4.9 Overzicht reserves en voorzieningen

Eigen vermogen
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Stand per 31/12/2021 Geraamde Vermeerderingen 2022 Geraamde Verminderingen 2022 Stand per 31/12/2022
Algemene reserve
algemene reserve (algemeen) De algemene reserve vormt een buffer om financiële tegenvallers op te vangen en wordt in dit verband gerekend tot de zogenoemde weerstandscapaciteit van de gemeente. De algemene reserve wordt gevormd uit batige rekeningsaldi. De algemene reserve is in principe vrij aanwendbaar. 8.679.254 8.679.254
Totaal algemene reserve 8.679.254 0 0 8.679.254
Bestemmings reserves
herfinanciering AJC Hoogezand Deze reserve vloeit voort uit de herfinanciering van het schoolgebouw van het Dr. Aletta Jacobscollege en dient voor het berekende verschil van de rentebaten en rentelasten van de herfinanciering. 276.639 129.684 406.323
huis van cultuur en bestuur Deze reserve vloeit voort uit het raadsbesluit "Project gemeentehuis+" van 16 juli 2012. Met deze reserve worden directe kosten gedekt waarop niet mag worden afgeschreven. Voor de jaren 2013-2021 worden de als zodanig geoormerkte middelen vanuit de exploitatie toegevoegd aan deze reserve. Verder zijn er in 2021 aanvullende middelen toegevoegd voor de afwikkeling van het v.m. gemeentehuis te Muntendam. 2.893.845 2.893.845
scholenprogramma Voor het aardbevingsbestendig maken van de schoolgebouwen ontvangen de gemeenten in Groningen die te maken hebben met de gevolgen van aardbevingen door gaswinning over de periode 2016 tot en met 2035 een bijdrage van in totaal € 78,5 miljoen van het rijk. De gemeente Midden-Groningen ontvangt in totaliteit over de periode 2016 t/m 2035 een bedrag van € 23,4 miljoen. Deze middelen worden toegevoegd aan de hiervoor ingestelde reserve en ingezet overeenkomstig het door de raad vastgestelde scholenprogramma. 7.556.510 896.924 3.623.550 4.829.884
financiële ruimte 2018 Resultaatbestemming 2018: dekkingsmiddelen realisatie breedband internet in een deel van de gemeente. 87.400 87.400
grootschalige projecten Teneinde dekkingsmiddelen te hebben voor een aantal grootschalige projecten is deze reserve gevormd uit de extra dividendopbrengsten Essent en BNG en de positieve rekeningresultaten 2006-2009. Uit deze reserve worden middelen gehaald in verband met het Centrumplan Muntendam. 1.063.316 1.063.316
beeldende kunst De gelden worden besteed aan de realisatie van beeldende kunst in de openbare ruimte. Rb. 28-11 2019. 0 0
onderhoud beeldende kunst De gelden uit de reserve onderhoud beeldende kunst worden besteed aan onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte. Rb. 28-11-2019. 11.946 11.946
accommodatiefonds 1. het op aanvraag verlenen van subsidies aan eigenaren van accomodaties voor alle projecten op het gebied van (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, groot en/of technisch onderhoud en technische en functie verbeterende aanpassingen. 2. het op aanvraag verlenen voor de aanleg, onderhoud of vervanging van speel- en trainingsvelden en/of veldverlichting. 294.168 294.168
innovatie eigen kracht initiatieven Ten behoeve van het ondersteunen van eigen krachtinitiatieven. Hiermee wordt de ruimte geboden voor de samenleving om een actieve rol te kiezen en invulling te geven aan eigen verantwoordelijkheid. 140.457 140.457
leefbaarheidsgelden (krimpgelden) De bedoeling is dat deze leefbaarheidsmiddelen (Krimpgelden) van de v.m. gemeente Menterwolde voor 2018 en 2019 in deze sfeer beschikbaar blijven ter nadere besteding in dat deel van de gemeente. 308.000 308.000
Wedeka (Westerlee gelden) De middelen zijn bestemd voor het dekken van de kosten die de organisatieontwikkeling van Wedeka met zich mee gaat brengen. 360.000 360.000
Afschrijvingsreserves
stimulering kinderopvang Hoogezand Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort uit investeringen voor kinderopvang/peuterspeelzalen bij scholen voor het basisonderwijs. 87.925 3.834 84.091
buiten peuterbad de Kalkwijck Deze reserve vloeit voort uit het raadsbesluit een investeringskrediet van € 115.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een buitenpeuterbad bij sportcentrum de Kalkwijck (Voorjaarsnota 2007). 63.083 3.685 59.398
