hoogezand-Sappemeer
      6. Blz. 413 f. Samenwerking Omgevingsdienst Groningen.
    4. Blz. 414 2.3.3 Economie
     1. Blz. 415 Inleiding
     2. Blz. 416 Ambities
     3. Blz. 417 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 418 Doelstellingen
      1. Blz. 419 a. We willen een excellente dienstverlener zijn voor ondernemers en instellingen.
       1. Blz. 420 We bieden een aanspreekpunt en onderhouden contacten met het bedrijfsleven.
       2. Blz. 421 We communiceren actief over ontwikkelingen en regelingen.
       3. Blz. 422 We zetten in op een duurzame aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van met name industrie, bouw en zorg
       4. Blz. 423 Vervolg geven op de ruimtelijk-economische visies voor de A7-corridor
      2. Blz. 424 b. We willen meer regionale waarde voor de landbouwsector.
       1. Blz. 425 We participeren in de regionale samenwerking Agenda voor de Veenkoloniën.
      3. Blz. 426 c. We concentreren de detailhandel tot compacte centra.
       1. Blz. 427 We inventariseren de detailhandel buiten de winkelgebieden.
       2. Blz. 428 We begrenzen de winkelgebieden in de gemeente.
       3. Blz. 429 We faciliteren winkeleigenaren om de detailhandelsfunctie te veranderen naar een andere passende bestemming.
       4. Blz. 430 We faciliteren het platform detailhandel.
      4. Blz. 431 d. We positioneren Midden-Groningen als een recreatiebestemming waar het voor iedereen goed toeven is.
       1. Blz. 432 We ontwikkelen een visie vrijetijdseconomie.
       2. Blz. 433 We stimuleren dag - en verblijfrecreatie door het project 'Midden-Groningen op de kaart' in het lokale programma Nationaal Programma Groningen.
    5. Blz. 434 2.3.4 Verkeer
     1. Blz. 435 Inleiding
     2. Blz. 436 Ambities
     3. Blz. 437 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 438 Doelstellingen
      1. Blz. 439 a. Verkeersveilig bewegen.
       1. Blz. 440 Monitoring
       2. Blz. 441 Permanente verkeerseducatie.
       3. Blz. 442 Financiering
      2. Blz. 443 b. Sociaal inclusief.
       1. Blz. 444 Als gemeente doen we mee aan het landelijke fietsproject ‘Doortrappen’.
      3. Blz. 445 c. Duurzaam verplaatsen.
       1. Blz. 446 We proberen subsidies binnen te halen om het fietsnetwerk te verbeteren.
      4. Blz. 447 d. Bereikbaar platteland.
       1. Blz. 448 We ondersteunen het uitbreiden en verbeteren van de voorzieningen bij de treinstations en de Hub’s.
       2. Blz. 449 We hebben overleg met Provincie Groningen, Regio Groningen-Assen en OV-Bureau over ontwikkelingen op het terrein van openbaar vervoer
      5. Blz. 450 e. Economische dynamiek.
       1. Blz. 451 De plannen voor het project Knijpsbrug worden in 2022 uitgevoerd.
       2. Blz. 452 We participeren actief in het project N33, dat is gericht op het verbeteren van de doorstroming.
    6. Blz. 453 2.3.5 Duurzaamheid
     1. Blz. 454 Inleiding
     2. Blz. 455 Ambities
     3. Blz. 456 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 457 Doelstellingen
      1. Blz. 458 a. De gemeente biedt individuele inwoners die duurzaam willen handelen hier de mogelijkheden voor.
       1. Blz. 459 Energieloket
       2. Blz. 460 RREW
       3. Blz. 461 Duurzaamheidslening
       4. Blz. 462 Beleid elektrische laadpalen
       5. Blz. 463 Ondersteunen individuele burgers
      2. Blz. 464 b. Inwoners van de gemeente Midden-Groningen zijn betrokken bij en profiteren van de ontwikkeling van duurzame energieprojecten.
