4.6 EMU-saldo

Vragenlijst
Centraal Bureau voor de Statistiek Berekening EMU-saldo
www.cbs.nl/kredo Gemeente Midden-Groningen (1952)
Algemene gegevens:
Overheidslaag: Gemeente
Berichtgevernaam: Midden-Groningen
Berichtgevernummer: 1952
Jaar: 2022
Naam contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Bestandsnaam: EMU220061952.XLS
2021 2022 2023
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -4.311 -2.350 980
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 17.118 27.724 12.338
3. Mutatie voorzieningen -5.263 -190 -17
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 501 -1.456 -813
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo -27.193 -28.808 -10.562
Ruimte voor uw toelichting