MFA Westerbroek Op basis van het raadsbesluit van 27 januari 2014 (voordracht nr. 011) heeft de raad besloten de restant stelpost ad. € 170.000 om te zetten in een bestemmingsreserve ter dekking van een deel van de toekomstige kapitaallasten van een nieuw MFA Westerbroek. 160.392 4.335 156.057
aanbouw Kerkstraat 38a Hoogezand De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur van de aanbouw Kerkstraat 38a de betreffende afschrijvingskosten op te vangen. 20.339 4.843 15.496
sociaal team Kerkstraat 38a Hoogezand De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur van de huisvesting en aanvullende investeringen m.b.t. automatisering de afschrijvinskosten op te vangen. 18.607 9.560 9.047
Slochterhaven Deze reserve is ingesteld om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken die voortkomen uit de investering Slochterhaven. 307.862 13.385 294.477
overkluizing Slochteren Deze reserve is ingesteld om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken die voortkomen uit de investering overkluizing Slochterhaven. 64.270 3.060 61.210
informatisering herindeling 2018 De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur de afschrijvingskosten van de investeringen in nieuwe software etc. als gevolg van de herindeling op te vangen. 280.336 113.160 167.176
automatisering herindeling 2018 De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur de afschrijvingskosten van de investeringen in nieuwe hardware etc. als gevolg van de herindeling op te vangen. 100.419 27.871 72.548
terreininrichting KC De Vosholen Hoogezand De eenmalig beschikbare middelen 2013 (openbare verlichting) en 2015 (terreininrichting) zijn omgezet in een reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van deze investering. 138.700 7.300 131.400
scholenprogramma Deze in 2021 gevormde reserve dient ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen die voortvloeien uit het scholenprogramma. 3.199.118 108.978 3.090.140
Totaal bestemmingsreserves 17.433.332 1.026.608 3.923.561 14.536.379
Totaal reserves 26.112.586 1.026.608 3.923.561 23.215.633
Resultaat
saldo begroting 0 547.268 547.268
Totaal resultaat 0 547.268 0 547.268
Totaal eigen vermogen 26.112.586 1.573.876 3.923.561 23.762.901
bedragen in euro
Voorzieningen
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde stand 31/12/2021 storting 2022 onttrekking 2022 aanwending 2022 Boekwaarde stand 31/12/2022
Voorzieningen - verplichtingen en verliezen
arbeidsgerelateerde verplichtingen Als gevolg van de liquidatie van de voormalige St. Baanvak is deze voorziening ingesteld in verband met (mogelijk) nog te beatalen transitievergoedingen. 63.800 63.800
APPA wethouders De voorziening is ingesteld om een mogelijk tekort van de pensioenuitkeringen van wethouders aan te vullen. 555.165 555.165
totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 618.965 618.965
Risicovoorzieningen
vervanging meubilair gymlokalen Betreft gelden bestemd voor de vervanging/aanpassing van meubilair van de gymlokalen. Vervanging vindt onregelmatig plaats. Een voorziening is daarom gewenst. Er wordt een lange termijn planning gemaakt voor de inventaris van de gymlokalen. 67.626 10.703 78.329
totaal risicovoorzieningen 67.626 10.703 78.329
Egalisatievoorzieningen
groot onderhoud gebouwen De voorziening groot onderhoud gebouwen is in 2019 gevormd. Op basis van het meerjaren onderhoudsplan is een meerjarenbegroting gemaakt waarmee bepaald is hoe groot de voorziening moet zijn, welk jaarlijks bedrag er in gestort moet worden, om het groot onderhoud van de gebouwen de komende 10 jaar te kunnen dekken. 1.128.673 959.800 1.528.271 560.202
rioolrechten Doel is om tekorten op te kunnen vangen en om de stijging van tarieven te kunnen temperen. 10.837.267 444.584 11.281.851
afvalstoffen Doel is om grote jaarlijkse schommelingen binnen de afvalstoffenheffing op te kunnen vangen. 657.974 413.789 244.185
totaal egalisatievoorzieningen 12.623.914 1.404.384 413.789 1.528.271 12.086.238
Voorzieningen toekomstige verplichtingen
groot onderhoud wegen Doel van de voorziening is ter dekking van de jaarlijkse kosten van de rehabitatie van de verhardingen. 1.191.470 1.450.000 1.138.000 1.503.470
aanleg riool wijkvern.Gorecht-W. Doel van de voorziening is om de vervanging van de riolering betreffende de herstructurering Gorecht West te kunnen bekostigen. Voorheen werden de uitgaven rechtstreekst gefinancierd uit de voorziening Egalisatie rioolrechten. In het vGRP2013-2017 Beleidsplan riolering en water is hiermee rekening gehouden. 550.000 550.000