       1. Blz. 465 RES-afspraken
       2. Blz. 466 Beleid Midden-Groningen
       3. Blz. 467 Samenwerken profiteren ontwikkeling duurzame energie projecten
      3. Blz. 468 c. De gemeente Midden-Groningen maakt het mogelijk dat duurzame energieprojecten worden gerealiseerd.
       1. Blz. 469 RES-uitgangspunten
       2. Blz. 470 Beleid Duurzame Energie Midden-Groningen
       3. Blz. 471 NAM-locaties
       4. Blz. 472 Zon op dak
       5. Blz. 473 Netwerkcapaciteit
      4. Blz. 474 d. Een aantal wijken in de gemeente Midden-Groningen is in 2030 van het aardgas af.
       1. Blz. 475 Gasvrij Gorecht
       2. Blz. 476 Aardgasvrij Steendam-Tjuchem
       3. Blz. 477 Nieuwe Aardgasvrije Wijken
       4. Blz. 478 Wijkuitvoeringsplannen
       5. Blz. 479 Belanghebbenden TVW WUPs
       6. Blz. 480 Kosten
       7. Blz. 481 Samenwerken van het aardgas af
      5. Blz. 482 e. De gemeente ondersteunt bij initiatieven van inwoners, bewonersorganisaties, energiecoöperaties, en andere belanghebbenden in onze gemeente.
       1. Blz. 483 Afstemming rollen
       2. Blz. 484 Betrekken jeugd
       3. Blz. 485 Fairtrade/ Global goals
      6. Blz. 486 f. De gemeente Midden-Groningen voert een duurzame bedrijfsvoering.
       1. Blz. 487 Verminderen interne afvalstromen
       2. Blz. 488 Duurzaam inkopen
       3. Blz. 489 Duurzaam wagenpark
       4. Blz. 490 Duurzaam gemeentelijke vastgoed
       5. Blz. 491 Duurzaam meerjaren onderhoudsplan
    7. Blz. 492 2.3.6 Verplichte beleidsindicatoren (BBV)
     1. Blz. 493 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 494 2.3.7 Financieel overzicht
     1. Blz. 495 Economie Financieel Overzicht
     2. Blz. 496 Toelichting
   5. Blz. 497 2.4 Programma Dienstverlening
    1. Blz. 498 2.4.0 Inleiding
     1. Blz. 499 Visie
    2. Blz. 500 2.4.1 Programmaplan Dienstverlening
     1. Blz. 501 Inleiding
     2. Blz. 502 Ambities
     3. Blz. 503 Doelstellingen
      1. Blz. 504 a. Democratie en dialoog (E-Dienstverlening/E-Democratie)
       1. Blz. 505 Een onlineorganisatie inrichten binnen de gemeente.
       2. Blz. 506 Samen met de (lijn)organisatie promoten we Consul en helpen we met het inrichten van participatievraagstukken.
      2. Blz. 507 b. Gastheerschap in Huis van Cultuur en Bestuur
       1. Blz. 508 Evalueren ervaringen van de bezoekers in het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur over de eerste periode m.b.t. ontvangst, bereikbaarheid, toegankelijkheid en gastheerschap.
       2. Blz. 509 Evalueren ervaringen van inwoners met de centrale dienstverlening en waar nodig aanbod verbeteren of vernieuwen.
      3. Blz. 510 c. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 goed, veilig en toegankelijk
       1. Blz. 511 Opzetten van een projectmatige aanpak voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en daarbij aansluiten bij de laatste landelijke ontwikkelingen.
      4. Blz. 512 d. Open Data
       1. Blz. 513 We maken een verkenning van Quick Wins op het gebied van Open Data.
       2. Blz. 514 Waar mogelijk en haalbaar gegevens kosteloos, rechtenvrij, openbaar, machineleesbaar en volgens open standaarden beschikbaar stellen.
      5. Blz. 515 e. Strategie online
       1. Blz. 516 Actief op zoek gaan naar dienstverlening die toegankelijk gemaakt kan worden via de Top Takenwebsite
       2. Blz. 517 Dienstverlening verbeteren door het transformeren van word- en PDF-formulieren e-Formulieren
       3. Blz. 518 Verdere implementatie I-Burgerzaken zowel aan de inwoners als het bevorderen van digitaal werken door de medewerkers van de gemeente.
       4. Blz. 519 Deelname aan het project Digitale Aanvraag Rijbewijs waardoor het rijbewijs rechtstreeks digitaal bij de RDW kan worden aangevraagd.
       5. Blz. 520 Verdere uitwerking van onze kanalenstrategie, door het meest efficiënte kanaal preferent te maken.
    3. Blz. 521 2.4.2 Financieel overzicht
     1. Blz. 522 Financieel overzicht
     2. Blz. 523 Toelichting
     3. Blz. 524 Burgerzaken
   6. Blz. 525 2.5 Programma Gevolgen gas- en zoutwinning en lokaal programma NPG
    1. Blz. 526 2.5.0 Inleiding
     1. Blz. 527 Visie, doelstelling en opbouw programma
    2. Blz. 528 2.5.1 Gevolgen gas- en zoutwinning
     1. Blz. 529 Inleiding
     2. Blz. 530 Ambities
     3. Blz. 531 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 532 Doelstellingen
      1. Blz. 533 a. Alle gebouwen binnen de versterkingsopgave zo snel mogelijk beoordelen
       1. Blz. 534 In het Lokaal Plan van Aanpak 2021-2022 hebben we het programma voor opname en beoordelen voor 2021 en 2022 opgenomen en daarmee de opdracht aan NCG voor die periode geformuleerd.
      2. Blz. 535 b. Gebouwen waar nodig zo snel mogelijk versterken
       1. Blz. 536 Ruimte creëren zodat er meer adressen gelijktijdig kunnen worden versterkt.
      3. Blz. 537 c. Zorgen voor goede (ruimtelijke) randvoorwaarden voor een vlotte en bewonersgerichte manier van versterken
       1. Blz. 538 Aanpassen ruimtelijke kaders en maken plannen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.
      4. Blz. 539 d. De eigenaren in batch 1588 moeten verder kunnen met hun versterkingsprojecten.
       1. Blz. 540 Oplossen individuele problemen binnen batch 1588
      5. Blz. 541 e. Op basis van de afspraken uit het convenant scholenprogramma willen we de projecten voor het versterken en nieuwbouwen van scholen afronden.
       1. Blz. 542 Afronden lopende projecten van het Scholenprogramma.
      6. Blz. 543 f. Onze inwoners moeten niet de financier worden van de kosten die voortkomen uit de versterking.
       1. Blz. 544 Monitoring van de uitgaven en afstemming met het rijk over de hoogte van de Rijksbijdragen.
      7. Blz. 545 g. Funderingsproblematiek moet niet de nieuwe pauzeknop worden in de versterkingsaanpak.
       1. Blz. 546 Agenderen van het probleem van de funderingen bij NCG, IMG en het rijk.
      8. Blz. 547 h. We willen geen uitbreiding van de zoutwinning.
       1. Blz. 548 Monitoren beroepsprocedure zoutwinning en in gang zetten eventuele verdere acties.
    3. Blz. 549 2.5.2 Lokaal programma NPG (Nationaal Programma Groningen) i.o.
     1. Blz. 550 Inleiding
     2. Blz. 551 Ambities
     3. Blz. 552 Trends en ontwikkelingen
     4. Blz. 553 Doelstellingen
      1. Blz. 554 a. De resterende projecten uit de eerste tranche indienen.
      2. Blz. 555 b. De voorbereidingen starten om te komen tot een selectiedocument voor de tweede tranche projecten.
      3. Blz. 556 c. Een plan van aanpak opstellen voor het amendement inzake de 5%.
      4. Blz. 557 d. Invulling geven aan participatie en betrokkenheid.
      5. Blz. 558 e. Uitvoering geven aan de goedgekeurde projecten.
    4. Blz. 559 2.5.3 Financieel overzicht
     1. Blz. 560 Gevolgen gas- en zoutwinning
     2. Blz. 561 Programma gevolgen gaswinning
     3. Blz. 562 Uitvoering lokaal programmaplan (NPG)
   7. Blz. 563 2.6 Programma Bestuur en bedrijfsvoering
    1. Blz. 564 2.6.0 Inleiding
     1. Blz. 565 Voorwoord
    2. Blz. 566 2.6.1 Bestuur en bedrijfsvoering
     1. Blz. 567 Inleiding
     2. Blz. 568 Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds
     3. Blz. 569 Overhead
     4. Blz. 570 Algemene reserve
     5. Blz. 571 Vennootschapsbelasting
     6. Blz. 572 Onvoorzien
    3. Blz. 573 2.6.2 Verplichte beleidsindicatoren (BBV)
     1. Blz. 574 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 575 2.6.3 Financieel overzicht
     1. Blz. 576 Bestuur en bedrijfsvoering