gr. onderh.tennisbanen Muntendam De dekking van de kosten van groot onderhoud. 72.964 25.000 97.964
totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen 1.814.434 1.475.000 1.138.000 2.151.434
Voorzieningen middelen van derden
groot onderhoud graven De dekking van de kosten van groot onderhoud. 550.719 108.000 108.000 550.719
totaal voorzieningen middelen van derden 550.719 108.000 108.000 550.719
Totaal voorzieningen 15.675.658 2.998.087 521.789 2.666.271 15.485.685
bedragen in euro
Voorzieningen Vast activa - Financiële vaste activa
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde stand 31/12/2021 storting 2022 onttrekking 2022 aanwending 2022 Boekwaarde stand 31/12/2022
Risicovoorzieningen
renteloze lening NNTTM Ter afdekking van het risico van deze verstrekte lening is deze voorziening getroffen 100.000 100.000
totaal risicovoorzieningen 100.000 100.000
Voorzieningen Vlottende activa - Voorraden
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde stand 31/12/2021 storting 2022 onttrekking 2022 aanwending 2022 Boekwaarde stand 31/12/2022
Voorzieningen - verplichtingen en verliezen
grondexploitatie IJsbaan Sappemeer Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laats vastgestelde grondexploitatie. 3.931.654 78.600 4.010.254
sanering Stadscentrum Hoogezand Deze voorziening is ingesteld om de kosten van saneringen te dekken die gedaan worden in het stadshart Hoogezand. 377.024 377.024
grondexploitatie Verlengde Veenlaan Slochteren Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laats vastgestelde grondexploitatie. 2.289.310 45.800 2.335.110
grondexploitatie Burgemeester Venemastraat Meeden Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laats vastgestelde grondexploitatie. 157.576 3.200 160.776
Gouden Driehoek Zuidbroek In 2014 is door onzekerheid van de vordering op De Gouden Driehoek bv deze voorziening getroffen. Deze verliesvoorziening valt vrij door de zekerheid van betaling van de laatste termijn m.b.t. de levering van de grond. 609.830 609.830
totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 7.365.394 127.600 7.492.994
bedragen in euro

Voorzieningen vlottende activa - uitzettingen

Voorzieningen vlottende activa - Uitzettingen
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde stand 31/12/2021 storting 2022 onttrekking 2022 aanwending 2022 Boekwaarde stand 31/12/2022
Risicovoorzieningen
dubieuze debiteuren - belastingen De voorziening dient om het risico van oninbaarheid van belasting debiteuren af te dekken. 566.144 213.606 213.606 566.144
dubieuze debiteuren sociale zaken In het kader van de herwaardering van de debiteuren sociale zaken in verband met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), is een voorziening gevormd die het risico van oninbaarheid moet afdekken. 2.901.010 300.000 300.000 2.901.010
gemeentelijke kredietbank Opvangen van de risico’s in verband met de terugontvangst van de verstrekte leningen door de gemeentelijke kredietbank. 32.906 10.000 12.000 30.906
dubieuze debiteuren - Financiën De voorziening dient om het risico van de overige (privaatrechtelijke) debiteuren af te dekken. 102.404 20.000 20.000 102.404
totaal risicovoorzieningen 3.702.464 543.606 312.000 233.606 3.700.464
bedragen in euro
Meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen
Omschrijving Boekwaarde stand 31/12/2021 storting 2022 onttrekking of aanwending 2022 Boekwaarde stand 31/12/2022 storting 2023 onttrekking of aanwending 2023 Boekwaarde stand 31/12/2023 storting 2024 onttrekking of aanwending 2024 Boekwaarde stand 31/12/2024 storting 2025 onttrekking of aanwending 2025 Boekwaarde stand 31/12/2025
algemene reserve (algemeen) 8.679.254 547.268 9.226.522 252.520 9.479.042 120.820 9.358.222 495.995 9.854.217
bestemmingsreserves 17.433.332 1.026.608 3.923.561 14.536.379 1.026.608 299.498 15.263.489 1.026.608 219.069 16.071.028 1.026.608 165.053 16.932.583
voorzieningen 15.675.658 2.998.087 3.188.060 15.485.685 2.965.609 2.982.747 15.468.547 2.971.422 2.377.328 16.062.641 2.928.973 2.610.912 16.380.702
totaal 41.788.244 4.571.963 7.111.621 39.248.586 4.244.737 3.282.245 40.211.078 3.998.030 2.717.217 41.491.891 4.451.576 2.775.965 43.167.502
bedragen in euro