     2. Blz. 577 Toelichting
  3. Blz. 578 3. Paragrafen
   1. Blz. 579 3.1 Paragraaf bedrijfsvoering
    1. Blz. 580 De opgave voor 2022
     1. Blz. 581 Opgave 2022
    2. Blz. 582 Dienstverlening
     1. Blz. 583 Dienstverlening
    3. Blz. 584 Communicatie
     1. Blz. 585 Communicatie
    4. Blz. 586 Human resource management
     1. Blz. 587 HRM
    5. Blz. 588 Informatisering en automatisering
     1. Blz. 589 I&A
    6. Blz. 590 Facilitaire zaken
     1. Blz. 591 Facilitaire zaken
    7. Blz. 592 Gebouwenbeheer
     1. Blz. 593 Gebouwenbeheer
    8. Blz. 594 Planning & Control
     1. Blz. 595 P&C
    9. Blz. 596 Juridische zaken en inkoop
     1. Blz. 597 Juridische zaken en inkoop
    10. Blz. 598 Financieel beheer
     1. Blz. 599 Financieel beheer
    11. Blz. 600 Financieel advies
     1. Blz. 601 Financieel advies
   2. Blz. 602 3.2 Paragraaf lokale heffingen
    1. Blz. 603 Inleiding
     1. Blz. 604 Inleiding
    2. Blz. 605 Inkomsten lokale heffingen
     1. Blz. 606 Inkomsten lokale heffingen
    3. Blz. 607 Beleid lokale heffingen
     1. Blz. 608 Beleid lokale heffingen
    4. Blz. 609 Kostendekking van de heffingen
     1. Blz. 610 Kostendekking van de heffingen
     2. Blz. 611 Kostendekkendheid van de rioolheffing
     3. Blz. 612 Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing
     4. Blz. 613 Kostendekkendheid leges
     5. Blz. 614 Recapitulatie titel 1,2 en 3
    5. Blz. 615 Belastingdruk (woonlasten)
     1. Blz. 616 Belastingdruk (woonlasten)
     2. Blz. 617 Belastingdruk
     3. Blz. 618 Woonlasten
    6. Blz. 619 Kwijtscheldingsbeleid
     1. Blz. 620 Kwijtscheldingsbeleid
   3. Blz. 621 3.3 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 622 Inleiding
     1. Blz. 623 Inleiding
    2. Blz. 624 Risico versus onzekerheden
     1. Blz. 625 Risico versus onzekerheden
     2. Blz. 626 Risico-kwalificatie
    3. Blz. 627 Weerstandsvermogen vs weerstandskapitaal
     1. Blz. 628 Weerstandsvermogen vs weerstandskapitaal
    4. Blz. 629 Risicomanagement
     1. Blz. 630 Risicomanagement
    5. Blz. 631 Beschikbare weerstandscapaciteit
     1. Blz. 632 Beschikbare weerstandscapaciteit
     2. Blz. 633 Weerstandscapaciteit
    6. Blz. 634 Benodigde weerstandscapaciteit
     1. Blz. 635 Benodigde weerstandscapaciteit
    7. Blz. 636 Overzicht risico's
     1. Blz. 637 Risicotabel 2022
     2. Blz. 638 Overzicht risico's
     3. Blz. 639 Ontwikkeling risico's en weerstandsratio
    8. Blz. 640 Financiële kengetallen
     1. Blz. 641 Financiële kengetallen
     2. Blz. 642 Kengetallen
   4. Blz. 643 3.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 644 Inleiding
     1. Blz. 645 Inleiding
    2. Blz. 646 Ambitie
     1. Blz. 647 Ambitie
    3. Blz. 648 Doelstellingen
     1. Blz. 649 Doelstellingen
    4. Blz. 650 Inzet
     1. Blz. 651 Inzet
    5. Blz. 652 Kerncijfers kapitaalgoederen
     1. Blz. 653 Kerncijfers kapitaalgoederen
    6. Blz. 654 Financieel overzicht kapitaalgoederen
     1. Blz. 655 Financieel overzicht kapitaalgoederen (excl. loonkosten, overhead en kapitaalslasten
   5. Blz. 656 3.5 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 657 Inleiding
     1. Blz. 658 Inleiding
    2. Blz. 659 Wettelijk kader
     1. Blz. 660 Wettelijk kader
    3. Blz. 661 Vermogenspositie
     1. Blz. 662 Vermogenspositie
    4. Blz. 663 Herfinanciering en aanvullende financiering
     1. Blz. 664 Herfinanciering en aanvullende financiering
    5. Blz. 665 Financieringsbeleid
     1. Blz. 666 Financieringsbeleid
    6. Blz. 667 Liquiditeitenbeheer
     1. Blz. 668 Liquiditeitenbeheer
    7. Blz. 669 Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt
     1. Blz. 670 Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt
    8. Blz. 671 Risicobeheersing
     1. Blz. 672 Risicobeheersing
     2. Blz. 673 Renterisico en renterisico's vaste schuld
     3. Blz. 674 Kredietrisico's en interne rente
     4. Blz. 675 Vervolg risicobeheersing
   6. Blz. 676 3.6 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 677 Inleiding verbonden partijen
     1. Blz. 678 Inleiding
    2. Blz. 679 Verbonden partijen
     1. Blz. 680 Verbonden partijen
    3. Blz. 681 Informatie per verbonden partijen
     1. Blz. 682 Informatie per verbonden partijen
     2. Blz. 683 Openbaar lichaam
     3. Blz. 684 BV & NV
     4. Blz. 685 Verenigingen
     5. Blz. 686 Stichtingen
     6. Blz. 687 Overig
   7. Blz. 688 3.7 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 689 Inleiding Grondbeleid
     1. Blz. 690 Inleiding
    2. Blz. 691 Herziening grondexploitaties
     1. Blz. 692 Herziening grondexploitaties
    3. Blz. 693 Winst en verlies
     1. Blz. 694 Winst en verlies
    4. Blz. 695 Grondexploitaties
     1. Blz. 696 Grondexploitaties
    5. Blz. 697 Overige bouwgronden in exploitatie
     1. Blz. 698 Overige bouwgronden in exploitatie
    6. Blz. 699 Financieel
     1. Blz. 700 Financieel
     2. Blz. 701 Grondexploitatie
    7. Blz. 702 Overige complexen (geen onderdeel van bouwgronden in exploitatie)
     1. Blz. 703 Overige complexen
    8. Blz. 704 Onderbouwing van de geraamde winstnemingen
     1. Blz. 705 Onderbouwing van de geraamde winstnemingen
    9. Blz. 706 Risico's
     1. Blz. 707 Risico's
   8. Blz. 708 3.8 Paragraaf Bestuur
    1. Blz. 709 Inleiding bestuur
     1. Blz. 710 Inleiding
    2. Blz. 711 Interactieve beleidsvorming
     1. Blz. 712 Gemeente en samenleving
    3. Blz. 713 Quick Scan Lokale Democratie
     1. Blz. 714 Quick Scan Lokale Democratie
    4. Blz. 715 Passende vergaderstructuur voor de raad
     1. Blz. 716 Passende vergaderstructuur voor de raad
    5. Blz. 717 Kwaliteit van besluitvorming
     1. Blz. 718 Verkiezingen maart 2022
    6. Blz. 719 Rekenkamercommissie
     1. Blz. 720 Rekenkamer Midden-Groningen
   9. Blz. 721 3.9 Paragraaf Taakstelling
    1. Blz. 722 Paragraaf taakstelling
  4. Blz. 723 4. Uiteenzetting financiële positie
   1. Blz. 724 4.1 Overzicht baten en lasten per programma
    1. Blz. 725 Overzicht baten en lasten per programma
   2. Blz. 726 4.2 Overzicht baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 727 Overzicht baten en lasten per taakveld
   3. Blz. 728 4.3 Overzicht incidentele baten en lasten per programma
    1. Blz. 729 Incidentele baten en lasten
    2. Blz. 730 Notitie incidentele baten en lasten Commissie BBV
   4. Blz. 731 4.4 Structureel evenwicht
    1. Blz. 732 Overzicht Structureel evenwicht
   5. Blz. 733 4.5 Geprognosticeerde balans 2022-2025
    1. Blz. 734 Geprognosticeerde balans 2022 - 2025
   6. Blz. 735 4.6 EMU-saldo
    1. Blz. 736 EMU saldo
   7. Blz. 737 4.7 Arbeidskosten gerelateerde verplichting
    1. Blz. 738 Arbeidskosten gerelateerde verplichting
   8. Blz. 739 4.8 Overzicht investeringen
    1. Blz. 740 4.7 Overzicht investeringen
   9. Blz. 741 4.9 Overzicht reserves en voorzieningen
    1. Blz. 742 Eigen vermogen
    2. Blz. 743 Voorzieningen
    3. Blz. 744 Voorzieningen activa 1
    4. Blz. 745 Voorzieningen activa 2
    5. Blz. 746 Voorzieningen vlottende activa - uitzettingen
    6. Blz. 747 Meerjarig verloop reserves en voorzieningen
   10. Blz. 748 4.10 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 749 Algemene dekkingsmiddelen
    2. Blz. 750 Toelichting algemene dekkingsmiddelen
   11. Blz. 751 4.11 Subsidies
    1. Blz. 752 Subsidieregister begroting 2022
  5. Acties
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap